islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H - rahimahullâh)

Źródło: Tafsîr Ibn Kathîr, Wyd. Darussalam.
Tłumaczenie na polski: Iman, Madżida Sza`ban
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody tłumaczek zabronione.

Nauczyciele Ibn Kathîra

Ibn Kathîr studiował Fiqh – prawodawstwo islamskie - z Burhân Ad-Dîn, Ibrâhîm bin `Abdur-Rahmân Al-Fizâri, znanym jako Ibn Al-Firkâh (zmarł w 729 H[1].). Ibn Kathîr usłyszał hadisy od `Îsâ bin Al-Mutim, Ahmad bin Abi Tâlib, (Ibn Asz-Szahnah) (zm. 730 H.), Ibn Al-Hadżdżâr, (zm. 730 H.), i od przekaziciela hadisów z Asz-Szâm (współcześnie Syria i okoliczne tereny); Bahâ Ad-Dîn Al-Qâsim bin Muzaffar bin `Asâkir (zm. 723 H.) i Ibn Asz-Szîrâzi, Ishâq bin Jahjâ Al-Âmmuddi, znanym jako `Afîf Ad-Dîn, Szeich Zahirijjah, który zmarł w 725 H., i Muhammad bin Zarrâd. Przebywał z Dżamâl Ad-Dîn, Jūsuf bin Az-Zaki Al-Mizzi, który zmarł w 724 H., korzystał z jego wiedzy i ożenił się z jego córką. Również czytał z Szeichem Al-Islâm - Taqi Ad-Dîn Ahmad bin `Abdul-Halîm bin `Abdus-Salâm bin Tajmijjah, który zmarł w 728 H. Również recytował z Imâmem Hâfiz i historykiem Szams Ad-Dîn – Muhammadem bin Ahmad bin `Uthmân bin Qâjmâz Adh-Dhahabi, który zmarł w 748 H. Również Abu Mūsâ Al-Qarâfai, Abu Al-Fath Ad-Dabbūsi i `Ali bin `Umar As-Sułâni i inni udzielili mu pozwolenia, aby przekazać wiedzę, którą zdobywał z nimi w Egipcie.

W swojej książce, "Al-Mu`jam Al-Mukhtas", Al-Hâfiz Adh-Dhahabi napisał, że Ibn Kathîr był: "Imamem, uczonym prawoznawstwa[2], biegłym uczonym Hadisów, sławnym Faqîh i uczonym Tafsîru, który napisał kilka pożytecznych ksiąg." 

Co więcej, w "Ad-Durar Al-Kâminah", Al-Hâfiz Ibn Hadżar Al-Asqalâni powiedział: "Ibn Kathîr pracował nad tematem hadisów w dziedzinach tekstu i łańcuchów przekazicieli. Miał dobrą pamięć, jego księgi zdobyły popularność za jego życia i przyniosły ludziom pożytek po jego śmierci." 

Również poważany historyk Abu Al-Mahâsin, Dżamâl Ad-Dîn Jūsuf bin Sajf Ad-Dîn (Ibn Taghri Bardi), powiedział w swej książce "Al-Manhal As-Sâfi": "To Szeich, Imam, wielki uczony, `Imâd Ad-Dîn Abu Al-Fidâ'. Zdobył szeroką wiedzę aktywnie działał, gromadząc wiedzę i ją spisując. Był doskonały w dziedzinach Fiqh, Tafsîr i Hadîth. Dokonał zbioru wiedzy, był autorem (książek), myśli, przekazywał hadisy i pisał. Posiadał ogromną wiedzę z zakresu hadisów, Tafsîru, Fiqh, języka arabskiego itp. Wydawał Fatwy (dekrety, opinie religijne) i nauczał aż do śmierci, oby Allâh był dla niego miłosierny. Znany był również ze swojej precyzji i szerokiej wiedzy, oraz jako uczony historii, hadisów i Tafsir."

Studenci  Ibn Kathîra

Ibn Hadżdżi był jednym ze studentów Ibn Kathîra i tak go opisał: "Posiadał najlepszą pamięć, jeśli chodzi o teksty hadisów. Posiadał również największą wiedzę o przekazicielach (narratorach) i autentyzmie; jemu współcześni i nauczyciele zgodnie potwierdzili te cechy. Za każdym razem, kiedy go spotykałem, uczyłem się czegoś nowego."

