islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ikonoklazm

Encyklopedia herezji i heretyków
Chas S. Clifton
Przekład: Robert Bartołd
1996, Oficyna Wydawnicza Atena
ISBN: 83-85414-15-0
(str. 95)

"Zwyczaj oddawania czci obrazom pochodził z czasów pogańskich, ale kilka tendencji w łonie chrześcijaństwa i poza nim doprowadziło do przeciwdziałania mu. Przyczyniło się do tego również powstanie Islamu. Muzułmanie, którzy także uznawali Mojżesza jako Proroka, głosili również drugie z dziesięciu przykazań: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!"

Muzułmanie początkowo zakazywali wykonywania rzeźb i obrazów świeckich [i jest to nadal w Islamie zakazane]; ich nieprzejednane stanowisko wobec takich wizerunków było zgodne z odczuciami części chrześcijan, szczególnie pochodzenia semickiego. [Nie zapominajmy że Jezus Syn Marii również był pochodzenia semickiego, i powiedział że nie przyszedł zmienić prawa, ale je wypełnić, Ew. Mateusza, 5:17]...Kult obrazów najsilniejszy był pośród chrześcijan greckich..."


Więc pytanie; gdzie nauka Jezusa i Mojżesza, a gdzie nauka kościoła? Jakim prawem podważał kościół, czy to Wschodni czy Zachodni, drugie z dziesięciu przykazań? Czyżby miał większą wiedzę od Proroków? Jeżeli Bóg surowo zabronił tworzenia jakichkolwiek wizerunków w jakiejkolwiek postaci (Ks. Powt. Prawa 5:7-8), to jakim prawem ojcowie Kościoła zezwolili na to?

Allah objawił w Koranie:

"Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bogiem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy!"
(Koran, 9:31)

`Adi bin Hatim, który był chrześcijaninem zanim przyjął Islam, przyszedł pewnego razu do Proroka Muhammeda, i mówiąc o powyższym wersecie powiedział: "O Wysłanniku Allaha, oni przecież ich nie czczą!". Prorok odpowiedział na to: "Owszem, ale zabraniają oni ludziom to co jest dozwolone, i zezwalają na to co jest zabronione, a ludzie są im posłuszni. W ten sposób ich czczą."
(Hadith Hasan, Tirmidhi i inni)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m