islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Nation (out) of Islam

Tak zwany Naród Islamu
Przytoczył: abu anas

Wstęp

Sekta zwana 'Nation of Islam' powstała w roku 1931 w Stanach Zjednoczonych. Głównym jej głosicielem był Elijah Muhammad, który otrzymał swą naukę od Wallace Fard Muhammad.

W latach 50 i 60 Malcolm X był jednym z głównych głosicieli, lecz po odbyciu pielgrzymi do Mekki, w Marcu 1964 roku wystąpił z tej sekty. Niecały rok później, al-Hadź Malik el-Shabazz, znany wcześniej jako Malcolm X został zamordowany przez fanatyków z Nation of Islam.

Dzisiaj, osobą stojącą na czele tej grupy jest Louis Farrakhan.

Z grupy tej wywodzą się także inne odłamy, takie jak 5% nation, nation of Gods and Earths, Black Islamic Hebrews, the 19'ers i inne mniej znane.

Celem niniejszego tekstu jest jedynie ukazanie największej sprzeczności nauki Nation of Islam z nauką Islamu, pomijając inne błędne wierzenia tej grupy.

Sedno Islamu

Podstawową i najważniejszą nauką Islamu jest Tauhiid. Tauhiid jest różnicą między muzułmanami a muszrikiin, czyli tymi którzy przypisują Bogu współtowarzyszy w jakikolwiek sposób.

Niegdyś ludzie w Mekce i w okolicach, tak jak i dziś na świecie, wierzyli w Allaha ale przypisywali Mu współtowarzyszy. Jedni przypisywali Mu równych czcząc bożki przedstawiające postaci świętych. Starali w ten sposób zbliżyć się do Niego, myśląc że są zbyt grzeszni aby Allah przyjął ich modły bezpośrednio. Inni udawali się do 'ludzi świętych', wierząc że ci władają nad częścią świata niewidzialnego. Jeszcze inni pytali się o przyszłość dzinnów (duchów) i ludzi mających z nimi kontakt. Form bałwochwalstwa jest wiele, zaś Tauhiid jeden jedyny. Tauhiid jest kluczem do wiecznego życia w raju.

Zaprzeczenie Tauhiid to Szirk, będący jedynym grzechem którego Allah subhanahu ła ta`ala nie wybacza:

"Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny."
(Koran, 4:48)

Dlatego też sekta zwana 'Nation of Islam', nie ma z Islamem nic wspólnego prócz nazwy którą sami sobie przypisali.

Wiara Nation of Islam

Twierdzenie że sekta ta należy do Islamu jest błędne, ponieważ podstawowa i najważniejsza zasada Islamu nie jest przez nich w ogóle pojęta, nie jest przez nich wyuczana i nie jest praktykowana.

Ich wiara w skrytą rzeczywistość

"Przez 3 1/2 roku, nocami i dniami, kształcił on i uczył Elijah Muhammad'a, głębokiej tajemnej mądrości [dotyczącej] rzeczywistości Boga, zawierającą tajemną wiedzę o pierwotnych ludziach którzy byli pierwszymi twórcami cywilizacji na naszej planecie, oraz posiadali pełną wiedzę o uniwersalnym porządku rzeczy od początku Boskiego Stworzenia" [i]

Natomiast Allah, subhanahu ła ta'ala, mówi wyraźnie w Qur'anie:

"U Niego [Allaha] są klucze tego co skryte i nikt poza Nim Jedynym nie zna tego"
(Sura al-`Anam, 6:59)

"Powiedz: 'Nikt w niebiosach ani na ziemi nie zna tego, co ukryte z  wyjątkiem Allaha."
(Sura an-Naml, 27:65)

Wallace Fard Muhammad jest według nich Mesjaszem i wcieleniem Boga

"Elijah Muhammad uznał Mistrza [Master Wallace Fard Muhammad], za odpowiedź na którą świat czekał przez ostanie 2000 lat, pod nazwą Mesjasz, drugie przyjście Jezusa Chrystusa, Jehowa, Bóg, oraz syn człowieczy. Gdy Elijah Muhammad poprosił go aby się przedstawił, odpowiedział że jest Mahdi'm. W roku 1933 podpisał się jako Mistrz Wallace Fard Muhammad." [ii]

