islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Maniery  Jedzenia w Islamie

Zaczerpnięte z ad-Dawah ila-Allâh
Z angielskiego na polski tłumaczyła: Fatima Filipiak


1] Jak zacząć

Kiedy Muzułmanin zaczyna jeść[11], powinien rozpocząć imieniem Allaha jak Prorok Muhammad (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Kiedy ktoś z was je, powinien wspomnieć imię Allaha (tzn. powiedzieć "Bismillah"). Jeśli zapomni wspomnieć imię Allaha na początku, powinien powiedzieć (jak sobie przypomni): "Zaczynam w imię Allaha, na początku i na końcu. (Bismillâh al-ałłalahu łal akhirahu)"" [12]

Prorok (salallahu alejhi ła sallam) wyjaśnił, że szatan uczestniczy w jedzeniu, jeśli imię Allaha nie jest wypowiedziane na początku jedzenia. Jednakże, jeśli ktoś zapomni na początku, a następnie przypomni sobie i powie wyżej wymienione du’a, szatan jest zmuszony zwymiotować to, co zjadł. [13]

2] Maniery Jedzenia

Najlepszym sposobem spożywania pokarmu, jest jedzenie palcami. Towarzysz, Ibn Ka’ab Ibn Mâlik zrelacjonował, że widział Wysłannika (salallahu alejhi ła sallam) jedzącego trzema palcami, a gdy skończył oblizał je. [14]

Niestety w dzisiejszych czasach Muzułmanie wybierają naśladowanie niewierzących niż Proroka (salallahu alejhi ła sallam) i preferują jedzenie nożami i widelcami niż palcami. Chociaż wcale nie jest zabronione (harâm) jedzenie nożem i widelcem, uważanie tego za lepszy i bardziej kulturalny lub cywilizowany sposób jedzenia jest zdecydowanie niewłaściwe, ponieważ jest to uważanie sposobu kogoś innego za lepszy od sposobu Proroka. Trzeba również nadmienić, że jeśli ktoś wybiera jedzenie nożem i widelcem powinien się upewnić, że widelec jest w prawej, a nie w lewej ręce jest aby nie upodabniać się do niewierzących. To dlatego, że jedzenie lewą ręką jest zabronione. Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Nie jedzcie lewą ręką, ponieważ szatan je lewą ręką." [15]

Inną rzeczą, którą Prorok (salallahu alejhi ła sallam) nauczył nas odnośnie sposobów jedzenia, jest to, iż powinniśmy zawsze jeść z tego, co jest najbliżej nas, a nie ze środka talerza. Powodem jest to, iż błogosławieństwa zsyłane są na jedzenie w środku, zatem powinno się je zostawić na koniec. [16]

3] Maniery siedzenia podczas jedzenia

Prawdopodbnie nikt by się nie zdziwił gdyby dowiedział się, że wbrew wyniosłemu sposobowi przyjmowania pokarmu praktykowanego głównie przez Greków i Rzymian, Prorok (salallahu alejhi ła sallam) nigdy nie jadł w pozycji leżącej. [17]  

Jego całe życie było przykładem skromności i pokory i nie mniej przejawiało się to w jego sposobie jedzenia.

Towarzysz, Anas, radhi Allahu ‘anhu przekazywał, że za każdym razem jak widział Wysłannika Allaha jedzącego daktyla czynił to w pozycji siedzącej. [18]

Innymi razami, Prorok (salallahu alejhi ła sallam) siedział na kolanach, jak przekazał Abdullah Ibn Busr, który powiedział, że Prorok siedział na kolanach, na co pewien Beduin powiedział: "Co to za siedzenie?" Prorok (salallahu alejhi ła sallam) odpowiedział:

"Allah uczynił mnie honorowym niewolnikiem, a nie zawziętym despotą." [19]

4] Nie krytykuj jedzenia:

Abu Hurajrah, radhi Allahu ‘anhu, zrelacjonował, że Prorok (salallahu alejhi ła sallam) nigdy nie narzekał na jedzenie. Jeśli je lubił, to jadł, a jeśli nie, to po prostu zostawiał. [20]

