islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wybierając Religijną Żonę

Zahra bint Adul-Haseeb
Źródło: http://www.troid.org
Tłumaczenie: ukhtimuslimah

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Kobietę bierze się za żonę z czterech powodów, tj. jej majątku, statusu jej rodziny, jej urody oraz jej religii. Tak więc powinniście brać za żonę kobietę religijną a zaznacie spokoju."
(Buchari)

"Cały świat jest zaopatrzeniem, a najlepszym przykładem korzyści tego świata jest religijna żona."
(Muslim)

"Cztery rzeczy stanowią [źródło] szczęścia: religijna żona, przestronny dom, religijny sąsiad, oraz środek transportu, który jest szybki i przyjemny. Są i cztery [źródła] nieszczęścia: zła żona, zły sąsiad, zły środek transportu oraz ciasny dom."

Małżeństwo w Islamie jest instytucją, której przypisany jest bardzo wysoki status w życiu każdego muzułmanina. Jest instytucją, którą stworzył Allah (subhanahu ła ta`ala) dla swoich sług, ażeby mogli wypełnić swoje naturalne potrzeby oraz wieść szczęśliwe życie w obrębie limitów ustalonych przez Niego w Koranie oraz w sunnie Proroka (sal allahu alejhi ła sallam). Jest instytucją, która przynosi korzyści całej społeczności albowiem zapobiega cudzołóstwu, problemom takim jak dzieci z niepełnych rodzin, oraz wielu chorobom, szerzącym się we współczesnym świecie. Małżeństwo, poparte umową nazwaną nikaah, oprócz czynienia prawym tego, co bezprawne przed małżeństwem (stosunek seksualny), ma wiele zalet.

Rodzina muzułmańska, oparta na nikaah, jest podstawowym fundamentem islamskiego społeczeństwa. Im bardziej stabilne małżeństwo, tym bardziej stabilne są rodzina oraz społeczeństwo, jako całość. Kiedy mężczyzna i kobieta łączą się w związku małżeńskim pod "egidą" Islamu, korzyści wykraczają o wiele dalej niż ich osobiste marzenia i życzenia. Są to min. korzyści duchowe, albowiem zawarcie małżeństwa jest aktem `ibadah (czci).

Kiedy para stawia Islam na centralnym miejscu w swoim życiu, czyni  to z chęci zadowolenia Allaha (subhanahu ła ta`ala),  albowiem za zawarcie małżeństwa oboje zdobędą nagrodę w tym oraz w następnym życiu, insh'allah. Wzmocnią swoja wiarę, jeżeli tylko będą wspólnie przestrzegać przykazań Allaha (subhanahu ła ta`ala) oraz Jego Proroka (sal allahu alejhi ła sallam). Jest więcej korzyści moralnych, niż te które powyżej wymieniliśmy, biorąc pod uwagę fakt, iż nielegalne stosunki seksualne są haraam (zabronione), a małżeństwo czyni je całkowicie dozwolonymi (halaal).

Poligamia dla niektórych mężczyzn, zapobiega oraz zamyka drzwi przed pozamałżeńskimi związkami, tak nagminnymi we współczesnym świecie, łamiącymi więzi rodzinne i czyniącymi życie "łatwiejszym". Następnie mamy korzyści psychiczne, takie jak miłość oraz wzajemne wsparcie małżonków, zapewniające spokój oraz zadowolenie. Wzajemne wsparcie omówione jest w Koranie słowami Allaha (co może zostać przetłumaczone jako):

"One są szatą dla was, a wy jesteście szatą dla nich."
(Surah Al-Baqarah, 2:187)

"Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na  wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących!"
(Surah al-Baqarah, 2:223)

Powinniśmy zrozumieć, iż Allah stworzył nas w konkretnym celu, a celem tym jest oddawanie Mu czci bez przypisywania jakichkolwiek wspólników.  Ażeby czcić Allaha musimy podążać jego przykazaniami oraz wierzyć w Jego znaki, dane nam poprzez dwa objawienia Koran oraz sunnę. Allah (subhanahu ła ta`ala) mówi (co może być przetłumaczone jako):

"A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się. I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście żyli we wzajemnym spokoju; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie."
(Surah ar-Rum, 30:20-21)

Tak więc teraz wiemy, że słowo "pasuje" odnosi się do partnerów w małżeństwie, które jest wspólnym celem w życiu mężczyzny i kobiety. W czasach nam współczesnych (zwłaszcza w świecie zachodnim) małżeństwo jest albo niepotrzebnie odkładane na później bądź całkowicie unikane, zwłaszcza przez mężczyzn. Są ku temu dwa powody: jeden, iż bracia są już fizycznie związani z kobietami w nielegalny sposób, drugi - nie potrafią znaleźć "właściwej kandydatki" z obawy, iż mogą ożenić się z kimś, kto osłabi ich wiarę, zamiast uczynić ją silniejszą.

