islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czym jest Islam?

 

Nasza wiara składa się z trzech głównych części: Szehada (wyznanie wiary), Wiara i Uczynki.

Szehada

"La Illaha Il Allah, Muhammad an Rasul ul Llah"

Nie ma bogów prócz Allaha Jedynego, Muhamed jest wysłannikiem Allaha. Wyznając szehadę, wyznaje się wiarę w następujące rzeczy:

Wiara

1.Wiara w Tałhiid (ścisły monoteizm).
Wierzymy w Jedność Allaha, i we wszystkie Jego atrybuty. Wierzymy też że nic/ nikt nie dzieli z Allahem Panowania i Boskości.

2.Wiara w aniołów Allaha.
Wierzymy że Allah stworzył aniołów, i że są one istotami całkowicie Jemu posłusznymi.

3.Wiara w księgi Allaha.
Wierzymy że Allah objawił swoje słowa i prawa różnym narodom w różnych epokach.

4.Wiara w Proroków i Wysłanników Allaha.
Wierzymy że Allah zsyłał Proroków i Wysłańców do różnych narodów. Nieśli oni ze sobą nakazy Allaha i obwieszczali oni ludziom Jego wolę.Niektórzy są nam znani, o innych nic nie wiemy.

5.Wiara w życie przyszłe.
Wierzymy że Dzień Sądu Ostatecznego i życie wieczne po nim następujące jest równie prawdziwe jak życie teraźniejsze.

6.Wiara w al-Qadaa' i al-Qadar (Przeznaczenie).
Wierzymy że Allah przeznaczył wydarzenia wszelkich spraw we wszechświecie. Jedynie On jest Panem i władcą wszechświata, i jedynie Allah posiada wszelką wiedzę.

Wierząc w powyższe obowiązkiem jest wykonywać następujące uczynki:

Uczynki

1. Wyznanie wiary

Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Mahomet jest Wysłannikiem Boga. To wyznanie wiary nazywane Szehada jest podstawą Islamu.

W języku arabskim pierwsze zdanie brzmi: "La Illaha illa Allah" - nie ma bóstwa prócz Boga; słowo ilah (bóstwo) może odnosić się do wszystkiego, co może być czczone zamiast Boga - bogactwa, władza, namiętności, itp.

Natomiast "illa Allah" znaczy oprócz Boga, który jest źródłem wszelkiego Stworzenia. Oznacza to że odrzuca się wiarę we wszelkie fałszywe bóstwa, i wierzy się tylko w Boga Jedynego.

Drugie zdanie Szehady brzmi: "Muhammadun rusulu Allah" - Mahomet jest Wysłannikiem Boga. Objawienie Boże zostało nam przekazane za pośrednictwem zwykłego człowieka, takiego jak my sami.

2. Modlitwa

Sala to nazwa modlitw obowiązkowych odmawianych pięć razy dziennie, które łączą wierzącego bezpośrednio z Bogiem. W islamie nie ma hierarchicznej władzy, ani kapłanów. Modlitwę prowadzi wykształcona osoba znająca Koran, wybrana przez wspólnotę. Modlitwy te zawierają m.in. wersety koraniczne i recytowane są w języku arabskim, języku Objawienia, ale osobiste prośby mogą być wypowiadane we własnym języku.

Modlitwy odmawia się o świcie, w południe, po południu, po zachodzie słońca i po zapadnięciu zmroku, oddając w ten sposób rytm całego dnia. Chociaż wspólna modlitwa w meczecie jest najpopularniejsza to jednak muzułmanin może odmawiać modły prawie wszędzie, na polu, w biurze, w fabryce czy na uniwersytecie. Ludzie zwiedzający świat islamu są zadziwieni skupieniem modlitw w dniu powszednim. Nawet Papież, Jan Paweł II podziwia muzułmanów w swojej książce "Przekroczyć Próg Nadziei". Mówi on:

