islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sytuacja naszej Ummy, muzułmanów

tytuł: The State of this Ummah
autor: Shaikh Saleem al-Hilaalee
Article ID : GSC010002  [www.salafipublications.com]
z angielskiego tłumaczył: abu anas

Podstawowa zasada

Powinniśmy wiedzieć że Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) został wysłany przez Allaha do całej ludzkości.  Został wysłany aby wytłumaczyć i wyjaśnić im wszystko co dobre i co zbliża do Allaha; oraz aby wytłumaczyć wszystko co złe i co oddala człowieka od Allaha. Powodem tego jest, że życie - we wszystkich swych barwach, odmianach i swej różnorodności - jest oparte o dwie podstawowe zasady:

Znać dobro  - aby je naśladować.

Znać zło - aby się trzymać od niego z daleka.

Więc na przykład, Tauhiid Allaha (czysty monoteizm Boga) - będący sednem Islamu - jest zbudowany na imaan (wierze) w Allaha, na odrzuceniu szirk (bałwochwalstwa), kufr (niewiary) i taghuut (fałszywych bożków).

Wiara w Allaha jest dobrem, podczas gdy wiara w taghuut jest złem.

Tak więc obowiązkiem jest rozpoznawanie dobra aby móc je naśladować, tak jak obowiązkiem jest rozpoznawanie zła aby móc go unikać.

Podobnie w sprawie da`uah (zapraszanie, wzywanie, nawoływanie) do Allaha, które opiera się na nakazywaniu dobra (ma`ruf) i zakazywaniu zła (munkar). Nakazywanie ma`ruf jest dobrem i należy je naśladować, natomiast munkar jest złem którego należy unikać.

Tak samo jak w kwestii ittibaa' (naśladowaniu) Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam), które opiera się na naśladowaniu jego Sunny, i trzymaniu się z daleka od bida' (innowacji w religii). Sunnah jest dobrem które należy naśladowywać, natomiast bida' jest złem od którego należy trzymać się z daleka.

Wydarzenia które napotkają tą Ummę (wspólnotę)

Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) poinformował nas o wydarzeniach które napotkają naszą Ummę (i.e. muzułmanów). Niektóre z tych narracji mówią o dobru które spotka tą Ummę - wskazując także na to że przyszłość, potęga i honor należy do muzułmanów. Inne zaś narracje, przestrzegają nas przed złem rzeczy które oddalą nas od Allaha - Wzniosłego - i spowodują naszą słabość przed innymi narodami. Niektóre z tych przekazów, w których te dwa rodzaje słabości są wymienione, zostaną omówione poniżej.

Pierwszy rodzaj słabości

Pierwsza z tych narracji pochodzi od Thaubaan (radi allahu `anhu) uwolnionego niewolnika Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam). Przekazał on że wysłannik Allaha powiedział:

"Narody się do was dobiorą tak jak ludzie dobierają się do jedzenia przy stole" Spytano go: "Czy to z powodu tego że będzie nas wtedy niewielu?" Odpowiedział im: "Raczej będzie was wtedy wielu, ale będziecie jak piana na rzece. A Allah usunie bojaźń z serc waszych wrogów przed wami, a w waszych sercach umieści 'łahn' (słabość)." Ktoś spytał się: "O Wysłanniku, co to jest 'łahn'?" Powiedział: "Umiłowanie tego świata i znienawidzenie śmierci." [i]

Hadith ten tłumaczy pierwszy rodzaj słabości, który ogarnął naszą Ummę we wszystkich krańcach tego świta. Wynika ona z umiłowania życia doczesnego i pochłonięcia przez nie, odwrócenia i oddalenia się od życia przyszłego, oraz znienawidzenia śmierci. Nienawiść do śmierci jest oznaką umiłowania tego świata, ponieważ kto kocha to życie nienawidzi  śmierci, gdyż śmierć oznacza spotkanie z Allahem.

Niektóre korzyści tego hadisu

Możemy z niego wywnioskować następujące:

Że niewierzący uważnie obserwują wspólnotę Muzułmanów i sprawdzają ich stan. Gdy dostrzegają słabość uderzają, a gdy widzą przeszkodę, niszczą ją. Gdy widzą że Ummah nie jest w stanie się obronić, nie okazują miłosierdzia, gdyż są wrogami Allaha. Więc nienawidzą muzułmanów tylko dlatego że nawołują do czci i posłuszeństwa wobec Allaha.

