islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Salaat

Autor: Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz
Z angielskiego tłumaczył: Abu `Abdullaah

As Salaat, jest jednym z filarów Islamu oraz jedną z najważniejszych rzeczy które Prorok Muhammed przekazał ludzkości. W jednym z wersetów w Koranie jest objawione:

"I Zesłaliśmy tobie napomnienie, abyś wyjaśniał ludziom to, co jest im zesłane" (Koran, 16:44)

Dlatego ważne jest abyśmy stosowali się do nakazów Boga i wypełniali nasze obowiązki religijne według tradycji Proroka który przekazał nam:

"Módlcie się tak widzieliście mnie modlącego się"
(Bukhari, Ahmad)

Należy zrobić dokładnie ablucję. Allah (s.ł.t.) objawił w Koranie:

"O wy którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmywajcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek." (Koran, 5:6)

Prorok także powiedział:

"Modlitwa bez ablucji jest nieważna"
(Bukhari, Muslim)

1. Intencja

2. Należy odwrócić się twarzą i całym ciałem w kierunku Ka'aba, świątyni w Mecce, mając intencję w sercu i świadomość którą salaat będzie się modlić. Nigdy nie powinno się mówić intencji na głos, obojętnie jaka to jest modlitwa, obowiązkowa czy też dodatkowa. Wymawianie intencji na głos jest innowacją w religii, ponieważ Prorok Muhammad (s.a.ł.s.) nigdy tego nie robił.

Należy mieć przed sobą Sutra (zasłonę, ścianę) czyli jakiś przedmiot który oddziela modlącego się od innych rzeczy (innych ludzi, zwierząt) które mogą znajdywać się przed nim/nią. Jeżeli jest to modlitwa w kongregacji wystarczająca jest Sutra osoby która prowadzi modlitwę, czyli Imama. Zwrócenie się w stronę Ka'aba jest niezbędne dla każdej modlitwy. Istnieją jednak niektóre wyjątki co do tego obowiązku wytłumaczone w innych książkach.

2.Recytacja

3. Należy podnieść ręce do wysokości ramion lub koniuszków uszu mówiąc:

"Allahu Akbar"

w ten sposób wysławiając wzniosłość Allaha. Wymawiając te słowa należy pokornie spoczywać swój wzrok na miejscu gdzie będzie się robiło sudziud. To znaczy w dół przed siebie, nie w górę lub na boki. Po tym człowiek jest w stanie salat, modlitwy, kontaktu z Allahem.

4. Następnie należy położyć prawą rękę na lewej, i w ten sposób złożone obie położyć na klatce piersiowej.

5. Przed rozpoczęciem recytowania poszczególnych sur (rozdziałów) z Koranu, Prorok Muhammad często mówił następującą suplikację:

"Allahumma ba'id bajini ła bajina khatajaja kama boadta bajina al-maśriki łal maghribi, Allahumma naqqnij min khatajaja kama junaqqa ath-thałbo al abjadu min ad-dans, Allahumma ighsilnij min khatajaja bil thaldzi łalma'i łalbarad"
Co w przybliżeniu znaczy:
[O Allah, rozdziel mnie od moich grzechów tak jak rozdzieliłeś wschód i zachód. O Allah, oczyść mnie z moich grzechów tak jak białe płótno jest oczyszczane z brudu. O Allah, zmyj moje grzechy wodą, śniegiem i gradem]

Inna suplikacja otwierająca brzmi następująco:

"Subhanaka Allahumma ła bihamdika ła abaraka Ismuka łata'la dziadduka łala ilaha ghajruka"
[Cześć i chwała Allahowi. Błogosławione jest Twoje Imię, wzniosły jest Twój Majestat i Chwała. Nie ma Boga oprócz Ciebie]

Można także mówić inne suplikacje które Prorok mówił w modlitwach. Można recytować te suplikacje na zmianę, pierwszą w modlitwie porannej Fadźr, drugą w modlitwie południowej Dhuhr, jak to robił Prorok.

Po recytacji suplikacji otwierającej modlący powinien powiedzieć:

"Aoudhu billahi min aś-siejtani-r-radzim"
[Szukam schronienia u Allaha przed Szatanem przeklętym]

A następnie:

"Bism-illahi-Rahmani-Rahiim"
[W Imię Allaha, Miłosiernego Litościwego]

Wszystkie suplikacje otwierające włącznie z bism illahi Rahmani Rahiim, nie powinny być recytowane na głos (Bukhari, Muslim, Abu `Ałanah, Tahaałi & Ahmad).
Potem należy recytować Sura Al Fatiha (Pierwszy rozdział Koranu).

