islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Post kobiet

źródło:
autor: Shaikh Dr. Saalih Al-Fawzaan (Członek "Kibaar-ul-'Ulamaa" oraz Komitetu do spraw Badan Naukowych i Zasad Religijnych (Peromanent Committee for Scientific Research and Religious Rulings)
source: Tanbeehaat 'alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu'minaat (str. 62-67)
z angielskiego tłumaczyła: ukhtimuslimah

Post podczas miesiąca ramadan, dziewiątego miesiąca kalendarza muzułmańskiego, jest obowiązkiem każdego muzułmanina, kobiety i mężczyzny. Post jest jednym z pięciu surowo przestrzeganych filarów wiary. Allah mówi:

"O wy, którzy wierzycie! Jest Wam przypisany post, tak jak został przypisany tym, którzy byli przed wami, być może wy będziecie bogobojni."
[Sura Krowa: 183]

Słowu "kutiba" ("przypisany") oznacza tutaj "furida" ("obowiązkowy"). Obowiązek postu obejmuje każdą kobietę muzułmankę, która osiągnęła dojrzałość płciową (jej oznaką jest wystąpienie pierwszej miesiączki). Od tego czasu Allah zacznie rozliczać ją ze wszystkich uczynków. Warto zaznaczyć, że menstruacja może wystąpić u dziewczynki w bardzo młodym wieku, np. w wieku dziewięciu lat. Musimy jednak być świadomi, że młody wiek nie może stanowić w takim przypadku wymówki. Obowiązek postu dotyczy muzułmanki od momentu pojawienia się pierwszej miesiączki, niezależnie od wieku, w którym się ona pojawia. Niektóre dziewczęta nie poszczą, sądząc, że są jeszcze za młode, a i rodzice nie nakładają na nie powinności postu, nie dysponując pełną wiedzą w tym zakresie. Zaniedbanie takie jest poważnym grzechem, albowiem jeden z obowiązków nakładanych przez Islam na muzułmanina nie jest przestrzegany. W przypadku, gdy sytuacja taka ma miejsce, kobieta na obowiązek odrobienia opuszczonych dni postu od momentu pojawienia się menstruacji, nawet jeśli od tego dnia upłynęło dużo czasu.

Kto jest zobowiązany do postu podczas miesiąca ramadan?

Wraz z rozpoczęciem miesiąca ramadan, wszyscy muzułmanie, kobiety oraz mężczyźni którzy (1) osiągnęli dojrzałość płciową, (2) są zdrowi oraz (3) przebywają w swoim miejscu zamieszkania (tzn. nie podróżują) są zobowiązani do przestrzegania postu. Jeśli ktokolwiek podczas miesiąca Ramadan, jest chory lub w podróży, może przerwać post, jednak musi "odrobić" te dni późniejszym terminie. Allah mówi:

"Zalecany post ma trwać określoną liczbę dni, lecz jeśli ktoś spośród was będzie chory lub będzie w podroży, ten będzie pościł taka sama ilość innych dni."
[Sura Krowa: 185]

Podobnie, ktokolwiek będąc w podeszłym wieku; lub cierpiąc na poważną chorobę, której termin wyleczenia trudno jest ustalić, może przerwać post, a w zamian nakarmić potrzebującego połową "saa" (dwie garści ziarna -przyp. tłum.) z danego kraju, za każdy opuszczony dzień postu. Allah mówi:

"W przypadku zaś tych którzy mogą pościć tylko z wielką trudnością, istnieje pokuta - nakarmić biednego."
[Sura Krowa: 184]

Ibn 'Abbaas (radi allahu anhu) wyjaśnia: "Ten ayat dotyczy osób w podeszłym wieku, na wyleczenie których nie ma nadziei" [Saheeh Al-Bukhaaree]
Obejmuje on również osoby chore, cierpiące na nieuleczalne choroby. Ze względu na fakt, iż osoby te nie są w stanie odbyć postu, nie zachodzi w tym przypadku konieczność odrobienia dni podczas których nie poszczono.

