islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Muzyka w Islamie - Halal czy Haram?

Autor: Mustafa al-Kanadi (rahimahullâh)
Tytuł: The Islamic Ruling on Music and Singing (Strzeszczone)
Tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Jest to kwestia, przez którą wielu muzułmanów zostało doświadczonych. Ludzie nie obeznani z dowodami i werdyktami Uczonych, twierdzą, iż nie ma dowodów zakazujących muzykę. Istnieją jednak zarówno wersety w Koranie[1], stanowiące dowód dla obeznanych z językiem arabskim i Hukum Szari`i, jak również jednoznaczne hadisy, które zakazują muzyki. Przytoczone zostały tutaj niektóre z tych hadisów.

Imâm al-Buchâri przekazał w swej kolekcji as-Sahîh:

Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Wśród mojej Ummy będą ludzie, którzy będą chcieli zezwolić na pozamałżeńskie stosunki seksualne, noszenie jedwabiu[2], picie alkoholu i używanie instrumentów muzycznych (ma'âzif). Będą także ludzie u zbocza góry, a na wieczór ich pasterz przyjdzie do nich z ich owcami i poprosi ich o coś, lecz oni mu odpowiedzą, 'Wróć do nas jutro.' Alllâh zniszczy ich podczas nocy powodując, że góra się na nich zawali, a innych zmieni w małpy i świnie. Pozostaną w tym stanie aż do Dnia Zmartwychwstania." (Fathul Bâri, tom. 10, str. 51 [eng. trans. Volume 7, Book 69, Number 494v] )[3]

Ibn Mâdżah przekazał w Kitâbul Fitan:

Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Ludzie z mojej Ummy będą pili wino, nazywając je inaczej niż jego właściwa nazwa. Uciechy będą im towarzyszyły w formie instrumentów muzycznych i śpiewu śpiewaczek. Allâh otworzy pod nimi ziemię, a innych zmieni w małpy i świnie." (Sahih: Tom. 2, str. 385, w edycji Muhammad Mustafa Al-Adhami)[4]

Imam Ahmad bin Hanbal przekazał w swym Musnad:

Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Zaprawdę, Allah zakazał wina, hazardu i al-kûbah; i każdy napój alkoholowy jest zakazany." Sufyân powiedział, "Spytałem narratora, Ali bin Badhîmah, 'Co to jest al-kûbah?' odpowiedział, 'To jest bęben.'" (Sahih: zobacz "Sahîhul Dżâmi`i Saghîr", tom. 1-2, str. 106, nr. 1743 i 1744)

Wysłannik Allâha powiedział, "Zaprawdę, Allâh zakazał dla mej Ummy: wina, hazardu, trunku pędzonego na zbożu, bębna i lutni[5], podczas gdy dodał jeszcze jedną modlitwę, witr." (Sahih: Miszkâtul Masîbîh, tom. 2, str. 1276, nr. 4503)[6]

Imâm asz-Szafi`î przekazał także od Anas bin Mâlik:

Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział, "Dwa przeklęte odgłosy to mizmâr[7]grany w chwilach radości, oraz przygnębiające zawodzenie w niedoli." (Sahih, Al-Hâfidh Nûruddîn Al-Haythami przekazał w Madżma' Az-Zawâid, tom. 3, str. 13)[8]

Wielcy uczeni z pośród Salaf, tacy jak Ikrimah, Mudżahid, al-Hasan al-Basri i inni byli zgodni co do tego że muzyka jest zakazana.

Śpiew (ghînah) jako taki nie został zakazany chyba, że to co jest śpiewane jest nieposłuszeństwem względem Allâha.

Dozwolona jest na przykład recytacja dozwolonej poezji.[9] Innym wyjątkiem jest śpiewanie (bez akompaniamentu muzycznego) w okolicznościach takich jak dżihâd, podróż, praca, święta, lub ślub.[10]

Przeczytaj także:
Wątpliwości w kwestii muzyki
Poglądy czterech Imamów na kwestię muzyki
Cała książka w języku angielskim:
http://www.planetaislam.com/praktyka/music_singing_islam.html
Można ją także kupić na: www.islambook.com[1] Wersety, które przez Uczonych zostały uznane jako dowód zakazujący muzykę podane są poniżej. Słowa, które odnoszą się w tych wersetach do muzyki zostały zaznaczone na czerwono.

{Czyż zdumiewa was ta mowa? I wy się śmiejecie, a nie płaczecie, i wy się zabawiacie [sâmidûn]? Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć!} (Surah an-Nadżm, 53:59-62)

{Zwódź (szatanie) swoim głosem [sautika], kogo potrafisz spośród nich! Zbieraj przeciwko nim twoją konnicę i twoją piechotę! Miej uczestnictwo z nimi w ich bogactwach i w ich dzieciach! Czyń im obietnice! - Ale szatan obiecuje im tylko dla zmylenia} (Surah al-Isrâ', 17:64)

{Wśród ludzi jest i taki, który zakupuje zabawne opowiadania [lahwal hadîth], by sprowadzać z drogi Boga, nieświadomie, i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca.} (Surah Luqmân, 31:6)

Dokładniejsze przestudiowanie Tafsirów (np. ibn Kathîr, at-Tabari, ad-Dahhak, Ikrimah, Mudżâhid) daje nam do zrozumienia że mowa w tych wersetach między innymi o muzyce. Przykładowo, Ibn Kathîr przekazał, że Ibn Masûd powiedział odnośnie [lahwal hadîth], "Na Allâha, dotyczy to śpiewania." (eng. trans. http://www.tafsir.com/default.asp?sid=31&tid=40580 )

» Więcej w języku angielskim

[2] Dla mężczyzn, gdyż kobietom dozwolone jest noszenie jedwabiu.

[3] » Więcej w języku angielskim

[4] Al-Bayhaqi i Ibn Asâkir także przekazali ten hadith z tymi samymi słowami.

» Więcej w języku angielskim

[5] Jest to arabska gitara, zwana qinnîn w tekście tego hadisu

[6] Narracje te zostały także przekazane przez Al-Bayhaqi w "Szu'ubul Îmân" (Sahih Isnâd), At-Tabarâni w "Al-Mu'dżam Al-Kabîr" (Dżayyid Isnâd).

» Więcej w języku angielskim

[7] Jest to rodzaj fletu, instrument dęty.

[8] Podobną treść przekazał także Al-Bazzâr w Al-Musnad.

» Więcej w języku angielskim

[9] Przykładem może być an-Nuniyyah, którą napisał Ibn-ul-Qaiyym. Poezja ta zawiera wykład wiary ahl-us-sunnah wal-dżam`ah.

[10] Podczas świąt i wesela, dozwolone jest także granie na daff (mały bębenek), lecz tylko dla kobiet, i tylko w obecności samych kobiet.

» Więcej w języku angielskim

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m