islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

`Eiid, święta w Islamie

Źródłem tego opracowania jest 'Celebrations in Islaam', autor: Muhammad al-Jibaly [i]
z angielskiego przytoczył: abu anas

Ghusl

Zalecane jest aby ranem wziąć kąpiel Ghusl w dniu `Eid. [ii]

Upiększanie się

Zalecane jest także aby ubrać się w najlepsze ubranie i upiększyć się z okazji `Eid. [iii]

Jedzenie ranem w dniu `Eid

Anas Bin Maalik przekazał:

"Wysłannik Allaha nie wychodził (z domu) w dniu Fitr, dopóki nie zjadł kilku daktyli." [iv]  

Musallaa  (miejsce modlitwy)

Sunną jest wykonywanie modlitwy `Eid na zewnątrz (pod gołym niebem). Miejsce to w którym wykonuje się modlitwę zwane jest musallaa. Abu Sa`iid al-Khudrii przekazał:

"Prorok miał zwyczaj udawać się do musallaa w dniu Fitr i w dniu Adha; pierwszą rzeczą którą robił jak dotarł była modlitwa." [v]

Imaam Ibn al-Haadźdź al-Maaliki powiedział:

"Ustalona sunną modlitwy `Eid jest wykonywanie jej w musallaa; ponieważ mimo że Prorok powiedział: 'Jedna modlitwa w moim meczecie, jest lepsza niż tysiąc modlitw w każdym innym meczecie – oprócz al-Masdzid ul-Haraam (święty meczet w Mekce).' [vi] Mimo tej wielkiej zalety, Prorok miał zwyczaj wykonywać modlitwę `Eid w musallaa." [vii]

Jeżeli ktoś nie jest w stanie modlić się w musallaa, ze względu na wiek lub stan fizyczny, może modlić się w meczecie, i nie zostanie za to obwiniony - in shaa'a Allah.

Warto jest zauważyć że celem wykonywania modlitwy świątecznej w musallaa, jest aby zebrać jak największą liczbę Muzułmanów w jednym miejscu.

Niestety dzisiejszą praktyką w wielu krajach jest utworzenie wielu musallaa, nawet jeżeli nie istnieje taka potrzeba, przed czym ostrzegali uczeni. [viii]

Różne musallaa zostały zmienione w podia, deklarujące lojalność różnym partiom i grupom dzieląc muzułmanów.

Wybieranie różnych dróg

Dziaabir Bin `Abdillaah przekazał:

"Prorok brał różne drogi w dniu `Eid." [ix]

Ibn ul-Qayyim powiedział:

"W dniu `Eid, Prorok szedł inną drogą do musalla, i wracał inną. Mądrością tego było między innymi:

  • Pozdrowienie ludzi na każdej z tych dróg,
  • aby ludzie na obu drogach otrzymali jego błogosławieństwa (poprzez jego suplikacje dla nich, salaam itp.)
  • aby zaspokoić potrzeby ludzi na obu drogach,
  • aby okazać (poprzez Takbiir, itp.) rytuały Islamskie,
  • oraz z innych powodów o których nie wiemy." [x]  

Wczesne udanie się do musallaa

Imaam al-Baghauii powiedział:

"Zalecane jest aby jak tylko zakończy się Suhb (poranną) modlitwę, udać się do musallaa i czekać tam, wymawiając Takbiir. Imaam natomiast powinien przyjść dokładnie o czasie na modlitwę." [xi]

Idąc pieszo

Warto zauważyć że zalecane jest, dla tych którzy są w stanie, aby udali się pieszo do musallaa. `Alii powiedział:

"Sunną jest udanie się pieszo na `Eid." [xii]

Takbiir podczas `Eid

Takbiir (mówienie 'Allaahu Akbar' - Allaah jest największy) jest wyjątkową cechą obchodzenia świąt muzułmańskich.

