islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zbawiona Grupa i jej Wiara

źródło: Sharh al-Aqeedat-il-Wasitiyah
chapter 7
by: Sheikh ul Islam Ibn Taimiyah
commentary by: Dr. Muhammad Khalil Harras
[Dar-us-Salaam Publications]
z angielskiego tłumaczył: Jaqub Jasiński

Po Hamd i Salaa, zapowiedziane jest że to wypracowanie opisze wierzenia szczerych zwolenników Ahlus-Sunna ła-l-Dżamaa'a, czyli, zbawionej i pomyślnej sekty (Al-Firqatun-Naadżija Al-Mansuura) do Dnia Ostatecznego.

A wiarą jest: aby wierzyć w Allaaha, Jego aniołów, Jego Pisma Święte, Jego Posłańców, i we wskrzeszenie po śmierci, i posiadanie dobrego lub złego przeznaczenia.

Słowo Amma ba'd jest użyte aby zaznaczyć początek głównego tematu. Prorok (s.a.ł.s.) często używał tego słowa na początku swoich Khutba (kazań) i pism.

Słowo 'Aqiida oznacza zaakceptowanie czegokolwiek sercem i sumieniem, i będąc posłusznym Allaahowi w jego zastosowaniu. To słowo przekazuje zdecydowanie intencji i dojrzałość myśli.

Firqa użyte jest aby oznaczyć grupę osób. Autor określił ją zbawieniem i wsparciem z powodu jednego z ahadith Proroka (s.a.ł.s.):

"Jedna grupa z mojej Umma będzie zawsze się trzymała prawdy i zawsze będzie miała pomoc Allaaha. Nikt kto oddzielił się od niej nie będzie mógł jej zaszkodzić aż do Dnia Ostatecznego."
(Al-Bukhari, 13/293)

W innym hadisie, Prorok (s.a.ł.s.) mówi:

"Ta Umma będzie podzielona na 73 Firqa, i oprócz jednej Firqa wszystkie inne będą przeznaczone do Piekła. Ta jedna Firqa będzie dążyła moją drogą i drogą moich Towarzyszy."
(At-Tirmidhi, 7/397)

W zwrocie Ahlus-Sunna ła-l-Dżamaa'a, Sunna oznacza drogę i sposób postępowania zastosowany przez Proroka (s.a.ł.s.) i Sahaba. Heretyczne innowacje i rozmaite kreda nie powstały do tego czasu. Słowo Dżamaa'a reprezentuje ludzi którzy gromadzą się. Tutaj oznacza tych Sahaba i Tabi'in (generacja bezpośrednio następująca Sahaba) którzy jednogłośnie zaakceptowali prawdę udowodnioną z Qur'anu i Hadith, i zgromadzili się.

Sześć Filarów Wiary

Te sześć rzeczy w które, według autora, obowiązkowo trzeba posiadać wiarę są traktowane jako filary Wiary. Jeżeli ktoś nie posiada wiary w te sześć rzeczy zgodnie z Qur'anem i Sunną, jego Wiara nie osiągnie doskonałości. Jeśli ktoś wypiera się nawet jednej z tych rzeczy lub nie wierzy w ją zgodnie z Qur'anem i Sunna, jest on Kaafir (niewierny). Wszystkie te rzeczy zostały opisane w Hadisie znanym jako Hadith Dżibrail (Hadith anioła Gabriela). Opisana jest sytuacja w której Gabriel przybył do Proroka (s.a.ł.s.) pod pozorem Beduina i zapytał się jego o Islamie, Imaan i Ihsaan. Odpowiedział na to że:

"Imaan oznacza posiadanie wiary w Allaaha, aniołów, Pisma Święte, Posłańców Allaaha, życie po śmierci, i dobre i złe przeznaczenie."
(Muslim 1/259)

Al-Malaika jest liczbą mnogą Malak. To słowo pochodzi z Al-Uluuk, co oznacza Posłannictwo. Malaika oznaczają stworzenia Allaaha, dla których Allah wybrał niebiosa jako miejsce zamieszkania i przeznaczył im sprawy Jego stworzeń. Wymienił ich w Swoim Piśmie tłumacząc że nie są nieposłuszne Allaahowi i stosują się do wszystkiego co jest im nakazane. Kontynuują powtarzać gloryfikacje Allaaha, niestrudzenie dzień i noc. Zalecone jest nam posiadać wiarę we wszystkie atrybuty i czyny aniołów opisane w Qur'anie i Hadith, i milczeć o tych które nie były wspomniane, albowiem stanowią one sprawy Niewidzialne które są nam znane tylko do stopnia do którego Allaah i Jego Posłaniec nam określił.

