islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czy Bibilia jest święta?

źródło:
Dialog Muzułmańsko Chrześcijański
Dr. Hassan M. Baagil
Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000

Muzułmanin: Czy jesteś pewien że Biblia jest święta?

Chrześcijanin: Tak, jestem tego pewien, ona jest Słowem Bożym.

M: Czytaj proszę co pisze Łukasz w swojej ewangelii (1:2-3)

Ch: Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie ci to kolejno opisać, dostojny Teofilu".

M: Jeżeli Łukasz twierdzi, że sam nie był naocznym świadkiem, a wiedza którą opisał była od naocznych świadków, a nie natchnionym słowem Bożym, to czy nadal wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym?

Ch: Może tylko ten fragment nie jest Słowem Bożym?

M: Historia pokazała, że Biblia doświadczyła wielu zmian w ciągu wieków. Czy określenie "święta" oznacza, że nie ma w niej sprzeczności?

Ch: Tak, na pewno, ale o jakie sprzeczności ci chodzi?

M: Przypuśćmy, że jeden werset twierdzi, że dana osoba zmarła mając 50 lat, a inny werset twierdzi, że ta sama osoba zmarła mając 60 lat. Czy oba twierdzenia mogą być prawdziwe?

Ch: Nie. Oba twierdzenia nigdy nie mogą razem być prawdziwe, tylko jedno z nich może być prawdziwe lub obydwa fałszywe.

M: Jeżeli Pismo św. zawiera sprzeczne wersety, czy nadal będziesz uważał, że jest święte?

Ch: Pewnie że nie, ponieważ święte słowa pochodzą od Boga i nie mogą zawierać błędów i sprzeczności.

M: Jeżeli więc nie możesz ufać Biblii w 100% czy nadal będziesz uważał ją za świętą?

Ch: Nie wierzę, że Biblia nie jest świętą, bo nie znam żadnych sprzeczności w niej.

M: Uwierz mi, że jest w Biblii dużo konfliktów i sprzeczności.

Ch: W Starym czy w Nowym Testamencie?

M: W obu, a oto kilka z nich:

[Druga Księga Kronik (21-20)] Miał on (Jehoram) 32 lata gdy objął władzę królewską, a panował 8 lat w Jerozolimie. Gdy odszedł nikt go nie żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawida" Z tego wynika, że Jehoram umierając miał 40 lat.

A przeczytajmy teraz dwa następne wersety (22; 1-2)

• Zamiast niego mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem najmłodszego jego syna Achazjasza... Królem więc został Achezjasz, syn Jehorama króla Judzkiego. Achezjasz miał 42 lata gdy objął władzę królewską..."

Z tego wersetu wynika, że Syn był starszy od ojca o 2 lata! Czy Bóg przekazał tę informację?!

• II Samuela 8;4 "Dawid zdobył na nim tysiąc siedemset jezdnych"

• I Kronika 18;4 "Dawid zdobył na nim tysiąc wozów wojennych i siedem tysięcy jeźdźców Pytanie: 1700 czy 7000? Którą liczbę Bóg powiedział?

• II Samuel 8;9-10 "Gdy zaś Toi, król Chamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadadezera wysłał Toi swego syna Jorama do króla Dawida"

• I Kronika 18;9-10 "Gdy zaś Tou, król Chamatu, dowiedział się, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadarezera króla Soby, wysłał do Dawida swego syna Hadoroma"

Pytanie: Toi czy Tou, Hadadezer czy Haderezer Jordama czy Hadoroma.

• II Samuel 10;18 "A Dawid pobił Aramejczyków Siedemset wozów wojennych i czterdzieści tysięcy jeźdźców Szobacha zaś wodza ich wojska tak zranił, że tam umarł"

• I Kronika 19;18 "Dawid zaś wyjął z Anemejczyków siedem tysięcy z obsady wozów wojennych i czterdzieści tysięcy piechoty. Również Szofaka, wodza zastępu pozbawił życia"

Pytanie: 700 czy 7000 40000 jeźdźców czy piechoty, Szobach czy Szofaka?