Ziemie muzułmańskie zawierają wiele bogactw, będących źródłem dobra i błogosławieństwa. Dlatego wrogowie Allaha pragną tych ziemi i starają się je zdobyć.

Ummah osiągnęła poziom w którym nie jest w stanie obronić swego honoru, swych bogactw ani majątku przed pokonującymi wrogami.

Niewierzący podzielili zdobyte ziemie Muzułmanów pomiędzy sobą, tak jak ludzie zebrani przy półmisku - co robią? Każdy z nich bierze porcję aż się naje do syta; i nie będzie zadowolony tym co znajduje się na jego talerzu jak tylko tym co syci. Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam), przestrzegł nas przed tym faktem - podzielenia ziemi muzułmańskich, gdy powiedział:

"Utworzycie różne armie, jedną w Szaam (Syrii), jedną w Iraku i jedną w Jemenie" Spytałem się "Z którą powinienem być Wysłanniku?" Odpowiedział: "Radzę ci abyś  był z armią w Szaam, a ktokolwiek odmówi niech dołączy do Jemenu i niech będzie na baczności. Zaprawdę, Allah ta`ala zagwarantował mi Szaam i jej ludzi." [ii]

Niewierzący nie obawiają się Muzułmanów. Za czasów Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam) gdy niewierzący słyszeli że Prorok szykuje się do walki z nimi, uciekali. Miało to miejsce w bitwie Tabuk, gdzie Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) podróżował miesiąc aby walczyć z rzymianami, a gdy dowiedzieli się że Wysłannik się zbliża uciekli. Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

"Otrzymałem pięć (rzeczy) których nikt przede mną nie otrzymał. Zostałem wsparty lękiem - na dystans miesiąca podróży..." [iii]

Allah objawił:

"Wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerażenie za to, iż oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnej władzy."
(Koran, 3:151)

Zaprawdę, strach jest bronią którą Allah umieszcza w sercach Jego wrogów. Dlatego siła muzułmanów nie leży w ich liczbie, broni czy majątku, lecz w ich aqiidah (wierze) i w trzymaniu się niej. Dzisiaj jest mnóstwo muzułmanów, lecz są jak piana. Jak piana unoszona przez fale. Ich bogactw jest wiele, lecz są dla nich bezużyteczne. Raczej stały się one własnością ich wrogów. Na przykład: Muzułmanów jest dzisiaj około miliarda i liczba ta wzrasta z każdym dniem. Mimo tego, są oni  najsłabszymi nacjami w każdym kraju w którym się znajdują, i są prześladowani  - dlaczego?

Dlatego że stali się jak piana unoszona przez fale.

Podobnie ziemie zamieszkane przez muzułmanów zawierają wiele bogactw i minerałów, lecz kto z nich korzysta?

Niewierzący w Europie lub Ameryce, lub żydzi w Palestynie.

Ropa w krajach muzułmańskich stanowi około jednej trzeciej zasobów ziemi, ale muzułmanie należą do najbiedniejszych ludzi - dlaczego?

Ponieważ nie posiadają nic ze swojej religii (diin), nic poza nazwą. Więc nawołują do niej, ale wszelkie ich bogactwa należą do ich wrogów.

Drugi rodzaj słabości

Drugi rodzaj słabości, przedstawiający stan dzisiejszych muzułmanów, jest ich oddalenie się od sunny (przykładu) Wysłannika Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam), oraz oddalenie się od właściwego manhadź (metodologii), będąc w stanie innowacji.

Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) poinformował nas o tym w Hadisie przekazanym przez Hudayfah (radi allahu `anhu) w którym powiedział:

"Ludzie mieli za zwyczaj pytać się Wysłannika o dobro, a ja pytałem się o zło, obawiając się że mnie dosięgnie. Więc spytałem się Wysłannika: "O Wysłanniku Allaha, żyliśmy w ignorancji i zepsuciu, następnie Allah obdarzył nas tym dobrem. Czy nastąpi więc jakieś zło po tym dobru?" Odpowiedział: "Tak."