Taki był nasz Prorok. Jednak, jeśli spojrzymy na siebie dzisiaj, dojdziemy do wniosku, że zawsze jesteśmy gotowi krytykować to, co znajdziemy na talerzu. To ogromna niewdzięczność wobec Allaha z naszej strony i następnym razem pomyślmy zanim będziemy narzekać czy marudzić, że "nie ma nic do jedzenia" nawet, jeśli nasze lodówki są pełne, powinniśmy uszanować pamięć o tych ludziach, Muzułmanach i Niemuzułmanach, którzy niewiedzą gdzie znajdą swój następny posiłek. Powinniśmy być wdzięczni jak nauczył nas Allah:

»O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy, którymi was obdarzyliśmy, i dziękujcie Bogu, jeśli Go czcicie!« [Al-Baqarah, 2: 172]

5] Nie zostawiaj jedzenia Szatanowi:

Jako Muzułmanie musimy być świadomi, że szatan jest koło nas gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Nawet, kiedy jemy szatan przy nas jest, czekając, aby nie przepuścić okazji do zapełnienia swojego żołądka. To dlatego Prorok (salallahu alejhi ła sallam) zakazał nam marnować jedzenia, ponieważ jedzenie, które marnujemy jest jedzone przez szatana. Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Szatan jest obecny przy każdym z was, przy wszystkim co robicie. Jest nawet obecny, gdy spożywacie pokarm, zatem jeśli którykolwiek z was upuści kąsek, powinien usunąć z niego brud i zjeść go, nie zostawiając go szatanowi. A kiedy skończy, powinien oblizać swoje palce, ponieważ nie wie, w której części jedzenia zostało umieszczone błogosławieństwo." [21]

Tutaj Prorok (salallahu alejhi ła sallam) wymienił inny powód, dlaczego nie powinniśmy marnować jedzenia tzn. możemy pozbawić siebie błogosławieństw którymi zostało obdarzone. To powinno być wystarczającą zachętą, aby doceniać wartość jedzenia i nie marnować go.

6] Nie jedz za dużo

Jednym z najgorszych nawyków, który przyswoiliśmy w wyniku naszego stosunkowo luksusowego stylu życia jest nawyk przejadania się i nie ukazywania w tym żadnego umiaru. Warto się zasntaowić, jak często jedliśmy tak wiele, że z trudem oddychaliњmy, gdy mogliśmy poczuć jak jedzenie podchodzi nam do gardła?! Ten model jedzenia nie przystoi Muzułmaninowi, który powinien robić wszystkie rzeczy z umiarkowaniem, włącznie z jedzeniem. Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Wierzący je mając jeden żołądek, podczas gdy niewierzący je jakby miał siedem żołądków." [22]

Nie mamy zatem jeść dopóki jesteśmy całkowicie nasyceni. Powinniśmy raczej jeść tak, aby głód zniknął, ale aby zostało jeszcze miejsce.

7] Po jedzeniu

Kiedy zakończmy jeść, powinniśmy zawsze pamiętać o Allahu i być Mu wdzięcznym, ponieważ jest On Ar-Razzaq (Żywicielem), i wyrażać tę wdzięczność w sposób, w jaki Prorok nas nauczył. Powiedział:

"Ten, kto spożyje trochę jedzenia, a następnie powie: "Wszelkie podziękowania Allahowi, który mnie tym (jedzeniem) obdarzył i wyżywił mnie bez żadnego wysiłku lub siły z mojej strony", będzie miał przebaczone swoje grzechy. (Alhamdulillâhil-ladhi at’amanâ hâdha łarazaqini min ghairi hałlin minni łala qułła)."" [23]

Subhan Allah! Nagroda za proste powiedzenie tej krótkiej dua'a jest taka wielka, zbyt wielka, aby ją zaniedbać. Czy możemy sobie pozwolić na przegapienie takich sposobności jak Miłosierdzie i Przebaczenie Allaha?


8] Sposób zbliżenia się do Allâha

Hadisy wspomniane tutaj odnoszą się jedynie do częњci etyki jedzenia, które Wysłannik Muhammad (salallahu alejhi ła sallam) nas nauczył. Wiele innych hadisów na ten temat można znaleźć w księgach hadisów takich jak Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim i innych. Ale tylko parę relacji zacytowanych tutaj wskazuje nam na uwagę, jaką Towarzysze przywiązywali, nawet do najmniejszych szczegółów Sunny (Przykładu) Proroka. Wielu z nas dzisiaj może uważać takie sprawy za "błahe" lub "drobiazgowe", ale dochodzimy do wniosku, że Towarzysze nie traktowali tych spraw lekko. Uważali takie szczegóły za wystarczająco ważne, aby ich dochować przez staranny przekaz, który ich następcy skrupulatnie spisali w księgach hadisów, aby mogły być czytane przez przyszłe pokolenia. To zależy od nas, czy chcemy skorzystać z wiedzy, którą nam dostarczyli, czy nie.

