islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Masbahah - 'muzułmański różnaniec'

Tłumaczenie z angielskiego i przypisy: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Czy dozwolone jest używanie subha/masbahah (koraliki, służące do odliczania tasbîh[1])

Szeich ul-Islâm Ibn Taymiyah powiedział:
"Niektórzy z nich mogą chcieć się pokazać zarzucając na ramię swe dywaniki modlitewne i nosząc w ręku masbaha, czyniąc z nich symbole religii i modlitwy. Znane jest z przekazów mutawâtir (mocno potwierdzonych), że ani Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam), ani jego Towarzysze nie używali ich jako symboli. Mieli zwyczaj recytować tasbîh i odliczać je na palcach, tak jak głosi hadith: 'Odliczajcie na palcach, gdyż zostaną spytane, i będą mówić.' Niektórzy odliczają tasbîh kamykami lub pestkami daktyli. Niektórzy uczeni mówią, że odliczanie tasbîh na masbahah jest makrûh (nie mile widziane), inni zezwalają, ale nikt nie mówi, że wykonywanie tasbîh za pomocą masbahah jest lepsze niż tasbîh na palcach." (al-Fatâwa, 22/187)

Szeich Muhammad Nâsir ul-Dîn al-Albâni powiedział:
"Jeżeli istnieje jedynie jedna zła rzecz w masbahah - a jest nią to, że zastępuje ona sunnę liczenia (tasbîh) na palcach, a wszyscy (uczeni) zgodni są, co do tego że preferowane jest odliczanie na placach - to jest to wystarczającym złem. Jakże rzadko widuję ludzi odliczających tasbîh na swych palcach!

Co więcej, ludzie wymyślili tyle wyrafinowanych sposobów naśladując tą innowację[2], że widuje się tych którzy podążają tariqah (drogami Sufich) noszących swe masbahah na szyi! Jeszcze inni odliczają koraliki rozmawiając lub słuchając ciebie! Lub jeszcze inni - których już dawno nie widziałem - jadąc na rowerze w tłumie ludzi, trzymając masbahah w ręku! Pokazują ludziom, że nic im nie przeszkadza we wspominaniu Allaha ani na chwilę, a mimo to, ta innowacja często jest powodem, przez który lekceważą obowiązki religijne (wâdżib). Przydarzyło się to wiele razy, innym jak również mnie samemu, że gdy przekazuję im salâm, to machają jedynie ręką nie mówiąc słów pozdrowienia. Skutki tej innowacji są niezliczone, i nikt nie mógł tego lepiej ująć niż poeta:

'Wszelkie dobro leży w naśladowaniu tego, tych co (nas) poprzedzili, a wszelkie zło leży w innowacjach tych którzy przyszli później.'"(As-Silsilat al-Da`îfah (1/117)

Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaymîn powiedział,
"Lepiej jest nie odliczać tasbîh na masbahah, ale nie jest to innowacją, ponieważ istnieje podstawa ku temu, a jest nią to, że niektórzy Sahabah używali kamyczków do odliczania tasbîh[3]. Jednak Wysłannik (sall allahu `alejhi ła sallam) nauczył, aby odliczać tasbîh na palcach, więc jest to lepsze. Powiedział, 'Odliczajcie na koniuszkach palców, gdyż [w Dniu Zmartwychwstania] będą one przemawiały.'[4]

Odliczanie Tasbîh [za pomocą] masbahah nie jest ani zakazane (harâm), ani nie jest innowacją (bid`ah), ale lepiej jest tego nie robić, ponieważ czyniąc tak odrzuciło się coś lepszego. Używanie masbahah może także przyczynić się do wykonywania tego na pokaz, ponieważ widujemy niektórych ludzi noszących masbahah zawierające tysiąc koralików. To tak jakby mówili ludziom, 'Spójrzcie na mnie, ja odliczam tysiąc tasbîh!'

Po drugie ci, którzy używają masbahah w celu odliczania tasbîh są zwykle rozproszeni i nie skupiają się. Robią tasbîh koralikami, ale ich wzrok pląta się tu i ówdzie, co sugeruje, że nie koncentrują się [na wspominaniu Allaha]. Lepiej jest odliczać tasbîh na palcach, preferując prawą rękę nad lewą, ponieważ Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) odliczał tasbîh prawą ręką. Jeśli ktoś odlicza tasbîh używając obu rąk, to nie ma nic w tym złego, ale lepiej jest uzywac tylko prawej ręki." (al-Liqa' al-Maftûh, 3/30)


[1] Jest to dhikr, czyli wspominanie gloryfikacji Allaha, mówiać np. 'subhan Allah, alhamdu lillâh, Allahu akbar.'