Allaah powiedział w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"...żebyście głosili wielkość Boga za to, że On poprowadził was drogą prostą. Być może, będziecie wdzięczni!"
(Al-Baqarah, 2:185)

Pora Takbiir'u

Takbiir na `Eid zaczyna się od wyjścia z domu udając się do musallaa. [xiii]

Takbiir należy mówić na głos, ale nie zbiorowo. [xiv] Należy mówić Takbiir przez cały dzień, nie tylko po modlitwie, i dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. [xv]

Słowa Takbiir'u

Nie istnieje autentyczny przekaz mówiący w jaki sposób Prorok mówił Takbiir. Następujące słowa zostały przekazane od jego towarzyszy:

a) Ibn Mas`uud:
"Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illa 'llaah; Allaahu akbar, Allaahu akbar, ła lillaah il-hamd." [xvi]

b) Ibn `Abbaas:
"Allaahu akbar Allaahu akbar, Allaahu akbar, ła li 'llaah il-hamd, Allaahu akbaru ła adziall, Allaahu akbaru `alaa maa hadaana." [xvii]

c) Salmaan:
"Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbaru kabiira." [xviii]

Wiele osób poróżniło się z salaf w sposobie wykonywania dhikr, dodając rzeczy które nie maja żadnej podstawy. Ibn Hadziar powiedział na ten temat:

"Dodatki do Takbiir zostały wymyślone w naszych czasach – na które nie ma żadnych podstaw." [xix]

Składanie życzeń na `Eid

Dozwolone jest aby w dniu świąt muzułmanie składali sobie życzenia świąteczne tak jak Sahaba.

Dziubayr Bin Nufayr powiedział:

"Gdy Sahaba spotykali się w dniu `Eid, mówili do siebie 'Taqabbala 'llaahu minnaa ła mink (niech Allah przyjmie od nas i od was)'" [xx]

Status modlitwy `Eid

Modlitwa `Eid jest obowiązkowa według większości uczonych. Prorok zawsze ją wykonywał, i nakazał nawet wszystkim kobietom aby ją wykonywały. Kobiety mające menstruacje powinny także udać się do musallaa, lecz nie brać udziału w modlitwie. [xxi]

Nie ma modlitwy przed modlitwą `Eid

Nie istnieje żadna modlitwa Sunnah przed modlitwą `Eid – chyba że wykonywana jest w meczecie a nie w musallaa. W takim przypadku trzeba wykonać dwa Rak`aat zanim się usiądzie (czego dokonuje się zawsze wchodząc do meczetu). [xxii]

Pora modlitwy `Eid

`Abdullaah Bin Busr udał się z ludźmi aby wykonać modlitwę ranem w dzień Fitr lub Adha. Wyraził swą dezaprobatę ze względu na opóźnienie modlitwy przez Imama poza czas tasbiih [xxiii] , i powiedział:

"My (za czasów Proroka) o tej porze byliśmy już po modlitwie." [xxiv]

Jest to najbardziej autentyczny przekaz dotyczący czasu modlitwy świątecznej.

Abu Bakr al-Dziazaa'irii powiedział:

"Czas modlitw `Eiid następuje po tym jak słońce wzeszło na wysokość włóczni, aż do południa. Lepiej jest jednak aby wykonać modlitwę al-Adha jak najwcześniej, aby umożliwić ludziom by mogli złożyć swoje ofiary; i zalecane jest opóźnić modlitwę al-Fitr, aby umożliwić ludziom by rozdali swą Sadaqah (jałmużnę ul-Fitr)." [xxv]

Bez Adanu i bez Iqaamah

Modlitwy `Eid nie poprzedza ani Adhaan ani Iqaamah. Dziaabir Bin Samurah przekazał:

"Wykonywałem modlitwę `Eid z Wysłannikiem Allaha, więcej niż raz, bez Adanu i bez Iqaamah." [xxvi]

Ibn ul-Qayyim powiedział:

"Wysłannik przychodził do musallaa i zaczynał modlitwę, bez Adhanu bez Iqaamah, i nie mówił też 'Zbierzcie się na modlitwę.' Sunną jest aby nie wykonywać żadnej z tych rzeczy." [xxvii]

Opisanie modlitwy `Eid

Ilość Rak`ah

Składa się ona z dwóch Rak`ah. [xxviii]

Rozpoczęcie

Tak jak każdy inny uczynek w Islamie, modlitwa musi się rozpocząć od szczerej intencji, która powinna zatwierdzić się w sercu przed modlitwą. 

