islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Nasze Wezwanie, ad-Da'uat-us-Salafiyah

Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (rahimahullaah)
(al-Makhraj min al-Fitnah)
Z Arabskiego tłumaczył: Abu Muusa al-Albaani
Ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas Ibn Marian
źródło:[www.darulhadith.com]

 1. Wierzymy w Allaha oraz Jego Imiona i Atrybuty, dokładnie tak jak zostały one opisane w Księdze Allaha i w Sunnie Jego Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam), nie dokonując zniekształcania (tahrîf), nie dokonując błędnej interpretacji (ta`uîl), nie upodabniając ich do stworzenia (tamthîl), nie porównując ich ze stworzeniem (tashbîh) i nie negując ich (ta`tîl).

 2. Wierzymy że modły do zmarłych i szukanie u nich pomocy – tak samo jak szukanie pomocy u osób żywych w rzeczach które jedynie Allah może dokonać – jest politeizmem (szirk) względem Allâha. To samo dotyczy wiary, że jakakolwiek biżuteria czy amulety posiadają jakiekolwiek korzyści, za mocą Allaha czy też bez niej. To także jest politeizmem (szirk).

 3. Wierzymy że wierzący będą widzieć swego Pana w życiu Przyszłym. Wierzymy także w ash-Shafâ`ah[1] oraz, że ludzie którzy czczą jedynie Allaha (Ahl-ut-Tauhîd)  wyjdą z Ognia (Piekła)[2].

 4. Kochamy wszystkich Sahabah[3] (radhî Allâhu `anhum) naszego Proroka (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam), i nienawidzimy tych którzy o nich mówią źle. Wierzymy że jeżeli mówi się o nich źle, to mówi się źle o religii, ponieważ oni byli tymi którzy nam ją przekazali. Kochamy Ahl-ul-Bayt[4], miłością która jest dozwolona w ramach szariatu.

 5. Kochamy Ahl-ul-Hadîth[5] i wszystkich Salaf (poprzedników) z Muzułmańskiej wspólnoty Ahl-us-Sunnah[6].

 6. Odrzucamy `Ilm-ul-Kalâm[7] i uważamy, że jest ona jedną z największych przyczyn przez które Muzułmanie się podzielili.

 7. Nie przyjmujemy nic z ksiąg fiqh[8], nic z ksiąg tafsîr[9], nic z antycznych historii i nic z biografii Proroka (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam). Nic tylko to co zostało potwierdzone przez Allaha lub Jego Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam). Nie mówimy że odrzucamy je lub, że ich nie potrzebujemy, lecz niczego nie akceptujemy bez wiarygodnego dowodu.

 8. Nie piszemy nic w naszych księgach, nie udzielamy lekcji ani też nie czynimy kazań inaczej jak tylko na podstawie Koranu i wiarygodnych hadisów. Oddalamy rzeczy pochodzące z ksiąg i od "doradców" oparte na fałszywych opowieściach jak również na słabych i wymyślonych hadisach.

 9. Nie czynimy Takfîr[10] na podstawie grzechu innego jak szirk[11], opuszczenie modlitwy[12], lub Kufr[13], przed czym szukamy schronienia u Allaha.

 10. Wierzymy że Koran jest słowem Allaha, i nie jest stworzony.

 11. Uznajemy za obowiązek współpracę z każdym muzułmaninem który podąża za prawdą.

 12. Uważamy że błędem jest rebelia przeciwko władcom muzułmańskim, tak długo jak są muzułmanami. Uważamy także, że rewolucje nic nie przynoszą (dobrego). Raczej niszczą one społeczeństwo.

 13. Uważamy że wszystkie istniejące partie są powodem podziału i słabości Muzułmanów.

 14. Uważamy że wezwanie (da'uah) Ikhwânî Muslimîn nie jest wezwaniem które polepsza społeczeństwo. Zaprawdę ich wezwanie jest polityczne, nie religijne. Jest także wezwaniem składającym się z bid`ah[14], ponieważ jest wezwaniem do fitnah (tumultu), opartym na bid`ah. Całe ich wezwanie jest zbudowane na bid`ah.

