islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Żony Muhammada

Tytuł: Ar-Raheeq Al-Makhtum (THE SEALED NECTAR)
Autor: Saif-ur-Rahman al-Mubarakpuri
przekaład na polski: Abu Anas

W muzułmańskich źródłach historycznych potwierdzone jest, że Prorok Muhammad zawarł związki małżeńskie z 13 kobietami, z czego dwa nie zostały skonsumowane.

Pierwszą z nich była:

Khadijah Bint Khuwailid
Prorok miał 25 lat, a Khadijah 40 lat gdy się popbrali w Mecce. Tak długo jak zyła była jego jedyną żoną. Mieli 4 córki: Zainab, Ruqaiya, Umm Kulthum and Fatimah. Mieli też synów którzy szybko zmarli.
Zainab poślubiła swego kuzyna od strony Matki, Abu Al-'As bin Al-Rabi' przed Hidźrą.
'Uthman bin 'Affan poślubił Ruqaiya, a gdy zmarła poślubił jej siostrę Umm Kulthum.
Fatimah poślubiła 'Ali bin Abi Talib, w okresie między bitwami Badr i Uhud. Ich potomkowie to Al-Hasan, Al-Husein, Zainab i Umm Kulthum.

Saudah bint Zam'a:
Poślubił ją w miesiącu Shawwal, 10 roku proroctwa, kilka dni po śmierci Khadijah.

'Aishah bint Abu Bakr:
Poślubił ją w 11 roku proroctwa, 2 lata i 5 miesięcy przed Hidźrą. Posiadała największą wiedzę prawoznawstwa wśród kobiet. Była ona jedyną dziewicą którą poślubił.

Hafsah bint 'Umar bin Al-Khattab:
Prorok poślubił ją w 3 roku po Hidźra. Została wdową po Khunais bin Hudhafa As-Sahmi, którego była żoną w okresie między bitwami Badr i Uhud.

Zainab bint Khuzaimah:
Pochodziła z plemienia Bani Hilal bin 'Amir bin Sa'sa'a. Zwano ją "Umm al-Masakiin" (matką biednych), gdyż słynęła z dobroci i miłości do dzieci. Była wdową po 'Abdullah bin Jahsh, który poległ w bitwie Uhud. Prorok poślubił ją w 4 roku Hidźra, lecz zmarła zaledwie 2 lub 3 miesiące po ślubie.

Umm Salamah Hind bint Abi Omaiyah:
Była żoną Abu Salamah, który zmarł w 4 roku Hidźra. Prorok poślubił ją w miesiącu Shawwal tego samego roku.

Zainab bint Jahsh bin Riyab:
Pochodziła z plemienia Bani Asad bin Khuzaimah, i była kuzynką Proroka ze strony Ojca. Była żoną Zaid bin Haritha, który się z nią rozwiódł. Prorok poślubił ją w miesiącu Dhul-Qadah, piątym roku Hidźra.

Juwairiyah bint Al-Harith:
Była corką Al-Harith, wodza plemienia Bani Al-Mustaliq Khuza'ah. Prorok poślubił ją w miesiącu Sha'ban, 6 roku Hidźra.

Umm Habibah Ramlah:
Córka Abu Sufyan. Była Żoną 'Ubaidullah bin Jahsh, z którym razem wyemigrowała do Abyssynii (Etiopii). Gdy 'Ubaidullah bin Jahsh zmarł, Prorok wysłał list do Negus, króla Abyssynii prosząc go o rękę Umm Habibah, na co Negus się zgodził. Wzięli ślub w miesiącu Muharram, siódmym roku Hidźra.

Safiyah bint Huyai bin Akhtab:
Była żydówką wziętą do niewoli w bitwie Khaibar. Prorok ją uwolnił a następnie poślubił w siódmym roku Hidźra.

Maimunah bint Al-Harith:
Była córką Al-Harith, i siostrą Umm Al-Fadl Lubabah bint Al-Harith. Prorok poślubił ją po 'Umrah, w miesiącu Dhul-Qa'dah siódmym roku Hidźra.

Dwie żony z którymi Prorok nie skonsumował małżeństwa to Al-Jauniyah z plemienia Kindah, oraz kobieta z plemienia Bani Kilab. Khadijah i Zainab zmarły przed Prorokiem, natomiast pozostałe jego żony zmarły po nim.

Małżeństwa Proroka miały wielkie znaczenie społeczno polityczne. Jedną z cech Islamu jest to że łączy ludzi wszelkich plemion, wszelkich warstw społecznych, narodów i ras w 'tauhiid' (czystym monoteiźmie). Łączy ludzi wierzących bez względu na pochodzenie. Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"Zaprawdę, ci, którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła - oni są najlepsi ze stworzeń!"
(Koran, 98:7)

Prorok będąc najlepszym praktycznym przykładem Islamu, swoimi czynami zbliżył Arabskie plemiona do siebie tak jak nikt inny. Na przykład Umm Salamah, pochodziła z tego samego plemienia co Abu Jahl i Khalid bin al-Walid - nieprzejednani wrogowie Proroka. Z czasem Khalid bin al-Walid przyjął Islam, a nienawiść pomiędzy tymi dwoma plemionami zanikła.

Podobnie gdy Prorok poślubił córkę Abu Sufyan, wrogie nastawienie jej ojca - wodza jednego z walczących przeciwko muzułmanom plemion - do Proroka zmalało. Innym razem, gdy Prorok wziął za żonę Juwairiyah, jego towarzysze uwolnili 100 rodzin z jej plemienia.

Żony Proroka stanowiły również fundamenty kształcenia tamtejszych, jak również późniejszych społeczeństw muzułmańskich. Najlepszym przykładem jest Aishah, która przekazała około 2210 hadisów (tradycji) od Proroka. Ona, jak również inne żony Proroka mogły czerpać wiedzę bezpośrednio od niego, przekazując ją dalej innym kobietom.

Tak więc znając charakter Proroka, oraz rozważając tamtejsze stosunki społeczno-kulturalne, trudno jest zarzucić Prorokowi że małżeństwa które zawarł były dla jego własnych potrzeb.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m