"Z całym szacunkiem trzeba się odnieść do religijności muzułmanów, nie można nie podziwiać na przykład ich wierności modlitwie. Obraz wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i miejsce pada na kolana i pogrąża się w modlitwie pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego Boga..." (Jan Paweł II, 1994. Str: 83)

3. Zaka

Jedną z najważniejszych zasad islamu jest wiara, że wszystko należy do Boga a bogactwo jest tylko powierzone człowiekowi. Słowo zaka oznacza "oczyszczenie" i "wzrost." Nasze bogactwo oczyszcza się poprzez jałmużnę dla potrzebujących i, jak w przypadku podcinania roślin, zapewnia to dalszy rozwój. Każdy muzułmanin s a m ustala swoją zaka. W większości przypadków jest to coroczna danina w wysokości 2,5 procent posiadanego kapitału.

Pobożna osoba może dać tyle, ile zechce, w sekrecie jako "Sadaka". Słowo to można przetłumaczyć jako "dobrowolna jałmużna" ale ma ono szersze znaczenie. Prorok powiedział:

"...nawet powitanie brata z uśmiechem to 'Sadaka'".

4. Post

Co roku w miesiącu ramadan wszyscy muzułmanie poszczą od brzasku wiatu do zachodu słońca, powstrzymując się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych.

Chorzy, starcy lub podróżujący oraz kobiety w ciąży lub karmiące mogą przerwać post i nadrobić opuszczone dni postu w innym miesiącu. Jeśli nie mogą pościć w ogóle, powinni nakarmić biednych za każdy dzień nie zachowanego postu. Dzieci zaczynają pościć (i odmawiać modlitwy) od okresu dojrzewania, chociaż wiele z nich zaczyna wcześniej. Mimo że post jest zbawienny dla zdrowia jednak przede wszystkim traktuje się go jako metodę duchowego samo oczyszczenia. Poprzez odcięcie się od ziemskich wygód, nawet na krótki okres , poszczący zdobywa się na większe współczucie dla cierpiących głód oraz wzbogaca swe życie duchowe.

5. Pielgrzymka (hadź)

Coroczna pielgrzymka do Mekki - hadź - jest obowiązkowa tylko dla tych, którzy są w stanie ją odbyć pod względem fizycznym i finansowym. Niemniej jednak około dwóch milionów ludzi podróżuje co roku do Mekki ze wszystkich krańców świata, co daje możliwość spotkania się pielgrzymom reprezentującym różne narody i kultury. Chociaż Mekka jest zawsze wypełniona gośćmi, hadżdż rozpoczyna się dwunastego miesiąca w kalendarzu muzułmańskim (który jest księżycowy a nie słoneczny, więc bywa, że hadź czy ramadan czasem przypadają latem, czasem zimą). Pielgrzymi noszą specjalną odzież, proste białe szaty niwelujące wszelkie różnice społeczne lub kulturowe, i które podkreślają, że wszyscy są równi wobec Boga.

Obrzędy hadź, wywodzące się jeszcze z czasów Proroka Abrahama, obejmują siedmiokrotne obejście Al-Kaby i siedmiokrotne przejście między wzgórzami As-Safa i Al-Marwa, tak jak uczyniła to Hadziar szukając wody. Potem pielgrzymi skupiają się na równinie Arafy i odmawiają modlitwę prosząc Boga o przebaczenie, uważaną niekiedy za zapowiedź Dnia Sądu Ostatecznego.

W poprzednich stuleciach hadź był bardzo trudnym przedsięwzięciem.

Współcześnie Arabia Saudyjska zapewnia milionom ludzi wodę, nowoczesny transport i najlepsze warunki sanitarne.

Hadź kończy się Świętem Ofiary, Id al-Adha, połączonym z modłami i wymianą darów w społeczności muzułmańskiej. To święto oraz Id al-Fitr czyli Święto Zakończenia Ramadanu są najważniejszymi w kalendarzu muzułmańskim.

Przeczytaj także...
Iman - w co wierzą muzułmanie?

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m