Przypadki w których kobieta zwolniona jest od postu podczas miesiąca ramadan pod warunkiem, że odrobi stracone dni, podczas których nie pościła - w innym terminie:

1. Krwawienie menstruacyjne oraz krwawienie postpartum :

Kobieta nie może pościć będąc w jednym z powyższych stanów. Jest ona jednak zobowiazana do odrobienia opuszczonych dni w innym terminie. Jest to oparte na dwóch zbiorach Saheeh od 'Aa'isha (radi allahu anha), która powiedziała:

"Jesteśmy zobowiązane do nadrobienia (opuszczonych), dni postu, nie jesteśmy jednak zobowiązane do nadrobienia (opuszczonych) modlitw." Była to odpowiedz Aa'ishy na pytanie, które padło ze strony kobiety: "Kiedy kobieta, która jest w trakcie menstruacji musi odrobić (opuszczone) dni postu i nie musi odrobić (opuszczonych) modlitw?"

Aa'isha (radi allahu anha) wyjaśniła, że wynika to ze spraw uzależnionych od objawień, które muszą zgadzać się z przytaczanymi tekstami.

Jeśli zaś chodzi o głębszy sens powyższego zalecenia, Shaikh-ul-Islaam Ibn Taimiyyah tłumaczy w "Majmoo'-ul-Fataawaa" (15/251): "Podczas menstruacji organizm kobiety wydala z siebie znaczną ilość krwi. Kobieta miesiączkująca może pościć w terminie innym, niż ten podczas którego jej organizm wydala z siebie krew. Jej post jest pragmatyczny i sensowny, tylko wówczas, gdy nie występuje menstruacja, albowiem nie zachodzi wówczas ubytek krwi, będącej głównym składnikiem wzmacniającym organizm. Post podczas menstruacji, która w naturalny sposób powoduje osłabienie organizmu, może zatem doprowadzić do poważniejszych powikłań. Te zaś z kolei wpłyną na kondycje postu, który utraci swój przedmiotowy sens. Oto dlaczego zaleca się, aby kobieta pościła w tych dniach, podczas których nie ma miejsca krwawienie miesięczne."

2. Ciąża oraz karmienie piersią:

Kobieta ciężarna lub karmiąca piersią może przerwać post, jeśli spowodowałby on zagrożenie zdrowia kobiety lub niemowlęcia, lub ich obojga. Jeśli zagrożenie, z którego powodu kobieta przerywa post dotyczy tylko niemowlęcia, a nie kobiety, wówczas musi ona nadrobić dni, które opuściła oraz nakarmić tyle potrzebujących osób, ile dni opuściła. W przypadku, gdy zagrożenie dotyczy wyłącznie zdrowia kobiety, wówczas wystarczy jeżeli odrobi ona opuszczone dni. Oparte jest to na rozporządzeniu dotyczącym kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią z łaskawości Allaha:

"W przypadku zaś tych którzy mogą pościć tylko z wielką trudnością, istnieje pokuta - nakarmić biednego."
[Sura Krowa: 184]

Al-Haafidh Ibn Katheer (rahimahullaah) powiedział w swoim Tafseer (1/379): "Pomiędzy tymi, których dotyczy ten ayat są kobiety ciężarne oraz karmiące piersią, jeżeli obawiają się one o siebie lub o swoje dzieci".