Tak jak każda inna modlitwa, pierwszy rak`ah (jednostka modlitwy) musi rozpocząć się od Takbiir ul-ihraam [xxix] ; po czym następuje suplikacja otwierająca. 

Dodatkowe Takbiir'y

Po suplikacji otwierającej następuje siedem Tabiir'ów w pierwszej rak`ah. Podobnie po powstaniu do drugiego rak`ah następuje pięć dodatkowych Takbiir'ów. `Aa'iszah powiedziała:

"Wysłannik Allaha mówił Takbiir zarówno w modlitwie Fitr jak i Adha: siedem w pierwszej (rak`ah), i pięć w drugiej (rak`ah) - poza dwoma Takbiir'ami należącymi do rukuu` (pokłonu)." [xxx]

Sunną jest powiedzenie Takbiir'ów przed recytacją Koranu, co zostało przekazane przez `Amr Bin Shu`ayb, że jego dziadek Ibn `Umar, powiedział:

"W modlitwie `Eid, Wysłannik mówił siedem Takbir'ów w pierwszej rak`ah, recytował (Koran), mówił Takbiir i kłaniał się, wykonywał sudziuud; następnie stawał, mówił pięć Takbir'ów, recytował, mówił Takbiir, kłaniał się, i wykonywał sudziuud." [xxxi]

Ibn ul-Qayyim powiedział że wszystko co temu przeczy jest nie prawdziwe. [xxxii]

Nie istnieją wiarygodne przekazy na temat tego czy Wysłannik podnosił ręce przy tych dodatkowych Takbiir'ach czy nie. Niektórzy uczeni [xxxiii] zezwalają na podnoszenie rąk w tych Takbir'ach ze względu na przekaz od Ibn `Umar'a [xxxiv] , który słynął z  trzymania się Sunny.

Nie istnieją wiarygodne przekazy wskazujące na to że ludzie modlący się za Imamem mieliby mówić na głos Takbiir'y. Sunną jest wymawianie wszelkiego Dhikr potajemnie, pomijając okazje w których mówienie ich na głos zostało potwierdzone. Dlatego też tylko Imaam powinien wymawiać Takbiir na głos.

Pomiędzy Takbir'ami `Eid, nie zostało potwierdzone żadne Dhikr od Proroka [xxxv] .

Takbiir jest sunną (czynem zalecanym). Pozostawienie jego, umyślnie lub nieumyślnie, nie unieważnia modlitwy. Co do tego uczeni są zgodni. [xxxvi] Niemniej jednak, każdy kto umyślnie je zaniedbuje narusza sunnę Wysłannika.

Recytacja

Po Takbiir'ach, należy wymówić ta`aułuth [xxxvii] i basmallah [xxxviii] .

Po tym następuje recytacja al-Faatihah, która jest obowiązkowym filarem każdej rak`ah w każdej modlitwie.

Po tym następuje recytacja Sura al-Qaaf (50) w pierwszym rak`at, i Sura ul-Qamar (54) w drugim. [xxxix]   Można też recytować Sura ul-A`laa (87) w pierwszym, i Sura ul-Ghaashiyah (88) iw drugim. [xl]

Ibn ul-Qayyim powiedział:

"Obydwa te przekazy zostały wiarygodnie przekazane od Proroka. Nie ma innych autentycznych przekazów." [xli]

Dalsza część modlitwy

Dalsza część modlitwy wykonywana jest w taki sam sposób jak każda inna modlitwa.