• II samuel 23;8 "To są imiona rycerzy Dawidowych: Joszeb - Baszszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech, on to wywinął włócznią nad ośmiuset których pobił za jednym zamachem"

• I Kronika 11;11 "Oto poczet rycerzy, których miał Dawid:Jaszobam, Syn Chachmoniego, pierwszy z trzech on to wywinął swoją włócznią nad trzystoma kładąc ich za jednym zamachem trupem"

Pytanie: Techmonita czy Jaszobam, 800 czy 300?

• II samuel 24;1 "Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim mówiąc: nuże policz Izraela i Judę"

• I Kronika 21;1 "Wtedy wstąpił Szatan przeciwko Izraelowi pobudziwszy Dawida do tego aby policzył Izraelitów"

Pytanie: Czy więc Bogiem Dawida jest Szatan? (Broń Boże!)

• II Samuel 6;23 "A Michał, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci"

• II Samuel 21;8 "... i pięciu synów Michał córki Saulowej"

Pytanie: Miała dzieci czy nie?

Ch: Nigdy tego nie zauważyłem Czy jeszcze jest więcej?

M: Chcesz wiedzieć więcej? Czy to ci nie wystarczy? To czytaj:

• I Mojżesz 6;3 " I rzekł Pan: nie będzie przebywał Duch mój na człowieku na zawsze gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat"

Pytanie: Ale ile Noe miał lat gdy zmarł? Na pewno więcej niż 120 lat. Patrz (I Mojżesz 9;29) Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł" Niektórzy teolodzy chrześcijańscy twierdzą, że to nie maksymalny wiek człowieka wynosił 120 lat lecz potop przyjdzie za 120 lat. Nawet to nie pasuje, ponieważ w czasie potopu Noe powinien mieć 620 lat ale Biblia twierdzi, że miał 600.
Studiuj wersety (I Mojżesz 5;32) I Noe miał pięćset lat..." (500+120=620) ale I Mojżesz 7;9 A Noe miał sześćset lat gdy nastał potop na ziemi"

• Chrześcijanie wierzą, że bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo wg I Mojżesz 1;26. Ale to twierdzenie jest sprzeczne z Izajasz 40;18 i 40;25 Z kim więc porównane Boga i jakie podobieństwo mu przedstawicie" Patrz jeszcze Psalmy 89;7 i Jeremiasz 10;6-7

Ch: Ale to wszystko jest w Starym Testamencie.

M: To przejdźmy do Nowego Testamentu.

• Jan 5;37 "...Ani głosu jego nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście"

• Jan 5;31 "Jeżelibym ja wydawał o sobie świadectwo moje nie byłoby wiarygodne".

• Jan 1;21 "I zapytali go (Jana Chrzciciela): kim więc jesteś? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem."

• Jan 14;9 "Kto mnie widział, widział ojca"

• Jan 8;14 "Chociaż ja sam w sobie świadczę, świadectwo moje jest prawdziwe".

• Mateusz 17;12-13 "Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go. ... wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu".

Pytanie: Kto mówił prawdę: Jezus czy Jan Chrzciciel? To są tylko niektóre sprzeczności, znajdziesz więcej, jeśli podyskutujemy razem o autentyczności doktryny nowoczesnego chrześcijaństwa, jak trójca, bóstwo Jezusa, synostwo Jezusa, pierworodny grzech, nie mówiąc już o poniżeniu większości Proroków Boga w Biblii jako czcicieli fałszywych bogów i oskarżeniu ich o nierząd i gwałt.

Ch: Gdzieś ty znalazł to w Biblii?

M: -Noe przedstawiony jest, jako pijany do tego stopnia, że jego syn widział go nagiego. (I Mojżesz 9;23-24)

• Salomon był oskarżony nie tylko o to, że miał duży harem, ale też o bałwochwalstwo. (I Królewska 11;9-10

• Aaron - prorok, który towarzyszył swojemu bratu Mojżeszowi w misji do faraona, był oskarżony o budowanie złotego cielaka dla Izraelitów by go czcili. (II Mojżesz 32;4)

• Będziesz mógł przeczytać o nierządzie Proroka Lota ze swoimi córkami (I Mojżesz 19;36).

• Będziesz mógł przeczytać o proroku (Jakub), który miał dwie siostry za żony jednocześnie (I Mojżesz 29;28).

• Dawid oskarżony o cudzołóstwo i zdradę (II Samuel 11;4-5).

