islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Kobiety w Raju

Autor: Szeich Muhammad ibn Salih al-`Uthaimîn
Tytuł: Fatwa Arkânil Islâm, str. 116.
Z arabskiego tłumaczył Hassan as-Sumali
Tłumaczenie z angielskiego oraz przypisy: Abu Anas bin Marian
źródło: [www.therighteouspath.com (pdf)]

Pytanie: Mówi się, że mężczyźni obdarzeni zostaną w raju kobietami zwanymi Hûr-ul-`Ayn (Hurysami), ale co otrzymają kobiety?

Odpowiedź: "Allâh Wywyższony Błogosławiony powiedział [co znaczy] odnośnie uciech Raju:

»Byliśmy waszymi przyjaciółmi w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym. Dla was będzie tam to, czego zapragną wasze dusze;  i dla was będzie tam to, o co wy poprosicie jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego, Litościwego.« (Surah Fussliat, 41:31-32)

I Wzniosły Błogosławiony powiedział także [co znaczy]:

»Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki.« (Surah az-Zukhruf, 43:71)

I powszechnie wiadomo, że małżeństwo należy do tych rzeczy które Dusza pragnie, zatem będzie miało ono miejsce także i w Raju. I Allâh Wniosły Błogosławiony da kobiecie jako męża w Raju, mężczyznę który był jej mężem na tej ziemi.

»Panie nasz! Wprowadź ich do Ogrodów Edenu, które im obiecałeś; im i tym, którzy czynią dobro, spośród ich ojców i ich żon, jak też ich potomstwa. Zaprawdę, Ty jesteś Potężny, Mądry!« (Surah Ghâfir, 40:8)[1]

Jeśli zaś kobieta nie była zamężna w tym życiu, to Allâh da jej jako męża w Raju mężczyznę z którego będzie zadowolona."[2]

koniec słów Szeicha Ibn-`Uthaimina

Kim są Hurysy?

»Będą tam hurysy o wielkich oczach, podobne do perły ukrytej [...] Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi, jednakowego wieku - dla tych po prawicy.« (Surah al-Waqiyah, 56:22-23,35-38)

Imam ibn Kathir powiedział na temat wersetu: »Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi (`urub), jednakowego wieku (atrab)...« "Wersety te opisują kobiety [spoczywające] na kanapach i łożach, mimo iż nie zostały one wspomniane bezpośrednio. Dla przykładu, Allâh powiedział, że Sulayman (Salomon) powiedział,

»Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające, szlachetne rumaki, on powiedział: "Zaprawdę, postawiłem wyżej miłość tego dobra aniżeli wspomnienie mego Pana; dopóki ono nie skryło się za zasłoną.« (Surah Sâd, 38:31-32) zatem »ono« odnosi się do zachodzącego słońca według uczonych Tafsiru.

Al-Akhfash powiedział, że werset, »Zaprawdę, stworzyliśmy je...« odnosi się do dziewic Raju, mimo iż nie mówi o nich bezpośrednio. Abu `Ubaydah powiedział iż zostały one wspomniane wcześniej w słowach Allâha, »Będą tam hurysy o wielkich oczach, podobne do perły ukrytej...« Dlatego też stwierdzenie, »Zaprawdę, stworzyliśmy je...« oznacza w życiu przyszłym, po tym jak się zestarzały w tym życiu, zostały przywrócone jako dziewice, młode, namiętne, piękne, dobre i pogodne.

Odnośnie słowa Allâha »kochające (`urubAd-Dahhak przekazał, że Ibn `Abbas powiedział, "Ich mężowie są ich ukochanymi, i one są ukochane swych mężów." Podobnie skomentował `Abdullâh bin Sardżis, Mudżâhid, `Ikrimah, Abu Al-`Aliyah, Yahya bin Abi Kathîr, `Atiyah, Al-Hasan, Qatâdah, Ad-Dahhak i inni.

Odnośnie słowa »jednakowego wieku (atrab)...« Ad-Dahhak przekazał od Ibn `Abbasa, "Oznacza to iż będą jednakowego wieku, mając trzydzieści trzy lata.« W innej narracji, "podobnego wieku" `Atiyah powiedział, "Odpowiedniego.'' 

Abu Hurayrah przekazał, że Apostoł Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Ludzie z pierwszej grupy ludzi która wejdzie do raju, będą olśniewać blaskiem jak pełnia księżyca, a ludzie [którzy wejdą] po nich olśniewać będą jak najjaśniejsza gwiazda na niebie. Nie będą oddawać moczu, ani załatwiać potrzeb fizjologicznych, nie będą pluć i nie będą mieli żadnych wydzielin z nozdrzy. Będą mieli grzebienie ze złota, a ich pot pachnął będzie jak musk (rodzaj perfum). Wnętrzności będą z drewna aloesowego. Ich żony będą hurysami. Wszyscy będą podobni do siebie, i podobni będą (posturą) do swego ojca Adama, wzrostu sześćdziesięciu łokci." (Sahih al-Buchari, tom 4, księga 55, numer 544)

Abu Hurayrah przekazał, że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Ludzie z pierwszej grupy ludzi która wejdzie do raju, będą olśniewać blaskiem jak pełnia księżyca, a ludzie [którzy wejdą] po nich olśniewać będą jak najjaśniejsza gwiazda na niebie. Ich serca będą jak serce jednego człowieka, gdyż nie będzie między nimi ani wrogości ani zazdrości;  każdy będzie miał dwie żony hurysy." (Sahih al-Buchari, tom 4, księga 54, numer 476)." (Tafsir Ibn Kathir [eng. trans.] Tom 9, str. 430-431)

