islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Co unieważnia Łuduu?

ŹRÓDŁO:
tytuł: Sifat Wuduu'-in-Nabi
by:Fahd ibn 'Abdir Rahman ash-Shuwaib
translated into English by: Dawuud Burbank al-Britani
z angielskiego tłumaczył: Abu Anas ibn Marian

 

1. To co wydostaje się z genitalia (z przodu i z tyłu).

Abu Hureirah (radi allahu anhu) powiedział: Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: Allah nie przyjmuje modlitwy żadnej osoby która zrobiła hadath do póki nie zrobi Łuduu. [1]

An-Nawawi pisze w 'al-Majmuu' (2/3) względem tego co wydostaje się z genitalia - unieważnia Łuduu na podstawie tego co Allah powiedział: Aw jaa'a ahadukum min al ghaa'it... [Koran, 5:6] a także tego co Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: 'Nie ma Łuduu, jak tylko z odgłosu lub woni.' [2]

Dodając: Więc to co wydostaje się z przedniej lub tylnej części kobiety lub mężczyzny unieważnia Łuduu - czy są to wydzieliny, mocz czy gazy - czy też robak, ropa, krew, kamień czy cokolwiek innego, nie ma różnicy w tym czy coś dzieje się rzadko czy często.

 

2. Głęboki sen

'Ali ibn Abi Taalib (radhi Allaahu 'anhu) powiedział: Posłannik (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział (co w przybliżeniu znaczy): Oko kontroluje odbyt, więc ktokolwiek uśnie niech zrobi Łuduu (jak się obudzi). [3]

Hadis ten jest dowodem na to że sen sam w sobie nie unieważnia Łuduu, niemniej jednak oczyszczenie zostaje przerwane jeżeli istnieje możliwość wydalenia czegokolwiek z odbytu - lecz jeżeli zostanie to ograniczone, na przykład poprzez siedzenie płasko na ziemi, wtedy  ablucja nie jest przerwana. [4]

 

3. Stracenie przytomności - inne niż sen.

To znaczy że intelekt opuszcza człowieka w jakikolwiek sposób, z powodu obłędu, omdlenia lub odurzenia - gdyż w tym stanie człowiek nie jest świadomy czy jego Łuduu zostało przerwane czy nie. Większość uczonych jest tej opinii. [5]

 

4. Dotykanie odsłoniętych części płciowych

Abu Hurairah (radhiAllaahu 'anhu) powiedział: Posłannik (salallahu `alayhi ła sallam) powiedział: Jeżeli ktoś z was dotknie swego prącia, nie mając zasłony ani nakrycia pomiędzy, wtedy Łuduu jest dla niego obowiązkowe. [6]

 

5. Dotknięcie prącia

Busrah (radhiAllaahu 'anhaa) powiedziała: Posłannik (salallahu `alayhi ła sallam) powiedział: Gdy ktoś dotknie prącia, niech zrobi Łuduu. [7]

Talq ibn 'Ali (radhiAllaahu'anhu) powiedział: Posłannik (salallahu `alayhi ła sallam) został zapytany o mężczyznę który dotknął swego prącia, czy powinien zrobić Łuduu? On (sal allahu aleyhi ła sallam) powiedział: A czy jest to czymś więcej niż częścią jego? [8]

Al-Albaani mówi: Sanad (łańcuch przekazujących) tego hadisu jest Sahih, i jest to (pogląd że dotknięcie prącia nie unieważnia Łuduu) przyjęte jako pogląd grupy Sahabah, wśród nich: Ibn Mas'uud, 'Ammaar ibn Yaasir, i ze względu na nich Imam Ahmad dał możliwość wyboru pomiędzy tym a poprzednim poglądem. Szeich-ul-Islaam Ibn Taimiyyah zharmonizował obydwa poglądy, określając pierwszy jako że osoba dotknęła prącia z pożądaniem, a drugi że zrobiła to bez pożądania - powiedzenie Proroka 'częścią jego'  w ostatnio wymienionym hadisie daje wrażenie że tak właśnie jest. [9]

 

5. Dotknięcie kobiety

Dotknięcie kobiety bez pożądania nie unieważnia Łuduu. 'Aa'ishah (radhiAllaahu 'anhaa) powiedziała: Posłannik (salallahu `alayhi ła sallam) modlił się a ja leżałam przed nim jak przed Dzianaazah, a jak robił Sudziuud, podciągnęłam moją nogę. [10]

W ten sam sposób dotknięcie mężczyzny przez kobietę bez pożądania nie unieważnia Łuduu, co zostało dowiedzione od 'Aa'ishah (radhiAllaahu 'anhaa): Pewnej nocy nie mogłam znaleźć Proroka (sal allahu alayhi ła sallam) więc macałam poszukując go - i moja ręka spadła na jego stopy które były podniesione gdyż robił Sudziuud. [11]

Tak więc jak wynika z tych dwóch hadisów, samo dotknięcie nie unieważnia Łuduu - a Allah wie najlepiej.

