islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ikhtilâf [różnice opinii]

autor: Szeich Muhammad `Umar Bâzmûl
tytuł: Ikhtilâf wa Mâ Ilayhi (str.9-12)
źródło: [ www.bakkah.net ]
z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

[ zobacz także > dozwolony i zakazny taqliid ]

Słowo ikhtilâf nie istnieje w Szari`ah niosąc lingwistyczne znaczenie które wcześniej zostało omówione[1]. Jedynie znaczenie tego słowa to "sprzeczność i opozycja."[2]Zastanawiając się dogłębnie nad tekstami z Księgi i Sunny, które ukazują w jaki sposób słowo ikhtilâf zostało użyte, dojdziemy do następujących konkluzji:

1. Naganny Ikhtilâf

Ikhtilâf po tym jak dochodzi wiedza o jasnych dowodach od Allâha, jest jedynie nagannym różnieniem się i grzechem. Allâh Najchwalebniejszy powiedział co znaczy:

»...Ci, którym ona [księga] była dana, z zawiści poróżnili się między sobą, kiedy otrzymali jasne dowody...« (Surah al-Baqarah, 2:213)

»...Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się między sobą, dopiero wtedy, gdy przyszła do nich wiedza...« (Surah Âli Imrân, 3:19)

»Nie bądźcie jak ci, którzy się podzielili i którzy się poróżnili, po tym, jak przyszły do nich jasne dowody!« (Surah Âli Imrân, 3:105)

»Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość[3] i proroctwo[4]. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy. Daliśmy im jasne dowody odnośnie tej kwestii[5], lecz gdy przyszła do nich wiedza, oni się poróżnili z powodu wzajemnej zawiści. Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili.« (Surah al-Dżathiyah, 45:16-17)

2. Ustający Ikhtilâf

Możliwe jest że Ikhtilâf zaistnieje wśród muzułmanów, lecz Allâh prowadzi ich do prawdy tak długo jak szukają jej u Niego. Allâh powiedział co znaczy:

»...I Allâh poprowadził tych, którzy uwierzyli, ku prawdzie, co do której oni się różnili, za Swoim zezwoleniem...« (Surah al-Baqarah, 2:213)

»Posłaliśmy tobie Księgę tylko dlatego, abyś im wyjaśnił to, w czym oni się różnią...« (Surah an-Nahl, 16:64)

»I w czymkolwiek się poróżnicie, rozstrzygnięcie należy do Allâha.« (Surah ash-Shûrâ, 42:10)

»O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Allâha! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was, którzy posiadają autorytet nad wami! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą, to przedstawcie to Allahowi i Posłańcowi - jeśli prawdziwie wierzycie w Allâha i w Dzień Ostatni! To jest lepsze i piękniejsze jako objaśnienie.« (Surah an-Nisâ, 4:59)

3. Poprawne I błędne zrozumienie

Różne zrozumienie konkretnej sytuacji nie należy do nagannego Ikhtilâf. Jednak w tym przypadku istnieje poprawne i błędne zrozumienie. Osoba która utrzymuje poprawne zrozumienie zostanie wynagrodzona, jak również osoba która doszła do błędnej konkluzji, gdyż obie osoby szczerze starały się dotrzeć do prawdy w danej kwestii. Allâh objawił co znaczy:

»I Dawida, i Salomona, Kiedy oni obydwaj sądzili w sprawie pola uprawnego, które zniszczyła trzoda należąca do obcych ludzi, My byliśmy świadkami ich sądu. I daliśmy właściwe zrozumienie Salomonowi, i obydwom daliśmy mądrość i wiedzę.« (Surah al-Anbiyâ', 21:78-79) [6]

4. Ikhtilâf sprzeczny z nauką Islamu

Ikhtilâf który zawiera sprzeczności lub stwierdzenia które bezpośrednio są ze sobą sprzeczne[7] nie jest z Islamu. Allâh Najchwalebniejszy powiedział co znaczy:

»...Przecież gdyby on (Koran) pochodził od kogoś innego niż od Allaha, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności...« (Surah an-Nisâ', 4:82)

5. Dozwolony Ikhtilâf

Ikhtiâf, jeśli chodzi o różnice znajdujące się w odmianach uznanych w Islamie, istnieje w Szarî'ah. Osoba która wybiera jedną z opcji której inni nie wybrali, nie jest winna błędu.

Potwierdzone zostało że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) rozpoczynał swe modlitwy różnymi suplikacjami. Tashah'hud było także wykonywane różnymi słowami. Można także dokonywać różnych suplikacji w rukû' i sudżûd, i na różne sposoby można także wykonywać modlitwę Witr. Istnieje jeszcze wiele innych przykładów.