Zatem niechaj każdy kęs jedzenia, który spożywamy posłuży nam jako przypomnienie o wielkiej łasce Allaha dla nas i Jego Miłosierdziu, a to z kolei spowoduje, że zyskamy względy Allaha, ponieważ Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Zaprawdę, Allah jest zadowolony ze Swojego poddanego, który gdy zje kęs, dziękuje Mu za to lub wypije łyk i potem dziękuje Mu za to." [24]

Niech Allah obdarzy nas możliwością stania się Jego wdzięcznymi niewolnikami. Amin.


[11] Istnieje powszechne przekonanie, że mycie rąk przed jedzeniem jest Sunną. Jest to oparte na hadisie, który twierdzi, że Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział: „Błogosławieństwo jedzenia leży w myciu rąk przed jedzeniem i po." [Ahmed, Abu Daud i inni]. Jednakże, trzeba wiedzieć, że ten hadis jest d’aif (słaby) według Abu Dauda, At-Trimidiego i innych. W rzeczywistości, niektórzy uczeni posunęli się aż do stwierdzenia, że ta praktyka była nielubiana, ponieważ była praktyką Żydów i nie było to nielubiane tylko wtedy, gdy był powód, aby je umyć. Rzecz w tym, że mycie rąk przed jedzeniem nie zawiera dodatkowej nagrody, ponieważ nie jest Sunną, chociaż nie ma szkody w robieniu tego, jeśli ktoś ma taką potrzebę.

[12] Sahih – Zrelacjonowane przez Aiszę i zebrane przez Abu Dauda (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1064, nr 3758). Uwiarygodnione przez At-Trimidiego i Al-Albaniego w jego Sahih, Sunan Abu Daud. Zauważ, że Sunną jest mówić jedynie "Bismillah", a nie "Bismillah Ar-Rahmaan Ar-Rahim".

[13] Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1114, nr 5004).

[14] Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1119, nr 5040).

[15] Zrelacjonowane przez Dżabira i zebrane  w Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1115, nr 5007). Ta zasada dotyczy również picia (Sahih Muslim, Tom 3).

[16] Abu Daud (tłumaczenie angielskie – Tom 3, str. 1064, nr 3763). To nie są przesądy ani "babskie gadanie", ale wypowiedź osoby natchniętej przez Allaha, Który jest Znawcą wszystkich ukrytych rzeczy.

[17] Zrelacjonowane przez Abu Dżuhaifah i zebrane  w Sahih Imama Buchariego (angielskie tłumaczenie – Tom 7, str. 234 i 311) NB. Ibn Al-Qajjim mówi w swoim „Zaadal Maad", że każda pozycja, w której plecy są na ziemi, uważana jest jako leżenie.

[18] Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1127, nr 5073).

[19] Sahih – Przekazane przez Abu Daud (tłumaczenie angielskie – Tom 3, str. 1064, nr 3764). Wiarygodne w jego Sahih Sunan Abu Daud.

[20] Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 113, nr 5121).

[21] Zrelacjonowane przez Dżabira i zebrane w Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 3, str. 1121, nr 5046).

[22] Zrelacjonowane przez Ibn Omara i zebrane  w Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie Tom 3, str.1137, nr 5046).

[23] Hasan – Zrelacjonowane przez Mu’âdh Ibn Anas i zebrane  przez At-Tirmidhiego i innych. Wiarygodny według At-Tirmidhiego i innych. Uwierzytelniony przez At-Tirmidhiego, Ibn Hadżr i innych. (Zauważ, że często nadmieniana w książkach jest inna dua od Abu Dauda i która powinna być recytowana po jedzeniu: "Wszelkie podziękowania Allahowi, który nakarmił nas, napoił i sprawił, iż jesteśmy Muzułmanami (alhamdulillâh-il-lâdhi at`ama wa saqana wa dzia`allana muslimîn)."

[24] Przekazane przez Anasa i zebrane w Sahih Muslim (angielskie tłumaczenie – Tom 4, str.1492, nr 6592).

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m