 15. Radzimy braciom którzy wśród nich pracują aby ich opuścili.

 16. Ograniczamy nasze zrozumienie Księgi Allaha i Sunny Jego Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam) do zrozumienia Salaf, lecz nie naśladujemy ślepo poszczególnych osób. Przyjmujemy prawdę obojętnie skąd ona przychodzi. Wiemy także, że istnieją ci którzy przypisują się do Salafiyyah, lecz Salafiyyah jest od nich wolna, ponieważ wprowadzają do społeczeństwa rzeczy zakazane przez Allaha.

 17. Uważamy że polityka jest częścią religii, a ci którzy starają się oddzielić politykę od religii, starają się tylko zniszczyć religię i wprowadzić chaos. To co zostało rozpowszechnione w niektórych krajach Muzułmańskich że, "Religia jest dla Allaha, a państwo jest dla ludzi", jest wezwaniem z czasów nie-Muzułmańskich[15]. Raczej wszystko należy do Allaha.

 18. Uważamy że Muzułmanie nie doznają ani zaszczytu, ani zwycięstwa jeżeli nie powrócą do Księgi Allaha i Sunny Jego Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam).

 19. Nienawidzimy istniejących dzisiaj partii: bałwochwalczej partii Komunistycznej, bałwochwalczej partii Ba`th, bałwochwalczej partii Nâsirî, bałwochwalczej partii Socjalistycznej i bałwochwalczej partii Râfidhî. Uważamy także, że wszyscy ludzie dzielą się na dwie grupy: grupa Allaha, a są nimi ci którzy zatwierdzają filary Islamu i Imanu (wiary); oraz grupa Szatana, a są nimi ci którzy walczą przeciwko Prawom Allaha.

 20. Jesteśmy przeciwni tym którzy niedoceniają wiedzy Sunny i mówią że teraz nie jest czas na Sunnę. Tak samo jesteśmy przeciwni tym którzy niedoceniają wykonywania uczynków według Sunny Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam).

 21. Uważamy że żadna grupa nie jest w stanie stawić czoła swoim wrogom, czy są nimi Râfidhî Shî`ah, czy Sûfiyyah itp., dopóki nie ma między nimi prawdziwego braterstwa i nie jest zjednoczona na drodze tej wiary.

 22. Przeciwstawiamy się tym arogantom którzy twierdzą, że ci którzy nawołują do Allaha są "Agentami Wahhâbizmu". Wiemy że ich brudnym celem jest oddzielenie "normalnych" ludzi od uczonych.

 23. Kochamy nasze wezwanie (da'uah) i naszą wiarę (`aqidah) bardziej niż samych siebie, bardziej niż naszą własność i nasze potomstwo. Tak więc nie mamy zamiaru jej porzucić dla złota ani dla srebra. Mówimy tak dlatego aby nikt nie myślał że może kupić naszą da'uah. Politycy już o tym wiedzą, i dlatego porzucili nadzieję o odkupieniu jej od nas próbując obdarować nas wysokimi pozycjami i pieniędzmi.

 24. Kochamy rządy[w krajach muzułmańskich]we wszystkim tym co jest w nich dobre[16], i nienawidzimy ich za zło które w nich istnieje[17]. Nie zezwalamy na rewolucję przeciwko nim, z wyjątkiem gdy widoczna jest jawna niewiara (Kufr) z ich strony, na którą istnieją dowody od Allaha, oraz jeżeli jest możliwe [aby to zmienić].

 25. Przyjmujemy rady z każdej strony, i mamy świadomość że jesteśmy Tulâb-ul-`Ilm[18]. Czasami mamy rację, a czasami się mylimy.

 26. Kochamy istniejących Uczonych (`Ulema) z Ahl-us-Sunnah. Mamy nadzieję że skorzystamy z ich [wiedzy], i smutno nam z powodu tych uczonych którzy już odeszli.

