islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Klęski które napotykają świat Muzułmański

Autor: Szeich `Abdul-`Azîz Ibn `Abdullâh Ibn Bâz
Źródło: Madżmû ul-Fatâuâ wa Maqâlatul-Mutanauui`ah (4/134-139)
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian 

»Każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Boga. A każde zło, które cię dosięga, pochodzi od ciebie samego.« (Surah an-Nisaa', 4:79)

Muzułmanie często zastanawiają się dlaczego doświadczają nieszczęść, takich jak wojna w Iraku, Palestynie, czy innych rejonach świata. Na podobne pytanie odpowiedział kiedyś Szeich Bin Baaz - rahimahullah.

Pytanie:
Jaki obowiązek mają Uczeni Muzułmańscy względem klęsk i nieszczęść które nękają świat Islamu?

Odpowiedź:
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że grzechy oraz oddalenie się od prawidłowej Islamskiej `aqidah (wiary) - zarówno w mowie jak i w praktyce - należą do największych powodów dla których kryzys i nieszczęścia spotykają Muzułmanów. Allâh - wzniosły Jego Majestat - powiedział co w przybliżeniu znaczy:

»Każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Boga. A każde zło, które cię dosięga, pochodzi od ciebie samego.« (Surah an-Nisaa', 4:79)

I Allâh powiedział także:

»A jeśli dosięgnie was jakieś nieszczęście, to za to, co zarobiły wasze ręce. Lecz On przebacza wiele.« (Surah ash-Shûrâ, 42:30)

Tak więc Allâh jest najbardziej Przebaczający i najbardziej Miłosierny dla swych poddanych, zsyłając im jasne znaki i ostrzeżenia, po to aby się do Niego zwrócili ze szczerą skruchą (taubah) aby On im wybaczył. 

Jeżeli osoba zwraca się do Allâha i zbliża się do Niego na długość ręki, to Allâh zbliża się do niej na długość dwóch rąk. Zaprawdę Allâh Wywyższony kocha tych Swoich poddanych którzy zwracają się do Niego z taubah (szczerą skruchą) będąc z tego zadowolony, jednocześnie będąc całkowicie niezależny od nich. Posłuszeństwo Jemu posłusznych nie przynosi Mu żadnej korzyści, ani też grzechy grzeszników Mu nie szkodzą. Lecz jest On najbardziej Litościwy, Miłosierny dla swych poddanych. On daje im możliwość wykonywania aktów posłuszeństwa i pozostawienia aktów nieposłuszeństwa.

Zatem kryzysy i nieszczęścia nie są niczym innym jak ostrzeżeniem pochodzącym od Niego, aby Jego poddani powrócili do Allâha ze skruchą i posłuszeństwem, a On informuje ich o tym doświadczając ich w różne sposoby.  Allâh - najbardziej Wywyższony mówi:

»My doświadczymy was nieco strachem, głodem i utratą dóbr, życia i owoców. Głoś radosną wieść cierpliwym! Tym, którzy - kiedy dosięgnie ich nieszczęście - mówią: "Zaprawdę, do Boga należymy, i zaprawdę, do Niego powrócimy!" Oto ci, nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana i Jego miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą!« (Surah al-Baqarah, 2:155-156)

Allâh wolny od wszelkich wad powiedział także:

»Pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to, co zdziałały ręce ludzi, żeby On mógł im dać zakosztować część tego, co oni uczynili. Być może, oni się nawrócą!« (Surah ar-Rûm, 30:41)

I powiedział także:

»My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni.« (Surah al-Anbiyaa', 21:35)

I Allâh powiedział także:

»Doświadczyliśmy ich przez dobre błogosławieństwa i złe nieszczęścia, tak aby powrócili ku posłuszeństwu Allâha.« (Surah al-A'râf, 7:168)

Istnieje wiele wersetów o podobnym znaczeniu.

Zatem obowiązkiem przywódców Muzułmańskich - Uczonych, władców i innych - jest aby z troską podchodzili do wszelkiego rodzaju klęsk i nieszczęść które mają miejsce, aby napominali i przestrzegali ludzi, oraz aby wytłumaczyli im w co popadli.

Także ci którzy mają władzę - z uczonych i władców - powinni służyć dobrym przykładem, bogobojną postawą, i powinni omawiać przyczyny dla których Allâh zsyła kary i gniew; powinni wyleczyć ten stan poprzez taubah (skruchę), istighfâr (szukając przebaczenia Allâha) i sprostowanie swego postępowania. Reszta Ummy (wspólnoty) pójdzie wtedy w ich ślady, ponieważ przewodnictwo Uczonych, i mądrość władców - jeżeli jest właściwe i prostolinijne - ma jedno z największych wpływów jeżeli chodzi o spełnienie obowiązków. Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Każdy z was jest opiekunem, i odpowiedzialny jest za tych którzy powierzeni są jego opiece [nad którymi ma władzę]. Władca jest opiekunem i odpowiedzialny jest za tych którzy są mu podwładni; mężczyzna jest opiekunem swej rodziny i jest odpowiedzialny za tych którzy znajdują się pod jego opieką; kobieta jest opiekunką domu swojego męża i odpowiedzialna jest za tych którzy są pod jej opieką; sługa jest opiekunem majątku swego pana i odpowiedzialny jest za to co znajduje się pod jego opieką. Tak więc każdy z was jest opiekunem i odpowiedzialny jest za to co zostało mu powierzone." (Przekazał Buchari (13/100) i Muslim (no. 1829), od `Umara)

Jeżeli jednak muzułmanie przyzwyczają się do grzechów i będą z tego zadowoleni, a ci którzy nad nimi mają władzę i autorytet nie będą starać się ich powstrzymać, wtedy gniew Allâha szybko zstąpi na Ummę.  A gdy Jego gniew zstępuje, pojawia się Jego kara, która obejmuje zarówno ludzi grzesznych jak i jemu posłusznych, przed czym szukamy schronienia u Allâha. Allâh powiedział o tym:

»Wystrzegajcie się al-fitnah (próby, nieszczęścia, klęski, niezgoda), które dosięga nie tylko tych z was którzy czynią źle.« (Surah al-Anfâl, 8:25)

Abu Bakr przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Gdy ludzie dostrzegają jakieś zło, i nie starają się go zmienić, wtedy Allâh wszystkich ich ogarnie karą." (Przekazał at-Tirmidhî (no. 2168), Sahih)

Allâh powiedział także:

»Zaprawdę, Bóg nie zmienia tego, co jest w ludziach, dopóki oni sami nie zmienią tego, co jest w nich!« (Surah ar-Ra'd, 13:11)

Uczeni będą zatem dokładnie wypytani w Obliczu Allâha, czy przekazywali ludziom wiedzę, czy tłumaczyli im co jest słuszne a co nie, jak również czy tłumaczyli im co jest korzystne a co szkodliwe.

Zatem prosimy Allâha aby obdarzył wszystkich Muzułmanów możliwością posłuszeństwa względem naszego Pana, abyśmy się trzymali przewodnictwa naszego Proroka, aby obdarzył władców możliwością spełniania swych obowiązków, oraz aby poprowadził zbłąkanych muzułmanów i aby sprostował ich postępowanie. Zaprawdę On jest Opiekunem wszystkiego, i On jedynie ma władzę aby to dokonać.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m