islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ataki na cywilów
[ochrona tego co święte w Szari`ah]

źródło: www.fatwa-online.com
z arabskiego tłumaczyli: Abul-'Abbâs i Abu 'Iyâd
tłumaczenie z angielskiego i przypisy: Abu Anas bin Marian

przeczytaj także:
> Ataki samobójcze
> Krzywdzenie niewinnych to nie dżihaad
> Ataki na USA

Wszelka chwała należy się jedynie Allahowi, pokój i błogosławieństwo niechaj spoczywa nad Jego ostatnim Wysłannikiem, jego rodziną i jego towarzyszami. 

W środę 13 Rabi`i al-Auual 1424H w Riyadzie, odbyło się posiedzenie najwyższej rady uczonych [1] gdzie omawiano zabójstwa, zniszczenia, terroryzm i szkody których doznali Muzułmanie i inni.

Powszechnie wiadomo że Szari`ah [prawo] Islamu zesłane zostało by uchronić pięć niezbędnych rzeczy, zabraniając naruszania ich świętości. Są nimi:

1) Religia,  2) Życie,  3) Majątek,  4) Honor, i 5) Intelekt.

Muzułmanie nie różnią się co do tego, że naruszanie bezpieczeństwa tych którzy mają do niego prawo jest zabronione.  Ludzie którzy według religii Islamu maja prawo do ochrony to:

1. Muzułmanie

Nigdy nie jest dozwolone występowanie przeciwko żadnemu Muzułmaninowi[2], ni też odebranie życia bez prawnie.  Osoba która tego się dopuszcza popełnia ogromny grzech, jeden z kabâ'ir!  Allâh Najwyższy powiedział co znaczy,

»A kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego będzie Gehenna, gdzie będzie przebywał przez wieki. Gniew i przeklęcia Allâha nad nim spoczywają, i przygotował dla niego karę ogromną.« (Surah an-Nisa'a, 4:93)

I powiedział,

»Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: "Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi...« (Surah al-Ma'idah, 5:32)

Mudżâhid powiedział odnośnie tego wersetu, "na grzech ten ("grzech ten jest tak ciężki jakby ktoś w rzeczywistości zabił całą ludzkość), pokazuje to jak ogromnym przestępstwem jest zabicie człowieka bez (prawnego) powodu."

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Przelanie krwi Muzułmanina który zaświadczy że nic nie jest warte czci prócz Allâha i że ja jestem Jego wysłannikiem, jest zabronione z wyjątkiem trzech przypadków: 1) zapłata za zabicie innego człowieka[3], 2) ukamienowanie cudzołożnika[4], 3) osoba która porzuca religię i opuszcza wspólnotę." (Zgodnie przekazane w Sahih Buchari i Sahih Muslim)

W Sunan imama An-Nasâ'î, z autorytetu `Abdullâh ibn 'Amr, (radiyAllâhu `anhhu), Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Zaprzestanie świata jest mniej istotne dla Allâha niż zabicie jednego Muzułmanina."

Jednego dnia, Ibn 'Umar spojrzał na Ka'bah[5] i powiedział, "Jakże jesteś ogromna, i jakże ogromna jest twa świętość, a wierzący jest jeszcze bardziej święty dla Allâha niż ty." (Znaczy to że haram [Ka'bah] jest uchroniona od walki i przelewu krwi, a wierzący ma jeszcze większe prawo by być bezpiecznym i uchronionym od przelewu krwi)

Usâmah bin Zaid przekazał,

"Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) wysłał nas do Al-Huruqa[6], i rankiem zaatakowaliśmy ich i zwyciężyliśmy. Ja i jeden człowiek z Ansâr udaliśmy się w pościg za jednym z nich, aż go dopadliśmy. Człowiek ten powiedział wtedy, "La ilaha illal-Lah."[7] Gdy to usłyszeliśmy, Ansâri zaniechał, lecz ja zabiłem tego człowieka włócznią. Gdy powróciliśmy, Prorok dowiedział się o tym wydarzeniu i powiedział, "O Usâmah! Czy zabiłeś go po tym jak powiedział "La ilaha ilal-Lah?" Odpowiedziałem, "Powiedział tak tylko dla tego aby się ocalić." Wysłannik jednak tak często to powtarzał że pragnąłem abym nie przyjął islamu przed tym dniem." (Hadith zgodnie potwierdzony, te słowa pochodzą z Sahih Buchari)

Zatem Prorok nie przyjął tłumaczenia Usamy bin Zaid'a, mimo że człowiek którego Usâma zabił był politeistą który walczył przeciwko nim, i wypowiedział słowa szehady dopiero jak znalazł się w obliczu śmierci.

