islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czym jest `Ibaadah

Autor: Szeich `Abdur-Rahmaan Ibn Hasan al-Shaykh (zm. 1258H)
tytuł: Fathul-Madziid li-Sharh Kitaabit-Tauhiid (1/84-90)
źródło: [www.troid.org]
Z angielskiego tłumaczył: Abu Anas

Allah powiedział w Koranie co znaczy:

»I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.« (Surah ud-Dhaariyaat, 51:56)

Znaczenie `Ibaadah

Szeich ul-Islaam Ibn Taymiyyah (zm. 728H) - rahimahullaah - powiedział:
"Cześć (al-`Ibaadah) jest posłuszeństwem względem Allaha, naśladując to co nakazał poprzez swych Wysłanników." Powiedział także, "Cześć (al-`Ibaadah) jest pojęciem wszechstronnym obejmującym wszystko to co Allah kocha i z czego jest zadowolony - czy jest to mowa, czy uczynki, jawne czy skryte." (Madźmuu`ul-Fataawaa (10/149))

Ibnul-Qayyim (zm.751H) - rahimahullaah - powiedział:
"Cześć obraca się wokół piętnastu zasad. Ktokolwiek się nad nimi zastanowi osiągnie poziom `ubuudiyyah (służebności Allahowi). Można to wytłumaczyć jako że `Ibaadah podzielona jest między sercem, językiem i kończynami (ciała). Każda z tych trzech części objęta jest pięcioma prawami, które obejmują wszelkie uczynki: waadzib (obowiązkowe), mustahabb (zalecane), haraam (zabronione), makruuh (nie mile widziane), i mubaah (dozwolone)." (Madaaridź us-Saalikiin (1/109))

Imaam al-Qurtubii (zm.671H) - rahimahullaah - powiedział:
"Rdzeniem `Ibaadah jest pokora i poddanie. Wszelkiego rodzaju obowiązki które zostały ludziom nakazane, zwane są `ibaadaat (akty czci), ponieważ wymagane jest aby te akty czci wykonywać z pokorą i poddaniem się Allahowi - Najwyższemu." (Al-Dziaam`i li-Ahkaamil-Qur`aan (1/225), (17/56))

Ibn Kathiir (zm.774H) - rahimahullaah - powiedział:
"`Ibaadah jest posłuszeństwem wobec Allaha poprzez wykonując to co On nakazuje, i porzucając to co On zabrania; i jest to rzeczywistością oraz sednem Islamu. Islam znaczy: istislaam (poddanie i oddanie się) Allahowi - Najwyższemu - z największą pobłażliwością, pokorą i poddaniem się."

Powiedział także komentując powyższy werset:
"Zaprawdę Allaah - Najwyższy - stworzył świat Boży aby mógł Jego Jedynego czcić, nie przypisując Mu partnerów. Każdy kto jest Mu posłuszny zostanie całkowicie wynagrodzony, każdy zaś kto jest Mu nieposłuszny zostanie ukarany karą bolesną. Poinformował nas że nie jest zależny od stworzenia, ani też go nie potrzebuje. Raczej ono jest w potrzebie Allaha, w każdym stanie i w każdej sytuacji, gdyż On jest tym który je stworzył, który je utrzymuje i zaopatruje." (Tafsiirul-Qur`aanil-`Adthiim (7/402))

Znaczenie Taghuut

Mówi Allah - Najwyższy co znaczy:

»"Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: 'Czcijcie Boga i unikajcie at-taghuut (Surah an-Nahl, 16:36)

Słowo at-taaghuut pochodzi od słowa at-tughyaan, które znaczy: wykraczać poza granice.

`Umar Ibnul-Khattaab (radiyallaahu `anhu) powiedział:
"Taaghuut to Shaytaan (Diabeł)." (Przekazał at-Tabarii w Dziaami`ul-Bayaan `an-Ta`uiilil-Qur`aan (no. 5834)) [i]

Dziaabir (radiyallaahu `anhu) powiedział:
"Taaghuut'y to wróżbiarze i wróżki do których schodzą diabły." (Przekazał at-Tabarii w swym Tafsiir (no. 5845))

Imaam Maalik (zm.179H) - rahimahullaah - powiedział:
"Taaghuut: to wszystko co jest czczone oprócz Allaha." (Przekazał as-Suyuutii w ad-Durarul-Manthuur (2/22), przez Ibn Abii Haatim)

Imaam Ibn ul-Qayyim - rahimahullaahu ta`aalaa - podał jeszcze bardziej wszechstronną definicję mówiąc, "Taaghuut to wszystko to co powoduje że osoba przekracza granice względem tego co ktoś czci, naśladuje czy jest posłuszny. Tak więc taaghuut w jakimkolwiek narodzie, jest ten kto zwraca się do kogo innego niż Allaha i jego Wysłannika szukając wyroku; lub nie ma nic przeciwko gdy czczony jest oprócz Allaha; lub jest naśladowany bez jasnego dowodu od Allaha; bądź usłuchany w tym co wiadomo że jest nieposłuszeństwem wobec Allaha." (I`laamul-Muwaqqi`iin (1/53))


[i] al-Haafidh Ibn Hadżar w Fathul-Baarii (8/251), "Isnaad (łańcuch) przekazujących jest mocny."

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m