islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Bid`ah, innowacje

Imaam Maalik bin Anas, rahmatullaah ‘alayhi, powiedział: “Późniejsza część tej Ummy nie zostanie sprostowana, jak tylko przez to co sprostowało jej wcześniejszą część.” [i]

źródło:
Author: Imam Buchari
Sharh Usool ul-I'tiqad, Imaam al-Laalikaa'ii (2/172-5) - The Creed of Imaam Bukhaarii p.13, 28: al-Maktabah as-Salafiyyah Publications, (Eng. Trans by Abu 'Iyad as-Salafi)]
z angielskiego tłumaczył: abu anas

Oświadczenie Imama Buchari Dotyczące Innowacji

Imaam Bukhaarii (rahimahullaah) powiedział:

Spotkałem ponad tysiąc osób spośród ludzi wiedzy z al-Hidziaaz, al-Makkah, al-Madinah, al-Kufah, al-Basrah, Waasit, Baghdaad, Shaam and Misr... nie widziałem aby którykolwiek z nich różnił się w sprawie następujących rzeczy...

...Zabraniali i powstrzymywali [ludzi] od innowacji – tych rzeczy na których Wysłannik i jego towarzysze się nie znajdowali, ze względu na słowa [Allaha]:

I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się!
[Surah Aali Imraan, 3:103]

Oraz:

A jeśli będziecie mu [wysłannikowi] posłuszni, to pójdziecie po drodze prostej. [Surah an-Noor, 24:54]


Przypisy:

W słowach Imama Buchari istnieje jasna wskazówka że jedność Muzułmanów osiągnięta będzie przez usunięcie innowacji – tak jednomyślnie rozumieją najwybitniejsi uczeni wyżej wymienione wersety. Ponieważ to właśnie nowo-wymyślone rzeczy (dotyczące wiary, postępowania i metodologii) podzieliły serca Muzułmanów i spowodowały wzajemny sprzeciw. Tak więc, aby serca Muzułmanów zostały zjednoczone, a w konsekwencji ich  słowa i stanowisko, konieczne jest aby oczyścili swą wiarę, postępowanie i metodologię, ze wszystkiego czego Wysłannik nie wyuczył, oraz czego jego szlachetni towarzysze nie praktykowali – a zarazem pokornie poddali się czystej i jasnej Sunnie. Lecz nie zostanie to osiągnięte, tak długo, jak muzułmanie nie będą troszczyć się o autentyczną i korzystną wiedzę –wiedzę którą pozostawił Wysłannik i która została odziedziczona przez uczonych następujących po nim, Ahl ul-Hadiith (ludzi narracji), a następnie postępować według niej.

Sprawa ta była jasno zrozumiana wśród towarzyszy Wysłannika i tych którzy po nich nastąpili, czego dowodem są poniższe narracje.

 
Wysłannik Allaha powiedział: “Każda innowacja jest zbłąkaniem i zbłądzeniem.” [ii]

Wysłannik także przestrzegał przed ludźmi innowacji, przed przyjaźnią z nimi, wspieraniem ich lub przyjmowaniem od nich mówiąc: “Ktokolwiek wprowadza innowację lub zaspokaja życzenia innowatora, na nim spoczywa przekleństwo Allaha, Jego Aniołów i całej ludzkości.” [iii]

W jego ślady podążyli szlachetni Sahabah, i Taabi’iin po nich następujący, przestrzegając Ummę (wspólnotę) przed niebezpieczeństwem innowacji, oraz jej konsekwencjami dla ludzi i ich jedności.

Ibn Abbaas (zmarł 68H) powiedział: “Zaprawdę, najbardziej znienawidzone rzeczy u Allaha to innowacje.” [iv]

Ibn Umar (zmarł 84H) powiedział: “Każda innowacja jest zbłąkaniem, nawet jeśli ludzie uważają ją za coś dobrego.” [v]

Sufyaan ath-Thaurii (zmarł 161H) powiedział: “Ibliis bardziej kocha innowacje niż grzech, gdyż za grzechy można wyrazić skruchę, a za innowacje nie.” [vi]

Al-Fudayl bin 'Iyaad (zmarł 187H) powiedział: ”Spotkałem najlepszych ludzi, wszyscy z nich to ludzie Sunny. Ich zwyczajem było, że zabraniali towarzyszyć ludziom innowacji.” [vii]

Al-Hasan al-Basrii (zmarł 110H) powiedział: “Nie siedź z ludźmi innowacji i pragnień, ani też nie spieraj się z nimi, i nie słuchaj ich.” [viii]

Ibraahiim bin Maysarah (zmarł 132H) powiedział: “Ktokolwiek poważa innowatora, pomógł w zniszczeniu Islamu.” [ix]

Sufyaan ath-Thaurii (zmarł 161H) powiedział: “Ktokolwiek słucha innowatora, ten pozostawił opiekę Allaha i zostaje powierzony innowacji.” [x]

Imaam Maalik (zmarł 179H) powiedział: “Jakże źli są ludzie innowacji, nie przekazujemy im salaam.” [xi]

Imaam ash-Shaafi'ii (zmarł 204H) powiedział: “Człowiek który spotyka Allaha z każdym grzechem oprócz Szirk, to lepiej niż spotkanie Go z jakąkolwiek zmienioną wiarą [innowacją dotyczącą wiary]” [xii]

 

Al-Fudayl bin 'Iyaad (zmarł 187H) powiedział: “Ktokolwiek siedzi z innowatorem, wystrzegajcie się go, i ktokolwiek siedzi z innowatorem, ten nie został obdarzony rozsądkiem. Chciałbym aby między mną a innowatorem istniał żelazny fort. Wolę jeść w towarzystwie żyda czy chrześcijanina nią w towarzystwie człowieka innowacji.” [xiii]

Al-Layth bin Sa'd (zmarł 175H) powiedział: “Jeżeli zobaczyłbym osobę pragnień (tj. innowacji) chodzącą po wodzie, nie przyjął bym od niej." Na to Imaam as-Shaafi'ii powiedział: "On (al-Layth) zawiódł. Jeżeli zobaczył bym taką osobę chodzącą w powietrzu nie przyjąłbym od niej.” [xiv]Przypisy:

[i] al-Qaadii 'Iyyaadh w ash-Shifaa fi Huqooqil Mustafaa (2/676).

[ii] Przekazał Abu Daauud, no.4607 i jest to przekaz sahih.

[iii] Przekazane przez Buchaarii (12/41) i Muslim (9/140)

[iv] Przekazane przez al-Bayhaqii w as-Sunan al-Kubraa (4/316)

[v] Przekazane przez Abu Shaamah (no. 39)

[vi] Przekazane przez al-Laalikaa'ii (no. 238)

[vii] Przekazane przez al-Laalikaa'ii (no.267)

[viii] Przekazane przez ad-Daarimii w jego Sunan (1/121)

[ix] Przekazane przez al-Laalikaa'ii (1/139)

[x] Przekazane przez Abu Nu'aym w al-Hilyah (7/26) i Ibn Battah (no.444)

[xi] Przekazane przez al-Baghawii w Sharh us-Sunnah (1/234)

[xii] Przekazane przez al-Bayhaqii w al-I'tiqaad (p.158)

[xiii] Przekazane przez al-Laalikaa'ii (no.1149)

[xiv] Przekazane przez as-Suyooti w al-Amr bil 'Ittibaa wan-Nahii anil Ibtidaa'

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m