Zazwyczaj strach ten budzi w nich hadis, który twierdzi, iż kobieta może albo przywieść mężczyznę bliżej wiary bądź całkowicie go od niej odciągnąć. Jednak zrozumiałym jest, że możliwości są dwie. Tak jak zaznaczył nasz wspaniały Szeikh Abdul Aziz Bin Baz, niebezpieczeństwo jest tym większe w naszych czasach, albowiem tak naprawdę niewielu jest religijnych oraz uczonych muzułmanów. Co więcej, w czasach współczesnych, mężczyźni coraz bardziej słuchają swoich żon.

Zatem, małżeństwo takie (z nie religijną kobietą) mogłoby stanowić zagrożenie dla religijności męża oraz dzieci.Ten problem można rozwiązać w bardzo prosty sposób. Poprzez kształcenie braci w zakresie tego jakie kobiety wybierać na żony oraz jak poznać je zgodnie z zaleceniami szariatu. Kiedy rzucimy okiem na prawodawstwo, większość hadisów stwierdza, iż najbardziej szczęśliwe będzie małżeństwo mężczyzny z kobietą religijną, innymi słowy wybór powinien zostać dokonany ze względu na kryterium wiary.

Jest kilka podstawowych kroków, które należy uczynić podczas poszukiwań religijnej żony. Najpierw, musimy podążać dokładnie za Koranem oraz sunną, nie zbaczając w żaden sposób z tej drogi podczas poszukiwań.  Oznacza to, iż nie możemy używać żadnych haraam środków, takich jak prywatne spotkania z siostrą, pisanie listów, emaili, wyrażanie chęci zawarcia małżeństwa itp. Powinno być zawsze czynione to poprzez jej wali lub innego mahram w obrębie granic wyznaczonych przez Islam. Kiedy brat spotkał już wali lub mahram danej kobiety, może zacząć starać się o poznanie kobiety za przyzwoleniem jej mahram.

Na tym etapie, należy dokładnie obserwować potencjalną kandydatkę na żonę. Jest zrozumiałym, insh'allah, że kobieta jest muzułmanką i to muzułmanką podążającą prawdziwą drogą Islamu, niezwiązaną w żaden sposób z Ahlul-bid'aah (odstępcami/innowatorami),  lecz podążającą za Ahlus-Sunnah łal Dziamaa'ah. Imam Ahmad powiedział kiedyś, iż niereligijni ludzie z Ahlus-Sunnah są lepsi niż religijni ludzie z grup heretyckich.

Kobieta, którą można określić mianem religijnej, powinna posiadać określone cechy, które omówimy w dalszej części opracowania.

Cechy religijnej kobiety

Pierwsza Cecha: Właściwe prowadzenie.

Każda religijna kobieta wie, iż poprawne zachowanie oraz prowadzenie stanowi dużą część wiary. Wyraża się ono poprzez mowę, uczynki oraz stosunek do innych ludzi. Właściwe zachowanie jest pochodną pobożności, mężczyzna szukający żony powinien zwrócić na nie uwagę, aby uniknąć w przyszłości problemów.

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Zostałem wysłany w celu udoskonalenia moralności " oraz powiedział (sal allahu alejhi ła sallam) też: "Gwarantuje dom w najwyższej części (Raju) dla tych którzy prowadza się właściwie".

Również w poniższych hadisach Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) wyraźnie zaznaczył, iż dobry charakter jest częścią pobożności:

"Pobożność oraz uczciwość składają się na dobry charakter."

"Wierni z najbardziej doskonałą wiarą (iman) to ci, którzy prowadzą  się poprawnie."

