islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Duaa, modlitwy na każdą okazję

źródło:
tytuł: Fortress of the Muslim
autor: Sa'id bin Wahf al-Qahtani
z angielskiego tłumaczyła: ukhtimuslimah

Po obudzeniu.

1.  Alhamdu lillaahil-ladii ahjaanaa b`ada maa amaatanaa ła ilajhin-nuszuur

Chwała Allachowi, który obdarza nas życiem po śmierci, do Niego wszyscy powrócimy.
(al-Buchari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)

2. Laa illaaha illallaah, łahdadu laa szariika lah, lahul-mulku ła lahul-hamdu, ła Hułła `alaa kulli szaj`in Qadiir. Subhaan Allaah, łal-hamdu lillah, ła laa illaha illallaah, łallaahu Akbar, ła laa hałla ła laa Qułłata illa billaah - al `Alijjil Adhiim, Rabighriflii.

Nie ma boga nad Allacha i nie ma On wspólników. On jest zwierzchnikiem i Jemu przynależna jest cała chwała, On zdolny jest wszystkiego dokonać. Sława Allachowi. Chwała Allachowi. Tylko Jemu przynależna jest cześć. Allach jest Największy, nie ma żadnej mocy ani siły bez woli Allacha, Najwyższego, Najpotężniejszego. Panie mój wybacz mi.
(al-Buhkari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 3/39)

3. Alhamdu lillaahil-ladii aafaani fi dziasadii, ła radda `alajja ruuhii, ła adina lii bidikrih.

Chwała Allachowi, który dał memu ciału siłę, wrócił mą duszę i zezwolił mi Siebie wspominać.
(at-Tirmidhi 5/473)

Przed ablucją.

4. Bismillaah

W imię Allacha
(Abu Dauud, Ibn Madziah, Ahmad)

Po zakończeniu ablucji.

5.  Aszhadu an laa illaaha illallaah, łahdau laa szariika lah, ła asz`adu anna Muhammadan `abduhu ła rasullluh 

Zaświadczam, iż nie ma boga nad Allacha, iż nie ma On żadnych wspólników oraz zaświadczam, iż Muhammad jest jego sługą oraz Posłańcem.
(Muslim 1/209)

6. Subhaanaka Allaahumma ła bi hamdika, aszhadu an laa illaaha illa Ant, astaghfiruka ła atuubu ilaik

Sława Tobie Boże oraz chwała. Zaprawdę jedynie Allachowi przynależna jest cześć. Pokornie błagam Cię Panie o Twoje zmiłowanie.
(An-Nasa`i, al-Albani)

Przed snem.

7. Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Qul: hułallaahu Ahad, Allahus-Samad, lam jalid ła lam juulad. Ła lam jakullahu kufułan Ahad.

W imię Allacha, Najbardziej Łaskawego, Najbardziej Miłosiernego. Mów: On jest jedynym Bogiem. Samowystarczalnym władcą, którego potrzebuje każde stworzenie, któremu nikt nie jest w stanie dorównać.
(al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 9/62, Muslim 4/1723)

8. Allaahumma qinii `adaabaka jauma tab`athu `ibaadaka

Boże, uchroń mnie przed karą w dniu, w którym wskrzesisz swoich niewolników.
(Abu Dauud 4/311, al-Albani Sahih at-Tirmidhi 3/14)

9. Bismika Allaahumma amuutu ła ahjaa.

W imię Allacha umieram i żyję.
(al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)

10. Subhaan Allaah, Łal-hamdu lillaah, Łallaahu Akbar.

Chwała Allachowi ( x 33); Sława Allachowi (x33), Allach jest Największy ( x 34).
(al-Buchari, cf al-Asqalani, Fath al-Bari 7/71, Muslim 4/2091)

Kiedy boisz się zasnąć, czujesz się samotny/a, przygnębiony/a

11. A`udu bi kalimaatil-laahit-taam-maa, min ghadhabihi ła `iqaabih, ła szarri `ibaadihi, ła min hama-zaatisz-szajaatiin ła an jahdhuruun.

Szukam ochrony w Doskonałych Słowach Allacha przed Jego gniewem oraz karą, przed złem ze strony Jego sług oraz szyderstwem i obecnością szatana.
(Abu-Dauud 4/12, al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 3/171)

W momencie zwątpienia.

12. Aamantu billaahi ła Rasulih.

Wierzę w Allacha oraz Jego Posłańca.
(Muslim 1/119-20)

W momencie trudności.

13. Allaahumma laa sahla illa maa dża `altahu sahlan, ła Anta tadź`alul-huzna ida szi`ta sahlan.

Boże, nic nie jest łatwe, za wyjątkiem tego co sprawisz by było. Jeżeli zechcesz, złagodzisz smutek.
(Ibn Hibban (no 2427), Ibn As-Sunni (no 351) al-Hafidh, Abdul-Qadir al-Arna`ut)

Odwiedzając chorego.

