islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Filozodia - `ilm-ul-kalaam

Przytoczył: Abu Anas bin Marian

Jeżeli chodzi o pojęcie filozofii w Islamie to trzeba być świadomym, że wszelkiego rodzaju filozofia, retoryka i domysły [`ilm-ul-kalâm] w sprawach wiary nie jest dozwolona.

Imâm al-Barbahâri (zm. 329H - rahimahullâh) powiedział:
"Niech Allah będzie dla ciebie Miłosierny! Wiedz że spekulatywna mowa na temat naszego Pana, Najwyższego, jest rzeczą nowo wymyśloną, innowacją i zbłąkaniem. Nic nie wolno mówić na temat naszego Pana prócz tego jak On, subhanahu ła ta`ala, opisał Siebie w Koranie i co Jego Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) wytłumaczył swoim Towarzyszom. Zatem On, Wszechmogący jest Jeden: »Nic nie jest to Niego podobne, On jest Wszech-słyszący, Wszech-widzący« (Surah ash-Shura, 42:11)" [1]

Powiedział także:
"Każdy kto mówi o Atrybutach Pana Najwyższego, 'dlaczego?' wątpi w Allaha Wywyższonego i Błogosławionego." [2]

Imâm Shafi`i [zm. 204H - rahimahullâh] powiedział:
"Jeżeli ludzie wiedzieliby co zawiera teologiczna retoryka, to zaprawdę uciekali by od niej jak od lwa." [3]

Powiedział także:
"Mój werdykt względem ahl-ul-kalâm [4], jest że powinno się ich wychłostać liśćmi palm i butami, i wystawić na pokaz ich rodzinom i [innym] plemionom głosząc: "taka jest nagroda dla kogoś kto porzuca Księgę i Sunnę i zwraca się ku retoryce [kalâm]." [5]

Imâm Abu Yusûf, uczeń Imama Abu Hanifah [zm. 150H - rahimahullah] powiedział:
"Każdy kto szuka wiedzy poprzez kalâm stanie się heretyckim apostatą." [6]

Imâm Ahmad [zm. 241H - rahimahullah] powiedział:
"Człowiekowi który sięga po kalâm nigdy się nie powiedzie. Każdy kto sięga po tego rodzaju wiedzę w sercu ma skłonność do czynienia zepsucia." [7]

Imâm al-Auzâ`ii (zmarł w 157H - rahimahullâh) powiedział:
"Spytałem az-Zuhrî'ego i Makhul'a o wersety które zawierają Atrybuty [Allaha], powiedzieli, 'Zostaw je takie jakimi są.'" [8]

Al-Walîd bin Muslim (zm. 194H) powiedział:
"Pytałem Malik'a, al-Auza`i'ego, Layth'a bin Sa`d'a oraz Sufyân'a ath-Thaurî'ego o przekazy dotyczące Atrybutów [Allaha], wszyscy powiedzieli, 'Pozostaw je takimi jakie są nie pytając Jak?'." [9]

Imâm Ahmad powiedział na temat hadisów dotyczących Ru'yah [10] , Qadar [11] , Qur'an, i Atrybutów Allaha:
"Hadisy te należy pozostawić dokładnie takimi jakie są - potwierdzamy je i nie porównujemy ich do niczego. Co do tego `ulemâ' (uczeni) są zgodni." [12]

Powiedział także:
"Uważamy, że hadisy należy rozumieć w ich jawnym znaczeniu [`ala dhâhirihi], tak jak zostały przekazane przez Proroka. Wdawanie się w teologiczną retorykę względem nich jest innowacją. Wierzymy w nie tak jak zostały nam przekazane, w [ich] jawne znaczenie i z nikim się nie spieramy o nie." [13]

Shaykh-ul-Islam Ibn Taymiyyah (zmarł w 728H - rahimahullâh) powiedział:
"Częścią wiary w Allaha, jest wiara w to jak Allah opisał Siebie, oraz w to jak opisał Go Jego Wysłannik Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi ła sallam) - nie zniekształcając i nie zaprzeczając. Nie podważając i nie porównując." [14]

Szeich Muqbil ibn Hadii al Wad`î (rahimahullâh) powiedział:
"Nie uznajemy `Ilm-ul-Kalâm i uważamy, że jest ona jedną z największych przyczyn przez które Muzułmanie się podzielili." [15]