Pewien uczony wyjaśnił to w bardzo ładny sposób: "Ewidentnie dla szczęścia w małżeństwie cecha ta ma ogromne znaczenie. Nic nie może bardziej zrujnować małżeństwa niż partner o złym charakterze. Zamiast zadowolenia oraz odpoczynku, mąż lub żona odczuwa stres i niezadowolenie. Dlatego przyszli małżonkowie powinni dowiedzieć się jak najwięcej o cechach swoich charakterów oraz o swoich manierach."

Charakter kandydatki na żonę, możemy poznać,` insha'allah, obserwując jej relacje z rodzicami i rodzeństwem. Pomimo tego, iż każdy z nas obdarzony jest innymi cechami, warto zwrócić również uwagę na zachowanie rodziców kobiety, albowiem to od nich pobierała ona pierwsze nauki.

Cecha druga: "Haja" (Skromność).

Cecha ta jest towarzyszką powyżej wzmiankowanego właściwego zachowania. Osoba obdarzona dobrym charakterem, nie będzie zachowywać się w sposób nieprzyzwoity poza domem. Skromność ("haja") to bardzo ważny aspekt naszej wiary. Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Zaprawdę Haja (skromność) oraz Iman są Towarzyszami. Kiedy jeden z nich zanika, drugi również odchodzi."
(Baihaqi)

Prorok  (sal allahu alejhi ła sallam) stwierdził:

"Haja nie przynosi nic innego, jak tylko dobre rzeczy"

oraz,

"Kiedy  lubieżność staje się częścią jakiejś rzeczy, staje się ona ułomna; kiedy "haja" staje się częścią czegokolwiek, rzecz ta staje się piękna."
(Tirmidhi)

Zrozumiałym jest iż kobieta zaopatrzona jest w "haja", tylko kiedy okrywa się, aby nie eksponować swojej urody. Allah (subhanahu ła ta`ala) zakazał wszystkim kobietom eksponowania ich wdzięków poprzez zalecenie noszenia hidżabu oraz zabronił przebywania w towarzystwie mężczyzn, którzy nie są mahram. Wszystko to, aby chronić cnotę  kobiet. Pamiętajmy, iż "hidżab" nie oznacza tylko okrywania głowy chustą. Oznacza on całkowity zakaz podkreślania urody kobiety: kształtów ciała, atrakcyjnego tembru głosu (kobieta nie powinna w wyjątkowo "miły" sposób rozmawiać z mężczyznami którzy nie są mahram), oraz spędzania wielu godzin poza domem.

Tak więc, jeżeli brat chce mieć pewność, iż jego przyszła żona nie będzie zabawiać innych mężczyzn za jego plecami, musi najpierw upewnić się czy nosi ona hidżab, czy okrywanie jest wynikiem skromności oraz czy kobita podąża za przykazaniami Allaha szczerze, a nie w celu pokazania się przed innymi ludźmi. Niektórzy bracia chcą, aby ich kobiety były skromne, jednak nie biorą pod uwagę faktu, jak trudno jest utrzymać tą cechę, wystawiając swoją osobę na widok publiczny. Dlaczego Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział w jednym z hadisów:

"Kiedy brakuje "haja" czynisz tak jak chcesz."
(Buchari)

W czasach nam współczesnych rozluźnienie zasad moralnych, będące wynikiem imitacji nie-muzułmanów dotknęło, niestety bardzo wielu muzułmanów.  Propagowanie niemoralności oraz wyuzdania, wspomagane jest przez tych, którzy toczą walkę o "wyzwolenie" muzułmanek od hidżabu. Poprzez adaptację zachodniego stylu życia, odrzucają oni tradycje Proroka (sal allahu alejhi ła sallam).

Wśród takich ludzi pojawia się dylemat. Z jednej strony pragną oglądać na ulicach pół odziane żony i córki swoich braci w wierze, z drugiej strony nie mają odwagi zaprzeczyć naukom Koranu oraz Proroka (sal allahu alejhi ła sallam). Nie mogą powiedzieć, iż porzucają Islam, ani nie mogą znieść widoku okrytych muzułmanek będących przykładem "haja". Prawdą jest fakt, iż pogrążanie się w niemoralności przez długi okres czasu zabiło w tych ludziach poczucie skromności (Haja), które Islam nakazał im zachować.

