islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Poligamia w Islamie a sprawiedliwość

Szeich Ibn Baaz udzielił tej odpowiedzi w programie radiowym Nurun 'alad-Darb
Translated by Aqeel Walker, Masjid As-Salaf is-Saalih Atlanta, GA  USA.
Tłumaczenie na polski i przypisy: Abu Anas ibn Marian

Pytanie: Mój wujek poślubił drugą żonę, i nie troszczy się o nikogo innego jak tylko o nią i jej dzieci. Pierwszą żonę i jej dzieci zaniedbuje. Jaka jest opinia Szeicha na ten temat?

Odpowiedź Szeicha Ibn Baaz: Obowiązkiem jego braci i przyjaciół jest doradzenie temu bratu aby traktował matkę swoich dzieci - jego pierwszą żonę - dobrze. Doradzić mu aby uznawał jej prawa i jej honor, aby nie zapominał o niej, aby się od niej nie odwracał i aby nie umniejszał jej praw. Jeżeli tak się dzieje, i nie można tego w żaden sposób powstrzymać, i jeżeli on jej nie pożąda, powinien dać jej opcję - jeżeli chce to może być cierpliwa z tym co Allah jej ułatwi względem jej męża, a jeżeli chce to może wystąpić o rozwód. Jeżeli wystąpi o rozwód, to jego obowiązkiem jest aby dać jej rozwód, albo być sprawiedliwym pomiędzy nią i drugą żoną.

Nie ma prawa trzymać jej jeżeli nie jest sprawiedliwy. Musi być sprawiedliwy względem niej, albo dać jej rozwód. Jeżeli da jej rozwód, to wymawia jej rozwód tylko raz. Nie powinien na raz wymawiać jej trzykrotnego rozwodu. Musi on także utrzymywać ją w okresie oczekiwania ('Iddah)[1], i powinien uznawać jej honor (traktować ją z szacunkiem). Allaah Mówi: » I nie zapominajcie o Fadhl (szlachetność, respekt, życzliwość, szczodrość, itp.) w swoim postępowaniu! Zaprawdę, Bóg widzi dobrze, co czynicie!«[2]

Dlatego, nie wolno mu zapominać o jej pierwotnym stanie (jaka była jej sytuacja na początku gdy ją poślubił), oraz że jest ona matką jego dzieci. Musi ją szanować, poświęcać jej uwagę i troszczyć się o jej dobrobyt ze środków którymi Allah go obdarzył. Jest to wymagane od dobrych mężczyzn którzy mają szlachetny charakter, zaszczytne i dobre dusze.[3]

Jeżeli jednak ona jest cierpliwa i nie występuje o rozwód, mając nadzieję że mąż powróci (do sprawiedliwości), lub jeżeli nie potrzebuje rozwodu ponieważ nie pragnie poślubić innego mężczyzny oprócz niego, jeżeli jest z tym cierpliwa, to nie ma w tym nic złego. W takim przypadku, musi on być dla niej dobry i pamiętać o jej pierwotnym stanie (gdy byli nowopoślubieni). Musi on być dla niej szczodry zgodnie z tym czym Allah go obdarował (dobra materialne) i nie wolno mu o niej zapominać. Jest to jego prawnym obowiązkiem, a obowiązkiem jej dobrych krewnych jest doradzenie jemu aby był dla niej sprawiedliwy, albo dał jej rozwód jeżeli tego zażąda.

A Allah jest tym który obdarza powodzeniem.


[1] Okres 'iddah wynosi:

a) Generalnie trzy okresy czystości, lub menstruacji. (Surah al-Baqarah, 2:228)
b) W przypadku kobiet w starszym wieku, lub tych które jeszcze nie miesiączkują, trzy miesiące. (Surah at-Talaq, 65:4)
c) Jeżeli kobieta zostaje rozwiedziona przed kontaktem seksualnym, nie obowiązuje okres oczekiwania. (Surah al-Ahzab, 33:49) 

[2] Surah Al-Baqarah, 2:237

[3] Następujące wersety z Koranu także wyjaśniają tą kwestię:

»A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi [w kwestaich materialnych, traktowania kobiet itp.] względem sierot, to żeńcie się z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną...« (Surah an-Nisa', 4:3)

Allah ta`ala mówi także (zo w przybliżeniu znaczy):

»Nigdy nie będziecie w stanie być zupełnie sprawiedliwi [w uczuciach] dla waszych kobiet, nawet jeżeli gorliwie tego pragniecie. Więc nie przychylajcie się zbytnio do jednej z nich, aby innej nie pozostawić jakby w zawieszeniu. A jeśli postępujecie prawidłowo, czynicie dobro i trzymacie się z dala od zła obawiając się Boga, to, zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!« (Surah an-Nisa', 4:129)

Fakt że w tych dwóch wersetach chodzi o różnego rodzaju sprawiedlitwość [uczuciową ws. materialną], wytłumaczył między innymi Imaam at-Tabari (Dźam`i al-Bayaan, werset 4:3). Werset ten także udowadnia, że nie jest dozwolone aby zupełnie nie okazywać którejś z żon uczuć, tak aby była 'jakby w zawieszeniu' [tj. ani mężata, ani wolna; takie jest znaczenie tego powiedzenia]. Ukazywanie żonie uczuć, bycie dla niej miłym, uprzejmym, opiekuńczym i kochającym jest obowiązkiem męża względem żony. W innym wypadku ma ona prawo wystąpić o rozwód. Zobacz także: [ http://groups.yahoo.com/group/islampl/message/1858 ]

Warto także przytoczyć inne polskie tłumaczenie, mianowicie Jana Murzy Tarak Buczackiego z 1858 roku:

»Jeżeliś lękał się być niepsrawiedliwym dla sierot; lękaj się być niesłusznym względem niewiast twoich, i nie miej więcej nad dwie, trzy, lub cztery żony, wybieraj takie jakie się tobie podobały. Jeżeli ich uczciwie utrzymywać nie możesz, poprzestań na jednej tylko.« (Surah an-Nisa', 4:3)

»Nie będziecie mogli pomimo usiłowań waszych, podzielić zarówno miłość między wasze żony, ale na żadną stronę nie przeważajcie szali. Bądźcie sprawiedliwi, bójcie się Pana, a doświadczycie skutków Jego dobroci.« (Surah an-Nisa', 4:127)
[Z arabskiego przekład Polski: Jana Murzy Tarak Buczackiego, tom II; Warszawa, 1858, nakładem Aleksandra Nowoleckiego]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m