Pozycja intelektu w Islamie

Allâh objawił co w przybliżeniu znaczy:

»Czy widziałeś tego, który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i położył pieczęć na jego słuchu i jego sercu; i położył zasłonę na jego spojrzeniu. Któż więc, poza Bogiem, poprowadzi go drogą prostą? Czyż wy się nie opamiętacie?« [Surah al-Dżathiyah, 45:23]

»I ci, którzy się różnią co do Księgi, z pewnością znaleźli się w głębokim odszczepieństwie!« [Surah al-Baqarah, 2:176]

Imâm Abul Mudhaffar as-Sam'ânî [zm. 498H] powiedział:
"Ludzie Sunny mówili: 'Fundamentem religii jest naśladowanie (al-Ittibâ`), a intelekt jest podwładny.' Jeżeli fundamentem religii byłby intelekt, stworzenie nie byłoby w potrzebie objawienia, ani Proroków, a ważność nakazów i zakazów nie miałaby znaczenia. Każdy kto chce mógł by mówić co pragnie." [16]

'Abdullâh Ibn 'Umar powiedział:
"Zaprawdę, siedziałem z moim bratem na zebraniu. Starszyzna spośród Towarzyszy Wysłannika przyszła i usiedli przy jednych z jego [Wysłannika] drzwi. Nie chcieliśmy ich rozdzielić więc usiedliśmy w pokoju. Wspomnieli jeden z wersetów z Koranu, i zaczęli dyskutować na jego temat aż podnieśli głos. Na to Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) wyszedł zezłoszczony. Zaprawdę jego twarz była czerwona. Rzucił w nich kurzem i powiedział: 'Uspokójcie się ludzie! Nacje przed wami zostały zniszczone z tego powodu, z powodu poróżnienia się w sprawie proroków i porzucenia pewnych części ksiąg dla innych części. Zaprawdę, Koran nie został zesłany przecząc samemu sobie, raczej potwierdza siebie. Zatem to co znacie z niego, według tego postępujcie, a czego nie wiecie, to odwołajcie się do kogoś kto ma wiedzę na ten temat.'" [17]

Imâm Ahmad powiedział:
"Zwracamy się z Koranem do kogoś kto ma o nim wiedzę, do Allâha Błogosławionego Wywyższonego. On ma o nim największą wiedzę." [18]

'Abdullâh Ibn Mas'ûd powiedział:
"Naśladujcie i nie wprowadzajcie innowacji, gdyż zaprawdę to co otrzymaliście wystarcza, a każda innowacja jest zbłąkaniem." [19]

Imâm al-Baghauî powiedział:
"Uczeni spośród ludzi Sunny zgodni są co do zakazu kłócenia się i argumentacji, i [zgodni są] co do odciągania innych od dyskutowania teologicznej retoryki (kalâm) i uczenia się jej." [20]

Imâm ash-Shâfi'î powiedział:
"Aby poddany spotkał Allâha ze wszystkim co zostało zabronione prócz szirk jest dla niego lepsze niż teologiczna retoryka. Zaprawdę, myślę że Muzułmanin nie mógłby powiedzieć rzeczy które widziałem wśród ahl-ul-kalâm." [21]

Powiedział on (rahimahullâh) także:
"Każdy kto okazuje nacjonalizm lub teologiczną retorykę i wzywa do tego, ten odstąpił od wyznania (shahâdah). Aby poddany spotkał swego Pana Wywyższonego i Wysławionego z każdym grzechem prócz shirk, jest lepsze niż spotkanie Go z jakimkolwiek pragnieniem (ahuâ`)." [22]

Gdy Imâm Ahamd poddany był inkwizycji przez al-Mu'tasim, powiedział do niego:
"Nie jestem osobą która argumentuje i używa teologicznej retoryki (kalâm). Jestem jedynie osobą narracji i przekazów." [23]

Imâm al-Auzâ'î powiedział:
"Trzymaj się narracji Salaf, nawet jeżeli ludzie się tobie sprzeciwiają i wystrzegaj się opinii ludzi, nawet jeżeli je upiększają swoją mową." [24]

Powiedział także:
"Miej cierpliwość na [drodze] Sunny, i zatrzymaj się tam gdzie ludzie [salaf] się zatrzymali. Mów co oni mówili, i powstrzymuj się od tego od czego oni się powstrzymali. Podążaj drogą twoich bogobojnych Salaf, gdyż zaprawdę wystarczające jest dla ciebie, to co im wystarczyło." [25]