Nie zdążenie na modlitwę

Jeżeli nie zdąży się na modlitwę w Dziama`ah (zgromadzeniu), należy wykonać dwa Rak`ah [xlii] .

Al-Hafiz ibn Hadziar powiedział, "...dozwolone jest dla tego kto opuści modlitwę `Eid w zgromadzeniu, aby wykonał dwa Rak`ah jako zadośćuczynienie. Czy opuścił modlitwę z przymusu czy z wyboru." [xliii]

Imaam Maalik powiedział:

"W mojej opinii, każdy kto wykonuje modlitwę `Eid indywidualnie, mężczyzna czy kobieta, powinien powiedzieć siedem Takbir'ów w pierwszym rak`ah, przed recytacją, i pięć w drugim, przed recytacją." [xliv]

Khutbah na `Eid

Jej czas

Sunną jest aby khutbah (kazanie) nastąpiła po modlitwie [xlv] .

W dzisiejszych czasach częstą praktyką jest khutbah przed modlitwą. Innowacji tej dokonał Maruan bin al-Hakam, co zostało przekazane od Abu Sa`iid al-Khudrii który powiedział:

"W dniu al-Fitr i al-Adha, Prorok miał zwyczaj wychodzić (z domu) do musallaa, i pierwszą rzeczą którą wykonywał była modlitwa. Następnie odwracał się do ludzi i wstawał, a oni siedzieli w rzędach. Przestrzegał ich, doradzał im i nakazywał im. Po tym, jeżeli pragnął wysłać kogoś na ekspedycję, lub wydać jakieś rozkazy, to tego dokonywał; następnie odchodził.

Ludzie naśladowali tą tradycję, do czasu aż udałem się na modlitwę `Eid ul-Adha lub `Eid ul-Fitr z Maruan'em, gdy był Amirem (władcą) Medyny. Gdy dotarł do musallaa, zobaczyłem minbar (rodzaj ambony), który zbudował Kathiir Bin as-Salt. Maruan zaczął wchodzić na minbar przed modlitwą. Złapałem go za koszulę, lecz on ją wyszarpnął, wszedł na minbar i wygłosił khutbah przed modlitwą. Powiedziałem do niego, 'Na Allaha, zmieniłeś (Sunnę). ' Odpowiedział, 'O Abu Sa`iid, to co ty znasz już nie istnieje!' Powiedziałem, 'Na Allaha, to co ja znam jest lepsze od tego czego nie znam.' Więc wytłumaczył, 'Ludzie nie siedzieli aby posłuchać jeżeli (khutbah) była po modlitwie, więc ustaliłem ją przed modlitwą.'" [xlvi]

Takbiir na początku Khutbah?

Niektórzy Imamowie rozpoczynają khutbah od Takbiir. Nie ma to podstaw w Sunnie, a opierają swą praktykę jedynie na słabym hadisie [xlvii] .

Ibn ul-Qayyim powiedział:

"Wysłannik Allaha zaczynał wszystkie swoje khutbah mówiąc al-hamdu lillaah. Nie istnieje ani jeden wiarygodny hadis wskazujący na to ze zaczynał khutbah na `Eid mówiąc Takbiir." [xlviii]

Jedna czy dwie khutby?

Nie istnieją żadne autentyczne przekazy wskazujące na to, że khutbah na `Eid ma być podzielona na dwie części, tak jak na dziumu`ah. Przekaz o tym mówiący jest bardzo słaby. [xlix]

Stanie na Minbar?