Artykuł 12 ich wiary mówi jasno:

"Wierzymy że Allah (Bóg) pojawił się w postaci Mistrza Master W. Fard Muhammad, w Lipcu 1930; długo oczekiwany wśród Chrześcijan "Mesjasz", oraz "Mahdi" wśród Muzułmanów." [iii]

Ich wiara w Panowanie Wallace Fard Muhammad'a

"Nazywamy go Master (mistrz, pan lub w tym kontekście prawdopodobnie władca) Fard Muhammad. A cóż on opanował? Studiował aby stać się panem tego, co nie on stworzył. Allah Stworzył niebiosa i ziemię. Nie wiemy kiedy, mówimy po prostu na początku. Kiedy był początek? Nie wiemy, po prosty bardzo dawno temu.

Lecz ten człowiek urodził się w 1877. Urodził się wśród stworzenia które ma tryliony lat, mimo to, stał się władcą (master) tego stworzenia. Władcą (master) który nauczył się panować nad sobą, a następnie panować nad wszechświatem, oraz władać nad wszelkimi wydarzeniami, gdy przyjdzie zwany jest 'Maliki Yaumi-d-din' - władca Dnia Sądu Ostatecznego [iv]. Jest człowiekiem, lecz jest panem owego okresu czasu. Włada on nad nim za mocą i zezwoleniem Allaha. [...] Powiadacie że jest to nauka heretycka. Nie wydaje mi się." [v]  

Niektórzy mogą  powiedzieć że wiara ta nie jest w pełni sprzeczna z Islamem, gdyż Nation of Islam potwierdza że Allah jest tym który stworzył niebiosa i ziemię, oraz że domniemana władza nad wszechświatem została temu człowiekowi podarowana przez Allaha.

Jest to błędna interpretacja, gdyż podobną wiarę mieli politeiści (Kuffar, muszrikiin) za czasów Proroka Muhammada. Potwierdza to Allah w Koranie mówiąc:

Powiedz: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?" Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: Dlaczego więc błądzicie i odwracacie się od prawdy?"
(Sura al-Mu`minuun, 23:84-89)

W świetle tych wersetów, wiara Nation of Islam jest nawet głębszą niewiarą (Kufr) niż wiara politeistów za czasów Proroka Muhammeda, sal allahu alejhi ła sallaam.

Politeiści uznawali Tauhiid Rubbubiyah, czyli wiarę że jedynie Allah jest Stworzycielem, Władcą, Panem i Królem wszechświata. Mimo to Prorokowi objawione i nakazane zostało żeby nawoływał ich do Tauhiid, gdyż przypisywali oni Allah'owi współtowarzyszy w czci, co wykluczało ich z Islamu, oraz było powodem ich niechęci i prześladowania muzułmanów.

Ich oddawanie czci

Niewiara Nation of Islam nie kończy się jednak na przeczeniu Tauhiid Rubbubiyah. Sposób ich modlitw jasno ukazuje ich niewiarę w Tauhiid Uluhija, czyli wiarę że wszelka cześć należna jest jedynie Allahowi, mówiąc między innymi:

"Modlimy się w Twoje Święte Imię, wzywając imiona wszystkich twych Proroków" [vi]

Louis Farrakhan w ten sposób opisał swojego Mistrza, Wallace Fard Muhammad, "...Użył imienia Fard, ponieważ oznajmił nam że jest tym komu musimy być posłuszni. Prędzej czy później każde kolano, i każdy język zaświadczy że Mistrz przyszedł do Ameryki Północnej..." [vii]

Allah objawił w Koranie:

"My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: 'Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!'"
(Koran, 21:25)

Nation of Islam na temat modlitwy, która jest sednem czci w Islamie, pisze w ten sposób:

"Jestem Wrotami. W żaden sposób nie możecie ich przejść jak tylko przeze mnie. Wasze modły nie zostaną wysłuchane jeżeli nie wspomnicie w nich mojego imienia ... Posiadam klucz do waszego zbawienia, i posiadam klucz do waszego piekła. Mogę, jeżeli mi pozwolicie, wyciągnąć was z piekła i umieścić was w niebie. Następnie mogę was trzymać  w niebie; lub też mogę was pchać i wepchnąć was do kary w piekle dopóki nie potwierdzicie że nie ma Boga prócz Allaha który przyszedł w osobie Mistrza Fard Muhammad..." [viii]

Dzień Zmartwychwstania

Żaden muzułmanin nie ma wątpliwości co do tego że Dzień Zmartwychwstania jest dniem w którym ludzie fizycznie powstaną z martwych.

Nation of Islam uczy zaś że zmartwychwstanie istnieje jedynie w sensie mentalnym, nie fizycznym [ix] .

Objawienie Koranu

Wszyscy Muzułmanie wierzą że Koran jest niestworzonym Słowem Allah'a, które objawił Swemu Wysłannikowi Muhammad'owi ibn Abdullah, ponad 1400 lat temu.

Nation of Islam pisze zaś że: "...Master Fard Muhammad napisał Koran i dał go Elijah Muhammad'owi..." [x]

Alhamdulillah, chwała Allah'owi że obdarzył nas Islamem i poprowadził drogą prostą daleką od bycia poddanym innym niż Jemu.

Alhamdulillah że nasza religia jest pełna, nie trzeba w niej żadnych
zmian, ulepszeń ani dodatków, gdyż Allah subhanahu ła ta'ala powiedział:

"Dzisiaj Udoskonaliłem dla was waszą religię, Wypełniłem dla was Moją Łaskę, i Wybrałem dla was Islam jako religię."
(Sura al-Ma`idah, 5:3)

A Prorok Muhammad powiedział:

"Zostawiłem pośród was dwie rzeczy. Nie zbłądzicie tak długo jak  będziecie się ich trzymać: Księgę Allaha i Sunnę Jego Posłańca."
(Sunan Imam Malik, 2:899)

Niech Allah subhanahu ła ta'ala prowadzi nas na drodze prostej, zwiększy naszą wiedzę, oczyści nasze intencje i wzmocni naszą wiarę.

Amin[i] A Brief History on the origin of The Nation of Islam in America A Nation of Peace and Beauty. Written in Phoenix, Arizona, March 28, 1996 for presentation at the International symposium on Sufism in San Francisco, California, March 29-31, 1996 [http://www.noi.org/information/history.html]

[ii] Ibid. [http://www.noi.org/information/history.html]

[iii] What the Muslims Believe, Point 12 [http://www.noi.org/information/program.html]

[iv] Mailiki Yaumidiin, gdzie słowo Malik jest jednym z Atrybutów Allaha. Słowo Malik znaczy Król, lub Właściciel i Jedyny panujący Sędzia.

[v] After The Million Man March, Now What? (Part I) From Louis Farrakhan's Saviours' Day speech delivered February 25, 1996 in Chicago, Il.  [http://www.finalcall.com/MLFspeaks/savs96-1.html]

[vi] Louis Farrakhan responds to the ATTACK on AMERICA Sunday, September 16, 2001 [http://www.noi.org/transcript_us.attacked09-16-2001.htm]

[vii] After The Million Man March, Now What? (Part I), From Louis Farrakhan's Saviours' Day speech delivered February 25, 1996 in Chicago, Il. [http://www.finalcall.com/MLFspeaks/savs96-1.html]

[viii] Elijah Muhammad: 'The Fall of America', str. 205, także online: [http://www.seventhfam.com/temple/books/fall_america/amfall49.htm]

[ix] What the Muslims Believe, Point 5: [http://www.noi.org/information/program.html]

[x] Farrakhan The Traveller, by Jabril Muhammad, The Final Call magazine, Online Edition - 24-3-98. [http://www.finalcall.com/columns/traveler.html]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m