Droga Salaf jest najlepszą Metodologią i pośrednią drogą:

Allâh mówi co w przybliżeniu znaczy:

»Pierwsi poprzednicy spośród muhadżiruun [26] i ansaar [27] , i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra - Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. On przygotował dla nich Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. To jest osiągnięcie największe!« [Surah at-Taubah, 9:100]

Imâm Abu Hâtim ar-Râzî powiedział:
"Oznaką ludzi innowacji jest ich nienawiść do ludzi narracji (Ahlul-Athar). Oznaką heretyków (Zanâdiqah) jest że nazywają ludzi Sunny, Hashauiyyah (bezwartościowi), pragnąc w ten sposób unieważnić narracje. Oznaką Dżahmiyyah [28]  jest że nazywają ludzi Sunny, Mushabbihah [29]. Oznaką Qadariyyah [30] jest że nazywają ludzi narracji Mudżbirah [31].  Oznaką Murdżi'ah [32] jest że wyzywają ludzi Sunny od Mukhâlifah (oponentów) i Nuqsâniyyah (wybrakowanych). Oznaką Râfidhah [33] jest że nazywają ludzi Sunny, Nâsibah [34]. Ludzie Sunny jednak nie zasługują na żadną z tych nazw, i absurdem jest ich wyzywanie." [35]

Imâm, al Hâfidh - Muhammad Ibn Sinân al-Wâsitî powiedział:
"Mushabbihah to ci którzy wykraczają poza hadisy. Jeżeli zaś chodzi o tych którzy posługują się hadisami, to nie dodają nic do tego co usłyszą. Oni są ludźmi Sunny. Wierzą jedynie w to co przynosi hadis, oni są wierzący. Wierzą w to z czym Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) został posłany, Księgę i Sunnę." [36]

Zakaz używania terminologii która nie jest zawarta w Koranie lub Sunnie w kwestiach wiary

Shaykhul Islâm Ibn Taymiyyah powiedział:
"Zaprawdę, wybitni imamowie zabraniali używania wątpliwych i zmyślonych uogólnionych nazw. W [nazwach] tych prawda jest pokryta fałszem, a wraz z tym powodują one wątpliwości, różnice i doświadczenia (fitnah) które oponują przekazanej terminologii, oraz temu czego znaczenia nie zostały w pełni wyjaśnione. Zatem ze wszystkim co zostało przekazane można się zapoznać, i wszystko co jest znane można ujawnić. Tak jak powiedział Imâm Mâlik: 'Jeżeli istnieje mało wiedzy, ujawnia się próżność, a jeżeli istnieje niewiele narracji, wzrastają pragnienia [ahua].' Tak więc jeżeli jakiekolwiek słowo nie zostało potwierdzone przez tekst, ani jego znaczenie nie jest znane przez intelekt, to jest ono bezużyteczne i pełne pragnień…" [37][1] Sharh-us-Sunnah, #13

[2] Sharh-us-Sunnah, #15

[3] Przekazał Ibn Qudamah w Burhan fii Bayanil-Qur`ân

[4] Ahl-ul-kalâm, są tymi którzy swą religię i wiarę opierają na retoryce, domysłach, innowacjach i pragnieniach. Ahl-us-Sunnah opierają swą wiarę i religię na źródłach objawionych, na Koranie i Sunnie, nie dokonując zniekształceń, nie przecząc i nie porównując.

[5] Przekazał Ibn Abdil-`Izz w Sharh-ut-Aqidatit-Tahawiyah, str. 74.

[6] Przekazał Ibn Qudamah w Burhan fii Bayanil-Qur`ân.

[7] Ibid.

[8] Sharh Usul-il-I`tiqâd (3/430), al-Lâlikâ'î / Dhammat-ut-Ta'wîl, str. 18, Ibn Qudâmah

[9] Ash-Sharî`ah, str. 314, al-Âdziurî / al-Asmâ' was-Sifât, str. 453 / al-I`tiqâd str. 118, al-Bayhaqî

[10] Ru`yah - odnosi się do tego że ludzie ujrzą Allâha w Dniu Zmartwychwstania i w życiu przyszłym.

[11] Qadr jest przeznaczeniem które Allâh ustanowił, dobrym jak i złym.

[12] Manâqib Imâm Ahmad, str. 155-156, Ibn-ul-Dżauzî.

