islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ittibaa' (naśladowanie): Obowiązkowy warunek czci

źródło: The Book of Worship
Article ID : IBD010004 [www.salafipublications.com]
tłumaczył: abu anas

Ittibaa' jest także jednym ze znaczeń szehady (wyznania wiary) "Muhammad jest Wysłannikiem Allaha", gdyż Ibaadah (wszelkie akty czci w Islamie) powinny być wykonywane zgodnie z tym, z czym Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallaam) został posłany.

Każdy rodzaj czci który zostaje wprowadzony i wymyślony, z którym Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallaam) nie został posłany, jest fałszywy i odtrącony, i nie zostanie przyjęty od osoby która go wykonuje nawet jeżeli posiada Imaan (wiarę) i Ikhlaas (szczerość).

Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział, co zostało spisane przez Ibn Khuzaimah w jego Sahih, na temat perfekcji i wszechstronności swego przesłania:

"Na tego który trzyma mą duszę w swym ręku (na Allaha). Nie pozostawiłem ani jednej rzeczy która was przybliża do Raju i oddala od Ognia Piekielnego aby wam tego nie nakazać, i nie pozostawiłem ani jednej rzeczy która was przybliża do Ognia Piekielnego i oddala od Raju aby jej wam nie zakazać"
(Przekazał Ibn Khuzaimah i Ahmad)

W obu zbiorach Sahih Buchari i Muslim, przekazana jest wypowiedź Proroka ():

"Ktokolwiek wprowadza do naszej sprawy coś co do niej nie należy, zostanie mu to odrzucone"
(Przekazał Imaam Muslim)

Muslim przekazuje także od `Aishah że Prorok () powiedział:

"Ktokolwiek wykonuje uczynek którego nie nakazaliśmy, zostanie mu on odrzucony"

Ibadaah powinna być wykonywana zgodnie z praktyką Wysłannika (), którą jest udowodniona i autentyczna Sunnah. Abu Dauud przekazuje w Sunan od Ibn `Iisa:

"Ktokolwiek wykonuje uczynek w sposób inny od nas, [to uczynek ten] jest odrzucony."
(Przekazał Abu Dauud)

Fudayl ibn `Iyyaad, tabi`i (druga generacja muzułmanów), powiedział na temat wersetu {...aby wypróbować, który z was jest lepszy w działaniu}(Surah Hud, 11:7), "Najbardziej szczery i najbardziej właściwy", na co ludzie wokół niego spytali "A co jest najbardziej szczere i najbardziej właściwe?" Odpowiedział "Uczynek, który jest właściwy ale nie jest szczery nie zostanie przyjęty, i uczynek który jest szczery ale nie właściwy nie zostanie przyjęty, dopóki nie będzie szczery i właściwy. Szczery znaczy że nie szuka się niczego prócz Oblicza Allaha, a właściwy znaczy że zgodny jest z Sunną."

Imaam Sufyaan ath-Thaurii (rahimahullaah) powiedział: "Żadne słowo nie jest przyjęte bez uczynku, żadne słowo wraz z uczynkiem nie jest przyjęte bez intencji, żadne słowo wraz uczynkiem i intencją nie jest właściwe jeżeli nie jest zgodne z Sunną."

Wnioskując z powyższych przekazów wiedz, że:

1. Przesłanie Wysłannika () jest kompletne i doskonałe, i nic w nim nie zostało pominięte. Abu Dharr (radiallaahu-anhu) powiedział: "Wysłannik () nie pozostawił nawet ptaka trzepoczącego skrzydłami na niebie aby nam nie przekazać o nim jakiejś wiedzy"
(Przekazał At-Tabarani w 'Mu'dziam al-Kabir')

2. Cokolwiek zostanie wprowadzone do religii nie będąc jej częścią za czasów Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallaam) i jego Sahabah (radiallaahu-anhum) zostanie odrzucone. Imaam Maalik (rahimahullaah) powiedział: "Ktokolwiek wprowadza do Islamu innowację, i uważa jest ona czymś dobrym, twierdzi że Muhammad (sal allahu `alejhi ła sallaam) zdradził swe przesłanie!"
(Przekazał Imam ash-Shatibii w 'al-I'tisam')

3. Jakikolwiek akt czci wykonywany będzie bez nakazu Allaha lub jego Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) zostanie odrzucony.

4. Każdy uczynek wykonywany w sposób inny niż wykonywał go Wysłannik () zostanie odrzucony.

Zostało to jasno wyjaśnione w Sahih Muslim, gdzie przekazane jest od Dziaabir ibn Abdullaah (radiallaahu-anhu) że Wysłannik () miał zwyczaj mawiać w swych kazaniach:

"Najlepsze przewodnictwo to przewodnictwo Muhammad'a a najgorsze sprawy to te nowo wymyślone, gdyż każda nowo wymyślona sprawa jest innowacją, a każda innowacja jest zbłąkaniem."

Tak więc ciąży na nas aby nasza Ibaadah ograniczona była przez te trzy warunki - Imaan, Ikhlaas i Ittibaa' - i pamiętajmy aby nasze praktyki religijne były zgodne z Sunną, gdyż tych którzy ją porzucają jest więcej niż tych którzy się jej trzymają.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m