Spytałem się wtedy: "A czy po tym nastąpi jakieś dobro?" Odpowiedział: "Tak, ale będzie ono splamione." Więc spytałem: "Czym będzie splamione?" Odpowiedział: "Będą istnieli ludzie prowadzący do innych dróg niż mojej. Będziesz pochlebiał część ich uczynków, a część będziesz potępiał."

Spytałem ponownie: "A czy po tym nastąpi jakieś zło?" Odpowiedział: "Tak! Nawołujący w bramach Piekła - ktokolwiek odpowie ich wezwaniu zostanie wrzucony do Ognia." Powiedziałem: "O Wysłanniku Allaha! Opisz nam ich." Powiedział: "Będą z naszego narodu i będą mówili naszym językiem"

Spytałem: "Co każesz mi czynić jeżeli to mnie dosięgnie?" Odpowiedział: "Trzymaj się Dziamaa`ah (zjednoczonej grupy) muzułmanów i ich Imaama (władcy)" Spytałem się: "A jeżeli nie będą mieli ani Dziamaa`ah ani Imaama?" Powiedział: "Trzymaj się z daleka od wszystkich sekt, nawet jeżeli miałbyś obgryzać korzenie drzewa, aż śmierć cię w tym stanie zastanie." [iv]


Krótkie wytłumaczenie

(Będziesz pochlebiał część ich uczynków, a część będziesz potępiał...)
Znaczenie: Przyjmiesz od nich Sunnę, a odrzucisz ich bid`ah.

(Tak! Nawołujący w bramach Piekła...)
Znaczenie: Osoby nawołujące do różnych odchylonych grup i sekt które poprowadzą swoich stronników do piekła.

(Ktokolwiek odpowie ich wezwaniu zostanie wrzucony do Ognia...)
Znaczenie: Ktokolwiek usłucha tych którzy nawołują do innowacji i błędnej drogi, jego końcem będzie piekło, ponieważ Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

"Każda innowacja jest błędną drogą, a każda błędna droga jest w ogniu." [v]

Więc innowacja jest w ogniu wraz z jej towarzyszem. Ktokolwiek usłucha ludzi nawołujących do innowacji, zostanie poprowadzony do Ognia, a ktokolwiek usłucha ludzi nawołujących do Sunny zostanie poprowadzony do Raju.

(Trzymaj się Dziamaa`ah (zjednoczonej grupy) muzułmanów i ich Imaama (władcy))
Znaczenie: Trzymaj się imperium Islamskiego jeżeli takowe istnieje. Więc należy do niego wyemigrować i żyć wśród muzułmanów i nie pozostawać wśród innowierców. Należy złożyć bay'ah (przysięgę wierności) przywódcy Muzułmanów - jeżeli takowy istnieje.

(A co jeżeli nie będą mieli ani Dziamaa`ah ani Imaama?)
Znaczenie: Taka sytuacja ma miejsce dzisiaj.

(Trzymaj się z daleka od wszystkich tych sekt...)
Znaczenie: Trzymaj się z daleka od ludzi innowacji, nie przyłączaj się do nich, ani im w żaden sposób nie pomagaj.

(Nawet jeżeli miałbyś obgryzać korzenie drzewa...)
Znaczenie: Lgnąć do Sunny i trzymać się jej fundamentów. Nie znaczy to że należy pozostać w domu i porzucić wzywanie (ludzi) do Allaha, ani też porzucić nakazywanie dobra i zakazywanie zła, ponieważ Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

"Trzymajcie się mojej Sunny, i Sunny prawowiernych Kalifów - trzymać się (dosłownie zgryźć) mocno." [vi]

W omawianym hadisie, Wysłannik nakazał im trzymać się (dosłownie zgryźć) korzeni drzewa. Korzenie drzewa oznaczają tutaj Sunnę.

