islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czy mięso Ludzi Księgi jest Halaal?

Często pojawia się pytanie, czy mięso Ludzi Księgi jest Muzułmanom dozwolone czy też nie. Niektórzy mówią że jest ono dozwolone bez względu na to jak zostało ubite, tak długo jak zostało ubite przez Ludzi Księgi. Inni mówią że mięso ich jest całkowicie zabronione ze względu na to, iż nie dokonują oni uboju w sposób wymagany przez Szariah.

Różnica opinii bierze się z interpretacji następujących wersetów w Koranie, gdzie Allah subhanahu ła ta`ala mówi, co w przybliżeniu znaczy:

"Zakazane wam jest: padlina (maita), krew i mięso świni; to co zostało złożone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to które pożerał dziki zwierz - chyba że zdołaliście je zabić według rytuału - i to, co zostało ofiarowane na kamieniach."
(Surah al-Maidah, 5:3)

Werset ten zakazuje spożywania wymienionych w nim gatunków mięsa. Jednak Allah mówi dalej:

"Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone."
(Surah al-Maidah, 5:5)

Lecz mówi także:

"Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga. Napewno byłoby to bezbożnością"
(Sura al-An`am, 6:121)

Dlatego też powstają pytania. Czy jeżeli zwierze zostało zabite przez żydów czy chrześcijan (Ludzi Księgi) prądem, czy w jakiś inny sposób niż poprzez przecięcie tętnicy, to czy dalej jest halaal? Czy jeżeli wspomniane zostało imię inne niż Allaha, lub wogóle nie zostało wspomniane, to czy dalej jest halaal?

Czasami też ludzie poddają wątpliwości czy aby na pewno dzisiejsi 'Ahl ul Kitab' są tymi samymi 'Ahl ul Kitab' o których Allah mówi w Koranie. Ludzie ci uważają że wiara ludzi księgi została tak wypaczona, że nie są to 'Ahl ul Kitab' o których Allah mówi w Koranie.

Taka interpretacja jest jednak błędna, gdyż generalnie 'Ahl ul Kitab' są tymi samymi Kuffar (niewiernymi) dzisiaj co za czasów Proroka Muhammada. Allah mówi o nich w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem [Bóg powiedział 'Bądź' i Jezus był], które złożył Marii; i Duchem, stworzonym przez Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy! [Trójca]" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!"
(An-Nisa - 4:171)

Czyli Allah nazywa ich Ahl-ul-Kitab, a następnie potwierdza że wierzą oni w trójcę (czyli czynią szirk, lecz nie wyklucza ich to z tytułu ahl-ul-kitab).

Allah mówi także:

"Ale gdyby ludzie Księgi [Żydzi i Chrześcijanie] uwierzyli [w Muhammada i nie przypisywali Bogu współtowarzyszy] i byli bogobojni, to odpuścilibyśmy im ich złe czyny i z pewnością wprowadzilibyśmy ich do Ogrodów szczęśliwości [w Raju]."
(Al-Ma'idah - 5:65)

Tak więc Ahl ul Kitab są zarazem Kuffar (niewiernymi), co nie wyklucza ich z tytułu 'Ahl ul Kitab', ni też nie znosi specjalnych praw względem ich ze strony muzułmanów. Zobacz także fatwę Szeicha ibn Uthaimiin (Fataawa Muhimmah lil-Muslim al-Dziadiid - str. 56).

Powracając jednak do pierwotnego pytania, odpowiedź można podzielić na cztery części:

1) Jeżeli zwierzę zostało zabite zgodnie z prawem szariah, i wymówione zostało Imię Allaha nad nim, wtedy mięso to jest halaal. (Co do tego zgodni są wszyscy uczeni).

2) Jeżeli zostało zabite w sposób sprzeczny z szariah, jak na przykład poprzez uduszenie, porażenie prądem, utopienie czy zastrzelenie etc. W takim przypadku nie ma wątpliwości że spożywanie takiego mięsa jest zabronione (haraam) gdyż jest ono maita (mięso zwierzyny nie właściwie zabitej).

3) Jeżeli w chwili uboju wezwane zostanie imię czegoś lub kogoś innego niż Allaha, jak na przykład 'W imię Ojca i Syna i Ducha świętego', lub 'w imię Jezusa'. W tym przypadku jest to także haraam, gdyż zostało ofiarowane komu innemu niż Allahowi.

4) Jeżeli otrzymamy mięso od nich i nie wiemy czy zostało ubite odpowiednio czy nie. Wtedy "generalną regułą jest, że jeżeli nie wiemy jak zostało ono zabite, lecz wiemy że zostało zabite przez ludzi księgi, wtedy jest halaal, biorąc pod uwagę generalne znaczenie wersetu "... dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga..." (al-Maidah, 5:5). Jeżeli jednak dowiemy się że nie dokonali uboju we właściwy sposób, mięso to staje się zabronione."
(Szeich Ibn Baaz, Fataawa Muhimmah lil-Muslim al-Dziadiid, str. 50)

Szeich ibn Uthaimiin omawiając ten temat przytoczył następujący hadith:

"`Aisza przekazała że grupa ludzi powiedziała do Proroka 'Przychodzą do nas ludzie z mięsem, co do którego nie wiemy czy zostało wspomniane nad nim imię Allaha czy też nie' Odpowiedział im 'Sammuu [sami powiedzcie Imię Allaha] nad nim i jedzcie. '`Aisza powiedziała że ci ludzie dopiero co byli Kuffar [to znaczy że dopiero co przyjęli Islam a nie zadano pytania co do sposobu ubicia]."
(Sahih al-Buchari)

To samo dotyczy Żydów i Chrześcijan co do których nie wiemy czy wspomnieli Imienia Allaha, ponieważ ich ubite mięso jest dla nas halaal [dozwolone].
(Muhammad Saleh Al-Uthaimiin, Al-Haramian Online Newsletter; Vol. 5, Issue 5, Muharram 1422 [MAR/APR 2001])

Jednak jeżeli mamy wątpliwości co do tego kto, i w jaki sposób zabił zwierzę, wtedy lepiej jest to pozostawić.

Al-Nu’maan ibn Bashiir (radi allahu `anhu) przekazał:

"Słyszałem jak Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział – al-Nu’maan wskazał wtedy na swoje uszy – 'To co jest dozwolone jest wyraźne i to co zakazane jest wyraźne. A między nimi są wątpliwe sprawy, o których nie wie większość ludzi. Ten, który unika wątpliwych spraw oczyszcza się dla swojej religii i honoru. A ten, który wpadł w wątpliwość to wpadł w zakazane. To podobne do pasterza, który wypasa koło czyjegoś terenu i prawdopodobnie stado wejdzie na ten teren. Każdy król ma swój własny teren, a sanktuarium Allaha jest to co zakazane. I naprawdę w ciele istnieje organ, gdy będzie dobry to dobre będzie całe ciało, a gdyby był chory to choruje całe ciało, zaprawdę to jest serce'".
(Sahih Muslim, 1599)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m