islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w Imiona i Atrybuty Allaha

źródło:
Usûl-us-Sunnah, Imâm Ahmad bin Hanbal - Rozdział 3, str. 114-118
ze szweckiego tłymaczył: abu anas

al-Awzâ`î (zmarł w 157H) powiedział,

"Spytałem az-Zuhrî'ego i Makhûl'a o wersety które zawierają Atrybuty [Allaha], powiedzieli, "Zostaw je tak jak są.""
(Sharh Usûl-il-I`tiqâd (3/430), al-Lâlikâ'î / Dhammat-ut-Ta'wîl, str. 18, Ibn Qudâmah)

al-Walîd bin Muslim (zmarł w 194H) powiedział,

"Pytałem Mâlik'a, al-Awzâ`î'ego, Layth'a bin Sa`d'a oraz Sufyân'a ath-Thaurî'ego (rahimahumullâh) o przekazy dotyczące Atrybutów [Allaha], wszyscy powiedzieli, "Pozastaw je takimi jakie są nie pytając "Jak?"."
(ash-Sharî`ah, str. 314, al-Âdziurî / al-Asmâ' was-Sifât, str. 453 / al-I`tiqâd str. 118, al-Bayhaqî)

Imâm Ahmad (zmarł w 241H) powiedział,

"Hadisy te należy pozostawić dokładnie takimi jakie są… Potwierdzamy je i nie porównujemy ich do niczego. Co do tego `ulemâ' (uczeni) są zgodni."
(Manâqib Imâm Ahmad, str. 155-156, Ibn-ul-Jauzî)

Nu`aym bin Hammâd (zmarł w 228H) powiedział,

"Osoba która twierdzi, że Allâh jest podobny do Swego stworzenia dopuściła się Kufr. A osoba która zaprzecza temu co Allah przypisał sobie także dopuszcza się Kufr. Zaprawdę nie istnieje żadne Tashbîh [i] w tym, w czym Allâh Siebie opisał, ani w tym w czym Jego Wysłannik Go opisał."
(al-`Uluww #217, Imâm adh-Dhahabî)

Imâm at-Tirmidhî (zmarł w 279H) powiedział,

"Zostało przekazane od więcej niż jednej osoby spośród Ahl-ul-`Ilm (ludzi wiedzy) o tego typu hadisach, że nie można dopuszczać do Tashbîh jeśli chodzi o Atrybuty Allaha, oraz że nasz Pan (tabârak ła ta`âlâ) schodzi do najniższego nieba każdej nocy. Mówią, "Potwierdźcie te wypowiedzi, wierzcie w nie, nie zaprzeczajcie im i nie podważajcie ich." Podobna wypowiedź została przekazana od Mâlik'a bin Anas'a, Sufyân'a ath-Thawrî'ego, Ibn `Uyaynah i `Abdullâh bin al-Mubârak'a. Wszyscy powiedzieli na temat tego typu hadisów, "Zostaw je takimi jakie są nie pytając "Jak?"" Słowa te są słowami Ahl-ul-`Ilm, z Ahl-us-Sunnah łal-Dziamâ`ah. Niemniej jednak, Dziahmiyyah przeczą tym przekazom mówiąc, "To jest Tashbîh!" Allâh (ta`âlâ) wspomniał w wielu różnych miejscach w Swojej Księdze Atrybuty Ręki (al-Yadd), Słuchu (as-Sam`) i Wzroku (al-Basr), lecz Dziahmiyyah dokonują Ta'uîl [ii] tych wersetów i tłumaczą je w sposób inny niż Ahl-ul-`Ilm. Dziahmiyyah mówią, "Allâh nie stworzył Adama Swoją Ręką.", twierdząc że Ręka znaczy Moc Allâha."
(Sunan at-Tirmidhî (3/25))

al-Khattâbî (zmarł w 388H) powiedział,

"Madhab Salaf'ów dotyczący Atrybutów [Allaha], to potwierdzenie ich dokładnie tak jak są według ich jawnego i oczywistego znaczenia (`alâ dhâhir), negowanie wszelkiego rodzaju Tashbîh dotyczącego Nich nie czyniąc Takyîf [iii] ."
(al-Ghuniyah `an Kalâm wa Ahlih, #137)