Wykonywanie jakąkolwiek z potwierdzonych odmian jest jak najbardziej do przyjęcia, gdyż osoba która to wykonuje ustanawia dobry uczynek. Można to wywnioskować z przekazu od Ibn Mas'ûd (radi allahu `anhu) dotyczącego różnicy w recytacji Koranu. Powiedział że słyszał człowieka recytującego werset, którego nie słyszał aby Wysłannik recytował. Wziął go więc za rękę, przyprowadził do Wysłannika Allâha i powiedział mu o tym. Ibn Mas'ûd ujrzał niezadowolenie na twarzy Proroka który powiedział:

"Obaj macie rację, więc nie różnijcie się! Ci którzy żyli przed wami poróżnili się i zostali zniszczeni."[8]

6. Ikhtilâf który powoduje rozłam

Ikhtiâf który powoduje wrogość, nienawiść czy podziały między Muzułmanami nie jest z Islamu. Allâh powiedział o tym, co znaczy:

»O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Allâha bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie poddanymi! I trzymajcie się razem węzła Allâha, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Allâha nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten sposób Allâh wyjaśnia wam Swoje znaki abyście szli drogą prostą! I niech powstanie spośród was wspólnota, która wzywa do dobra, nakazuje to, co jest dobre, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi! Nie bądźcie jak ci, którzy się podzielili i którzy się poróżnili, po tym, jak przyszły do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna« (Surah Âl-Imrân, 3:102-105)

Niektórzy uczeni powiedzieli:

Każda kwestia w której Muzułmanie się poróżnili, a nie spowodowało to że się podzielili czy że pojawiła się wśród nich wzajemna wrogość, to uznajemy to jako jedne ze szczegółów islamu. Natomiast wszelkie kwestie które spowodowały wrogość między Muzułmanami, które spowodowały że odwrócili się od siebie i opuścili siebie na wzajem, to uznajemy że w żaden sposób nie jest to częścią Islamu. I zaprawdę, Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) o tym wspomniał tłumacząc werset:

»Zaprawdę, nie jesteś wraz z nimi odpowiedzialny, iż oni rozdzielili swoją religię i stali się sektami...« (Surah al-An'âm, 6:159)

Imâm Ash-Shâtibî także o tym wspomniał, a następnie powiedział, "Oczywiste jest że Islam nawołuje do związania zerwanych więzów, wzajemnej miłości i szacunku, oraz życzliwości do siebie na wzajem. Zatem każda opinia która prowadzi do czegoś co temu przeczy, nie jest z Islamu." (Al-I'tisâm (2/232-233))


[1] Artykuł ten w języku angielskim: http://www.bakkah.net/articles/ikhtilaaf1arabic.htm

[2] Ibn Taimiyyah, Madżmû' Al-Fatâuâ (13/19)

[3] Ar. Hukm: zrozumienie Księgi. Może także oznaczać autorytet nad ludźmi.

[4] Proroctwo: czyli wszyscy prorocy od Yûsuf [Józefa] aż do `Isâ [Jezusa Syna Marii]. (Tafsîr Al-Qurtubî (16/141))

[5]Tej kwestii: Ibn 'Abbâs powiedział że dotyczy to przyjścia Proroka Muhammada (sal allahu `alejhi ła sallam) (Tafsîr Al-Qurtubî (16/141)).

[6] [przyp. tłum. (Abu Anas)]

Prorok powiedział także,
"Ktokolwiek podejmie rozsądną decyzję (idźtihad), i będzie ona prawidłowa otrzyma dwie nagrody, a jeżeli będzie ona błędna otrzyma jedną nagrodę." (Sahih Buchari, 9:450 / Sunan Abu Daûd, 3:3567)

[7] [przyp. tłum. (Abu Anas)]
Nie mogą istnieć opinie  które są ze sobą w zupełnej sprzeczności. Dla przykładu Ibn `Abbâs i inni sahabah pierwotnie twierdzili, że Prorok Muhammad widział Allâha (podczas al-Isrâ), natomiast `Aishah i Ibn Mas`ûd twierdzili że Muhammad nie widział Allâha. Al-Hâfidh ibn Hadżar (zm. 852H) powiedział: "Narracje od Ibn 'Abbâsa przekazane zostały jako nieograniczone, inne zaś są ograniczone. Dlatego obowiązkiem jest zrozumienie generalnych i nieograniczonych narracji (od Ibn 'Abbâsa) w świetle ograniczonych narracji od (`Aishy i Ibn Mas`ûd) [...] Możliwe jest zatem pojednanie potwierdzenia Ibn 'Abbâsa, i zaprzeczenia `Aiszy. Zaprzeczenie można rozumieć jako zaprzeczenie faktu iż Wysłannik widział Allâha na własne oczy, potwierdzenie zaś jako potwierdzenie ujrzenia Allâha sercem." (Fathul-Bârî, 8/608)

[8] Sahih Buchari, (eng. trans. Volume 4, Book 56, Number 682).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m