islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ludzie Księgi (Żydzi, Chrześcijanie) w Koranie

Źródło: "The Interpretation of the meanings of the Noble Qur'an"
Translated by: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan. Dar-us-Salaam Publications. Riyadh, Saudi Arabia. 1996

Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, przez zawiść pochodzącą od nich samych; a przecież prawda stała się dla nich jasna. Przebaczcie i odwróćcie się, dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!
(Al-Baqarah - 2:109)

 

Powiedz: "O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ' jako panów, poza Bogiem." A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: "Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani!"
(Aali Imran - 3:64)

 

O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga, skoro jesteście świadkami?

O ludu Księgi! Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie prawdę, a przecież wy wiecie?
(Aali Imran - 3:70, 71)

 

Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga? Bóg przecież jest świadkiem tego, co wy czynicie."

Powiedz: "O ludu Księgi! Dlaczego odsuwacie z drogi Boga tych, którzy uwierzyli, starając się ją wykrzywić, a przecież jesteście świadkami? Zaprawdę, Bóg nie jest nieuważny wobec tego, co czynicie!"
(Aali Imran - 3:98, 99)

 

Wy [szczerze wierzący w Czysty monoteizm, i prawdziwi naśladowcy Proroka Muhammada i jego Sunny] jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne; i wierzycie w Boga. I A jeśliby uwierzył lud Księgi, to byłoby dla niego lepiej. Wśród nich są wierzący, lecz większość z nich to al-Fasiqun [nieposłuszni Bogu i przeciwstawiający się Jego rozkazom].

Oni wam nie przyczynią szkody, oprócz niewielkiej przykrości. A jeśli będą was zwalczać, to odwrócą się plecami; i nie otrzymają oni żadnej pomocy.

Udziałem ich będzie poniżenie, gdziekolwiek by się znajdowali, chyba że będą mieli więź z Bogiem i więź z ludźmi. Oni ściągnęli na siebie gniew Boga i ubóstwo będzie ich udziałem. Tak się stanie, ponieważ nie uwierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez żadnego prawa; ponieważ się zbuntowali i byli występnymi.

Nie wszyscy z nich są jednakowi. Wśród ludu Księgi jest grupa stojąca mocno: oni recytują znaki Boga czuwając nocą i wybijają pokłony.

Oni wierzą w Boga i w Dzień Ostatni; oni nakazują to, co uznane, a zakazują tego, co jest naganne; oni prześcigają się w czynieniu dobra, oni są z liczby sprawiedliwych.

Cokolwiek uczynią dobrego, to im nie zostanie zaprzeczone. Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych.

Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli [w Boga, i w Muhammada jako Wysłannika Bożego oraz w to co zostało mu objawione] [i],  nie pomogą nic przed Bogiem ich majątki i ich dzieci. Tacy będą mieszkańcami ognia, w którym przebywać będą na wieki.
(Aali Imran - 3:110-116)

 

O wy, którym została dana Księga [Żydzi i Chrześcijanie]! Wierzcie temu [Muhammedowi], co zesłaliśmy, potwierdzając prawdziwość tego, co już posiadacie, zanim My nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych; albo nie przeklniemy ich, jak przeklęliśmy tych którzy złamali Sabat (Szabas). I rozkaz Boga zawsze zostaje spełniony.

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.
(An-Nisa - 4:47,48)

 

Do Boga należy to, co jest w niebiosach, I to, co jest na ziemi. Nakazaliśmy już Ludziom Księgi, którzy byli przed wami, i wam samym: "Bójcie się Boga!" A jeśli będziecie niewiernymi, to przecież do Boga należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest bogaty [nie mający żadnych potrzeb] i godny chwały!
(An-Nisa - 4:131)

 

