islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Słowniczek terminologii Islamskiej

źródło: pochodzi z między innymi z
'Explanation of the Three Fundamental Principles'
autor: Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymeen

Arabskie słowa są napisame w sposób jak najbardziej podobny do fonetyki polskiej. Jednak identyczne przepisanie słów arabskich na jaki kolwiek język jest nie możliwe. W języku arabskim występują na przykład trzy rodzaje litery 'h', 'd' dwa rodzaje litery 'a' oraz inne litery które w polskim nie mają odpowiedzników.

Przeczytaj także reguły transkrypcji języka Arabskiego.

Słowo: Znaczenie:
'Abd

Oddany sługa i czciciel; liczba mnoga: 'ibad.

Abu (Abi, Abaa)

Ojciec. Często używane w arabskich imionach, nazwiskach jako sposób identyfikacji. N.p. Abu Hureirah.

Adaab

Dobry charakter lub wychowanie, etyka.

Al-Fatihah

Pierwszy rozdział Koranu. [ » więcej ]

Aleyhi salaam

'Niech Allah chroni i zachowa go' Wymawia się po wspomnieniu imion Proroków, lub aniołów.

'Alim

Naukowiec lub uczony; liczba mnoga: 'ulama. Przesadna forma 'alim to 'Allamah. [ » więcej ]

Amiin

Amen; 'O Allah, wysłuchaj mojej prośby'.

Ansaar

'Pomocnicy': mieszkańcy Medyny którzy pomagali Prorokowi i Muhadzirunom (Muzułmanom którzy wyemigrowali z Mekki).

Adhan

Wezwanie do modlitwy

Aqidah

To co wiąże lub jest zakorzenione w sercu; zasady i szczegóły wiary.

'Arsz

Tron Allaha, nad którym Allah się znajduje.

Ayah

Zwrot Koraniczny równy jednemu zdaniu, czasami dłuższy lub krótszy. Oznacza także znaki, napomnienia w życiu które Allah zsyła ludziom.

Ayat

Liczba mnoga ayah.

Barzakh

Dosłownie bariera; życie między tym światem i przyszłym (czas spędzany w grobie)

Bid'ah

Innowacja w religii lub aktach czci. [ więcej ]

Da'if

Słaba, nie wiarygodna narracja.

Da'if dżiddan

Bardzo słaba, nie wiarygodna narracja.

Da'uah

Wezwanie lub misja

Diin

Religia. Zazwyczaj używane w odniesieniu do religii Islamu.

Dinaar

Wartościowa starożytna złota waluta

Dirham

Starożytna waluta o małej wartości zrobiona ze srebra lub z miedzi.

Du'a'

Suplikacja. [ » więcej ]

Dhikr

Wspominanie Allah i pamiętanie o Nim.

Duhr

Południe. Zazwyczaj określa drugą obowiązkową modlitwę, której czas rozciąga się od przekroczenia przez słońce zenitu, do czasu gdy cienie są długości obiektów.

Dżihiliyah

Era skrajnej ignorancji (dżahl) i pogaństwa istniejąca przed przyjściem Proroka Muhammada.

Dżama'ah

Muzułmańskie zebranie lub kongregacja. Często tak określa się modlitwy zbiorowe. Al-Dziama'ah dotyczy pierwotnej wspólnoty sahabah oraz ich prawdziwych stronników przez wieki.

Dżanazah

Pogrzeb przygotowanego ciała zmarłej osoby.

Dżżnnah, Dżannah

Ogrody Raju.

Dzihad, Dżihad

Staranie się lub walka dla sprawy Allaha. [ » więcej ]

Dżinn

Niewidzialne stworzenia które Allah stworzył z ognia i dymu, do których należy Szatan. Czasami tłumaczy się jako demony, lecz stworzenia te mogą być dobre lub złe, wierzące lub nie.

Dżumu'ah

Piątek. Dotyczy także modlitwy piątkowej.

Fadżr

Świt. Zazwyczaj tyczy się pierwszej obowiązkowej modlitwy, której czas jest od świtu do wschodu słońca.

Fard

Obowiązek.