> Posłuchaj al-Fatiha

Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo z nim, powiedział:

"Modlitwa bez recytacji Al Fatiha jest nieważna."
(Bukhari, Muslim, Baihaqi)

Po jej recytacji należy powiedzieć Amiin na głos jeżeli modlitwa jest odmawiana na głos (Fadźr, oraz w dwóch pierwszych rakaat modlitwy Maghrib i Eiszaa), jednak nie wcześniej niż zrobi to Imam modląc się w kongregacji, i po cichu w pozostałych modlitwach (Dhuhr, Assr).

Następnie należy recytować inne sury z Koranu, średniej długości w modlitwie południowej Dhuhr, popołudniowej Assr i nocnej Eiszaa. W modlitwie porannej Fadźr Prorok Muhammad zalecił nam recytowanie długich sur, a w modlitwie wieczornej Maghrib długich lub krótkich. Dozwolone jest także recytować jedynie Surah Al Fatiha nie recytując jakichkolwiek innych sur w każdym rakaat (Ibn Khuzaima, Baihaqi), lecz zalecane jest recytowanie innych sur.

3. Ruku

6. Następną częścią modlitwy jest Ruku. Podnosi się ręce do wysokości ramion lub uszu mówiąc Allahu Akbar, a następnie należy się pokłonić w sposób by głowa i plecy znajdywały się w jednym poziomie kładąc dłonie na kolanach. Będąc w Ruku należy powiedzieć:

"Subahna Rabbijal A'dhim"
[Chwała mojemu Panu, Wszechmogącemu]

Prorok zalecał także następną suplikację w Ruku:

"Subhanak Allahumma Rabbana ła bi hamdika, Allahumma Ighfirliy"
[Chwała Tobie, Allah, i wychwalam Cię, przebacz mi moje grzechy]

7. Podnosząc się z Ruku należy podnieść ręce do poziomu ramion lub uszu i powiedzieć, będąc Imamem lub modląc się samemu:

"Sami'a Allahu liman hamida"
[Allah słucha tego który Go wychwala]

Następnie należy powiedzieć:

"Rabbana ła lakal hamd"
[Nasz Panie, wszelka chwała należy się jedynie Tobie]

Gdy osoba modląca się jest prowadzona przez Imama powinna powiedzieć jedynie drugą część (rabbana ła lakal hamd).

4. Sudziud

8. Następną częścią salat jest sudziud. Osoba modląca się mówi Allahu Akbar, i kłania się aż do ziemi. Palce i palce u nóg powinny być skierowane w kierunku Ka'aba. W tej pozycji osoba powinna dotykać do ziemi siedmioma częściami ciała: czołem, nosem, obydwoma rękoma, obydwoma kolanami i zewnętrznymi częściami palców u nóg. W tej pozycji należy powiedzieć:

"Subhana Rabbijal A'ala"
[chwała/sława mojemu Panu Wzniosłemu]

Prorok zalecał nam abyśmy mówili także:

"Subhanka Allahumma Rabbana ła bi hamdika, Allahumma ighfirlij"
[Chwała Tobie nasz Panie, wysławiamy Ciebie. Panie nasz, wybacz mi moje grzechy]

W sudziud należy wymawiać jak najwięcej suplikacji, wychwalać Allaha i składać prośby, ponieważ Prorok (s.a.ł.s), powiedział:

"Sługa jest najbliżej swojego Pana (Allaha) podczas sudziud, więc zwiększajcie wtedy suplikacje" (Muslim, Baihaqi)

Osoba modląca się powinna prosić Allaha o powodzenie na tym świecie i na przyszłym.
W sudziud nie powinno się kłaść rąk zbyt blisko ciała, dotykać brzuchem do ud, ani udami do łydek. Nie powinno się być skulonym. Ręce powinny być podniesione tak aby tylko dłonie dotykały do ziemi ponieważ Prorok nakazał:

"Wyrównajcie sudziud, będąc w nim prosto i nie wyciągajcie rąk na ziemi jak to robią psy." (Bukhari, Muslim, Abu Dałud)

9. Następnie należy podnieść głowę z sudziud mówiąc: "Allahu Akbar". Należy usiąść w spokoju opierając się na lewej nodze mając palce u prawej nogi skierowane w stronę Ka'aba. Dłonie powinny spoczywać na udach. W tej pozycji Prorok często mówił:

"Allahumma ighfirlij"
[O Allah, wybacz mi]

W tej pozycji osoba modląca się powinna odczuwać spokój i ciszę.