Te wszystkie teksty jak również inne, ukazują jak poważna jest świętość krwi Muzułmanina, i zakaz zabijania muzułmanina z jakiegokolwiek powodu, innego niż prawnie ustalonego w Szari`ah. Zatem nie jest dozwolone wykraczanie przeciwko jakiemukolwiek muzułmaninowi (muzułmance) bez prawnie...

I tak jak krew muzułmanów, tak samo ich majątek jest zabroniony gdyż Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Wasza krew i wasze własności są święte dla was nawzajem, tak jak święty jest ten wasz dzień, w tym waszym świętym mieście [Mekce], w tym waszym świętym miesiącu." (Przekazał Muslim, a słowa te były wymówione przez Proroka podczas Khutbah w Dniu Arafah)

2. Nie-muzułmanie

Do osób których życie jest chronione przez Islam, należą także życia:

1. Nie-muzułmanów z którymi zawarte są umowy (gwarancje), 

2. Dhimmî [8]

3. Ci którzy szukają schronienia u Muzułmanów.

`Abdullah bin Amr bin al-Aâs (radiallahu anhumâ) przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Jeżeli ktoś zabił osobę która ma z muzułmanami traktat (pokoju), nie poczuje nawet zapachu raju, mimo iż można go poczuć z odległości czterdziestu lat." (Przekazał Imâm Buchari)

Komukolwiek łali ul-'amr (władca) zezwoli na wjazd (do ziemi muzułmanów) wraz z umową i obietnicą zapewniającą jego bezpieczeństwo, tego życie i majątek są pod ochroną, i krzywdzenie tej osoby jest zabronione, a ktokolwiek go zabije, to zgodnie z tym co powiedział Prorok "...nie poczuje nawet zapachu Raju...". I jest to bardzo poważne ostrzeżenie dla każdego kto napada na osobę której bezpieczeństwo zostało zagwarantowane.

Powszechnie znane jest także, że ochrona ludzi Islamu jest jedną ochroną (tj. jest ona kolektywna, równa), Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Krew wierzących jest równa..."

A gdy Umm Hâni (radiyAllâhu `anhâ) dała azyl pewnemu bałwochwalcy w roku zwycięstwa [nad Mekką], i Alî bin Abî Tâlib (radiyAllâhu `anhu) chciał go zabić, Umm Hâni udała się do Proroka informując go o tym, na co Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Udzieliliśmy azylu temu któremu ty udzieliłaś azyl Umm Hâni" (Przekazał Buchari i Muslim)

W tym konkretnym przypadku chodzi o to że osoba która wjeżdża do kraju mając gwarancję osobistego bezpieczeństwa, lub otrzymała przysięgę od osoby która ma władzę z powodu maslahah (korzyści) którą osoba u władzy widziała (dając jej obietnicę), to nie jest dozwolone gwałcić jej prawa ni wykraczać przeciwko tej osobie ani jej majątku.

Gdy to wszystko stanie się jasne, to jasne jest również że to co miało miejsce w Riyadzie jest rzeczą zabronioną na którą nie ma miejsca w religii Islamu, i jest bezprawiem z następujących powodów:

  1. Jest wykroczeniem przeciwko świętości ziemi Muzułmanów, terroryzują tych którzy w niej są bezpieczni
  2. Jest odebraniem życia tych których życie chronione jest przez Islamską Szari`ah
  3. Jest szerzeniem zgorszenia na ziemi
  4. Jest zniszczeniem majątków i dóbr które należą do tych którzy są pod ochroną

Komitet najwyższych uczonych wytłumaczył tą kwestię w celu ostrzeżenia muzułmanów aby nie popadli w rzeczy rujnujące i zakazane, oraz aby przestrzec ich przed planami szatana. Szatan nigdy nie zaprzestaje i czyha na muzułmanina aż zepchnie go ku zniszczeniu, poprzez ekstremizm, przesadę w religii, bądź też poprzez niezadowolenie z niej i występowanie przeciwko niej, a schronienie leży u Allâha. I szatanowi nie zależy w jaki sposób zwycięży nad poddanym Allâha, ponieważ obie drogi, ekstremizmu i porzucenia, są drogami szatana które powodują że człowiek podlega karze i gniewie ar-Rahmân [Miłosiernego].

To co zostało dokonane przez tych ludzi, wysadzenie się w powietrze, popełnienie samobójstwa, podlega także ogólnemu werdyktowi słów Wysłannika,

"Ten kto na tym świecie się zabił czymkolwiek, to Allâh ukarze go tym samym w Dniu Sądu Ostatecznego." (Przekazał Abu Auânah w Mustakhradż od Thâbit bin ad-Dahak)

Prorok powiedział także,

"Ten kto popełnia samobójstwo bronią metalową, broń ta pozostanie w jego ręku i będzie się dźgał w brzuch będąc w Ogniu Piekielnym na zawsze, a ten kto wypił truciznę popełniając samobójstwo, to będzie pił ją w Ogniu Piekielnym na zawsze, a ten kto rzucił się z góry popełniając samobójstwo, to będzie spadał w Ogniu Piekielnym na zawsze." (Przekazał Muslim i Buchari)

