islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sura al-Fatiha

źródło: tafsir na podstawie
"The interpretation of the meanings of the Noble Qura`an"
Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan.
Dar-us-Salaam Publications

Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie. Przed wschodem słońca (Salat ul-Fajr), w południe (Salat ul-Douhur), po południu (Salat al-Asr), po zachodzie słońca (Salat al-Maghrib) i wieczorem (Salat ul-Eishaa). Każda modlitwa zaczyna się tak zwanym "Adhan" - czyli wezwaniem do modlitwy. Podczas modlitwy recytuje się wersety z Koranu. Podstawowym wersetem jest Surat Al-Fatiha, czyli Sura otwierająca, którą odmawia się na początku każdej modlitwy.

Sura Al-Fatiha. pierwszy werset Koranu

 

1. W Imię Boga Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego

2. Wszelka chwała Bogu, Panu* A'lamin
(Ludzkości, Dżinów i wszystkiego co istnieje)**

3. Najbardziej Miłosiernemu, Najbardziej Litościwemu

4. Jedynemu Właścicielowi
(i Jedynemu panującemu Sędziemu) Dnia Sądu Ostateczengo (Dnia Zmartwychwstania)

5. Ciebie
(Jedynego) czcimy i Ciebie (Jedynego) prosimy o pomoc (we wszystkim)

6. Prowadź nas do Drogi Prostej***

7. Drogi tych których obdarzyłeś Swoim Zaszczyceniem****, nie
(drogą) tych którzy zasłużyli na Twój Gniew, i nie tych którzy zbłądzili.

*Pan: Słowo używane w Koranie to Rabb. Nie istnieje właściwy odpowiednik tego słowa w języku Polskim. Oznacza ono tyle co Jedyny Pan wszechświata, jego Stwórca, Właściciel, Organizator, Zwierzchnik, Ten który zaopatruje, planuje, podtrzymuje, miłuje, i daje bezpieczeństwo. Rabb jest także jednym z Imion Allaha. Słowo "Pan" zostało użyte jako najbliższe znaczeniu Rabb. Wszystkie miejsca w których występuje słowo "Pan" odnoszą się do Rabb, i powinny być rozumiane w ten sposób.

**(W. 1:2). Przekazał Abu Sa'id bin Al-Mu'alla: Podczas gdy się modliłem w meczecie, Wysłannik Allaha zawołał mnie ale mu nie odpowiedziałem. Później powiedziałem, "O Wysłanniku Allaha, modliłem się." On powiedział, "Czy Allah nie powiedział - odpowiadaj Allahowi (będąc Jemu posłusznym) i Jego Wysłannikowi gdy cię wzywa" (W. 8:24). Następnie powiedział do mnie, "Nauczę cię Sury która jest najpotężniejszą Surą w Koranie, zanim opuścisz meczet." Następnie wziął mnie za rękę, a gdy miał zamiar opuścić (meczet) powiedziałem mu, "Czy nie powiedziałeś mi że mnie nauczysz Sury która jest najpotężniejszą Surą w Koranie?" Na to odpowiedział: "Al-Hadmu lillahi Rabbil-A'lamin [Wszelka chwała i dzięki Bogu, Panu A'lamin (Ludzkości, Dżinów i wszystkiego co istnieje)], Surah Al Fatiha która jest As-Saba Al-Mathani [tj. siedem wielokrotnie recytowanych Wersetów] i Wytwornym Koranem który został mi dany." (Sahih al Bukhari, tom.6, No.1)

*** (W. 1:6). Są dwa typy przewodnictwa: a) Taufiq całkowicie pochodzące od Allaha. Allah otwiera serce osoby aby otrzymała prawdę (z niewiary do wiary w Islamski Monoteizm) b) Irszad poprzez wygłaszanie kazań przez Wysłanników Allaha i pobożnych kaznodziejów którzy nauczają prawdę, Islamski Monoteizm.

****(W.1:7). Do Drogi Proroków, Siddiqun (tj. stronników Proroków którzy pierwsi w nich uwierzyli, tak jak Abu Bakr As-Siddiq), męczenników i ludzi pobożnych, [tak jak Allah objawił: "Ktokolwiek jest posłuszny Allahowi i Jego Wysłannikowi, będzie w towarzystwie tych na których Allah zesłał swój Zaszczyt, Proroków, Siddiqun, męczenników i ludzi pobożnych. Jakże doskonali to są towarzysze!"(W. 4:69)]

Przed każdą modlitwą "Muezzin" wzywa wiernych do moditwy. Wezwanie to nazywa się "Adhan" i ma następujące znaczenie:

Bóg jest największy, Bóg jest największy, Bóg jest największy, Bóg jest największy. Świadczę, że nie ma bóstwa oprócz Boga, Świadczę, że nie ma bóstwa oprócz Boga. Świadczę, że Muhamed jest wysłannikiem Boga, Świadczę, że Muhamed jest wysłannikiem Boga. Chodźcie na modlitwę! Chodźcie na modlitwę! Przybywajcie ku zbawieniu! Przybywajcie ku zbawieniu! Bóg jest największy. Bóg jest największy. Nie ma bóstwa oprócz Boga.

Najpierw muzułmanie modlili się w kierunku Jerozolimy ale jeszcze za życia Mahometa zaczęli modlić się w kierunku Mekki. Z minbaru, rodzaju ambony, imam prowadzący modły wygłasza kazanie na wspólnej modlitwie w piątkowe południe.

Kiedy kalif Umar zdobył Jerozolimę i pokonał Bizancjum, nalegał by wjechać do miasta z małą garstką żołnierzy. Ogłosił mieszkańcom, że ich życie i mienie są bezpieczne a miejsca kultów nie zostaną im odebrane; poprosił również patriarchę Sofroniusza, by ten oprowadził go po wszystkich świętych miejscach. Patriarcha zaprosił go do modlitwy w Kościele Świętego Grobu, ale kalif wybrał modlitwę na zewnątrz twierdząc, że przyszłe pokolenia mogłyby ten czyn wykorzystać jako pretekst do zamienienia kościoła w meczet.

Według islamu człowiek nie rodzi się w „grzechu pierworodnym." Jest namiestnikiem Boga na ziemi. Każde dziecko rodzi się z fitrą, wrodzoną dyspozycją do poszukiwania prawdy, wiedzy i piękna. Islam uważa się za „religię pierwotną" ad-din al-hanif, która dąży do przywrócenia człowiekowi do stanu harmonii ze stworzeniem, do czynienia dobra i potwierdzania Jedyności Boga.

Liczba muzułmanów na świecie przekracza jeden miliard. Większość z nich mieszka na wschód od Karaczi. 30% żyje na Subkontynencie Indyjskim, 20% w Afryce Północnej, 17% w Azji Płd.-Wsch., 18% w świecie arabskim, 10% w krajach Byłego Związku Radzieckiego i Chinach. Turcja, Iran i Afganistan -10% - to niearabski Środkowy Wschód. Chociaż mniejszości muzułmańskie można znaleźć na całym świecie, łącznie z Ameryką Łacińską i Australią, to najważniejsze znajdują się w Rosji, Indiach i Afryce Środkowej.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m