(Aż śmierć cię w tym stanie zastanie...)
Znaczenie: Aby umrzeć w stanie Islamu, zgodnie ze słowami Allaha:

"O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie poddanymi [ar. Muslim]"
(Surah Aal-'Imraan 3:101)

Osiągnięcie równowagi

Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) wytłumaczył w wielu innych Hadisach że pogoń za tym światem, jego umiłowanie - wraz jednoczesnym lekceważeniem życia przyszłego, oraz okazywaniem większego zainteresowania życiem świeckim kosztem życia przyszłego - jest także jednym z powodów słabości muzułmanów.

Narracje te nie oznaczają że Muzułmanin powinien ignorować ten świat, nie pracować dla niego i stać się zależnym od innych. Raczej należy pracować, aby móc się utrzymywać nie będąc od nikogo uzależnionym.

Zaprawdę, słowa "akhirah" (życie przyszłe) i "dunyaa" (życie doczesne) pojawiają się w Koranie równomiernie. Wskazuje to że Muzułmanin powinien utrzymywać równowagę pomiędzy tym życiem a życiem przyszłym. Więc powinien dobrymi uczynkami szukać umiłowania Allaha; a pracą w ramach Shariah (Prawa Islamskiego, pracą która jest dozwolona) zarabiać na siebie i swoją rodzinę, bez potrzeby proszenia kogokolwiek.

Jeżeli jednak równowaga nie zostanie utrzymana, pojawi się korupcja.

Na przykład, jeżeli Ummah bardziej podąża za światem doczesnym - zapominając o życiu wiecznym i spotkaniu z Allahem - opanuje ich słabość i  upokorzenie. Jeśli jednak Ummah zmierza w odwrotnym kierunku, zapomina o tym świecie i staje się uzależniona od innych ludzi, wyciągając do nich ulegle ręce.

Muzułmanie powinni jednak się wyróżniać, być silni i szanowani - jak Allah powiedział w Koranie:

"Potęga należy do Boga, do Jego Posłańca i wiernych."  
(Koran, 63:8)

Tak więc obowiązkiem muzułmanina jest zachowanie tej równowagi. Należy więc być szczerym w swych uczynkach, szukając w nich upodobania Allaha. Jednak rywalizacja o ten świat oraz jego umiłowanie osłabia i poniża muzułmanów.

Rywalizacja o ten świat

'Amr ibn Auf al-Ansaarii (radi allahu anh) przekazał że Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) wysłał Abu 'Ubaydah ibn al-Dziarrah (wiarygodny tej Ummy) do Bahrajnu aby zebrał Dzizyah [vii] . Prorok zawarł z ludźmi Bahrajnu traktat, i wyznaczył nad nimi al-'Alaa ibn Hadramii. Abu 'Ubaydah wrócił z pieniędzmi. Ansaar dowiedzieli się o jego powrocie i udali się na modlitwę al-Fadźr z Prorokiem (sal allahu alejhi ła sallaam).

Gdy Prorok zakończył modlitwę wstał i wyszedł. Gdy Ansaar podeszli do niego, uśmiechnął się i powiedział:

"Myślę że wszyscy słyszeliście że Abu 'Ubaydah z czymś wrócił." Odpowiedzieli: "Owszem Wysłanniku Allaha." Powiedział: "Więc radujcie się i spodziewajcie się tego co was ucieszy. Na Allaha, nie obawiam się że będziecie ubodzy, lecz obawiam się że świat ten zostanie przed wami otwarty, tak jak został otwarty ludziom przed wami. Będziecie ze sobą o niego rywalizować tak jak ci przed wami o niego rywalizowali; i zniszczy was tak jak zniszczyło tych przed wami." [viii]

Inny hadis wskazujący na to że umiłowanie tego świata jest przyczyną ruiny, został przekazany przez 'Abdullah ibn 'Umar gdzie powiedział: Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

"O Muhadziruun [ix] !! Możecie zostać dotknięci pięcioma rzeczami. Niech Allah broni abyście mieli ich dożyć.

(i) Jeżeli cudzołóstwo i cudzołożnictwo zostanie rozpowszechnione, wiedzcie że ludzie zaczną doświadczać nowych chorób, których ich przodkowie nigdy nie doświadczali.

(ii) Jeżeli ludzie zaczną oszukiwać przy odważaniu towarów, wiedzcie że zacznie ich napotykać susza i głód, a władcy zaczną ich gnębić.