14. Laa ba`sa tahuuran in szaa Allah.

Nie smuć się, z wolą Allacha będzie to dla Ciebie oczyszczenie.
(al-Buchari 4/119)

15. As`alullaahal-Adhiim Rabbal-`Arszil-Adhiim an jaszfijaka.

Proszę Wszechmogącego Allacha, Władcę wspaniałego tronu, aby poprawił Twe zdrowie. (x 7 po arabsku)
(at-Tirmidhi, Abu Dauud)

Przed posiłkiem.

16. Bismillaah.

W imię Allacha

Jeżeli zapomnisz o formule, w trakcie posiłku należy powiedzieć

17. Bismillaah ałłalahu ła aakhirah.

W imię Allacha, od początku do końca. 
(Abu Dauud 3/3347, at-Tirmidhi 4/288)

18. Allaahumma baarik lanaa fiihi ła zidnaa minhu.

Pobłogosław nam Boże i obdaruj. 
(at-Tirmidhi 5/506, al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 3/158)

Po posiłku

19. Al-hamdu lil-laahil-ladhii at `amanii haada, ła razaqaniihi, min ghairi hałlin minnii ła laa qułła

Chwała Allachowi, który obdarzył mnie pożywieniem oraz utrzymał dzięki niemu przy życiu, pomimo mojej niemocy i braku siły.
(at-Tirmidhi, Abu Dauud, Ibn Madziah, al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 3/159)

Kichanie.

Kiedy kichniesz, powiedz

20. Al-hamdu lillaah.

Chwała i podziękowania Allachowi.

Osoba Ci towarzysząca  powinna odpowiedzieć: 

Jarhamukallaah.

Niech Allach się nad Tobą zmiłuje.

Ty:

Jahdaikumullahu ła juslihu baalakum.

Niech Allach Cię prowadzi i uporządkuje Twoje sprawy.
(al-Buchari 7/125)

W chwili gniewu, złości

21. A`udu billaahi minasz`szaitaanir-radżiim.

Chroń mnie Boże przed wyklętym szatanem.
(al-Buchari 7/99, Muslim 4/2015)

Co powiedzieć, kiedy jesteś zaskoczony bądź przestraszony

22. Subhaan Allaah!

Chwała Allachowi!
(al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 1/120, 3900, 414, Muslim 4/1857)

23. Allaahu Akbar!

Allah jest Największy!
(al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 8/441, al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 2/103, Ahmad 5/218 )

Kiedy czujesz ból

Połóż dłoń na miejscu, w którym czujesz ból oraz powiedz trzy razy:

24. Bismillaah

W imię Allaha.

Potem powiedz:

25. A`udu billaahi ła qudratihi min szarri maa adźidu ła uhaadhir.

Szukam schronienia u Allaha w Jego Wszechmocy, przed złem które czuje i jestem ostrożny.
(Muslim 4/1728)

Kiedy jesteś przestraszona/y

26. La illaaha illallaah!

Nie ma boga nad Allacha!
(al-Buchari, cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 6/181, Muslim 4/2208)

Co odpowiedzieć kiedy ludzie księgi (chrześcijanie, żydzi) pozdrawiają Cię

Kiedy ludzie Księgi, żydzi i chrześcijanie pozdrawiają Cię mówiąc "Assalamu `allajkum", odpowiedz:

27. Ła`alaikum

I z wami/ I z Tobą.
(al-Buchari, cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/42, Muslim 4/1705)

Ważna uwaga: Tak należy powiedzieć tylko wtedy gdy nie jest się pewnym co powiedzieli, czy powiedzieli `As salaamu `alaykum` (Pokój tobie), czy też na przykład `As samu `alaykum` (Śmierć tobie), tak jak to miało miejsce za czasów Wysłannika gdy jeden żyd powiedział tak właśnie do niego, a Wysłannik odpowiedział mu `Ła `alaykum`.

Jeżeli natomiast mamy pewność że powiedzieli oni `As salaamu `alaykum`, należy odpowiedzieć przynajmniej `ła `alaykum salaam`, lub lepiej, zgodnie z tym co Allah objawił w Koranie (Sura an-Nisaa, 4:86). Wytłumaczone to zostało przez Ibn Kathir w jego tafsirze tego wersetu.

Inwokacja za osobę o której źle się wyraziłeś/aś

28. Allaahumma fa ajjumaa mu`minin sababtuhu, fadż`al-dhaalika lahu qurbatan ilaika jaumal-qijaama.

Boże, kogokolwiek z wierzących obraziłem/am, daj mu w zamian w dniu zmartwychwstania nagrodę w postaci poświeconej ofiary.
(al-Buchari, cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/171, Muslim 4/2007)

Kiedy przydarzy Ci się coś niemiłego, lub kiedy nie uda Ci się osiągnąć tego, co zamierzałeś

30. Qaddarullaahu ła maa szaa`a fa`al

Taka wola Allacha, który czyni tak jak sobie życzy. 
(Muslim 4/2052)

Kiedy przydarzy się tragedia

31. Inna lillaahi ła innaa ilaihi raadżij`uun, Allaahumma-adżirni fii musiibatii, ła khlif lii khairan minhaa.

Przychodzimy od Allacha i do Niego powracamy. Boże zabierz ode mnie nieszczęście i obdaruj mnie czymś lepszym.
(Muslim 2/632)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m