Autor 'at-Ta'liqaat us-Salafiyyah' komentując Sunan an-Nasaa'i (1/23) mówi a propos "odsunął mnie swoja stopą": Znane jest że jest to dotknięcie kobiety bez pożądania. Autor używa tego jako dowodu że dotykanie kobiety bez pożądania nie unieważnia Łuduu.

 

6. Dotknięcie kobiety z pożądaniem

Co do dotykania z pożądaniem - dowodem jest że Łuduu nie zostaje przerwane do póki nie zostanie dowiedzione inaczej - innym dowodem jest hadis dotyczący całowania - gdyż zazwyczaj całowanie nie jest wolne od pożądania.

Autor 'Aun al Ma'buud' (1/69) komentując jej ('Aa'ishah) powiedzenie: "pocałował mnie i nie robił Łuduu" powiedział - zawiera to dowód że dotknięcie kobiety nie unieważnia Łuduu, ponieważ pocałunek jest dotknięciem a Prorok (sal allahu alayhi ła sallam) nie robił po nim Łuduu (przed modlitwą). I pogląd ten (że nawet dotknięcie kobiety z pożądaniem nie unieważnia Łuduu) jest powiedzeniem 'Ali, Ibn 'Abbaas,  'Ataa ibn Taauus, Abu Hanifah i Sufyaan ath-Thauri. Hadis ten jest da`if, lecz jest poparty innymi narracjami. Jest także mursal - lecz ad-Daaraqutni łączy go - i dla tego jest autentycznym hadisem Insha Allah [12] . [13]

Autor 'al-Mughni' (1/190) pisze: 'Dotknięcie samo w sobie nie jest czymś co unieważnia Łuduu, lecz unieważnia Łuduu gdy prowadzi do wydalenia płynu przed-nasiennego lub nasienia - więc wzięty pod uwagę jest warunek który prowadzi do utracenia Łuduu - to jest gdy istnieje pożądanie.

Podsumowując: Jeżeli kobieta i mężczyzna wolni są od czegokolwiek co mogłoby zostać wydalone co przerywa Łuduu - wtedy ich Łuduu nie jest unieważnione; lecz lepiej jest mieć pewność, ponieważ mogą nie być wolni od wydalania w przypadku pożądania - a Allah wie najlepiej.

 

7. Spożycie mięsa wielbłądziego.

Abu Daauud [1/44 no. 184] relacjonuje od Baraa` bin Aazib (radhi Allahu anhu) że Wysłannik Allaha (salallahu alejhi ła salaam) został zapytany o dokonanie ablucji po spożyciu mięsa wielbłądziego. Odpowiedział, 'dokonajcie ablucji po spożyciu.' Został zapytany o dokonanie ablucji po spożyciu baraniny. Odpowiedział, 'nie dokonujcie ablucji po jej spożyciu.' Został zapytany o dokonywanie modlitw w miejscu odpoczynku wielbłądów. Odpowiedział, 'nie dokonujcie modlitw w tych miejscach, są to miejsca Szatana.' Został zapytany o dokonywanie modlitw na pastwiskach owiec. Odpowiedział, 'możecie oferować tam modlitwy, są to miejsca błogosławieństw.'

 

8. Inne rzeczy

Wyżej wymienione powody są potwierdzone. Inne zaś tak jak na przykład upływ krwi na skutek skaleczenia, czy wymiotowanie są bezzasadne. Jako przykład można podać że Umar (radhi Allahu `anhu) modlił się krwawiąc. [14]

Rzeczy które wymagają Ghusl ­ (większego oczyszczenia) zostały omówione oddzielnie.


Przypisy

[1] Al-Bukhaari (al Fath, 1/206), Muslim (no.245).

[2] Sahih ul Dziaarni' (7443).

[3] Abu Dauud (no.203), Ibn Maadziah (no.477), Ahmad. Szeich Al-Albaani ogłosił ten hadis jako Sahih.