Shaikh-ul-Islaam Ibn Taimiyyah twierdzi: "Jeśli kobieta ciężarna obawia się o płód, wówczas nie musi pościć, jednak w zamian odrobić musi opuszczone dni postu w innym terminie oraz nakarmić potrzebującego (około) dwoma kilogramami chleba"
[Majmoo'-ul-Fatawaa: 25/318]

Ważne dodatkowe informacje

1. Istihaadah (Krwawienie nieregularne)

Dotyczy krwawienia nie związanego z krwawieniem menstruacyjnym. W takim przypadku, kobieta musi pościć i nie jest jej dozwolone przerwanie postu. Zezwala się na przerwanie postu podczas menstruacji.
Shaikh-ul-Islaam Ibn Taimiyyah (rahimahullaah) powiedział: "Jest odwrotnie z kobietą w stanie Istihaadah, albowiem czas jego trwania nie może być określony, nie można zatem przewidzieć terminu od którego zalecane byłby dla kobiety ponowne rozpoczęcie postu. Niemożliwym jest również przewidzenie wystąpienia stanów takich jak wymioty, krwawienie z powodu skaleczenia, oparzenie, Ihtilaam (stan, podczas którego z intymnych części ciała wydobywa się wydzielina, nie spowodowana grą wstępną lub stosunkiem), jak również wszelkich innych przypadków, niezależnych od woli człowieka. Istihaadah w przeciwieństwie do krwawienia menstruacyjnego, nie zezwala na przerwanie postu."
[Majmoo'-ul-Fataawaa25/251]

2. Kobiety miesiączkujące, ciężarne i karmiące piersią.

Jeśli post podczas miesiąca ramadan zostanie przez kobietę, będącą w jednym z powyższych stanów, przerwany, musi ona odrobić opuszczone dni w okresie pomiędzy ramadanem, podczas którego przerwała post a następnym miesiącem ramadan. Zaleca się jednak odrobienie opuszczonych dni w jak najszybszym terminie, tak aby nie rozpoczynać następnego ramadanu z bagażem "zaległych" dni. Jeżeli jednak taka sytuacja ma miejsce, i nie spowodowała jej żadna uzasadniona przyczyna, należy odrobić opuszczone dni postu oraz nakarmić jednego potrzebującego za każdy opuszczony dzien. Jeśli ów ważny powód wystąpił, wówczas należy jedynie odrobić opuszczone dni. Dotyczy to również tych osób, które przerwały post z powodu choroby lub podroży.

3. Nie jest dozwolone dla kobiety przestrzeganie zalecanego postu (post wynikający z sunnah, inny niż post podczas miesiąca ramadan - przyp. tłlum.) jeżeli nie uzyska ona pozwolenia na jego przestrzeganie od swojego męża (gdy maż jest obecny). Oparte jest to m.in. na ntym co Al-Bukhaaree, Muslim, przekazali od Abu Hurairah (radi allahu anhu), o wypowiedzi Proroka (sal allahu alajhi ła sallam):
"Nie jest dozwolony dla kobiety post, wówczas, gdy jej maż jest przy niej, za wyjątkiem, gdy uzyska ona jego zezwolenie."
W kilku przekazach hadisów (Ahmad oraz Abu Dauood), pojawia się jeszcze "za wyjątkiem ramadanu."

Zaleca się przestrzeganie postu w następujących przypadkach: (a) po uzyskaniu zezwolenia męża (b) podczas nieobecności męża; (c) kiedy kobieta jest niezamężna. Dotyczy to przede wszystkim następujących dni: wszystkich poniedziałków i czwartków; trzech dni w miesiącu; sześciu dni w miesiącu Shałłal; dziesiątego dnia Dhul-Hidź'ah, Dnia Arafah oraz dnia 'Aashuuraa jak również jednego dnia przed, oraz jednego dnia po każdym z tych dni. Nie powinna jednak kobieta przestrzegać zalecanego postu w przypadku, gdy ma wciąż do odrobienia dni opuszczone podczas postu w miesiącu ramadan. A Allah wie najlepiej.

4. Kiedy menstruacja kończy się podczas miesiąca ramadan, kobieta normalnie kontynuuje post, musi jednak odrobić te dni, które opuściła z powodu menstruacji. Kontynuowanie postu po zakończeniu okresu miesięcznego jest jej obowiązkiem.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m