10. Następnie należy pokłonić się po raz kolejny do pozycji sudziud, mówiąc Allahu Akbar, oraz powtórzyć suplikacje z poprzedniego sudziud.

11. Po drugim sudziud, należy podnieść głowę mówiąc Allahu Akbar, lecz przed wstaniem do pozycji stojącej należy zrobić przerwę podobną do przerwy między jednym i drugim sudziud. Jest to zalecane przez Proroka (Bukhari, Abu Dałud), lecz nie jest to nakaz. Przy wstawaniu można się podpierać rękoma (Bukhari, Szafii). Po wstaniu do pozycji stojącej należy podobnie jak na początku recytować Surah Al Fatiah oraz inne sury z Koranu. Ci którzy modlą się za Imamem nie powinni wykonywać żadnych części salat zanim zrobi to Imam (Bukhari).

5. Taszahhud

12. Następną częścią salat jest tasiahhud. Po dwóch rakaat (jednostkach) modlący siada spokojnie po drugim sudziud, tak jak między sudziud kładąc ręce na udach. W tej pozycji należy wskazywać palcem wskazującym w stronę Ka'aba i wymówić tasiahhud (Muslim, Abu Ałanah):

"At-tahijatu lillahi łasalałatu łatajibatu Assalamu alejha ajjuha-n-nabiju ła rahmat-u-llahi ła barakatuhu. Assalamu alejina ła ala ibadi-l-lahi-s-salihin. Aśhadu ala ilaha ila lahu ła aśhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuluh. Allahuma sallij ala Muhammad ła ala a'ali Muhammad, kama salejta ala Ibrahima ła a'ali Ibrahim. Innaka Hamidun Madzid. Ła barik ala Muhammad ła ala a'ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima ła a'ali Ibrahima. Innaka Hamidun Madzid."
[tahijat : wszystkie słowa które odnoszą się do pokoju, suwerenności i wieczności,
salałat : wszystkie suplikacje używane do wysławiania majestatu Allaha,
tajjibat : wszelkie dobre i czyste słowa odpowiednie do wychwalania Allaha,
należą się jedynie Allahowi. Pokój, miłosierdzie i błogosławienie Allaha z tobą, Proroku. Niechaj pokój będzie z nami i oddanymi sługami Allaha. Świadczę iż nie ma bogów prócz Allaha i świadczę że Muhammad jest jego sługą i wysłannikiem. O Allah, uhonoruj Muhammeda i jego rodzinę tak jak uhonorowałeś Abrahama i jego rodzinę. Ty jesteś najbardziej Wychwalony, najbardziej Wysławiony. O Allah, błogosław Muhammeda i jego rodzinę tak jak błogosławiłeś Abrahama i jego rodzinę. Ty jesteś najbardziej Wychwalony, najbardziej Wysławiony]

Po ostatnim tasiahhud należy prosić Allaha o uchronienie przed czterema złami mówiąc:

"Allahumma inni audhubika min adhabi kabri ła min adhabi dziehannam, ła min fitnati mahjia ła mammat, ła min siarr fitnati masihi dadźdźal."
[O Allah, proszę Ciebie o ochronę przed Piekłem, męką w grobie, nieszczęściami za życia i po śmierci i przed złym nieszczęściem oszusta Antychrysta]

Po tym można prosić Allaha o dowolne rzeczy, o szczęście i dobro tego życia i przyszłego dla siebie, swojej rodziny i innych. Należy to robić zarówno w obowiązkowych salat jak i w dobrowolnych.

6. Taslim, zakończenie Salaat

13. W przypadku salat składającego się z trzech lub czterech rakaat należy wstać po tasiahhud mówiąc Allahu Akbar i ponownie położyć obie ręce na klatce piersiowej. W pozostałych rakat wystarczy recytacja sura Al Fatiha ale można także recytować inne sury. Jeżeli salat składa się z dwóch rakaat (jednostek), tak jak salat ul Fadżr, salat ul Eid (modlitwa świąteczna) lub salat ul Dźumua (piątkowa) na tym kończy się salaat mówiąc:

"As salaamu alejikum ła rahmatullah."
[Pokój i Miłosierdzie Allaha niechaj będzie z tobą]

a następnie w lewo mówiąc to samo.

14. Po zakończeniu salat powinno się także prosić Allaha o wybaczenie trzy razy mówiąc: astaghfir Allah, a następnie:

"Allahumma anta salaama minaka salaama tabarak tajada dzialali łal ikram"
[O Allah, Ty jesteś as-salaam (bez żadnej wady, niedostatku) i od Ciebie pochodzi pokój, Ty jesteś błogosławiony, Posiadający Majestat i Uszanowanie]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m