(iii) Jeżeli ludzie wstrzymają płacenie Zakah, wiedzcie że deszcz przestanie podać, i gdyby nie ze względu na zwierzęta nigdy by już nie padał.

(iv) Jeżeli ludzie złamią swój pakt z Allahem i Jego Wysłannikiem, wiedzcie że Allah ześle im wroga który siłą odbierze część ich majątku.

(v) Jeżeli władcy nie będą rządzić zgodnie z księgą Allaha, wiedzcie że Allah podzieli nich na grupy i sprawi że będą walczyć ze sobą." [x]

Krótkie wytłumaczenie:

(Jeżeli cudzołóstwo i cudzołożnictwo zostanie rozpowszechnione...)
Znaczenie: Jeżeli 'faahishah' (złe uczynki i rozpust seksualny) pojawi się wśród Ummy a cudzołóstwo i cudzołożnictwo wzrośnie, towarzyszyć temu będzie wiele dziwnych chorób wcześniej nieznanych, takich jak AIDS i Syfilis. Choroby które dziś powodują wiele obaw w Zachodnich społeczeństwach takich jak Ameryka i Europa. Ten rodzaj 'faahishah' stał się tak powszechny w tych społeczeństwach że uważany jest za oznakę rozwoju. Lecz jak może być oznaką rozwoju, gdy zwierzęta w dżungli wstydzą się tak postępować?

(Jeżeli ludzie zaczną oszukiwać przy odważaniu towarów...)
Znaczenie: Oszukiwanie w odmierzaniu towarów jest dzisiaj rzeczą powszechną, mimo że jest to nielegalne. Allah zniszczył kiedyś naród Proroka Shu'aiba (alejhi salaam) z tego powodu, gdyż nie okazywali miłosierdzia względem siebie ani innych, więc jak Allah może okazywać miłosierdzie innym ludziom którzy tego dokonują.  Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

"Okazujcie miłosierdzie tym którzy są na ziemi, a Ten który jest nad Niebiosami okaże wam miłosierdzie." [xi]

(Jeżeli ludzie wstrzymają płacenie Zakah...)
Znaczenie: Jeżeli pada deszcz, to nie ze względu na ludzi ani z powodu że nań zasługują, lecz ze względu na zwierzęta jako miłosierdzie dla nich.

(Jeżeli ludzie złamią swój pakt z Allahem i Jego Wysłannikiem...)
Na przykład: Gdy muzułmanie zlekceważyli posłuszeństwo wobec Allaha, dał On potęgę Żydom i zabrali oni Palestynę, i gdy zlekceważyli to o czym byli napominani, Allah ustanowił Chrześcijan nad nimi i odebrali im Hiszpanię, i gdy ponownie lekceważyli, Allah dał Chrześcijanom kontrolę nad Bośnią.

(Jeżeli władcy nie będą rządzić zgodnie z księgą Allaha...)
Znaczenie: Gdy przestaną stosować się do praw Allaha, Muzułmanie będą walczyć ze sobą i wzajemnie się zabijać, jak w przypadku sporów granicznych pomiędzy państwami Arabskimi i tak dalej.

Początkowa obcość

Wśród hadisów które także podkreślają drugi typ słabości - czym jest odejście od przewodnictwa Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam) - znajduje się hadis:

"Islam rozpoczął się jako obcy i stanie się znów obcy, w ten sam sposób jak się zaczął, więc Tuuba (drzewo w Raju) jest dla obcych." [xii]

Z początku, Islam był czymś obcym i słabym w Mekce, nieznanym wśród niewierzących. Następnie ludzie zaczęli wierzyć w Islam i mnóstwo osób zaczęło go przyjmować. Islam wtedy się rozprzestrzenił, umocnił i nie był już niczym obcym.  Po tym jak urósł w siłę i się rozprzestrzenił, znów stał się czymś obcym tak jak na początku. Jak jest to możliwe, gdy Muzułmanów jest wielu a ziemi ich pod dostatkiem?

Jest tak dlatego że Muzułmanie przestali rozumieć swą religię, oddalili się od niej - praktykując co innego niż Sunnę Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam), wprowadzili innowacje w czci, myśląc że praktykują Islam. Tak więc prawdziwy Islam i prawdziwa  Sunnah, staje się oddalona od ich życia - jak obcy wśród ludzi, nie mają o niej wiedzy.

