islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy

Autor: Ibn al-Qayyim [i]
źródło: TZK090001  [www.salafipublications.com]

1) Sześć poziomów Nauki 

Ibn al-Qayyim - rahimahullaah- powiedział: "Istnieje sześć poziomów zdobywania wiedzy:

1) Zadawanie pytań w uprzejmy sposób.

2) Uważne przysłuchiwanie się w milczeniu.

3) Dobre rozumowanie.

4) Zapamiętywanie.

5) Wyuczanie.

6) Który jest owocem wiedzy: Postępowanie według zdobytej wiedzy i trzymanie się jej barier." [ii]

2) Owoce Pokory

Ibn al-Qayyim - rahimahullaah - powiedział: Pewien Salaf (Bogobojny Przodek) powiedział:

"Zaprawdę, sługa popełnia grzech poprzez który wchodzi do Raju; inny zaś czyni dobry uczynek za który idzie do Ognia (Piekła)." Został spytany: Jak to możliwe? Odpowiedział: "Osoba która popełniła owy grzech, nieustannie o nim myśli; co powoduje że obawia się go, żałuje go, płacze nad nim i czuje wstyd przed swym Panem - Najwyższym - z powodu tego grzechu. Staje przed Allah, ze złamanym sercem i opuszczoną głową w pokorze. Tak więc grzech ten przynosi mu większą korzyść niż wiele dobrych uczynków, gdyż wywołał u niego pokorę i skromność - które prowadzą do jego szczęścia i sukcesu - do tego stopnia, że grzech ten staje się powodem dla którego wchodzi do Raju.

Co do osoby która czyniła dobre uczynki, nie uważa tych dóbr za łaskę od swego Pana. Staje się raczej arogancka i dumna z siebie mówiąc: dokonałem tego i tego, takich a takich uczynków. Powoduje to jeszcze większą dumę, arogancję i schlebianie sobie - do tego stopnia, że staje się to powodem jego zguby." [iii]

3) Oczyszczanie Serca

Ibn al-Qayyim - rahimahullaah - powiedział: "Nie ma wątpliwości że rdza pokrywa serce, tak jak pokrywa naczynia metalowe – srebro i tym podobne. Rdzę serca usuwa się przez dhikr (wspominanie Allaha), gdyż dhikr poleruje serce aż staje się jak błyszczące lustro. Jeżeli jednak dhikr zostanie porzucone, rdza powraca; a gdy wszczyna się (dhikr), ponownie oczyszcza się serce.

Rdza pokrywa serce z dwóch powodów. Z powodu grzechów i ahafah (zaniedbywanie wspominania Allaha). Oczyszczenie i polerowanie serca dokonuje się poprzez dwie rzeczy: idtighfar (szukanie przebaczenia Allaha) i dhikr." [iv]  

4) Dzihaad przeciwko samemu sobie

Dzihaad (wysiłek) przeciwko duszy ma cztery poziomy:

Pierwszy: Wysiłek w nauce religii prawdy, bez czego nie ma powodzenia. Zaprawdę, prawdziwe szczęście, ani rozkoszowanie się tym światem i światem przyszłym bez tego nie istnieje.

Drugi: Wysiłek w postępowaniu według wiedzy którą się zdobyło, gdyż wiedza pozbawiona uczynków nie przyniesie żadnej korzyści, a raczej zaszkodzi.

Trzeci: Wysiłek w zapraszaniu innych do niej (wiedzy), oraz uczenie tych którzy nie wiedzą. W innym przypadku osoba taka może stać się z tych, którzy ukrywają jasne i zwierzchnicze objawienie Allaha. Wiedza taka nie przyniesie korzyści, ani też nie ocali od kary Allaha.

Czwarty: Wysiłek aby być cierpliwym i wytrwałym w stosunku do tych którzy są przeciwni tej da'uah (wezwanie) do Allaha, oraz tych którzy pragną wyrządzić krzywdę - cierpliwie znosząc wszelkie trudności dla względu Allaha.

Gdy te cztery poziomy zostały osiągnięte uznaje się, że osoba która je osiągnęła należy do Rabbaaniyyuun. Salaf byli zgodni co do tego, że Uczony nie zasługuje na tytuł Rabbaanii dopóki nie rozpozna i nie uzna prawdy, dopóki nie postępuje według niej, i dopóki nie uczy jej innych. Tak więc każdy kto posiada wiedzę, postępuje według niej, oraz przekazuje tą wiedzę innym, uznany jest za osobę należącą do Rabbaaniyyuun." [v]

5) Doświadczenia Serca

Ibn al-Qayyim powiedział, komentując następujący hadis: "Serca zostaną poddane próbom i zmartwieniom (Fitan), tak jak mata trzcinowa jest spleciona, źdźbło po źdźble. Na każdym sercu które wchłonie te próby, pojawi się czarna kropka. Na każdym zaś sercu które je odtrąci, pojawi się biała kropka. Wynikiem tego są serca dwóch rodzajów: jedno białe jak kamień, któremu nie zaszkodzą próby tak długo jak niebiosa i ziemia będą trwały; drugie zaś będzie ciemne i zardzewiałe, jak przewrócone naczynie; nie będące w stanie rozpoznać dobra, ni odeprzeć zła, lecz pochłonięte będzie swymi pragnieniami." [vi]

"Fitan (próby, nieszczęścia) którym serca są poddawane - oraz które są powodem ich słabości - to:

(i) próby dotyczące shahuah (fałszywe pragnienia) oraz

(ii) próby dotyczące shubhah (wątpliwości).