 27. Jesteśmy przeciwni przywódcom Muzułmańskim w ich jednaniu się z wrogami Islamu, czy są to amerykanie czy komuniści.

 28. Jesteśmy przeciwni nie-muzułmańskim wezwaniom, takim jak nacjonalizm czy nacjonalizm arabski. Jesteśmy temu przeciwni i uważamy że należą do powodów dla których muzułmanie podupadają.

 29. Mocno wierzymy że ktoś kto przeczy hadisom mówiącym o Mahdi, al-Masîh ad-Dadżdżâl (antychryst) oraz powrocie `Isâ bin Maryam (Jezusa syna Marii), zbłądził. Nie mamy tutaj na myśli Mahdi o którym mówią Râfidhah Shî`ah. Nie. Chodzi o przywódcę z rodziny Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), należącego do Ahl-us-Sunnah, który wypełni świat sprawiedliwością, tak jak wcześniej świat ten był przepełniony uciskiem i niesprawiedliwością. Mówimy że należy on do Ahl-us-Sunnah, ponieważ przeklinanie szlachetnych Sahâbah jest niesprawiedliwe.

 30. Jest to krótki opis naszej wiary i naszego wezwania. Poparcie każdego z tych punków dowodami niezmiernie przedłużyło by ten tekst. Wymieniłem jednak dowody wszystkich tych punktów w książce "al-Makhraj min al-Fitnah". Tak więc jeżeli ktoś ma coś do zarzucenia, jesteśmy gotowi przyjąć jego radę jeżeli jest wiarygodna, lub odrzucić jeżeli jest błędna, oraz unikać jej jeżeli jest upartym odrzuceniem [dowodów]. A Allâh wie lepiej...


[1] Intercesja, wstawiennictwo Proroka Muhammada w Dniu Sądu Ostatecznego. [» więcej]

[2] Ci ludzie którzy nie wejdą bezpośrednio do Raju, tylko zostaną skazani za swe grzechy na kreślony czas do piekła.

[3] Towarzysze Proroka, czyli ci którzy go spotkali i z jego wiarą opuścili ten świat.

[4] Rodzinę Proroka Muhammada.

[5] Ludzie trzymający się przekazów Proroka, jego sunny.

[6] Ludzie trzymający się Sunny Proroka Muhammada (sal allahu `alejhi ła sallam).

[7] Wiedzę opartą na teologicznej retoryce, filozofii itp.

[8] Teksty które szczegółowo tłumaczą shari`ah (prawo Muzułmańskie).

[9] Teksty które tłumaczą znaczenia Koranu.

[10] Uznanie grzeszącego Muzułmanina za niewiernego.

[11] Przypisywanie Allahowi równych w jakikolwiek sposób, lub czczenie innych u Jego boku.

[12] Tutaj uczeni Ahl-ul-Sunnah są różnych opinii. Dla przykładu Imaam Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) powiedział: "Nic nie wyklucza człowieka z islamu jak tylko Shirk, lub zaprzeczenie jednego z obowiązków. Jeżeli osoba opuści je z powodu lenistwa lub zaniedbania, wtedy jest pod wolą Allaha. Jeżeli zechce go ukarać, to go ukarze. Jeżeli zechce go wynagrodzić, to go wynagrodzi." (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/341): Imâm Ibn Abî Ya´lâ) Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) powiedział: "Osoba która opuszcza modlitwę z powodu lenistwa jest Muzułmaninem do póki nie ma niczego co okazywałoby sekrety jego serca które w sobie nosi..." (Silsilat-us-Sahîhah (1/117)).

[13] Blasfemia, niewiara w Allaha lub jego prawa.

[14] Innowacji religijnych.

[15] Ar. Dżahiliyyah (era skrajnej ignorancji).

[16] Czyli przestrzeganie przez nich praw Allaha, Shari`ah.

[17] Czyli nie przestrzeganie przez nich praw Allaha.

[18] Ludzie którzy zdobywają i pogłębiają wiedze religijną.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m