Imâm as-Sâbûnî (zmarł w 499H) powiedział,

"Zaprawdę, Ashâb-ul-Hadîth [iv] świadczą o Tauhiid Allâha, oraz o Proroctwie Jego Wysłannika. Znają swego Pana (`azza ła dziall) poprzez Jego Atrybuty o których nam powiedział w Swoim objawieniu, oraz poprzez to co Objawił, lub potwierdził, poprzez Swojego Wysłannika (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam). Nie wierzą w żadne Tashbîh Jego Atrybutów z atrybutami Jego stworzenia. Mówią, "Zaprawdę Allah stworzył Adama Swoimi Rękoma, jak to Sam powiedział w Koranie,

"O Iblisie! Co tobie przeszkodziło, że nie pokłoniłeś się temu, co Ja stworzyłem Moimi rękami?"
(Sura Sa`d, 30:75)

Więc nie wykręcają słów z ich kontekstu mówiąc, że Yadayn (Ręce Allaha) znaczy Ni`matayn (łaska) lub Qułłatayn (moc) - co jest zniekształceniem dokonywanym przez Mu`tazilah i Dziahmiyyah, niech Allah ich zniszczy. [Ashâb-ul-Hadîth] nie podważają Atrybutów, ani też nie przyrównują ich do atrybutów Jego stworzenia. Allâh (ta`âlâ) ochronił Ahl-us-Sunnah od tego typu zniekształceń, podważania i przyrównywania, i obdarzył ich wiedzą i zrozumieniem."
(`Aqîdat-us-Salaf ła Ashâb-ul-Hadîth łal-Â'immah #3)

Qâdhî Abû Ya`lâ (zmarł w 458H) powiedział,

"Dowodem na bezsens Ta'uîl jest to, że Sahâbah, oraz Tâbi`în którzy po nich nastąpili, rozumieli je (Atrybuty Allaha) według ich jawnego i oczywistego znaczenia (`alâ dhâhir). Nie uciekali się do Ta'uîl ani nie odwracali się od jawnego znaczenia. Jeżeli Ta'uîl byłoby dozwolone, poprzedzili by nas w tym …"
(Ibtâl-ut-Ta'uîlât li-Akhbâr-is-Sifât (manuskrypt) str. 21)

Ibn `Abdil-Barr (zmarł w 463H) powiedział,

"Ahl-us-Sunnah są zgodni co do potwierdzania wszystkich Atrybutów Allaha pochodzących z Koranu i z Sunny, wiary w nie i zrozumienia według ich jawnego i oczywistego znaczenia, a nie symbolicznie. Także nie podważa się ich znaczenia. Dziahmiyyah, Mu`tazilah i Khauâridź (Charydżyci) zaprzeczają im, i nie wierzą w nie według ich jawnego i oczywistego znaczenia. Twierdzą że osoba która w nie wierzy popełnia Tashbîh, a ten kto je czyta jest Mushabbih [v] ."
(at-Tamhîd (7/145))

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (zmarł w 728H) powiedział,

"Częścią wiary w Allaha, jest wiara w to jak Allah opisał Siebie, oraz w to jak opisał Go Jego Wysłannik Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam) - nie zniekształcając i nie zaprzeczając. Nie podważając i nie porównując…"
(`Aqîdat-ul-łastiyyah str. 3)[i] Porównywanie Allaha (subhânahu ła ta´âlâ) z Jego stworzeniem.

[ii] Dosłownie: "tłumaczenie", w przypadku ludzi innowacji oznacza "błędne tłumaczenie" dotyczące Imion i Atrybutów Allaha.

[iii] Podważane Imion i Atrybutów Allaha mówiąc na przykład, "Jak to jest możliwe…?".

[iv] Uczeni w dziedzinie Hadisów którzy trzymają się Koranu i Sunny.

[v] Osoba która popełnia Tashbîh.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m