Naturalnym pragnieniem człowieka jest ochrona honoru, a pragnienie to wymusza na mężczyznach szacunek oraz otaczanie honorem swoich kobiet. To czego niektórzy mężczyźni i kobiety nie rozumieją, to fakt, iż jeżeli kobiety zdejmą hidżab oraz nie rozwiną w sobie "haja", dołączą tym samym do tych ludzi, którzy zeszli na ścieżkę szatana. Tak jak wynika z poniższego hadisu:

Malik bin Uhaimir przekazał, iż usłyszał wypowiedź Proroka (sal allahu alejhi ła sallam):

"Allah (subhanahu ła ta`ala) nie zaakceptuje żadnego dobrego uczynku ani modlitwy osoby wulgarnej oraz niemoralnej. "Zapytaliśmy "Kim jest osoba wulgarna i niemoralna?" Odrzekł, "Mężczyzna, którego żona zabawia Ghair-mahram (nie mahram) mężczyzn."

Słowo "zabawia" oznacza, iż eksponuje ona swoja urodę zamiast ją osłaniać. "Haja" oznacza również, iż kobieta nie używa atrakcyjnego tembru głosu podczas rozmowy z mężczyznami oraz spuszcza wzrok w ich obecności. Albowiem Allah (subhanahu ła ta`ala) polecił w Koranie (co może zostać przetłumaczone jako):

"Powiedź wierzącym mężczyznom, aby spuszczali swój wzrok i aby byli skromnymi, przez to staną się czystszymi. Allah jest świadkiem wszelkich uczynków. Zaleć wierzącym kobietom, aby spuszczały wzrok i strzegły swej czystości; i że nie powinny okazywać ze swego piękna oraz ozdób za wyjątkiem tego co (powinno) być odkrytym; niech zakrywają swoje ciała i nie okazują swej urody..."
(Surah Nur, 30-31)

oraz  Allah (subhanahu ła ta`ala) przekazał żonom Proroka (sal allahu alejhi ła sallam) rzecz, którą wszystkie kobiety powinny brać jako przykład (co może zostać przetłumaczone jako):

"Małżonki Proroka! Wy różnicie się od innych niewiast: Jeżeli macie bojaźń Boga, strzeżcie się w mowie waszej zbytniej czułości, aby ten którego serce jest chore nie był poruszony pożądaniem: niech mowa wasza będzie zawsze skromna. Pozostawajcie posłusznie w waszych domach i nie strójcie się jak za czasów nieświadomości"
(Surah al-Ahzab, 33:32-33)

Gdyby muzułmańscy bracia świadomi byli korzyści, które niosą ze sobą haja oraz hidżab w zdecydowany sposób nie tolerowaliby rzeczy im przeciwnych. W czasach Proroka (sal allahu alejhi ła sallam) mężowie nie mogli nawet wyobrazić sobie, iż ich żony opuściłyby domy nie okryte, a tym bardziej umalowane w celu ściągnięcia spojrzeń innych mężczyzn.

Następujący hadis ukazuje to dokładnie:

Przekazane przez Al-Mughira, Wysłannik powiedział: "Na Allaha, posiadam więcej Ghira[i] niż inni, a  Allah ma więcej Ghira niż ja, a ze względu na Ghira Allaha, On zabronił czynów haniebnych oraz grzechów popełnianych otwarcie i skrycie. I nie ma nikogo, komu jest bardziej mile kiedy ludzie żałują za swoje grzechy oraz błagają o przebaczenie, niż Allahowi, i z tego powodu wysyłał On ludzi z ostrzeżeniami oraz z dobrymi nowinami. I nie ma nikogo, komu bardziej miłe jest otaczanie chwałą poza Allahem. I z tego powodu Allah obiecał Raj (czyniącym dobro)."

'Abdul Malik powiedział, "Nikt nie ma więcej Ghira niż Allah."
(Sahih Buchari)

Skromność (Haja) oraz szacunek dla własnej osoby odgrywają nadrzędną rolę w przestrzeganiu w danym społeczeństwie zasad moralnych. Oto dlaczego skromność nazwana jest ornamentem kobiety, albowiem ochrania ją przed grzechem oraz niepoprawnymi myślami, które mogą powstać w umysłach mężczyzn o złych intencjach. Ta "haja" to cześć natury kobiety, umożliwiająca ochronę przed napastowaniem ze strony niemoralnych mężczyzn, zwłaszcza w przypadku, kiedy jest ona żoną muzułmanina.

