islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sekty które pozostają w Islamie, a sekty które zostają wykluczone z Islamu

Autor: Szeich Ahmad ibn Yahya an-Nadżmi
Tytuł: Irszâd us-Sârî ila Tawdîh Szarh us Sunnah lil Barbahâri
Źródło: [ www.al-athariyyah.com ]
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas Lechistani

Imâm al-Barbahârî (rahimahullâh) powiedział:

Wszelka chwała należy się Allahowi, który poprowadził nas do Islamu, pobłogosławił nas nim i umieścił w najlepszym społeczeństwie, więc prosimy Go, aby umożliwił nam trzymać się tego, co On miłuje, oraz unikać tego, czego On nienawidzi i co wywołuje Jego Gniew. Wiedz, że Islam to Sunnah, a Sunnah to Islam[1] i jednego nie można ustanowić bez drugiego. (Szarh-us-Sunnah, #1)


Szeich Ahmad ibn Yahya an-Nadżmi objaśnił to zdanie mówiąc:

"Autor powiedział, 'Islam jest Sunną, a Sunnah jest Islamem'. Jak to możliwe? Otóż właściwy Islam jest Sunną, więc ten kto mocno trzyma się Sunny i ją praktykuje, ten zaprawdę praktykuje Islam, a ten, kto odsuwa się od Sunny, zbaczając na prawo lub lewo, ten zawodzi w praktykowaniu właściwego Islamu z powodu swej dewiacji. Wiedz jednak, że odejście to jest dwóch rodzajów:

1. Całkowite odejście, gdy człowiek popada w niewiarę i osądzony zostaje jako ktoś, kto całkowicie odstąpił od Islamu.

2. Częściowe odejście, gdy człowiek nie popada w niewiarę i nie zostaje uznany jako apostata, który opuszcza Islam. Niemniej jednak jego Islam jest niepełny, w zależności od tego, jak daleko odstąpił.

Jaki jest dowód na to, co mówię? Dowodem jest hadith, który informuje nas o rozłamie społeczności. Prorok (sall Allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Żydzi podzielili się na siedemdziesiąt jeden sekt, Chrześcijanie podzielili się na siedemdziesiąt dwie sekty, a moja wspólnota podzieli się na siedemdziesiąt trzy sekty, wszystkie z nich znajdą się w Ogniu oprócz jednej. Spytano, 'Która jest tą jedną, Wysłanniku Allâha?' Odpowiedział, 'Są nimi ci, którzy postępują według tego, według czego postępujemy teraz ja i moi towarzysze.'"

Wiedz jednak, że groźba ta nie oznacza, że wszystkie z tych sekt znajdą się w Piekle na zawsze. Jeśli ktoś sprzeciwia się temu, z czym został posłany Wysłannik Allâha i temu zgodnie z czym, on i jego towarzysze postępowali, to jeżeli jego sprzeciw powoduje opuszczenie Islamu, znajdzie się on w Ogniu na zawsze. Temu, kogo sprzeciw jest częściowy, lecz nadal pozostaje on w Islamie, grozi piekło i może mieć nadzieje na to, na co ludzie Tauhidu (monoteizmu) mają nadzieje, a mianowicie, że wyjdzie z Piekła. Jest tak ponieważ istnieją autentyczne hadisy informujące nas o wstawiennictwie[2], a Allâh usunie z piekła tych, którzy umarli w Tauhidzie, nawet jeżeli mieli tylko krztę wiary.

Jak długo pozostanie on w Ogniu, o tym wie jedynie Allâh Wzniosły, Błogosławiony. Przekazane zostało jednak, że niektórzy z tych, którzy wejdą do Raju zostaną wyprzedzeni przez innych o czterdzieści lat[3], zaś wejście innych zostanie opóźnione o pięćset lat. Odnosi się to do tych, którzy zostali ocaleni od Piekła, a opóźnienie spowoduje jedynie ich przejście nad Sirât (mostem). Jak więc będzie z tymi, którzy wejdą do Piekła?

Niechaj zatem ten, kto pragnie być wśród ocalonych, tych, którzy wejdą do Raju, tych którym zostanie powiedziane {Wejdźcie tutaj w pokoju - bezpieczni!}, trzyma się wiary (`Aqîdah) i metodologii (manhadż) Ahl-us-Sunnah wal Dżam`ah, i nie odstępuje od tego na prawo ani na lewo.

Takie właśnie jest znaczenie słów Autora, "Wiedz że Islam to Sunna, a Sunna to Islam." Zatem właściwym Islamem jest Sunnah, a Sunnah jest właściwym Islamem i żadnego z nich nie można ustanowić bez drugiego." (Irszâd us-Sârî ila Tawdîh Szarh us Sunnah lil Barbahâri)


[1] Prorok powiedział:
"Ten kto odwraca się od mojej Sunny nie należy do mnie." (Przekazał al-Buchari (Eng. trans. 7/1-2/no.1), Muslim (Eng. Trans. 2/703/no.3236) i an-Nasâ`i)

Abu Hurairah przekazał, że Wysłannik Allaha powiedział:
"Cała moja Ummah wejdzie do raju, oprócz tych którzy odmówią." Ktoś spytał, "Kto odmówi?" Odpowiedział. "Ktokolwiek mnie usłucha wejdzie do Raju, a ktokolwiek będzie nieposłuszny odmówił." (Przekazał al-Buchari (Eng. trans. 9/284/no.384))

Imâm az-Zuhrî (słynny tâbi'î, zmarł w 124H) powiedział:
"Ludzie wiedzy, którzy nas poprzedzili mawiali: 'Zbawienie leży w trzymaniu się Sunny.'" (Przekazał ad-Dârimî w Sunan (no.96))

Imâm Mâlik powiedział:
"Sunnah jest jak arka Noego. Każdy, kto na nią wsiądzie zostanie ocalony, a ktokolwiek odmówi zostanie zatopiony." (Przekazał Szeich ul-Islâm Ibn Taimiyyah w Madżmû' ul-fatâwâ, (4/57))

[2] Zobacz Hadith przekazany przez Imama al-Buchari (Eng. trans., vol. 6, no. 236) i Muslim (Eng. trans., vol. 1, pp.122-135).

[3] Sahih Muslim, 7388 z autorytetu `Abdullah ibn 'Amr ibn Al-`Âs

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m