Fard Kifayah

Obowiązek społeczny; jeżeli jacyś muzułmanie go spełniają, uważa się że jest on spełniony przez wszystkich; a jeżeli nikt nikt go nie spełnia, wszyscy muzułmanie uważani są za grzesznych

Fard 'Ain

Obowiązek indywidualny, każdy muzułmanin musi go spełniać

Fatuah

Werdykt religijny. Liczba mnoga: fatauah lub fataui

Fitnah

Próba, pokusa, doświadczenie, nieszczęście.

Fiqh

Rozumienie i stosowanie Szariah z jej źródeł.

Fitrah

Wrodzona skłonność z którą każdy się rodzi. W islamie przyjęte jest że człowiek z natury jest dobry, i nie rodzi się w grzechu. Z natury jest istotą wierzącą w Boga Jedynego.

Ghayb

Świat poza zasięgiem naszych zmysłów i doznań.

Ghusl

Rytualna kąpiel wymagana po stosunku seksualnym, ejakulacji, lub po ukończeniu menstruacji. [ » więcej ]

Hadith, Hadis

Przekaz o czymś co Prorok powiedział, zrobił lub zezwolił.

Hadż

Pielgrzymka do Mekki.

Hafidhahullaah

'Niech Allah chroni' zazwyczaj jest to forma suplikacji wymawiana po wspomnieniu Uczonego.

Halaal

Dozwolone.

Halqah

Koło lub krąg. Zazwyczaj dotyczy koła naukowego.

Haraam

Zabronione.

Hasan

Dobry lub dopuszczalny. Zazwyczaj używa się określając stopień wiarygodności przekazów (hadisów i przekazów od sahabah).

Hidżiab

Zasłona. Zazwyczaj odnosi się do ubrania kobiety zakrywającego całe ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni. [ » więłcej ]

Hidżrah

Migracja. Zwykle odnosi się do migracji z Mekki do Medyny.

'Ibad

Zobacz "'abd".

'Ibadah

Czczenie Allaha. [ » więcej ]

Ibn

Syn, często używane w arabskich imionach, nazwiskach jako sposób identyfikacji. N.p. Ibn Kathir.

'Id

Dzień celebracji, świąt w Islamie. Istnieją dwa roczne 'id (al-fitr: na zakończenie ramadanu i al-Adha: na zakończenie Hadź), oraz jedno tygodniowe (dzień Dziumu'ah). Wszelkie inne tak zwane święta nie mają podstaw w Szariah.

Idżma'

Zgoda uczonych.

Idżtihad

Stosowanie dziuhd (wszelkich starań) aby dojść do właściwej konkluzji na podstawie dostępnych dowodów.  

'Ilm

Wiedza.

Imam

Przywódca lub wyróżniający się Islamski uczony. Często tytuł stosowany dla osoby prowadzącej modlitwę. [ » więcej ]

Imaan

Wiara lub przekonanie. Potwierdzenie wszystkiego tego co zostało objawione Prorokowi. Iman to potwierdzenie w sercu, werbalne zaświadczenie i uczynki. Uczynki należą do kompletności wiary. Iman wzrasta wraz z posłuszeństwem do Allaha, i maleje wraz z nieposłuszeństwem.

Isnad (sanad)

Ciąg osób przekazujących hadith.

Istiuaa

Wstąpienie; wzniesienie się Allah nad 'Arsz. Wszelkie atrybuty i imiona Allaha potwierdzone w Koranie i Sunnie należy rozumieć dosłownie, nie zmieniając ich znaczenia i nie doszukując się podobieństwa do czegokolwiek, gdyż nic nie jest podobne do Allah. [ » więcej ]

'Isza

Noc. Zazwyczaj dotyczy piątej i ostatniej obowiązkowej dziennej modlitwy, której czas rozciąga się od zniknięcia czerwonego światła z horyzontu, do środka nocy (w połowie między zachodem słońca a świtem).

Kafir

Osoba praktykująca kufr. Liczba mnoga: kuffar.

Khalifah

Pochodzi od słowa khalafa, oznaczającego 'następującego' lub 'naśladowanego'. Tak określa się przywódców Muzułmańskich następujących po Proroku. Liczba mnoga: khulafah.