Moje pytanie jest: jak można więc akceptować Dawida w genealogii Jezusa (PZN) skoro jest osobą, która cudzołożyła.

• Innym nielegalnym kontaktem jest gwałt Ammona - syna Dawida na swojej siostrze Tamar (II Samuel 13;14).

• Jeszcze inne opowiadanie o gwałcie Absaloma na konkubinie Dawida, czytamy w (II Samuel 16;33).

• Inny przypadek nierządu jest między Judą i Tamar (jego synową). (I Mojżesz 38;18).

Żaden Muzulmanin nie odważy się napisać książki i oskarżać w niej jakiegokolwiek proroka. Wszyscy prorocy zostali wysłani przez Allaha dla prowadzenia rodzaju ludzkiego. Czy myślisz, że Bóg wysłał złych ludzi do przewodnictwa?

Ch: Ja tak nie myślę, ale czy ty nie wierzysz w Biblię?

M: My wierzymy we wszystkie pisma Boga ale w ich oryginały. Bóg wysłał dla każdego narodu proroka jako ostrzeżenie, a z niektórymi wysłał pisma jako przewodnika tylko dla danego narodu. Suhuf dla Abrahama, Tora dla Mojżesza, Zabur czyli Psalmy dla Dawida i Indżil (czy Ewangelia) dla Jezusa.
Żadne z tych pism nie znajduje się w swoim oryginalnym kształcie teraz. Częścią z planów Allaha było wysłanie na końcu Muhammada, (PZN) jako pieczęć proroków z Koranem jako przewodnika dla całej ludzkości wszędzie i zawsze. Sam Jezus powiedział, że jest tylko dla Izraelitów (Mateusz 15;24 i Mateusz 1;21) i nie przyszedł zmieniać lecz dopełniać (Mateusz 5;17).

Ch: Ale w Ewangelii Marka (16;15) Jezus powiedział: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu."

M: To zaprzecza temu co wspomnieliśmy w (Mateusz 15;24 i Mateusz 1;21). Po drugie ten fragment Ewangelii marka (16;9-20) został wykreślony z wielu Biblii. The New American Stenderel Bible zamieściła ten fragment w klamrach. Revised Standard Version opatrzyła ten fragment ewangelii następującym komentarzem: Niektóre najbardziej starożytne autorytety twierdzą, że księga ta najprawdopodobniej kończy się na wersecie 8". To znaczy, że zmartwychwstanie opisane w (Marku 16;29) nie jest autorstwa marka i nie powinno należeć do tej ewangelii. Nawet tłumaczenie nowego świata dla świadków Jehowy przyznaje że do najstarszych pism dodano dłuższe lub krótsze konkluzje po wersetach ewangelii (Marka 15;8)

Ch: Ale Jezus powiedział w (Mateusz 28;19) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody".

M: Wszystkie narody" muszą być tłumaczone jako 12 plemion izraelskich. Inaczej to będzie sprzeczne z (Mateusz 15;24 i Mateusz 1;21). W niektórych Bibliach tłumaczy się wszystkie narody" jako all the nations" co w tłumaczeniu polskim znaczy wszystkie określone narody (w sensie wybrane narody) tzn. 12 plemion izraelskich. Co myślisz o Biblii teraz?

Ch: Moja wiara w nią zaczyna się teraz wahać.

M: A może to, co ci powiem teraz pomoże ci podjąć decyzję czy Biblia jest święta czy nie. Czytamy w piątej księdze Mojżeszowej 23;3

"Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego".

Spójrz teraz do rodowodu Jezusa w ewangelii (Mateusz 1;3-7).

A Juda zrodził z Tamar Faresa...". Czy wiesz kim była Tamar dla Judy? Nie? To przeczytaj (I Księgę Mojżeszowa 38;1-30). Tamar była synową Judy i nigdy nie została jego żoną. Więc Fares i jego brat bliźniak Zara byli dziećmi cudzołóstwa".

A dziewiątym i dziesiątym pokoleniem Faresa w rodowodzie Chrystusa byli prorocy Dawid i Salomon. Czy możesz uwierzyć w to, że według prawa boskiego ci wielcy prorocy nie powinni należeć do zgromadzenia pańskiego?! Przecież to jest absurd!

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m