Więcej na temat Raju

»My usuniemy z ich piersi wszelką zawiść, jaka się tam jeszcze znajduje. Pod nimi będą płynąć strumyki. I oni będą mówić: "Chwała niech będzie Bogu, który poprowadził nas do tego! Nie bylibyśmy w stanie pójść drogą prostą, gdyby nie poprowadził nas Bóg. Z pewnością posłańcy naszego Pana przyszli z prawdą!" Będzie im ogłoszone: "Oto dla was Ogród, dany wam w dziedzictwo za to, coście czynili!"« (Surah al-A'râf, 7:43)

»Tego, kto spełni dobre dzieło - czy to mężczyzna, czy kobieta - i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili.« (Surah an-Nahl, 16:97)

»Zaprawdę, Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na ciężar jednego pyłku. A jeśli to będzie czyn dobry, to On go podwoi i da, ze Swojej strony, nagrodę ogromną.« (Surah an-Nisâ', 4:40)

»Zaprawdę - muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.« (Surah al-Ahzab, 33:35)

»I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego spośród was, który czyni dobro, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Jesteście zależni jedni od drugich. A tym, którzy wywędrowali razem, i tym, którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw, i tym, którzy walczyli i zostali zabici - My, z pewnością, odpuścimy ich złe czyny, i wprowadzimy ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna nagroda!« (Surah Âli-Imrân, 3:195)

Anas (radiallahu `anhu)  powiedział że Posłaniec Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"W Raju istnieje targ na który ludzie będą przychodzić co piątek. Północny wiatr będzie wiał zraszając ich twarze i ubranie zapachem, zwiększając ich piękno i urodę. Powrócą do swych żon, których piękno i uroda także została zwiększona, a ich rodziny powiedzą: 'Na Allâha, wasze piękno i uroda wzrosła odkąd wyszliście.' Oni na to odpowiedzą: 'Na Allâha, wasze piękno i uroda także wzrosła odkąd wyszliśmy od was.''' (Riyadh-us-Sâlihîn, nr. 1889. Zebrał Muslim)


[1] Werset ten jest prośbą którą aniołowie wznoszą do Allâha za wiernych. Imâm Ibn Kathîr powiedział odnośnie tego wersetu: "To znaczy, zbierz ich razem, tak aby zaznali wzajemnej rozkoszy w sąsiadujących mieszkaniach. Podobnie jak werset [którego znaczenie brzmi]: »A do tych, którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą - My dołączymy ich potomstwo. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł. Każdy człowiek jest zastawem tego, co sobie zarobił.« (Surah at-Tûr, 52:21) Znaczy to, że będą oni tam równego statusu, tak że znajdą radość. I nie oznacza to, że obniżony zostanie status osoby która ma wyższy status tak aby połączyła się z osobą o niższym statusie. Przeciwnie. Ci którym zabrakło dobrych uczynków, zostaną wywyższeni jako błogosławieństwo od Allâha. Sa`îd ibn Dżubair powiedział: 'Gdy wierzący wejdzie do raju, spyta o swego ojca, syna i brata, i o to gdzie się znajdują. Będzie mu powiedziane, że nie osiągnęli takiego samego poziomu dobrych uczynków jak on. On zaś na to odpowie, ja jedynie dokonywałem wysiłku dla własnej korzyści i dla ich korzyści. I zostaną do niego przyprowadzeni aby dołączyć do niego, na tym samym poziomie na którym on się znajduje.'" (Tafsîr Ibn Kathîr, 4/73)

Połączenie się wierzącego z jego rodziną odnosi się jednak tylko do wierzących spośród jego/jej rodziny. Allâh objawił co znaczy: »Ogrody Edenu, do których wejdą oni oraz ci spośród ich ojców, którzy byli sprawiedliwi, jak też ich żony i ich potomstwo. A aniołowie będą wchodzili do nich przez wszystkie bramy: "Pokój wam! za to, iż byliście sprawiedliwi!" A jakże wspaniała ta ostateczna siedziba!« (Surah ar-Râ'd, 13:23,24)

Imâm Ibn Dżarîr at-Tabari powiedział odnośnie [znaczenia] tego wersetu, "Allâh mówi nam, że do Raju wejdą ci którzy opisani są w trzech poprzedzających wersetach »...Ci, którzy wiernie wypełniają przymierze Boga i nie naruszają układu; ci, którzy utrzymują to, co Bóg nakazał utrzymywać; ci, którzy się boją swego Pana i obawiają się złego rachunku; ci, którzy są cierpliwi, poszukując oblicza swego Pana; ci, którzy odprawiają modlitwę; ci, którzy rozdają z tego, czym ich obdarzyliśmy jako zaopatrzeniem - potajemnie i jawnie; ci, którzy odsuwają zło przez dobro...«, natomiast werset »... ci spośród ich ojców, którzy byli sprawiedliwi, jak też ich żony i ich potomstwo...« odnosi się do ich żon, rodzin i potomstwa, a ich 'sprawiedliwość' oznacza wiarę w Allâha, oraz posłuszeństwo Jego rozkazom i rozkazom Jego Posłańca (sal allahu `alejhi ła sallam)." (Dżâmi’ al-Bayân ‘an Ta’uîl Âyi’l-Qur’ân, 16/423)

[2] Szeich ibn `Uthaimîn powiedział także, "Radości Raju nie są ograniczone tylko dla mężczyzn, są one zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn." (Madżmû Fatawâ, 2/53)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m