islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Fauqiyah (Wzniosłość) Allaha

Rabi`i atur-Ra`ii (zmarł w 136H) powiedział: "Al-Istiuaa (Wznoszenie się Allaha) nie jest nieznane, lecz w jaki sposób (się dzieje) nie jest do zrozumienia. Od Allaha jest przesłanie, obowiązkiem Wysłannika jest je przekazać, a naszym obowiązkiem jest je potwierdzić." [i]

Abu Mut`ii al-Hakam ibn `Abdullaah al-Balkhii powiedział: "Spytałem Abu Haniifah o osobę która mówi, 'Nie wiem czy mój Pan (Allah) jest 'fi' (czyli nad) niebiosami czy na ziemi' Imam abu Haniifa odpowiedział, 'Jest on Kaafir, gdyż Allah powiedział: "Ar-Rahmanu `alal-`Arshi Istauaa" (Sura Ta Ha, 20:5) [ii], a Jego `Arsh (Tron) jest nad Niebiosami', więc spytałem, 'Jeżeli ktoś mówi, 'Wzniósł się nad `Arsh, lecz nie wiem czy `Arsh jest w Niebiosach czy na ziemi.' Abu Haniifa odpowiedział, 'Jeżeli przeczy że Allah jest nad niebiosami, to jest Kaafir'" [iii]

`Abdullah ibn al-Mubaarak (zmarł 181H) powiedzał: "nie mówimiy jak mówią Dziahmiyah, że Allah jest na ziemi, raczej Wzniósł się nad Swój Tron", spytano: "Jak mamy znać naszego Pana?", powiedział: "Nad niebiosami, nad (`ala) Swym Tronem" (Khalq Af`aalul-`Ibaad, Imaam Buchari, no.13)

Tak więc Allah jest ponad niebiosami 'bi dhatihi' (Swoim Ja, Swą Osobą), lecz jest z niami swą Wiedzą, Słyszy i Widzi.

Gdy Musa (Mojżesz) i Haruun (Aaron) alejhi salatu ła salaam mieli udać się do Faraona, obawiali się go, na co Allah ta`ala powiedział:

"Nie obawiajcie się! Zaprawdę, Ja jestem z wami - Słyszę i Widzę!"
(Sura Ta Ha, 20:46)

Werset ten tłumaczy słowa Allaha, które niektórzy ludzie błędnie rozumują:

"My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi."
(Sura Qaf, 50:16)

Sufyaan ath-Thaurii został spytany o werset "On jest z wami gdziekolwiek jesteście" (Koran, 58:7) i odpowiedział że chodzi o wiedzę Allaha [iv] .

"Czy, jesteście pewni, że Ten, który jest w (arabski: fii samaa - oznacza nad niebem) niebie, nie sprawi, żeby ziemia was pochłonęła, bo przecież ona drży"
(Koran, 69:16)

"Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie."
(Koran, 7:54)

Inne wersety też mówią że Allah jest NAD niebiosami (67:16, 7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:54, 57:4, 67:17).

Słynny hadis także wspomina o tym fakcie:

Mu'ałija ibn al-Hakam, (radija-llahu 'an) uderzył swoją niewolnicę która opiekowała się jego owcami, i przez to poszedł do Proroka (salla-llaahu 'alaihi ła sallam) i zapytał się co powinien uczynić jako pokutę za uderzenie jej.  Prorok (niech Pokój będzie z nim) odpowiedział, "Przyprowadź ją do mnie', więc Mu'ałija przyprowadził ją do Proroka.  Prorok (niech Pokój będzie z nim) następnie ją zapytał, "Gdzie jest Allaah?" a ona opowiedziała "Nad Niebiosami" [v], następnie Prorok zapytał ją, "Kim jestem?" a ona odpowiedziała, "Jesteś Posłańcem Allaaha", więc Prorok powiedział, "Uwolnij ją, albowiem jest ona prawdziwą wierzącą [Mu'mina]."
(Sahiih Muslim, Tom 1, Hadith #1094)

Pogląd że Allaah subhanahu wa ta`ala jest wszędzie jest poglądem Dziahmi (sekta którą założył Dziahm bin Safan (d. 128-745)), i szukamy schronienia u Allaha przed mówieniem o Nim czegoś o czym nie mamy wiedzy.


[i] Al-Bayhaqii, al-Asmaa was-Sifaat, no. 516; al-Lalika`ii, Usuul-`Itiqaad, no.665.

[ii] Józef Bielawski błędnie przetłumaczył werset ten słowami: "Miłosierny umocnił się na tronie", lecz znaczenie słowa Istiuaa tłumaczy się słowami,
1.      `Alaa: Wznosić się (w sposób odpowiedni dla Allaha)
2.      Irtafa`a: Podnosić się, iść w górę (w sposób odpowiedni dla Allaha)
3.      Sa`uda: Wspinać się (w sposób odpowiedni dla Allaha)
4.      Istaqarra: Osiąść, ustanowić (w sposób odpowiedni dla Allaha)
co do czego istnieje zgoda wśród Salaf, potwierdził to między innymi Ibn ul-Qayyim w an-Nuuniyyah.

[iii] Przekazał Ad-Dhahabii w Mukhtasirul-`Uluw, nr. 118

[iv] Imam Buchari cytował go w 'Khalq Af'aal `Ibaad'

[v] "Fi-s-Samaa" - "fi" może oznaczać "w" lub "nad" w języku arabskim, ale w tym kontekście oznacza "nad", ponieważ Allaah, 'Azza ła Dżall, nie może być objęty przez jakiekolwiek z jego stworzeń. Inne wersety także tłumaczą że słowo 'fi' oznacza 'na' lub 'nad',

"On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest [fi] na ziemi." (al-Baqara, 2:29)

"Powiedział Faraon:[...] i rozkażę was ukrzyżować [fi] na pniach drzewa palmowego." (Ta Ha, 20:71)
(Ibn Taimiyah: Szarhu-l-'Aqiidati-l-Łasitijja)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m