Oto dlaczego skromność jest skuteczną obroną przed podszeptami szatana oraz dlaczego "haja" jest oznaką religijności, tak bardzo istotną przy ocenie kandydatki na żonę.

Trzecia cecha:  Taqua.

Posłaniec Allaha (pokój niech będzie z nim) powiedział:

"Czy wiecie która z cech przybliża ludzi do Raju? Bojaźń Boża oraz dobry charakter. "

Allah mówi:

"Wierni Bójcie się Allaha oraz wypełniajcie zobowiązania względem Niego.  Niech każdy z was myśli o tym co będzie czynić jutro i niech boi się Allaha. Zaprawdę, Allah jest Świadom wszystkiego co czynicie."
(Surah al-Hashr, 59:18)

"A tych, którzy poszli drogą prostą, On wzmocnił na tej prostej drodze i dał im bogobojność."
(Surah Muhammed, 47:17)

Wersety te omawiają dwie rożne rzeczy. Jednak "taqua" dotyczy ich obu. Bojaźń Boża jest pochodną miłości; albowiem oznacza ona strach przed nieposłuszeństwem względem Allaha czy też popełnieniem jakiegokolwiek złego uczynku, który zawiedzie Allaha. To właśnie jest Taqua, która obejmuje samokontrolę, powstrzymywanie się od grzechu, zła, nieprawości, a w zamian – czynienie dobra. Pojęcie to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uczuć, obejmuje ono również czyny, które przygotowują nas i zapewniają życie przyszłe, które możemy określić mianem "the morrow" w stosunku do życia doczesnego.

Ludzie obdarzeni taqua nazywani są "muttaqiin" co z kolei można zdefiniować jako: pobożne i prawowite osoby obdarzone bojaźnią Bożą (powstrzymujące się od wszelkiego zła, złych uczynków, grzechu który został zabroniony przez Allaha) oraz miłością do Allaha (wykonują wszelkie dobre uczynki zalecane przez Allaha).

Taqua jest cechą, która rodzi się w naszych sercach i tylko Allah wie, kto naprawdę zasługuje na miano muttaqeen, tym nie mniej, musimy pamiętać, iż możemy rozpoznać ją poprzez obserwację zachowania drugiej osoby.  Oczywistym jest iż, kobieta, która powstrzymuje się od grzechu, wypełnia dobre uczynki tylko i wyłącznie z miłości do Allaha, wyposażona jest w "taqua". Allah powiedział:

"Przeto nie uważajcie samych siebie za oczyszczonych. On zna najlepiej tych, którzy mają taqua!"
[Surah an-Nadźm, 53:32]

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam)  powiedział:

"Taqua jest tutaj" I wskazał na swoją pierś.

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) również powiedział:

"Jeżeli poprzez strach przez Allahem łzy nawet wielkości głowy muchy popłyną z oczy wiernego I upadną na jakakolwiek cześć jego piersi, Allah uchroni go przed Piekłem."

Posłaniec Allaha (pokój z nim) powiedział:

"Są dwa oka, które nigdy nie ujrzą Piekła: oko,  które płacze z bojaźni Bożej oraz oko, które w nocy czuwa w sprawie Allaha." 

Abu Hurairah, radhiallaahu `anhu zapytany został w kwestii taqua. Odpowiedział, "To droga pełna kolców. Kto nią podąża musi mieć wyjątkowa cierpliwość."

Jeżeli chodzi o małżeństwo, powinniśmy prosić Allaha (subhanahu ła ta`ala), aby nasz przyszły partner kochał oraz szanował Allaha. Albowiem miłość ta sprawia, iż podążamy za dobrem wystrzegając się  złą, a bojaźń Boża powstrzymuje nas od popełniania jakichkolwiek uczynków, które mogłyby prowadzić do grzechu. Opowieści o karze, która może czekać nas w przyszłym świecie oraz o nagrodzie Raju, wypełniają oczy pobożnej kobiety łzami a pragnienie dostąpienia Raju wypływa z serca i emanuje z jej twarzy. Małżeństwo z kobietą wyposażoną w takie cechy, przyniesie radość i zadowolenie albowiem religijna żona:

 • Będzie posłuszna mężowi we wszystkim co jest prawe i dozwolone.

 • Pozwoli mu zaspokoić jego potrzeby oraz uczyni go szczęśliwym.