Zatem niechaj każdy z osobna wie, że wrogowie w każdy możliwy sposób starają się zdominować wspólnotę muzułmańską. Cieszą się z każdego powodu który umożliwia ich dominację nad muzułmanami, który (w ich mniemaniu) usprawiedliwia poniżanie muzułmanów, wykorzystywanie zasobów i bogactw. Dlatego też, każdy kto pomaga im osiągnąć ich cel, i otwiera dla nich drogi wśród muzułmanów i w ich krajach, pomaga im w krzywdzeniu i dominacji nad Muzułmanami. A to należy do największej opresji.

Dlatego też obowiązkiem jest dbanie o wiedzę Szari`ah która oparta jest na Księdze i Sunnie zgodnie ze zrozumieniem Salaf tej Ummy. Obowiązkiem jest także dbanie o nakazywanie dobra i zakazywanie zła, oraz wzajemnego doradzania na drodze prawdy. Tak jest ponieważ potrzeba, a raczej konieczność, tego wymaga w naszych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Obowiązkiem muzułmańskiej młodzieży jest aby byli dobrych myśli o swych Uczonych, oraz aby od nich czerpali wiedzę, aby zrozumieli że wrogowie Islamu usiłują zasiać nienawiść pomiędzy młodzieżą a Uczonymi, oraz między Uczonymi a władcami, tak aby ich siła osłabła, efektem czego jest, że uzyskanie kontroli nad muzułmanami stanie się łatwiejsze. Dlatego też obowiązkiem jest być tego świadomym.

Niech Allâh uchowa wszystkich od spisków Jego wrogów, a obowiązkiem wszystkich Muzułmanów jest taquâ[9] przed Allahem skrycie i jawnie, oraz okazanie szczerej i prawdziwej skruchy za wszelkie grzechy. Żadna klęska nie została zesłana inaczej jak z powodu grzechu, i żadna klęska nie została wzniesiona (usunięta) inaczej jak poprzez skruchę. Prosimy Allâha aby sprostował sytuację Muzułmanów i oddalił ziemie Muzułmanów od wszelkich złych i nagannych rzeczy. Pokój i błogosławieństwa niech spoczywają nad naszym Prorokiem Muhammadem, jego rodziną i jego towarzyszami.[1] Członkami komitetu są [w 1424H]:
`Abdul-Azîz bin Abdullâh bin Muhammad Âl ash-Shaykh
Sâlih bin Muhammad al-Lahaydân
Abdullâh bin Sulaymân al-Munî'
`Abdullâh bin Abdur-Rahmân al-Ghudayân
Dr. Sâlih bin Sâlih al-Fawzân
Hasan bin Dża'far al-'Atamî
Muhammad bin `Abdullâh as-Subayyil
Dr. `Abdullâh bin Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykh
Muhammad bin Sulaymân al-Badr
Dr. `Abdullâh bin Muhsin al-Turkî
Muhammad bin Zaid as-Sulaymân
Dr. Bakr bin `Abdullâh Abu Zaid (który nie był obecny z powodu choroby)
Dr. `Abdul-Wahhâb bin Ibrâhîm as-Sulaymân (który nie był obecny)
Dr. Sâlih bin `Abdullâh al-Humayd
Dr. Ahmad bin Sayr al-Mubârakî
Dr. `Abdullâh bin 'Alî ar-Rukbân
Dr. `Abdullâh bin Muhammad al-Mutlaq

[2] Arabskie słowo Muslim [Muzułmanie] obejmuje zarówno kobiety i mężczyzn.

[3] Nie jest to jednak jedyna możliwość prawnego rozwiązania przestępstwa. Allâh objawił w Koranie co znaczy:
»O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo al-Qisâs
(równego, sprawiedliwego ukarania) w wypadku zabójstwa: "Człowiek wolny za człowieka wolnego, niewolnik za niewolnika, kobieta za kobietę." Jeżeli jednak zabójcy, zostanie wybaczone przez jego brata (lub innych członków rodziny zabitego), należy zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. A ten, kto potem popełni jeszcze przestępstwo (zabije zabójcę po tym jak otrzyma odszkodowanie), otrzyma karę bolesną.« (Surah al-Baqarah, 2:178)

[4] Prawo to odnosi się zarówno do mężczyzn jak i kobiet którzy są lub byli w związku małżeńskim.

[5] Świątynia w Mekce

[6] Plemię pogańskie które walczyło z Muzułmanami.

[7] "Nic nie jest warte czci prócz Allâha" - czyli człowiek ten przyjął Islam.

[8] Ludzie księgi żyjący pod władzą muzułmańską.

[9] Bogobojność, obawa, strach, lęk, obawa.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m