islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czy Wysłannik zabronił spisywać Hadisy?

Autor: al-Haafidh Ibn Kathiir
tytuł: 'al-Baa'ithul Hatheeth Sharh Ikhtisaar 'Uloomul Hadeeth' str. 129-130
Commentary: Shaykh Ahmad Muhammad Shaakir
Translated by: Maaz Qureshi [ www.troid.org ]
z angielskiego tłumaczył: abu anas

zobacz także:
Wiarygosność sunny

Al Haafidh Ibn Kathiir powiedział :

Zaprawdę, przekazane zostało w Sahih Muslim od Abi Sa'iid al-Khudrii w formie marfuu' [i], 'Ktokolwiek spisze ode mnie coś innego niż Qur`aan, niech to wymaże.'

Ibnus Salaah powiedział, 'Co do tego, że było to nie mile widziane zostało nam przekazane od: 'Umar, Ibn Mas'uud, Zayd Ibn Thaabit, Abu Muusaa, Abu Sa'iid oraz grupę późniejszych Sahabah i następnej generacji.'

Powiedział także, 'Zostało przekazane względem zezwolenia [spisywania hadisów] od: 'Alii, oraz jego syna al-Hasan, Anas, 'Abdullaah Ibn 'Umar Ibnul 'Aas oraz grupę Sahabah i następnej generacji.'

Zakaz ten został jednak zniesiony przez inne Hadisy które wskazują na zezwolenie.

Buchari i Muslim przekazują że okoliczności wymagały aby Abi Shaah spisał coś od Proroka (sallallaahu 'alayhi wa sallam), co usłyszał na jego kazaniu. Miało to miejsce w roku zwycięstwa nad Mekką (dwa lata przed śmiercią Wysłannika). Wysłannik (sallallaahu 'alayhi wa sallam) powiedział, "Zapiszcie dla Abi Shaah."

Abu Dauud, al-Haakim i inni przekazali od 'Abdullaah Ibn 'Umar Ibnul 'Aas który powiedział, "Powiedziałem, 'O Wysłanniku Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam), zaprawdę usłyszałem coś od ciebie, czy mogę to spisać?' Odpowiedział, 'Tak.' Powiedziałem, '[Gdy jesteś] zadowolony i [gdy jesteś] zły?' Odpowiedział, 'Tak, gdyż nie mówię [nic innego] w tych dwóch [stanach] jak tylko prawdę.'"

Buchari przekazał od Abu Hureyrah że powiedział, "Nikt spośród Towarzyszy Wysłannika Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam) nie znał więcej hadisów niż ja, nikt oprócz 'Abdullaah Ibn 'Umar. Zaprawdę on miał zwyczaj spisywać, a ja nie spisywałem."

Tirmidhi przekazał że Abu Hureyrah powiedział, "Pewien Ansaari siedział z Wysłannikiem Allaha (sallallaahu 'alayhi wa sallam). Usłyszał od niego hadith który go zadziwił, lecz nie mógł go zapamiętać. Poskarżył się Wysłannikowi Allaha Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam). Wysłannik (sallallaahu 'alayhi wa sallam) powiedział, 'Użyj swojej prawej ręki.' I pokazał swą ręką aby pisał."

W Musnad (no. 7276) oraz w Tabaqaat Ibn Sa`ad'a (5/209) istnieje także dowód na to, że Sahabah spisywali hadisy dla pewnego beznogiego mężczyzny po czym on z nich czytał.

Hadisy te, wraz z potwierdzeniem tego czynu przez większość Sahabów, Tabi`iin, oraz zgodą Ummy co do zezwolenia - są dowodem na to że hadith Abi Sa`iid'a został zniesiony. Hadith ten obowiązywał na początku Islamu gdy istniała obawa że odciągnie to uwagę Sahabah od Qur`anu, oraz gdy istniała obawa że co innego niż Qur`aan mogło by zostać z nim zmieszane.

Hadith od Abi Shaah który miał miejsce w ostatnim etapie życia Proroka (), oraz inne podobne narracje od Abi Hurayrah stawiają sprawę jasno. `Abdullah ibn `Umar pisał hadisy w późniejszym etapie Islamu, podczas gdy Abu Hurayrah nie pisał, co jest dowodem na to iż 'Abdullaah Ibn 'Umar pisał po tym jak Abu Hurayrah przyjął Islam.

Jeżeli hadith zakazujący spisywanie hadisów, przekazany przez Abi Sa'iid nastąpił by po innych hadisach zezwalających, to towarzysze Proroka by o tym wiedzieli.

Jednak cała Ummah zgodna była co do tego, że zezwolenie spisywania hadisów miało miejsce w późniejszym etapie Islamu (za życia Proroka). I jest to zgoda potwierdzona wieloma powtarzającymi się uczynkami z każdej grupy Ummy, po pierwszej fazie. Niech Allah będzie im wszystkim miłosierny.


[i] marfuu': Pochodzi od arabskiego słowa, 'rafa'a', co znaczy: podniesiony, lub podnosić. Marfuu' oznacza że coś zostało podniesione, w tym przypadku - narracja marfuu', to narracja która zatrzymuje się na Towarzyszu w łańcuchu przekazu, lecz tekst jest takiego rodzaju ze nikt inny jak tylko Prorok (sallallaahu 'alayhi ła sallam) mógł to powiedzieć. Oznacza to że Towarzysz nie mówi że słyszał ten przekaz od Proroka (sallallaahu 'alayhi ła sallam), jak w tym przypadku.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m