Proszą ciebie ludzie Księgi [Żydzi] abyś im sprowadził księgę z nieba. Oni już prosili Mojżesza o coś większego niż to gdy powiedzieli: "Pokaż nam Boga jawnie!" I poraził ich piorun za ich bezbożność. Następnie wzięli sobie cielca, nawet po tym jak doszły do nich dowody oczywiste. I Przebaczyliśmy im to, i Daliśmy Mojżeszowi władzę jawną.
(An-Nisa - 4:153)

 

I nie ma nikogo spośród ludu Księgi [Żydów i Chrześcijan], kto by nie uwierzył w niego [Jezusa, syna Marii jako wysłannika i człowieka] przed [swoją, lub Jezusa] śmiercią [gdy pojawi się Anioł śmierci]; a w Dniu Zmartwychwstania on [Jezus] będzie przeciwko nim świadkiem.
(An-Nisa - 4:159)

 

Zaprawdę, wśród ludu Księgi są tacy, którzy wierzą w Boga i w to, co wam zostało zesłane, i w to, co im zostało zesłane, korząc się przed Bogiem; i oni nie sprzedają znaków Boga za małą cenę! Oni otrzymają nagrodę u swego Pana. Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku!
(Aali Imran - 3:199)

 

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem [Bóg powiedział 'Bądź' i Jezus był], które złożył Marii; i Duchem, stworzonym przez Niego. [ii]  Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy! [Trójca]" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!

I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są dopuszczeni blisko {Boga]. A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę - to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem!
(An-Nisa - 4:171, 172)

 

Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga [Żydów i Chrześcijan]; a wasze pożywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami [Żydów i Chrześcijan], jeśli daliście im należny posag, pragnąc czystości [moralnej] nie będąc rozpustni, ani nie biorąc ich sobie jako nałożnice. [iii]   A ktokolwiek odrzuca wiarę [w Jedność Boga, w Jego Anioły, w Jego Księgi, w Jego Wysłanników, w Dzień Zmartwychwstania i al-Qadar (przeznaczenie)], to jego działanie jest daremne i on w życiu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę.
(Al-Ma'idah - 5:5)

 

O ludu Księgi [Żydzi i Chrześcijanie]! Nasz Posłaniec [Muhammad] przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele też zacieraliście. Przyszło do was światło od Boga i Księga jasna.

Przez nią prowadzi Bóg wszystkich tych, którzy poszukują Jego zadowolenia, po drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła i - za Jego zezwoleniem - prowadzi ich ku drodze prostej [czystego Monoteizmu].

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" Powiedz [Muhammedzie]: "Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zgubił by Mesjasza, syna Marii, jak również Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?" Do Boga należy królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego jest powrót [wszystkiego]."

O ludu Księgi [Żydzi i Chrześcijanie]!  Przyszedł do was Nasz Posłaniec [Muhammad], aby dać wyjaśnienie - po pewnej przerwie między posłańcami - żebyście nie mówili: "Nie przyszedł do nas ani zwiastun, ani ostrzegający!" [iv]   I oto przyszedł do was zwiastun i ostrzegający. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny.
(Al-Ma'idah - 5:15-19)

 

Powiedz: "O ludzie Księgi! Czyż wy ganicie w nas tylko to, iż wierzymy w Boga i w to, co nam zostało zesłane, i w to, co zostało zesłane przedtem? Zaprawdę większość spośród was to Fasiquun (nieposłuszni i przeciwstawiający się Bogu)."
(Al-Ma'idah - 5:59)

 

Ale gdyby ludzie Księgi [Żydzi i Chrześcijanie] uwierzyli [w Muhammada i nie przypisywali Bogu współtowarzyszy] i byli bogobojni, to odpuścilibyśmy im ich złe czyny i z pewnością wprowadzilibyśmy ich do Ogrodów szczęśliwości [w Raju].

Gdyby postępowali według Tory i Ewangelii, i tego, co im zostało [teraz] zesłane od ich Pana, to z pewnością żywiliby się i z tego, co jest ponad nimi, i z tego, co jest pod ich stopami. Wśród nich są ludzie, którzy zachowują umiarkowanie, lecz wielu z nich jakże źle czyni!
(Al-Ma'idah - 5:65, 66)

 

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Raju! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A Dhalimuun (politeiści i niesprawiedliwi) nie będą mieli żadnych pomocników!