Khamr

Napoje alkoholowe. [ » wiecej ]

Khilafah

Następstwo. Dotyczy okresu panowania khalifah.

Kufr

Niewiara lub odrzucenie wiary. [ » więcej ]

Khutbah

Mowa lub kazanie.

Ładzib

Obowiązkowe lub wymagane.

Łalimah

Wesele.

Łitr

Nieparzyste. Całą modlitwa nocna jest czasami zwana łitr, ponieważ całkowita liczba rak'at jest nieparzysta.

Łudu

Ablucja przed modlitwą. Składa się z płukania ust, nosa, mycia twarzy, rąk po łokcie, stóp po kostki oraz przetarcia głowy (łącznie z uszami). [ » więcej ]

Maghrib

Zachód słońca. Zazwyczaj dotyczy czwartej modlitwy obowiązkowej., której czas trwa od zachodu do zniknięcia czerwonego światła z horyzontu.

Makruh

Czyn który jest nie pochwalny.

Mahram

Osoba która jest spokrewniona z inna w taki sposób który permanentnie zabrania im zawarcia związku małżeńskiego. Pokrewieństwo to wynika z więzów krwi, dzieci karmionych piersią lub więzów małżeńskich. Mahram kobiety są: Jej ojciec, dziadek, syn, wnuk, brat, wuj (brat taty lub mamy), teść, zięć, przybrany syn, brat mleczny. Przykłady osób nie-mahram to: kuzyn (z obu stron), brat przyrodni, szwagier. Zobacz także werset 4:23 w Koranie.

Masdzid

Miejsce przeznaczone na sudziud. Zazwyczaj określa meczet.

Madhhab

Droga lub podejście. Zazwyczaj dotyczy jednej z czterech Islamskich szkół fiqh, założonych przez Czterech Imamów:

  • Abu Hanifah an-Numan Bin Thabit,

  • Malik Bin Anas,

  • Muhammad Bin Idris asz-Szafi'i,

  • Ahmad Bin Hanbal

- niechaj Allah obdarzy ich wszystkich swoim Miłosierdziem. [ » więcej ]

Mimbar

Stopnie, schody (zazwyczaj trzy) na których Imam w masadzid (meczecie) stoi głosząc khutbah.

Muhadżir

Sahabi który odbył Hidźrah z Mekki do Medyny. Liczba mnoga: muhadzirun lub muhadzirin.

Mudżahid

Osoba która wykonuje dzihad. Liczba mnoga: mudziahidun lub mudziahidin.

Munkar

Naganne; odrzucone.

Musalla

Miejsce przeznaczone na salah. Najczęściej oznacza to ziemie na których odprawia się modlitwy 'id i dzianazah.

Muszrik

Osoba która praktykuje szirk.

Nafl

Dodatkowe, dobrowolne i nadobowiązkowe uczynki.

Niyah

Intencja w sercu.

Qadar

Przeznaczenie i miara Allaha. [ » więcej ]

Qiblah

Kierunek Kaaby w Mekce.

Qudusi

Święte. Hadith qudusi jest hadithem który Prorok przekazał od Allaha.

Radiallahu 'anhu / 'anha / 'anhum / 'anhuma

Niech Allah będzie z niego / niej / nich / nich obojga / zadowolony.

Rahimahullah / Rahimahumullah

Niech Allah obdarzy jego / ich miłosierdziem.

Rak'ah

Oznacza pełną jednostkę modlitewną, zawiera tylko jedną ruku'. Liczba mnoga: rak'at.

Ramadan

Miesiąc postu. Jest to dziewiąty miesiąc Islamskiego kalendarza księżycowego. [ » więcej ]

Ruku'

Akt kłaniania się w modlitwie. Pochodzi od czasownika raka'a co znaczy 'schylać się'.

Sadaqah

Jałmużna.

Sahabah

Towarzysze Proroka. Muzułmanie którzy widzieli Proroka i zmarli będąc Muzułmanami. Liczba pojedyncza: sahabi. [ » więcej ]

Sahih

Prawdziwy lub autentyczny.