[13] Usûl-us-Sunnah, #27.

[14] `Aqîdat-ul-łastiyyah str. 3.

[15] Al-Makhradż min al-Fitnah, #7

[16] Zostało to przekazane przez jego ucznia, Ismâ'îl Ibnul Fadhl w al-Hudż'ah (85/A). Imâm Abul Mudhaffar as-Sam'ânî był wielkim uczonym z dziedziny hadîth i fiqh.

[17] Przekazał Imâm Ahmad w Musnad (nr. 6802) od Abî Hâzim, od 'Umar Ibn Shu'ayb, od ojca, od dziadka. Sanad tej narracji jest hasan [dobra].

[18] Przekazał Hanbal Ibn Ishâq w al-Mihnah (str. 45), od Ahmada.

[19] al-Hudż'ah (83/A).

[20] Sharh-us-Sunnah (1/216).

[21] Sahih, przekazał Ibn Abî Hâtim w Adâbush-Shâfi'î (str. 182).

[22] Sahih, przekazał Ismâ'îl Ibnul Fadhl w al-Hudż'ah (7/B).

[23] Przekazał Hanbal Ibn Ishâq w al-Mihnah (str. 54) od Imama Ahmeda.

[24] Przekazał al-Bayhaqî w al-Madkhal (nr. 233), z autentycznym isnâd.

[25] Przekazał Ismâ'îl Ibnul Fadhl w al-Hudż'ah (6/A-B), z autentycznym isnâd.

[26] Ci którzy wyemigrowali z Mekki do Medyny wraz z Prorokiem.

[27] Ci którzy mieszkali w Medynie, którzy przyjęli i pomagali muhadżirom i Prorokowi.

[28] Dżahmiyah - są zwolennikami Dżahm Ibn Safûân, ucznia Dża'ad Ibn Dirham, którzy oboje zostali straceni za apostazję za czasów młodszych tâbi'în. Do ich wiary należy to że przeczą Atrybutom Allâha i uznają że Koran [słowa Allaha] jest stworzony.

[29] Mushabbihah - są tymi którzy uznają że Allâh jest podobny do stworzenia, oraz że Atrybuty Allâha są podobne do Stworzenia. Wiara ta była po raz pierwszy propagowana przez Maqâtil Ibn Sulaymân al-Khurasânî, za czasów tâbi'în.

[30] Qadariyyah - są także zwolennikami Dżahm Ibn Safuân. Sekta ta założona została przez Ma'abad Ibn Dżuhanî w Basrah pod koniec ery Sahabah. Przeczą Qadar (przeznaczeniu) i uważają, że człowiek sam jest stwórcą swych uczynków które nie podlegają Mocy i Rozkazom Allâha.

[31] Mudżbirah lub Dżabariyyah - uważają że ludzie nie mają wolnej woli i nie są odpowiedzialni za swoje własne uczynki, tylko są do nich zmuszeni.

[32] Murdżi'ah - wierzą w irdżâ` (wiara że grzechy, wielkie bądź małe, nie wpływają na wiarę, i że îmân nie wzrasta i nie maleje). Pierwszym kto nawoływał do tej wiary był Ghîlân Ibn Abî Ghîlân al-Qadarî. Uważają także że uczynki nie są częścią wiary i że ludzie nie różnią się pod względem wiary.

[33] Rauâfidh - są ekstremalnymi szyitami którzy nazywają siebie Ithnâ Ash'ariyyah (którzy podążają za 12 imamami) lub Dża'afariyyah. Sekta ta powstała z inicjatywy 'Abdullâh Ibn Saba, Żyda który pojawił się pod koniec kalifatu 'Uthmâna. Przypisywał sobie miłość do 'Alî'ego i rodziny Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam). Sekta ta przeklina Sahabah i uważa ich za niewiernych, w szczególności Abu Bakr, 'Umar, 'Uthmân oraz żony Proroka. Wierzą także że Koran jest nie kompletny.

[34] Nauâsib - są tymi którzy nienawidzą 'Alî'ego i rodzinę Proroka.

[35] Przekazał Ibn ut-Tabarî w as-Sunnah (1/189).

[36] Przekazał Ismâ'îl Ibnul Fadhl w al-Hudż'ah (32/B), z autentycznym isnâd.

[37] Dar Ta'ârudhul 'Aql wan Naql (1/271)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m