islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Doktryna bóstwa Jezusa

źródło:
Dialog Muzułmańsko Chrześcijański
Dr. Hassan M. Baagil
Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000

Muzułmanin: Czy Jezus (PZN) jest Bogiem?

Chrześcijanin: Tak, Według (Jan 1;1):

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo".

M: Uzgadnialiśmy, że Pismo Święte nie może zawierać sprzeczności, jeżeli znajdzie się 2 sprzeczne wersety to oba jednocześnie nie mogę być prawidłowe, tylko jeden może być prawidłowy albo oba są złe. Więc Jezus jest Bogiem [który był u Boga] w/g Jan (1;1). Czyli ilu Bogów jest? - najmniej dwóch. A więc to sprzecza się z wieloma fragmentami w Biblii (V Mojżesz 4;39) (V Mój. 6;4) (Izajasz 43;10-11) (Izajasz 44;6)

"Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - on jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, ... , ja jestem Pan, a nie ma innego." (Izajasz 45;18)

Z samego wersetu Izajasza 45;18 możemy wywnioskować, że tylko bóg jest Stwórcą i nikt więcej, nawet Jezus (PZN) Patrz jeszcze (V Mojżesz 4;35) (II Mój. 8;10) (II Samuel 7-22) (I Królewska 8-23) (I Kronika 17;20) (Psalmy 86;8 i 89;6 i 113;5) (Ozeasz 13;4) (Zahariasz 14;9)

Ch: Ale to wszystko jest w Starym Testamencie, czy znajdziesz coś w Nowym.

M: Pewnie, czytaj co sam Jezus powiedział:

" ... Słuchaj Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan jeden jest" (Marek 12;29)
" ...że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego." (I Koryntian 8;4)
" Albowiem jeden jest Bóg, jedne też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus"(I Tymoteusza 2;5)

Zauważ określenie człowiek Chrystus Jezus. Teraz możesz powiedzieć, że Jan (1;1) jest dobry, a reszta wersetów są złe, albo odwrotnie.

Ch: Trudno osądzić.

M: Zobaczmy to z punktu widzenia Koranu Czy zgadza się z tym co mówił Jezus (PZN) w Biblii Jezus został wymieniony kilka razy w Koranie jako słowo od Boga (Sura 3;39):

"I głosił mu (Zahariasz) aniołowie, kiedy on, stojąc modlił się w sanktuarium: 'Bóg obwieszcza ci radosne wieści o Janie. On potwierdzi słowo od Boga [Jezus], będzie szlachetnym planem, czystym i prorokiem wśród sprawiedliwych'".

W tej samej Surze (3) wspomniany jest Jezus raz jeszcze w wersecie (45):

"O to powiedzieli aniołowie: 'O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w zyciu ostatecznym i będzie jednym z przybliżonych'."

W obu wersetach Koranu, Jezusa nazwano Słowem od Boga tzn. Słowem należącym do Allaha, co zgadza się z (I Koryntian 3;23):

"Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży"

Czyli w Janie (1;1) powinno pisać: "... i słowo było Boskie" Pomyłka mogła zajść przy tłumaczeniu może umyślnie, może nie. W języku greckim Bóg to Theos a boskie to Theou, różnica jednej litery ale wielka konsekwencja.

Ch: Dlaczego nazwano Jezusa "Słowo od Boga" w obu wersetach Koranu?

M: Tworzenie Jezusa w łonie Marii było bez udziału spermy, a tylko i wyłącznie na rozkaz (słowo) Allaha "Bądź". W tej samej Surze (3;47) pisze:

"Ona powiedziała: O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?" Powiedział: Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy on decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: BĄDŻ!" - i to się staje".

Ch: Jezus jest Bogiem ponieważ był napełniony Duchem Św. będąc w łonie swojej matki.

M: To samo było z Janem Chrzcicielem.

"... a będzie napełniony Duchem Św. już w łonie matki swojej". (Łukasz 1;15)

Ch: Ale Jezus potrafił czynić cuda. On nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwiema rybami.

M: To samo zrobili Elizeusz i Eliasz - Nakarmili sto osób niewielka ilością żywności (I Królewska 4;44) - Namnożyli oliwę (II Królewska 4;6-7) - Mąka i oliwa nie wyczerpują się (I Królewska 17;16)

Ch: Ale Jezus mógł wyleczyć trąd.

M: Elizeusz też to zrobił:

"Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie... a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia."(II Królewska 5;14)

Ch: Ale Jezus potrafił uzdrowić ślepego.

M: Elizeusz też to zrobił:

"... Panie, otwórz jego oczy aby przejrzał I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał..."(II Królewska 6;17)
" ... wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli..." (II Królewska 6;20)

Elizeusz potrafił także oślepić (II Królewska 6;18)

Ch: Jezus potrafił ożywić zmarłych.