Wniosek

Jak mamy zatem rozumieć hadisy które wskazują na te słabości? Czy mamy je tylko zaakceptować i pozostać słabi, uzależnieni od Zachodu i oddaleni od naszej religii?

Prorok nie tego dla nas pragnął, gdyż wytłumaczył te rzeczy abyśmy mogli trzymać się od nich z daleka - podobnie jak rodzic mówi do swojego dziecka: 'Nie idź tą drogą, ponieważ czyhają tam dzikie zwierzęta!' Tak więc:

Po pierwsze: Gdy Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) poinformował nas o tych wydarzeniach - o czym wiedział nie od siebie lecz od Allaha, gdyż nie mówił on na podstawie własnych pragnień, lecz było to natchnione objawienie - rozumieć należy przez nie zakaz podążania drogą która do nich prowadzi.

Po drugie: Musimy starać się odeprzeć te słabości; walczyć z nimi, odrzucić je i nie zadawalać się nimi - gdyż jest to złem z którym należy walczyć.

Po trzecie: Musimy zdobywać wiedzę Koranu i Sunny, ze zrozumieniem Salafus-Saalih [xiii] aby zrozumieć stan spraw nas dotyczących. Jeżeli zaś polegamy tylko na gazetach, miesięcznikach i radiu, media te należą do niewierzących, do Zachodu. Czy będą prawdomówni w swoich przekazach i rozwiązaniach? Czy naprawdę pragną dobra dla Muzułmanów? Prawdą jest że rozpowszechniają oni tylko to, co osłabia Muzułmanów i powoduje że wierzą w Zachód. Musimy więc stać się ludźmi którzy rozumieją Księgę i Sunnę aby dokładnie wiedzieć co nasi wrogowie od nas pragną, a Allah poinformował nas:

"I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu, ani chrześcijanie, dopóki nie pójdziesz za ich religią. "
(Koran, 2:120)[i] (Sahih: Przekazał Abu Dauud (no.4297), Ibn'Asaakirin w Taariikh Dimashq
(2/97/8) i inni. Potwierdzone przez al-Albaanii w as-Sahihah (no.958))

[ii] Sahih: Przekazał Ahmad (5/33), Abu Dauud (1/388) i al-Haakim (4/510) - od 'Abdullah ibn Hauaalah. Sheich al-Albaanii potwierdził autentyczność tego przekazu w Takhriidź Ahaadiith Fadaa'il ush-Shaam (no.2)

[iii] Przekazał al-Buchari(1/436) i Muslim (5/3-4) od Dziaabir ibn 'Abdullah.

[iv] Przekazał al-Buchari (no.7084) i Muslim (no.1847).

[v] Przekazał al-Buchari (no.7084) i Muslim (no.1847).

[vi] Sahih: Przekazał Abu Dauud (no.4606) i inni. Autentyczność tego przekazu została potwierdzona przez al-Haafidh Ibn-Hadziar w Takhridź Ahadiith Mukhtasar Ibnul-Haadzib

[vii] podatek płacony przez nie-muzułmanów mieszkających pod protekcją państwa islamskiego

[viii] Przekazał al-Buchari i Muslim

[ix] Osoby które wyemigrowały.

[x] Hadith Hasan: Przekazał Ibn Maadziah (no.4019) i Abu Nu'aym w Hilyatul-Auliyaa (8/333-334), od 'Abdullah Ibn 'Umar. Autentyczność tego przekazu została potwierdzona przez Szeicha al-Albaanii w as-Sahiihah.

[xi] Sahih: Przekazał Abu Dauud (no.4941), at-Tirmidhee (1/350) i inni, od 'Abdullah ibn 'Amr. Autentyczność tego przekazu została potwierdzona przez al Haafidh al-'Iraaqii w al-'Ishaariyaat (1/59).

[xii] Przekazał Muslim (2/175-176) i Ibn Maadziah (2/320), od Abu Hurayrah.

[xiii] Bogobojni przodkowie - pierwsze trzy pokolenia muzułmanów.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m