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech! [w Trójcy]" A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna.
(Al-Ma'idah - 5:72,73)

 

Powiedz [Muhammedzie]: "O ludu Księgi! Nie przekraczajcie granic waszej religii odsuwając się od prawdy; i nie postępujcie za próżnymi namiętnościami ludzi, którzy już wcześniej zabłądzili i którzy sprowadzili na manowce wielu, i którzy odeszli daleko z równej drogi!"
(Al-Ma'idah - 5:77)

 

I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy - z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi - i mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani."
(Al-'Ankabut - 29:46)

 

Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę [19] tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna zastępów twego Pana, jak tylko On. To [Piekło] jest tylko przypomnienie dla ludzi.
(Al-Muddaththir - 74:31)

 

Ci, którzy nie wierzą, spośród ludzi Księgi, jak i Al-Muszrikuun (politeiści, poganie, bałwochwalcy), nie mieli zamiaru zostawić [swej niewiary], dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód:

Posłaniec [Muhammad] od Boga, który recytuje oczyszczone karty,

zawierające prawdziwe właściwe i proste prawa.

Ci, którzy otrzymali Księgę, rozdzielili się dopiero wówczas, kiedy przyszedł do nich jasny dowód.

Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię - tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.

Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą [w Jedność Boga i jego Wysłannika Muhammada], spośród ludzi Księgi [Żydów i Chrześcijan]  i Al-Muszrikuun (politeiści, poganie, bałwochwalcy), będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń!

Zaprawdę, ci, którzy wierzą [w Jedność Boga i Jego Wysłannika Muhammada] i którzy czynią dobre dzieła - oni są najlepsi ze stworzeń!

Nagrodą ich u Pana będą Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki. Będą tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. - To będzie dla tych, którzy się obawiają swego Pana.
(Al-Baiyinah - 98:1-8)


[i] Abu Hureirah przekazał że Wysłannik powiedział: "Na Tego w czyim ręku jest dusza Muhammada (na Allaha), nie ma człowieka spośród Żydów i Chrześcijan który usłyszy o mnie i umrze nie wierząc w przesłanie z którym zostałem posłany (czysty Monoteizm), aby nie należał do mieszkańców Ognia (piekła)." (Sahih Muslim, 1:240)

[ii] Ubadah przekazał że Prorok Muhammad powiedział: "Jeżeli ktokolwiek zaświadczy że 'La ilaha illallaah' (nikt nie zasługuje by oddawać mu cześć, jak tylko Bóg Jedyny), który nie ma partnerów, i ze Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem, i ze Jezus jest sługa i Wysłannikiem Allaha i Jego Słowem [Bóg powiedział 'Bądź' i Jezus był], które złożył Marii, i Duchem, stworzonym przez Niego, że Raj jest prawdziwy i Piekło jest prawdziwe - Allah wpuści go do raju z jego uczynkami, nawet jeżeli było ich mało." (Sahih al-Buchari, 4:644)

[iii] W tłumaczeniu Józefa Bielawskiego werset ten został błędnie przetłumaczony: "...jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako nałożnice."

W tłumaczeniu Jana Murzy Tarak Buczackiego przetłumaczone zostało w ten sposób: "...lecz zabroniono wam żyć z niemi w nierządzie lub mieć nałożnice."

[iv] Przekazał Abu Hureirah że Prorok powiedział: "Moje podobieństwo w odniesieniu do pozostałych Proroków jest jak człowiek który zbudował piękny dom, poza jednym miejscem w rogu. Ludzie okrążający ten dom podziwiają jego piękno, ale mówią: "Dlaczego nie jest wstawiona cegła w to puste miejsce?" Więc ja jestem tą cegłą, i jestem ostatnim z Proroków." (Sahih al-Buchari, 4:735)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m