Nie jest dozwolone wynoszenie minbaru, lub wybudowanie go na musallaa. Zostało to wcześniej omówione gdy Abu Sa`iid powiedział, "... Następnie odwracał się do ludzi i wstawał, a oni siedzieli w rzędach." Co jasno wskazuje że Wysłannik nie wchodził na minbar. Abu Sa`iid powiedział także do Maruan'a, "Na Allaha, zmieniłeś (Sunnę)." A jego obiekcja dotyczyła dwóch rzeczy: wybudowania minbar'u, oraz kazania przed modlitwą. Inne przekazy także mówią że Prorok stał i nie wchodził na minbar. [l]

Słuchanie Khutbah

Uczestniczenie w khutbah nie jest obowiązkiem, w odróżnieniu do modlitwy. `Abdullaah Bin as-Saa'ib przekazał że brał udział w modlitwie `Eid z Prorokiem; a gdy Prorok zakończył modlitwę powiedział:

"Będziemy mieli khutbah, więc kto pragnie na niej zostać niech zostanie, a ktokolwiek pragnie odejść niech odejdzie." [li][i] Based on `Ali Hasan al-Halabii's Ahkaam ul-`Iidayn fis-Sunnat il-Mutahharah; most of it has been translated and included in this manual. In addition, several sections of `Aqiil al-Maqtarii's Qurrat ul-`Aynayni fii Ahkaam il-`Iidayn have been translated and included as well. Specific sections from other books have also been included, such as Kashf us-Sitri `an Ahkaami Zakaat il-Fitr by `Abdullaah Bin Yoosuf, and Thalaathu Sha`aair by `Umar Sulaymaan al-Ashqar.

[ii] Maalik, ash-Shaafi`ii, i `Abdurrazzaaq as-San`aanii w Musannaf: autentyczny sanad

[iii] Sahih Al-Buchari, Muslim, Abu Dauud, an-Nasaa`ii i Ahmad. Także Fath ul-Baarii 2:234, Al-Mughnii 2:228, as-Sahiihah no. 1279 al-Albaanii. 

[iv] Al-Buchari i inni

[v] Al-Buchari, Muslim, an-Nasaa`ii.

[vi] Al-Buchari i Muslim

[vii] Al-Mudkhal, 2:283

[viii] Nihaayat ul-Muhtaadź (2:375), ar-Ramlii

[ix] Sahiih; Al-Buchari i inni

[x] Zaad ul-Ma`aad.

[xi] Sharh us-Sunnah, 4:302-303

[xii] at-Tirmidhii i Ibn Maadziah; uznane za Hasan przez Szeicha al-Albaanii

[xiii] Ibn Abii Shaybah w al-Muannaf, i al-Mahaamilii w Salaat-ul-`Iidayn, as-Sahiiah nr. 170, al-Albaanii

[xiv] As-Sahiihah 1:121, al-Albaanii. Także Sheich Humuud at-Tuwayjirii (r) napisał książkę na potępiającą wymawianie takbir'ów w zgromadzeniu.

[xv] Sahih al Buchari

[xvi] Ibn Abii Shaybah (2:168), autentyczny sanad (al-Halabii). Znaczenie:
"Allaah jest największy; Allaah jest największy; nie ma boga proćz Allaha. Allaah jest największy; Allaah jest największy; i do Allaha należy wszelka chwała."
 

[xvii] Al-Bayhaqii w as-Sunan ul-Kubraa (3:315), autentyczny sanad (al-Halabii). Znaczenie:
"Allaah jest największy; Allaah jest największy; i do Allaha należy wszelka chwała. Allah jest największy i najbardziej wyniosły; Allah jest największy, poprowadził nas."

[xviii] Al-Bayhaqii w as-Sunan ul-Kubraa (3:316), autentyczny sanad (al-Halabii). Znaczenie:
"Allah jest największy; Allah jest największy; Allah jest największy - zaprawdę Wielki."

[xix] Fath ul-Baarii 2:536. Dzisiaj często spotykane jest że ogłasza się, "Takbiir zaczyna się o godzinie 7:00 a modlitwa zaczyna się o 7:30". Ludzie także wspólnie mówią takbir'y które zawyczaj pełne są innowacji.