[2] Szeich al-Albâni być może mówił o koncepcji obowiązkowego używania masbahah, co ma miejsce w niektórych meczetach gdzie po modlitwie rozrzucane są różańce, i zbiorowo głoszone tasbîh. Doskonałym przykładem tej innowacji jest zdarzenie, które miało miejsce tuż po śmierci Proroka Muhammada (sall allahu `alejhi ła sallam):

Imâm ad-Dârimî przekazał w Sunan (1/79): "`Amr ibn Salmah powiedział: Mieliśmy za zwyczaj siedzieć przy drzwiach `Abdullah ibn Mas`ûd przed modlitwą poranną. Jak wychodził szliśmy z nim do meczetu. (pewnego dnia) Abu Mûsa al-Asz`arî przyszedł do nas i powiedział, "Czy Abu `Abd ar-Rahmân już wyszedł?" Odpowiedzieliśmy, "Nie." Więc usiadł z nami i czekał (na Abu `Abdur-Rahmâna).

Gdy wyszedł, wszyscy stanęliśmy obok niego. Abu Mûsa powiedział do niego, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Przed chwilą widziałem coś w meczecie, co uważałem za złe, lecz wszelka chwała Allah'owi, nie widziałem nic jak tylko dobro." Spytał się, "Więc co to było?" (Abu Mûsa) odpowiedział, "Jeżeli dożyjesz, to ujrzysz to. Widziałem w meczecie ludzi siedzących w kręgach, czekających na modlitwę. W każdym kręgu mieli kamyki w rękach i (jeden z nich) mówił 'powtórzcie Allâhu Akbar sto razy.' I powtarzali sto razy. Następnie mówił, 'powiedzcie Lâ ilâha illallâh sto razy.' Tak też mówili sto razy. Następnie mówił, 'powiedzcie Subhânallâh sto razy.' I mówili to sto razy."

(Ibn Mas`ûd) spytał, "Co im powiedziałeś?" (Abu Mûsa) odpowiedział, "Nic im nie powiedziałem, czekałem aby usłyszeć twój pogląd, lub co ogłosisz." (Ibn Mas`ûd) odpowiedział, "Powinieneś nakazać im aby wyliczyli złe uczynki które nabyli, i zapewnić ich, że ich dobre uczynki nie zostały by stracone!"

Następnie poszliśmy za nim (Ibn Mas`ûd'em) aż doszedł do jednego z tych kręgów, stanął i powiedział, "Co wy robicie?" Odpowiedzieli, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Są to kamyki na których liczymy takbîr, tahlîl i tasbîh." Powiedział, "Policzcie wasze złe uczynki. Zapewniam was że żadne z waszych dobrych uczynków nie zostaną stracone. Biada wam,  wspólnoto Muhammad`a! Jak szybko idziecie ku zniszczeniu! Oto Towarzysze waszego Proroka których jest wielu. Są tu jego (Proroka) ubrania które jeszcze nie są zniszczone, i jego miska jest cała. Na Tego Który w swym Ręku trzyma moją duszę! Albo podążacie za religią lepszą niż nauczana przez Muhammad'a, albo otwieracie wrota zbłąkania."

Powiedzieli, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Na Allah'a, pragniemy jedynie dobra." Odpowiedział, "Ilu jest takich którzy mają dobre zamiary lecz dobra nie osiągają. Zaprawdę Wysłannik Allaha powiedział nam 'Ludzie będą recytować Koran, lecz nie przejdzie on dalej niż ich gardła.' Na Allah'a! Nie wiem, być może większość z nich należą do was." Po czym ich opuścił.

Umar ibn Salmah (jeden z narratorów) powiedział: 'Widzieliśmy większość z tych ludzi wśród Khauaridż walczących przeciwko nam w dniu Nahrauân.'" (Szeich Salîm al-Hilâlî uwierzytelnił ten przekaz w al-Bid`ah (str. 26-29))

[3] Sunan Abu Dâwûd od Abu Hurayrah, księga 11, nr. 2168 [eng. trans.]

[4] Sunan Abu Dâwûd, od Umm Yâsir, księga 8, nr. 1496 [eng. trans.]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m