islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Szyici, szi`ah - czy są muzułmanami?

Autor: Al-Imaam Abdul-Azeez bin Abdillaah bin Baaz (rahimahullaah)
Tytuł: Sharhu Kitâb Fadhlil-Islâm, str. 13, przypis nr. 25
Z arabskiego na angielski tłumaczył: Abu Sumayyah Aqîl Walker
Tłumaczenie na polski i przypisy: Abu Anas bin Marian
źródło: [ www.assalafi.com ]

Przeczytaj także: › Ignorancja a Niewiara

Pytanie: Czy Râfidhah (Szyici) należą do jednej z 72 zbłąkanych sekt [1] ?

Odpowiedź: "Tak należą do nich. Niemniej jednak wśród nich są niewierni [kuffar], i wśród nich są Muzułmanie. Tak więc ci Szyici (Râfidhah) którzy czczą innych niż Allâha, są niewiernymi. Ci Szyici którzy wywyższają `Aliego nad `Uthmanem, lub nad as-Siddîq (Abu Bakr), to nie są oni nie-wierzącymi, ale są innowatorami. Jeżeli jednak ktoś wznosi suplikacje do `Aliego, lub innego członka rodziny Proroka (ahl-ul-bayt), i wykraczaja poza granice względem nich, to zaprawdę ci ludzie są niewierzący. Również każdy kto mówi, "Zaprawdę, proroctwo powinno być powierzone `Aliemu, lecz Dżibraîl (Anioł Gabriel) postąpił zdradliwie (przychodząc w zamian do Muhammada)," to taka osoba jest niewierzącą, apostatą. Prosimy Allâha o bezpieczeństwo i aby nas przed tym uchronił.

Co do 72 sekt, to wśród nich są niewierzący [kuffar], jak również nieposłuszni grzesznicy. I wśród nich są zbłąkani innowatorzy, i innowatorzy którzy nie są niewierzącymi. Niemniej jednak, wszyscy odpowiedzieli oni na wezwanie Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam). Należą oni zatem to Ummah Al-Idżâbah (wspólnoty która odpowiedziała na wezwanie). Jeżeli zaś chodzi o Ummah Ad-Da'uah (wspólnotę którą należy wezwać), to jest ich wiele. Żydzi i Chrześcijanie należą do Ummah Ad-Da'wah [...] Zaś te 72 sekty, są sektami które odpowiedziały na wezwanie (Islamu) i twierdzą że są stronnikami Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam). Twierdzą że odpowiedzieli na jego wezwanie. Zbawioną z pośród [tych sekt], jest uratowana sekta (al-Firqatun-Nâdżiyyah). Są nią ci którzy naśladują Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i podążają za jego drogą. Jeżeli zaś chodzi o te 72 sekty, to wśród nich są osoby zbłąkane, są wśród nich osoby niewierzące, są wśród nich nieposłuszni grzesznicy, i są wśród nich zbłąkani innowatorzy. Ich [niewiara, innowacje, grzechy] jest różnych poziomów, i grozi im wszystkim Piekło. I u Allâha szukamy przed tym schronienia."


[1] Sekta w języku polskim to: "grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne; odłam wyznaniowy jakiejś religii." (Słownik Języka Polskiego, PWN)

W terminologii Islamskiej ma ona podobne znaczenie. Allâh objawił w Koranie co znaczy:

»...odprawiajcie modlitwę i nie bądźcie z liczby tych, którzy Jemu dodają współtowarzyszy! Ani też spośród tych, którzy podzielili swoją religię, tworząc sekty; przy czym każda frakcja odszczepieńcza cieszy się tym, co zachowuje.« (Surah ar-Rûm, 30:31-32)

Al-Hâfidh Ibn Radżab (zm.751H) powiedział:
"Jeżeli chodzi o fitnah (doświadczenie, klęska) wątpliwości i zbłąkanych pragnień (innowacji), to powodem jest podzielenie się Muzułmanów i utworzenie sekt, i uznawanie siebie na wzajem za niewierzących, i utworzenie przez nich sekt grup i partii po tym jak byli braćmi w sercach jak w sercu jednego człowieka. I żadna z tych sekt nie zostanie zbawiona prócz jednej, a należą do niej ci o których Prorok wspomniał w następującym hadisie: "Zawsze będzie istniała grupa z pośród mojej wspólnoty podążająca za prawdą. Ci którzy ich opuszczą nie będą w stanie im zaszkodzić, aż do czasu gdy nadejdzie Wyrok Allâha, oni dalej będą się [prawdy] trzymać." A w późniejszych czasach, będą oni obcy o których wspominają inne hadisy." (Kashful-Kurbah, str. 22)

Imâm at-Tirmidhii przekazał także następujący hadith od 'Abdullaah ibn 'Amr, który powiedział, Wysłannik Allaha powiedział,
"To co stało się z Dziećmi Izraela, stanie się z moją Ummą, tak jak jeden but podobny jest do drugiego, do tego stopnia że jeżeli jeden z nich miałby stosunek ze swoją matką otwarcie, ktoś z mojej Ummy postąpił by tak samo. Dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt dwie sekty a moja Umma podzieli się na siedemdziesiąt trzy sekty, wszystkie z nich są w Ogniu oprócz jednej sekty." Został spytany, "Którą jest ta jedyna, Wysłanniku Allaha?" Odpowiedział, "Ta do której należymy ja i moi Towarzysze."
([nr. 2641], Szeich Nâsir ud-Dîn al-Albânî uznał przekaz ten za Sahih)

Zostało także autentycznie przekazane że Wysłannik Allaha powiedział,
"Trzymajcie się mojej Sunny, oraz Sunny prawowiernych Kalifów po mnie. Trzymajcie się tego zębami trzonowymi i wystrzegajcie się nowych rzeczy, gdyż każda innowacja jest zbłąkaniem."
(Przekazał Ahmad, Abu Dauud (Angielskie tłumaczenie, 3/1294/no.4590), i inni. Szeich al-Albaanii powiedział, "Isnaad tego przekazu jest sahiih, przekazujący go są godni zaufania.")

Abu Shaamah (zmarł w 665H) powiedział,
"Nakaz trzymania się Dżama`ah (zjednoczonej grupy) oznacza trzymania się prawdy i tych którzy ją naśladują; nawet jeżeli tych którzy trzymają się prawdy jest niewielu a tych którzy jej są przeciwni jest wielu; ponieważ prawda jest tym według czego postępowała pierwsza Dżam`ah za czasów Proroka i jego Towarzyszy, radiallaahu 'anhum. Nie bierze się pod uwagę wielkiej liczby ludzi próżnych, po nich następujących." (Al-Baa'ith 'alal-Bida'h łal-Hułaadith, str.19)

Imâm Abu Muhammad Al-Barbahârî (zmarł w 329 H) powiedział:
"Fundamentem na którym Dżama`ah została zbudowana są Towarzysze Proroka Muhammada, sal allahu alejhi ła sallaam. Oni są Ahl us-Sunnah łal-Dżama`ah, więc każdy kto od nich nie czerpie zbłądził i wprowadził innowację a każda innowacja jest zbłąkaniem, każde zaś zbłąkanie i jej ludzie są w Ogniu." (Sharh-us-Sunnah, nr. 3)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m