Pierwsza z nich powoduje że intencje i pragnienia stają się skorumpowane, druga zaś powoduje że wiedza i wiara stają się skorumpowane". [vii]

Omawiając tego typu próby, Ibn al-Qayyim - rahimahullaah - powiedział: "Serca - poddane takim fitan (próbom, nieszczęściom) - są dwóch rodzajów:

Pierwszy rodzaj serca gdy poddane zostaje takim próbom, wchłania je jak gąbka która wchłania wodę, pozostawiając w nich czarną kropkę. Takie serce wchłania przeróżne próby którym zostaje poddane, aż staje się ciemne i skorumpowane - co jest znaczeniem słów "przewrócone naczynie." Gdy to następuje, dwie groźne i śmiertelne choroby chwytają serce i kierują je ku zniszczeniu:

Pierwsza: pomieszanie dobra ze złem, więc ani nie rozpoznaje dobra, ani nie odpiera zła. Choroba ta może tak opanować serce, że wierzyło będzie ono iż dobro jest złem; a zło dobrem, Sunna Bidą (innowacją); a Innowacje Sunną, prawda fałszem; a fałsz prawdą.

Druga: sądzenie według własnych namiętności i pragnień, poddanie się im i podążanie za nimi stawiając je ponad to z czym został wysłany Prorok Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam).

Drugi rodzaj serca, to serce w którym światło Iman'u (wiary) jest jasne i jej blask promienieje. Gdy serce takie poddane zostaje próbom, odpiera je i odwraca się od nich. To wzmacnia światłość, promieniowanie i siłę." [viii]

6) Cztery reguły Czci

Ayah (werset): "Ciebie jedynie Czcimy." (Surah al faatihah, 1:5) zbudowana jest na czterech regułach: Potwierdzenie tego co kocha Allah i Jego Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallaam), (i) mową serca, (ii) i języka; oraz (iii) uczynkami serca (iv) i ciała.

Tak więc al-'ubuudiyyah (służebność i poddanie Allahowi) jest wszechstronnym pojęciem tych czterech poziomów. Osoba która je realizuje, realizuje: "Ciebie jedynie Czcimy."

Mową serca jest: i'tiqaad (wiara) w to o czym Allah - Najdoskonalszy - nas poinformował względem Samego Siebie; dotyczące Jego Imion, Jego Atrybutów, Jego Czynów, Jego Aniołów, oraz wszystkiego tego co zesłał na język Swego Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallaam).

Mową języka jest: poinformowanie i przekazanie (tego co Allah objawił), wzywanie, bronienie, wytłumaczenie fałszywych innowacji które temu przeczą, ustalenie wspominania (dhikr), oraz przekazanie tego co (objawienie Allaha) nakazuje.

Uczynkami serca są: miłość do Allaha, poleganie na Nim, powracanie ze skruchą ku Niemu, obawa przed Nim i nadzieja w Nim, ustanowienie Diin (religii, wiary, wiedzy) czysto i szczerze dla Niego, cierpliwość co do Jego nakazów i zakazów, cierpliwość co do Jego przeznaczenia i bycie z niego zadowolonym, przyjaźń i wrogość dla Jego względu, skromność i skrucha przed Nim, uzyskanie w Nim spokoju, oraz inne uczynki serca które powiązane są z uczynkami ciała...a wszelkie uczynki ciała bez uczynków serca mają znikomą, jeżeli w ogóle jakąkolwiek, korzyść.

Uczynki ciała takie jak: Modlitwa i Dzihaad, uczęszczanie na Dzimu'ah oraz przebywanie z Dziamaa'ah, pomaganie tym którzy nie mogą, oraz okazywanie dobroci i życzliwości stworzeniu, i inne tego typu rzeczy." [ix]

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność

 


[i] Przedstawione tutaj to niektóre z wielu wymienionych przez Ibn ul-Qayyim tematów odnoszących się do oczyszczenia duszy i uleczenia serca, zebranych z jego różnych dzieł.

[ii] Miftaah Daarus-Sa 'aadah (str. 283).

[iii] Al-Waabilus-Sayyib minal-Kalimit-Tayyib (str. 15).

[iv] Al-Waabilus-Sayyib (str. 80).

[v] Zaad ul-Ma'aad fi Hadii Khayril-'Ibaad (str. 9-11).

[vi] Przekazał Muslim (no. 144), od Hudhaifah radiallaahu 'anhu.

[vii] Ighaathatul-Luhfaan (str. 40).

[viii] Ighaathatul-Luhfaan (str. 39-40).

[ix]   Madaandzius-Saalikiin (1/100-101)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m