[4] Dowodem na to jest sahih hadis przekazany przez Abu Dauud [Eng. Trans. 1/49 no. 200] i innych, od Anas (radhi Allahu aanhu) że towarzysze Wysłannika (salallahu alejhi ła salaam) mieli za zwyczaj czekać na modlitwę nocną [aż zaczęli drzemać], ich głowy kiwały się w górę i w dół. Następnie oferowali modlitwę bez dokonywania ablucji." - An-Nawawii stwierdził że jest to najbardziej autentyczna pozycja Shaafi`ii madhab w 'Madźmu`' [2/16].

[5] Sharh Sahih Muslim (4/74) i al-Mughnii (1/164).

[6] Al-Haakim (1/138) i inni (Al-Albaanii potwierdził to jako hadis sahih).

[7] At-Tirmidhii (1/18) który powiedział że hadis ten jest hasan sahih. Uznany za Sahih także przez Ahmad, al-Bukhaari i Ibn Ma'iin (Lum'aat ut-Tanqiih Sharh Mishkaat ul Masaabiih, no.319). Inni także przekazują go jako autentyczny.

[8] At-Tirmidhi (no.85) który powiedział: I jest to najlepsze co zostało przekazane na ten temat.

[9] Al-Mishkaat al Masaabih, przypisy do numerów 319 i 320.

[10] Al-Bukhaari i Muslim.

[11] Muslim (3/203) i an-Nasaa'i (l/101).

[12] Nasb ur Raayah, l/70.

[13] Większość uczonych innych szkól prawnych niż Shafi`ii, jak również wielu ze szkoły Shafi`ii utrzymują że gdy mężczyzna dotyka swej żony, nie unieważnia to jego Łuduu. Oparte to jest na wielu dowodach, między innymi hadisie gdzie Aa`ishah (radhi Allahu `anahaa) powiedziała że "Prorok całował niektóre ze swoich żon, po czym modlił się nie robiąc Łuduu" (Przekazane przez Abu Dauud [Eng. Trans. 1/43 no. 179] i innych. Co do autentyczności tego hadisu różne są opinie, aczkolwiek najmocniejszą opinią wydaje się być że jest on autentyczny. Bardzo szczegółowa analiza tego hadisu znajduje się w 'Mashur Hasan Salmaan, 'al-Khilaafiyyaat' al-Bayhaqi [2/164-170]'.

Ibn Rushd cytuje ibn Abdul Barr w sprawie wyżej wymienionego hadisu, "hadis ten został także przekazany przez Ma`bad bin Nabaatah. Imam Shafi`ii powiedział: jeżeli jest on autentyczny, uważam że rytualne oczyszczenie nie jest [obowiązkiem] z powodu dotykania lub całowania." - 'Bidaayatul Mujtahid' [1/29-30].

Ibn Hadźar cytując ash-Shafi`ii przekazał, "Zostało to przekazane od Ma`bad bin Nabaatah, od Muhammad bin `Amr bin `Ataa, od Aa`ishah że Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) całował [swoje żony] nie dokonując ablucji. Nie znam stanu Ma`bad. Jeżeli jest on wiarygodny i dokładny, wtedy dowód jest w powiedzeniu Proroka." - 'Talkhees al-Habeer' [pg. 44].

An-Nawawi pisze w 'Madźmu`' [2/34], "Naszym madhab jest, że jeżeli skóra mężczyzny zetknie się ze skórą kobiety, unieważnia to [stan ablucji], bez względu na to czy było to z pożądaniem czy inaczej."

Znaną pozycją w szkole prawnej Hanbali jest, że jeżeli mężczyzna dotknie kobietę z pasją, jego stan ablucji zostaje unieważniony, w innym przypadku nie." - 'Al-Mughni' [1/192].

Ten pogląd jest również utrzymywany wśród Maalikii. - 'Al-Mudawwanah' [1/13].

Według Hanafii dotknięcie kobiety nie unieważnia stanu ablucji. - 'Haashiyah ibn Aabideen' [1/147].

Szeich Mashur twierdzi że najmocniejszą opinią jest, że dotknięcie kobiety nie unieważnia stanu ablucji. - tahqeeq 'al-Khilaafiyyaat' [2/216-219].

Szeich ibn Uthaimiin (rahimahullaah) pisze, komentując werset (al-Ma`idah, 5:6), że Łuduu nie zostaje unieważnione poprzez dotknięcie kobiety, bez względu na to czy dotyk ten jest z pożądaniem czy też nie (‘Differences of Opinion Amongst the Scholars', english translation by Abu Safwan Farid Ibn Adbulwahid Ibn Haibatan; str.28).

[14] Imaam Malik przekazał to w swojej al-Mułatta.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m