Al-Kutub oznacza te Pisma które Allaah zesłał z nieba Jego Posłańcom. Wśród nich, posiadamy wiedzę o Księgach Abrahama, Torze Mojżesza, Ewangeliach Jezusa, Psalmach Dawida i Qur'anie. Qur'an został zesłany jako ostatnie Pismo i pozostaje jako ochrona i świadectwo dla wszystkich poprzednich Pism. Oprócz tych ksiąg, konieczne jest również aby posiadać ogólną wiarę w Pisma innych Posłańców Allaaha.

Słowo Ar-Rusul oznacza tych ludzi którzy otrzymują objawienia od Allaaha. Te objawienia zawierają przykazania Shar'ia (prawa) i Posłańcy mają obowiązek je głosić. Konieczne jest aby posiadać wiarę w 25 Rasuul wymienionych przez Allaaha w Qur'anie. Poeta zebrał ich imiona w wersecie:

"Osiemnastu zostało wymienionych we wersecie Qur'anu Tilka Hudżdżatuna; Pozostałych siedmiu to Idris, Hud, Szu'aib, Salih, Dhul-Kifl, Adam i Muhammad (s.a.ł.s.)".

Dodając do tych Rasuul i Nabi, musimy także posiadać ogólną wiarę w innych Proroków, abyśmy nie musieli spierać się o ich Proroctwo i Posłannictwo, ich imiona i ich liczbę, albowiem Allaah Sam posiada tą wiedze. On powiedział:

"I Posłańców Wymieniliśmy tobie przedtem, i Posłańców nie Wymieniliśmy tobie".
(Sura An-Nisa', 4:164)

Konieczne jest aby posiadać Wiarę co do tych Posłańców że naprawdę przekazali przesłanie ludzkości które Allaah rozkazał im przekazać, i tłumaczyli im w sposób w który nikt nie zostaje w żadnych wątpliwościach. I że są pozbawieni wad charakteru takich jak fałsz, zdrada, ukrywanie wiedzy i ignorancja. Najbardziej wyniośli z nich są: Muhammad, Abraham, Mojżesz, Jezus i Noe. Zostali oni wymienieni w następującym wersecie:

"I (pamiętaj) kiedy Zawarliśmy z Prorokami umowę, i od Ciebie (O Muhammadzie s.a.ł.s.), i od Noego, Abrahama, Mojżesza i Jezusa syna Marii."
(Sura Al-Ahzaab, 33:7)

Drugim wersetem jest:

"On (Allaah) nakazał wam tą samą religię (Islaam) którą nakazał Noemu, i tą którą Natchnęliśmy w tobie (O Muhammadzie s.a.ł.s.), i tą którą Nakazaliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusie mówiąc: powinniście ustalić religię (n.p. aby czynić to co jest wam nakazane praktycznie), i nie twórzcie podziałów w niej (religii) (n.p. różnych sekt w religii)."
(Sura Ash-Shura, 42:13)

Znaczenie Ba'th jest aby podnieść i zmobilizować. W terminologii Szari'a oznacza to wznieść martwych z ich grobów żywych w Dniu Ostatecznym aby zostali sądzeni. Allaah będzie widział tego który uczynił jotę dobra i tego który uczynił jotę zła. Musimy posiadać wiarę w Ba'th w tym samym znaczeniu w jakim Allaah wspomniał o tym w Qur'anie, czyli, Allaah zbierze wszystkie organy które są rozłożone, wznowi je i da im życie. Filozofowie i Chrześcijanie którzy zaprzeczają cielesnemu Ba'th są Kaafir (niewierni), a ci którzy wierzą w Ba'th lecz uważają że Allaah natchnie duszę w ciało inne niż ciało tego życia są heretycznymi innowatorami i fałszywi.

Al-Qadar oznacza ustalanie oceny. W terminologii Szar'ia to oznacza że Allaah posiada wiedzę ilości i posiadłości wszystkiego od początku stworzenia. Stworzył On je Swoją Siłą i Wolą i według Jego Wiedzy, i Zapisał je w Zabezpieczonej Tablicy (Al-Lauh Al-Mahfudh - Księga Wyroków) zanim je stworzył. Jest przekazane w jednym hadisie że:

"On najpierw stworzył pióro i rozkazał mu pisać. Pióro zapytało, 'Co mam napisać?' Allaah powiedział, 'Napisz wszystko co jest przeznaczone aby się stało'".

Allaah powiedział w Qur'anie:

"Żadna niedola nie zdarza się na ziemi lub we waszych duszach lecz jest wpisana w Księdze Wyroków (Al-Lauh Al-Mahfudh), zanim Powołujemy ją do istnienia."
(Sura Al-Hadiid, 57:22)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m