Salaf

Wcześni pobożni pionierzy i uczeni Islamu – Sahabah, Tabi'in, Tabi'i Tabi'in Imamowie czterech szkół Fiqh i ich prawdziwi stronnicy.

Salafi

Osoba która przypisuje się do Salaf i podążą ich drogą. [ » więcej ]

Salah

Modlitwa. [ » więcej ]

Salaam

Pokój. Oznacza także powitanie pokojem (as salaamu 'alaykum) między muzułmanami.

Sanad

To samo co isnad.

Szahadah

Świadectwo; najczęściej dotyczy świadectwa Islamu: "La illaha il Allah, Muhammadan rasul ullah [Nie istnieje żadne prawdziwe bóstwo prócz Allaha, Muhammad jest wysłannikiem Allaha]". Także często używane przy najprawdziwszym zaświadczeniu fizycznym, czym jest męczennictwo na drodze Allaha. [ » więcej ]

Szahid

Osoba poległą śmiercią męczennika dla Allaha. Żeńska forma: Szahidah.

Szam

Obszar na bliskim środkowym wschodzie, do którego należą: Palestyna, Jordania, Syria i Liban, łącznie z Jerozolimą i Damaszkiem.

Szar'

Pochodzi od słowa szara'a, które znaczy "uchwalone ustawą". Zazwyczaj używane w relacji do prawa Islamskiego. Szar'i oznacza uchwaloną lub dozwoloną sprawę w Islamie.

Szari'ah

To samo co szar'.

Szaytan

Szatan, diabeł.

Szeich

Starszy człowiek; uczony Islamu; nauczyciel; narrator. [ » więcej ]

Szirk

Politeizm, przypisywanie boskości komu innemu niż Allah, lub łączenie partnerów z Allah w czci. Poganin lub osoba która praktykuje szirk jest muszrik. [ » więcej ]

Siyam

Post. [ » więcej ]

Sudżuud

Prostracja w modlitwie.

Sunnah

Droga, przewodnictwo, nauka etc. Proroka. [ » więcej ]

Surah

Rozdział w Koranie.

Tabi'i

Student sahabah. Liczba mnoga: tabi'un lub tabi'in. Uczniowie tabi'in to Tabi'i Tabi'in.

Tafsir

Komentarz i interpretacja Koranu.

Taghut

Ktoś kto wykracza poza granice ustalone przez Allah; osoba która jest czczona i z tego zadowolona. [ » więcej ]

Takbir

Zwrot: "Allahu Akbar [Allah jest najpotężniejszy]"

Tahlil

Zwrot: "La ilaha il Allah [Nie istnieje żadne prawdziwe bóstwo prócz Allaha]"

Taqlid

Imitacja – szczególnie bez wiedzy. [ » więcej ]

Taqua

Bojaźń i czczenie Allah. Posłuszeństwo do Allaha, nadzieja na Jego łaskę i światłość, oraz pozostawienie czynów zabronionych z lęku przed Allah.

Tasbih

Zwrot: "Subhan Allah [Allah jest wyniosły]"

Tasiahhud

Wypowiadanie szahadah. Zazwyczaj dotyczy tej części modlitwy w której siedząc wypowiada się szahadah, inwokacja salah dla Proroka i suplikacja.

Tauaf

Obchodzenie dookoła Kaaby siedem razy jako akt czci podczas większej (Hadź) lub mniejszej (Umrah) pielgrzymki. (Wielu ignorantów zaczęło obchodzić dookoła groby i inne podobne miejsca, co jest całkowicie zabronione, będąc jawnym  naruszeniem Koranu i Sunny).

Tayammum

Symboliczna ablucja dokonywana poprzez przetarcie dłoni (do nadgarstka) oraz twarzy czystym prochem, zamiast wodą.

Taslim

Powiedzenie salam, szczególnie po modlitwie.

'Ulama

Zobacz "'alim" [ więcej ]

Umm

Matka; często używane w arabskich imionach, nazwiskach jako sposób identyfikacji. N.p. Umm Khultum

Ummah

Wspólnota, naród lub stronnicy.

Umrah

Mniejsza pielgrzymka.

Usuul

Fundamenty.

Zakah

Obowiązkowa jałmużna.

Zina

Cudzołóstwo.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m