islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Noszenie Brody

Czy wyznawca Islamu musi nosić brodę, a jeśli tak to proszę o przytoczenie ajatu z Koranu?

Allah objawił w Koranie:

»Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie [Muhammadzie] sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie.« (Sura An-Nisa (4):65)

oraz:

»I w czymkolwiek się poróżnicie, rozstrzygnięcie należy do Boga. Taki jest Bóg - mój Pan! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam.« (Sura Ash-Shura (42):10)

Oznacza to że należy postępować zgodnie z tym co nakazał nam Wysłannik, sal allahu alejhi ła sallam, czyli zgodnie z jego Sunną.

A Prorok Muhammad, sal allahu alejhi ła sallam, powiedział między innymi:

"Wyróżniajcie się od ludzi księgi (Żydów i Chrześcijan). Przycinajcie wąsy i zapuśćcie brody." (Sahih Muslim. Przekazane od Abu Umâmah (radhî Allâhu 'anh))

"Wyróżniajcie się od politeistów (Mushrikîn). Skracajcie wąsy i zapuśćcie brody." (al-Buchârî i Muslim. Przekazane od Ibn 'Umar (radhî Allâhu 'anh))

"Mój Pan nakazał mi zapuścić brodę i przycinać wąsy." (at-Tabarî, Ibn Sa'd i Ibn Bishrân. Przekazał Abu Hurayrah (radhî Allâhu 'anh))

Wypowiedzi Imamów na temat przycinania i golenia brody

Madhab Imâma Abu Hanîfah (rahimahullâh):

"Zabronione jest aby mężczyzna obcinał swoją brodę krócej, niż na długość tego, co wystaje po tym gdy złapie brodę całą dłonią - czego dokonują niektórzy na Zachodzie i mężczyźni o kobiecych skłonnościach. Jeżeli chodzi o całkowite golenie brody, jest to praktyka żydów indyjskich i perskich magów." (ad-Durr al-Mukhtâr)

Madhhab Imâma Mâlik bin Anas (rahimahullâh):

"Golenie brody jest zabronione." (Sharh-ur-Risâlah, Imâm Abul Hasan. Z komentarzem Imâma al-Adwî)

Imâm Ibn `Abdil-Barr powiedział:
"Zabronione jest golenie brody, czego dokonują jedynie mężczyźni o kobiecych skłonnościach." (at-Tamhîd)

Madhhab Imâma Muhammad ash-Shâfi'î (rahimahullâh):

Imâm ash-Shâfi'î napisał w książce "al-Umm" że golenie brody jest całkowicie zabronione.

Imâm al-Athru'î powiedział:
"Właściwą postawą jest, żeby golenie brody było całkowicie zabronione." (Sharh-ul-Ubâb)

Madhhab Imâma Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh):

Imâm as-Saffârînî powiedział:
"W naszym Madhhab jesteśmy zgodni co do tego, że golenie brody jest zabronione." (Ghithâ'-ul-Albâb 1:376)

Imâm Ibn Taymiyyah powiedział:
"Golenie brody jest zabronione." (al-Ikhtiyarât-ul-'Ilmiyyah str. 6)

Imâm Ibn Hazm al-Andalusî powiedział:
"Wszyscy `ulamâ' (uczeni) są zgodni co do tego, że golenie brody jest zabronione." (al-Muhallâ, 2:189)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m