Również Ibn Al-`Imâd Al-Hanbali stwierdził w swojej książce "Szadharât Adh-Dhahab": "To sławny Hâfiz `Imâd Ad-Dîn, którego pamięć była doskonała, [...] rozumienie właściwe; który posiadał dobrą znajomość języka arabskiego." Również Ibn Habîb powiedział o Ibn Kathîrze: "Zdobył wiedzę i zebrał ją, i napisał różne książki. Jego fatwy były ukojeniem dla uszu, przekazywał Hadîsy i przyniósł pożytek innym ludziom. Karty, które zawierały jego fatwy przekazano różnym (islamskim) prowincjom Co więcej, był znany z precyzji i obszernej wiedzy."

Księgi Ibn Kathîra

1. Jedną ze znamienitszych książek, które napisał Ibn Kathîr jest jego Tafsir Szlachetnego Koranu, który jest jednym z najlepszych Tafsirów opartych na przekazach (hadisów, Tafsirze Towarzyszy, itp.). Tafsir Ibn Kathîra był wielokrotnie drukowany i kilku uczonych dokonało jego podsumowania.

2. Zbiór Historyczny znany jako "Al-Bidâjah", wydany w 14 tomach, pod nazwą "Al-Bidâjah łan-Nihâjah", i zawierał historie Proroków i poprzednich narodów, Sîrah (życiorys) Proroka i historię islamską do jego czasów. Dodał również książkę "Al-Fitan", o oznakach Ostatniej Godziny.

3. "At-Takmîl fî Ma`rifat Ath-Thiqât ła Ad-Du`afâ łal Madżâhil", której zbioru dokonał Ibn Kathîr z ksiąg jego dwóch Szeichów: Al-Mizzi i Adh-Dhahabi; (dzieła tych szejkhów to) "Al-Kâmal" i "Mizân Al-I`tidâl". Dodał kilka pożytecznych rzeczy odnośnie Al-Dżarh i At-T`adîl.

4. "Al-Hadi łas-Sunan fî Ahadîth Al-Masânîd łas-Sunan", która jest również znana jako "Dżâmi` Al-Masânîd". W tej książce, Ibn Kathîr zgromadził narracje Imamów: Ahmad bin Hanbal, Al-Bazzâr, Abu Ja`lâ Al-Małsili, Ibn Abi Szajbah oraz z sześciu kolekcji hadisów: Dwóch Sahîh (Al-Bukhâri i Muslim) oraz Czterech Sunan (Abu Dâłud, At-Tirmidhi, An-Nasâ'î i Ibn Mâdżah). Ibn Kathîr podzielił tą książkę według dziedzin Fiqh.

5. "Tabaqât Asz-Szâf`ijah", która zawiera również zalety Imâma Asz-Szâf`î.

6. Ibn Kathîr napisał odniesienia do hadisów "Adillat At-Tanbîh", ze szkoły fiqh Imama Szâf`î.

7. Ibn Kathîr rozpoczął wyjaśnienie do zbioru "Sahîh Al-Bukhâri", aczkolwiek nie dokończył go.

8. Zaczął pisać obszerny tom na temat Ahkâm (Praw), aczkolwiek zakończył go tylko na rytuałach Hadżdż.

9. Dokonał streszczenia "Al-Bajhaqi' Al-Madkhal". Wiele z tych ksiąg nie zostało wydrukowanych. 

10. Dokonał streszczenia "`Ulūm Al-Hadîth", autorstwa Abu `Amr bin As-Salâh i zatytułował je "Mukhtasar `Ulūm Al-Hadîth". Szeich Ahmad Szâkir, Egipski Muhaddith, wydał tą książkę ze swoim komentarzem, i nazwał ją "Al-Bâ`th Al-Hathîth fi Szarh Mukhtasar `Ulūm Al-Hadîth."

11. "As-Sîrah An-Nabałijjah", która zwiera się w jego księdze "Al-Bidâjah", i obie wyszły drukiem.

12. Rozprawę na temat Dżihâdu, pod tytułem "Al-Idżtihâd fî Talabi Al-Dżihâd", która kilkakrotnie ukazała się w druku.

Śmierć Ibn Kathîra

Al-Hâfiz Ibn Hadżar Al-Asqalâni powiedział: "Ibn Kathîr stracił wzrok tuż przed końcem swego życia. Zmarł w Damaszku, w roku 774 H." Oby Allâh był miłosierny dla Ibn Kathîra i zaliczył go do mieszkańców Jego Raju.


[1] skrót od Hidżrah – kalendarza muzułmańskiego opartego na fazach księżyca, biorącego początek od daty Hidżrah – emigracji muzułmanów  z Mekki do Medyny.

[2]  nauka prawa; ogół wiadomości, wiedza o prawie

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m