islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Najlitościwszy okazuje miłosierdzie tym, którzy okazują je innym

Źródło: Al Asâlah (Nr 21 str. 17-19)
Z arabskiego na angielski tłumaczył: Isma'eel Alarcon
Tłumaczenie na polski: Basemka

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) ucałował pewnego razu Al-Hasana Ibn `Alî (tzn. swego wnuka) w obecności Al-Aqra’ Ibn Hâbisa. Rzekł więc Al-Aqra do niego: "Całujesz swe dzieci. Na Allaha, przysięgam, że nigdy nie pocałowałem żadnego z dziesiątki moich dzieci." Odpowiedział więc Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam): "Temu, który nie okazuje miłosierdzia (innym), miłosierdzie nie będzie okazane (przez Allaha)".

Zaprawdę, miłosierdzie -w naszej religii- ogarnia świat i to, co po nim nastąpi, jak również człowieka, zwierzęta, ptaki i nasze otoczenie.

Allah mówi (co znaczy):

»A moje miłosierdzie ogarnia wszystko.«

Allah nazywa Siebie miłosiernym i miłosiernymi określa też Swoich proroków i prawych swych poddanych. Allah mówi:

»Muhammad jest Posłannikiem Allâha a ci, którzy są z nim, surowi są dla niewierzących a miłosierni dla swoich.«

Allah sprawił, iż wysłanie Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) stało się miłosierdziem dla całego stworzenia, jak mówi:

»Czy nie wysłaliśmy ciebie (O Muhammadzie) jako miłosierdzie dla światów.«

Słowo 'światy' (`âlamîn ) jest dalece ogólne, w związku z czym, obejmuje świat ludzki, świat dżinnów, świat zwierząt i świat ptaków. Narody założone na ziemi i narody założone na morzach.

Allah nakazał wręcz, by miłosierdzie wkładane było w każdą rzecz i każde działanie. Dlatego kiedy zabijasz zwierzę ofiarne, okazujesz  miłosierdzie mówiąc Bismilâhi i ostrząc nóż  (by oszczędzić zwierzęciu cierpienia). Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Zaprawdę, Allah nakazał Ihsân (dobroć) dla wszystkiego. Więc kiedy ubijasz, ubijaj we właściwy sposób, kiedy zabijasz (w trakcie wojny) zabijaj we właściwy sposób. I niech każdy z was ostrzy właściwie swój nóż i uwalnia od cierpienia zwierzę, które ubija."

Allah przebaczył grzechy żydowskiej kobiecie lekkich obyczajów, która okazała miłosierdzie psu, ratując go od śmierci z pragnienia. Kobieta ta napełniła swój but wodą, a następnie podtrzymując pysk zwierzęcia, napoiła go. Allah był przeto wdzięczny za to, co uczyniła i przebaczył jej grzechy.

Pewnego razu Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) ujrzał jednego ze swych Towarzyszy trzymającego pisklę skowronka, który począł piszczeć nad głowami Towarzyszy. Był więc powiedział: "Któż pozbawił tego skowronka jego dziecka? Zwróćcie jej prędko dzieci!"

Czym słabszy i biedniejszy jest człowiek, tym więcej winniśmy okazać mu miłosierdzia. A bycie łagodnym dla niego jest najważniejszym obowiązkiem. Dlategoż właśnie zakazał nam nasz Pan, byśmy nie uciskali sierot. Allah mówi (co znaczy): »Nie uciskaj sieroty. I nie oddalaj biedaka.«

Powiedział Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam):

 "Ten, kto wspiera i opiekuje się wdową i każdym potrzebującym, jest jak mudżâhid (ten, który czyni Dżihâd) w imię Allaha." On (sal allahu `alejhi ła sallam) potarł głowę sieroty i powiedział: "Ja i stróż tej sieroty będziemy tak w raju - i poczynił on (sal allahu `alejhi ła sallam) gest środkowym i wskazującym palcem."

Istotnie, nakazał on (sal allahu `alejhi ła sallam) nam , byśmy opiekowali się dziećmi, kobietami i starszymi.

Zatem w swych ostatnich słowach do Towarzyszy powiedział:

"Modlitwa i to , co posiada twoja prawa ręka" "Opiekujcie się kobietami (tj. żonami)" I powiedział: "Najlepszymi z was są ci, którzy są najlepsi dla swych żon. A ja jestem najlepszy spośród was dla mych żon."

Miłosierdzie jest rzeczą wrodzoną, którą Allah umieścił w sercu każdej istoty, nawet lwa - najgroźniejszego z nich - o czym świadczy jego dobroć dla swoich dzieci.  Allah jest jednak bardziej litościwy dla swego stworzenia, niż matka może być dla swojego dziecka. Dlatego właśnie w dniu, w którym Allah stworzył miłosierdzie, stworzył sto jego części. Dziewięćdziesiąt dziewięć z nich pozostawił u Siebie i przez nie okaże swym niewolnikom litość w Dniu Sądu. Jedną setną tych części zesłał natomiast na ziemię, by dzieliły się  nią istoty ludzkie i zwierzęta.

Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam) potępił osobę, która pozbawiona jest miłosierdzia i która nie osiąga jej. Z tego powodu potępił on (sal allahu `alejhi ła sallam) tego, który zrywa więź rodzinną. Powiedział:

"Pokrewieństwo powiązane jest z tronem (`Arsz)." Oznacza to: "Ktokolwiek odłącza się ode mnie, oddala się od niego. Ktokolwiek zaś utrzymuje się ze mną, pozostaje blisko niego."

W innej narracji:

"Zaprawdę, pokrewieństwo będzie złączone z Tronem Najbardziej Litościwego w Dniu Sądu. Powie ono: 'to jest miejsce dla tych, którzy szukali schronienia w Tobie (od zerwania więzów rodzinnych)' Na co Allah odpowie, 'Czy uraduje Cię to, że połączę tych, którzy utrzymywali z Tobą, a odrzucę tych, którzy z Tobą zerwali?' Odpowiedziane będzie: 'O tak, mój Panie, będę uradowany.'"

I potępił on (sal allahu `alejhi ła sallam) despotycznych przywódców, którzy nie okazują litości swym ludziom, mówiąc: 'najgorsi przywódcy to ci, którzy uciskają okrutnie (al-hutamah)'

Allah nazwał zaś Siebie Ar-Rahmân i Ar-Rahîm, jest więc Najbardziej Litościwy na tym świecie i w życiu przyszłym (tj. Ar-Rahmân) i tym który okazuje najwięcej miłości i litości (tj. Ar-Rahîm). Dlatego właśnie nakazał miłosierdzie w każdej sytuacji. Muzułmanin rozpoczyna każde swe działanie od wypowiedzenia słów Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm, ażeby Allah pobłogosławił mu w tym posunięciu. Wynika z tego, że wszelkie poczynania, w które nie wkłada się miłości i litości pozbawione są też błogosławieństwa, a zarazem jakiegokolwiek dobra. Natomiast okazywanie miłości przez Braci w Islamie jest wynikiem Miłosierdzia, jakie zsyła im Allah.

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział

"Najlitościwszy okazuje miłosierdzie temu, kto okazuje je innym. Okazujcie miłosierdzie tym na ziemi, a Ten u góry okaże je wam."

O Allahu, miej miłosierdzie dla nas, tych na ziemi w Dniu, w którym nasze uczynki zostaną nam przedstawione. I spraw żebyśmy miłowali się tak, jak to czynili Towarzysze Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam). I miej miłosierdzie dla tych, których nie ma już wśród nas. O Rahmân, o Rahîm!

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m