 • Będzie troszczyć się o zdrowie oraz wygodę męża.

 • Będzie dobrze wychowywać dzieci na prawowitych muzułmanów.

 • Będzie cierpliwa oraz wyrozumiała, kiedy mąż zarabiać będzie pieniądze na jej utrzymanie.

 • Będzie troszczyć się o majątek i dobytek męża podczas jego nieobecności.

 • Przygotuje miłe powitanie na powrót męża.

 • Będzie przygotowywać jego ulubione posiłki (powodowana miłością, a nie obowiązkiem).

 • Będzie troszczyć się i dbać o siebie, o swoją atrakcyjność, mąż nie będzie zwracał uwagi na inne kobiety.

 • Pomoże mu pielęgnować jego wiarę oraz ją wzmocni.

 • Nie będzie powstrzymywać go od popełniania czynów, które są miłe Allahowi, natomiast powstrzyma go od czynów nieprawych.

 • Nie podejmie poważniejszych decyzji bez konsultacji z mężem, nie będzie podróżować samotnie bez jego pozwolenia, nie będzie spotykać  z ludźmi, których mąż nie toleruje.

Oto korzyści, które płyną z pojęcia za żonę religijnej kobiety. Oto rada dla każdego kto rozpoczyna poszukiwania właściwej żony, zapomnijcie o majątku oraz o pozycji danej rodziny, nie czyńcie z urody niezbędnego wymogu, albowiem majtek oraz uroda mogą przeminąć z woli Allaha (subhanahu ła ta`ala).

Jeżeli chodzi o pobożność, tak długo jak zaopatrzeni jesteśmy w bojaźń Bożą, Allah nigdy nas jej nie pozbawi, albowiem miłuje on skromność, uczciwość ponad wszystkimi innymi rzeczami, a sługa Allaha powinien kochać to co Allah kocha najbardziej. Dlatego religijność powinna zawsze stawiana być na pierwszym miejscu. Teraz kiedy podjęta została decyzja o tym, iż przyszła żona powinna być kobieta religijną, kobietą o dobrym charakterze, kobietą, która jest znana ze swej skromności oraz przepełnioną bojaźnią Bożą, insh'allah, małżeństwo odniesie sukces zarówno na tym jak i na tamtym świecie.

Podsumowując; jakiekolwiek decyzje podejmujemy, powinniśmy pamiętać, iż wszystko zależy od woli Allaha. Zatem, wznoście szczere prośby do Allaha, aby uczynił Wasze życie łatwiejszym, a kiedy znajdziecie kandydatkę na żonę, zmówcie salaatul-istikhaara a resztę pozostawcie Allahowi (subhanahu ła ta`ala).

"Panie nasz! Daj nam od naszych żon i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!".
(Surah al-Furqaan, 25:74)

"Kiedy moi słudzy będą się Ciebie pytać o Mnie, zaprawdę jestem blisko nich; słucham modlitw wznoszonych do mnie poprzez każdego który; niech i oni słuchają glosy mego, niech wierzą we Mnie, aby podążać mogli właściwą droga."
(Surah al-Baqarah, 2:186)


 Odniesienia

Fiqh of Family Law and Divorce, Jamaal al-din Zarabozo, American Open University.

Hijab: Dr Muhammad Ismail Memon Madani

Kitaabun Nikaah: Ulema of the Lenasia Muslim Association

Min Akhlaaq as-Salaf, Sheikh Ahmad Fareed

Shariah Rules for Marriage, Dr.Habeeb Malik

The Ettiquttes of Marriage and Wedding (Adaab-uz-Zufaaf), Sheikh al-Albani

The Holy Quran, translation of the meanings by Yusuf Ali

The Noble Quran, Dr. Muhammad Muhsin Khan and Dr. Muhammed Taqi-udeen Al-Hilali

Teksty hadisów:

al-Musnad (Ahmad)

Sahih Buchari

Sahih Muslim

Sunan Abu Dawud

Tirmidhi Hadeeth (abridged)

Artykuły:

Choosing the Desired Wife, Ibrahim Abu Khalid

Pointers on Choosing Marriage Partners, (The Journey through Islam), Rabi'ah Hakim.

Marriage in Islam[i] uczucie gniewu spowodowane narażeniem na szwank honoru danej osoby. (przyp. tłum.)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m