[xx] Al-Mahaamiliyyaat hasan sanad według Ibn Hadziar; w Fath ul-Baarii 2:446

[xxi] Al-Buchari, Muslim, i inni.

[xxii] Al-Buchari, Muslim, i inni.

[xxiii] Czas gdy dozwolone staję się wykonywanie dodatkowej modlitwy po wschodzie słońca (15 - 30 minut po wschodzie). Zobacz Fath ul-Baarii, 2:457.  

[xxiv] Abu Dauud, Ibn Maadziah, i inni z autentycznym łańcuchem narratorów. Al-Buchari także cytował tą wypowiedź w sposób potwierdzony ale bez sanad.

[xxv] Minhaadź ul-Muslim, 278.

[xxvi] Muslim, Abu Dauud, I at-Tirmidhii.  

[xxvii] Zaad ul-Ma`aad 1:442

[xxviii] Ahmad, an-Nasaa`ii, at-Tahaauii w Sharu Ma`aanii 'l-Aathaar, oraz al-Bayhaqii autentyczny sanad.

[xxix] Takbiir zabraniający - nazwany tak dla tego ponieważ zaznacza on początek modlitwy, czyniąc każdy inny uczynek nie związany z modlitwą zabronionym. 

[xxx] Abu Dauud, Ibn Madziah, al-Bayhaqi i Ahmad z autentycznym sanad.

[xxxi] Abu Dauud, Ibn Madziah i Ahamad. Hasan Irwaa' ul-Ghaliil, 3:108-112

[xxxii] Zaad ul-Ma`aad, 1:443-444.

[xxxiii] Tacy jak Imaam Malik, Ibn Mundhir i al-Bayhaqi.

[xxxiv] Ibn Qaiyym: Zaad ul-Ma`aad, 1:441.

[xxxv] Ibn Qaiyym, Zaad ul-Ma`aad.

[xxxvi] Ibn Qudaamah, Al-Mughnii 2:244

[xxxvii] A`udhu billaahi min ash-Shaytaan ir-Radziim, co znaczy: "Szukam schronienia u Allaha przed wygnanym diabłem".  

[xxxviii] Bismillah ir-Rahmaan ir-Rahiim, co znaczy: "W Imię Allaha, Miłosiernego, Obdarzającego Miłosierdziem."  

[xxxix] Muslim, an-Nasaa`ii, at-Tirmidhii oraz Ibn Maadziah - przekaz od Abu Waaqid al-Laythii.

[xl] Muslim, an-Nasaa`ii, at-Tirmidhii oraz Ibn Maadziah - przekaz od al-Nu`maan Bin Bashiir.

[xli] Zaad ul-Ma`aad 1:443.  

[xlii] Sahih al-Buchari, przekaz od al-Ata`a.

[xliii] Fath ul-Baarii, 2:550.  

[xliv] Al-Muwaatta', 592.  

[xlv] Al-Buchari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidhii, an-Nasaa`ii i Ibn Maadziah.  

[xlvi] Al-Buchari, Muslim, an-Nasaa`ii, al-Bayhaqii i Ahmad.  

[xlvii] Szeich al-Albaani - Da`if Sunan Ibn Maadziah, i Irwaa' ul-Ghaliil (3:119), oraz Tamaam ul-Minnah, 351.

[xlviii] Zaad ul-Ma`aad 1:447.  

[xlix] Został spisany przez al-Bazzaar w Musnad od jego Szeicha `Abdullaah Bin Shabiib, do Sa`d że, "Prorok miał zwyczaj czynienia dwóch kazań (khutbah) rozdzielonych siedzeniem." Al-Halabii powiedział, "`Abdullaah Bin Shabiib został uznany przez Buchari'ego jako 'Nie do przyjęcia w przekazywaniu hadisów.'"  

[l] Sahih Muslim i inni.

li] Abu Dauud, an-Nasaa`ii, Ibn Maadziah i al-Haakim; Sahih sanad - Irwaa' ul-Ghaliil, 3:96-98.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m