M: Porównaj z Eliaszem w (I Królewskiej 17;22)

"I wysłuchał Pan modlitw Eliasza, wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło".

Porównaj też z Elizeuszem (II Królewska 4;35)

"... i przytulił się do niego, wtem chłopiec kichnął ... i otworzył oczy"

Nawet martwe kości Elizusza mogły wskrzesić zmarłego przez dotyk (II Królewska 13;21)

Ch: Ale Jezus chodził po wodzie.

M: Mojżesz ze swoją armią przeszli przez morze (II Mojżesz 14;22) Czyli obaj mieli władze nad morzem.

Ch: Ale Jezus potrafił wypędzać demony.

M: Sam Jezus przyznał, że inni ludzie też to potrafią (Mateusz 12;27) i (Łukasz 11;19) Uczniowie też mogli wypędzać demony (Mateusz 7;22). Nawet fałszywi prorocy potrafią czynić wiele cudów (Mateusz 24;24)

Ch: Ale Elizeusz i Eliasz czynili cuda modląc się do Boga.

M: Jezus też czynił cuda dzięki łasce Boga, jak sam to przyznaje. (Jan 5;30):

"Nie mogę sam z siebie nic zrobić"

Zobacz też (Łukasz 11;20) Wszystkie cuda Jezusa były czynione przez poprzednich proroków, apostołów a nawet niewiernych. Z drugiej strony, Jezus nie może działać tam, gdzie nie ma wiary. (Marek 6;5-6):

"I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych uzdrowił..., i dziwił się ich niedowierstwu..."

Ch: Ale Jezus zmartwychwstał po trzech dniach śmierci.

M: Później jeszcze będziemy rozmawiać na temat ukrzyżowania, ponieważ jest dużo sprzeczności na ten temat, ale powiem krótko, że zmartwychwstanie zostało opisane w ewangelii Pawła, który nigdy nie widział Jezusa żyjącego (II Tymoteusza 2;8);

" Pamiętajcie Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, ... , według mojej ewangelii".

Zmartwychwstanie w/g ewangelii (Marka 16;9-29) zostało zlikwidowane w większości Biblii. Pozwól, że zadam jedno pytanie. Czy Jezus kiedykolwiek rościł sobie prawo bycia Bogiem? Albo powiedział: "Ja jestem wasz Bóg, czcijcie mnie"?

Ch: Nie, ale on jest Bogiem i człowiekiem.

M: Ale czy on kiedykolwiek to stwierdził?

Ch: Nie.

M: Słusznie. Jezus prorokował, że ludzie będą go daremnie czcili, będą wierzyć w doktryny nie dane przez Boga lecz przez ludzi. (Mateusz 15;9)

" Lecz próżno mnie czczą, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi".

Wszystkie doktryny nowoczesnego chrześcijaństwa wymyślone są przez ludzi: Trójca, dogmat synostwa Jezusa, bóstwo Jezusa, pierworodny grzech. Z samych słów Jezusa w/g nowego testamentu wynika wyraźnie, że on nigdy nie podał się za Boga:

"Nic nie czynię z siebie" (Jan 8;28)
"Ojciec jest większy ode mnie" (Jan 14;28)
"Pan Bóg nasz, Pan jeden jest". (Marek 12;29)
"... Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" (Marek 15;34)
"Ojcze w ręce twoje polecam ducha mego" (Łukasz 23;46)
"Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn a tylko Ojciec". (Marek 13;32)

Jezusa nazwano prorokiem, nauczycielem od Boga, Sługą Boga, Mesjaszem. Dopiero później nazwano go, że jest synem Boga i samym Bogiem. Przedstawimy teraz nasze dowody:

• Jak Bóg może się rodzić ze śmiertelnika jako zwyczajny śmiertelnik
• Jezus spał, a Bóg nigdy nie śpi (Psalmy 121;4)
• Bóg jest wszechmocny, to jak ludzie mogą go opluć i ukrzyżować jak złoczyńcę?
• Jak Jezus może być Bogiem, jeśli sam czcił Boga jak każdy normalny śmiertelnik (Łukasz 5;16)
• Jezus był kuszony przez szatana przez 40 dni, ale według listu (Jakuba 1;13) Boga nikt nie może kusić. Jak więc Jezus może być Bogiem?

Ch: Tak, sam tego nie rozumiem, ale musimy w to wierzyć.

M: Czy to nie jest sprzeczne z samą Biblią, która mówi, żeby sprawdzić wszystko (I Tesaloniczan 5;21)

"Wszystkiego doświadczajcie, a co dobre tego trzymajcie się".

Ch: To naprawdę wszystko zamieszane.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m