islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Podstawy Taûhiid

źródło:
tytuł: "Interpretation of the Meanings of the Noble Qur'aan in the English Language,"
autor: Dr. Muhammad Taqii-ud-Diin Al-Hilaali i
Dr. Muhammad Muhsin Khaan, Dar-us-Salam, str. 825-826
z angielskiego tłumaczył: Jaqub Jasiński


Taûhiid (Czysty Monoteizm) zawiera trzy aspekty:

(A) Jedność Władania Allâha; Taûhiidu-r-Rubbubijja:

Aby wierzyć że istnieje tylko i wyłącznie jeden Władca całego wszechświata i jest On jego Stworzycielem, Władcą, Wynalazcą, Właścicielem, Aranżerem, Opiekunem i Dawcą bezpieczeństwa, czyli Allâh.

 

(B) Jedność czczenia Allâha; Taûhiidu-l-Uluuhijja:

Aby wierzyć że nikt nie ma prawa być czczonym [czyli aby modlić się do Niego, wzywać Jego, pytać Jego o pomoc (z za światów), przysięgać na Jego Imię, poświęcać Jemu ofiary, oddawać jałmużnę, pościć lub odprawiać pielgrzymkę dla Niego] oprócz Allâha.

 

(C) Wiara w jedność Imion i Atrybutów Allâha; Taûhiidu-l-Asmaa' ua-s-Sifaat:

(i) Nie powinniśmy nazywać lub określać Allâha w sposób w jaki On, lub Jego Posłaniec (sal allâhu alejhi ła sallaam) Go nie nazywał lub określał;

(ii) Nikogo nie można nazwać lub określić Imionami lub Atrybutami Allâha; n.p. Al-Kariim;

(iii) Powinniśmy wierzyć we wszystkie Atrybuty Allâha które Allâh wymienił w Swojej Księdze (al-Qur'aanie) lub wspomniał poprzez Swego Posłańca (Muhammada), nie zmieniając ich znaczeń, pomijając ich całkowicie, przeinaczając ich znaczenia lub upodobniając je do stworzeń. N.p. Allâh jest nad Swym Tronem według Qur'aanu (werset 20:5):

"Najłaskawszy (Allâh) powstał (Istaua) nad (Potężnym) Tronem (w sposób który odpowiada Jego Majestatowi)," nad siódmym niebem; i zbliża się On do pierwszego (najbliższego) nieba w ostatniej jednej trzeciej części każdej nocy i także w dniu 'Arafaa (podczas Hadź, czyli dziewiątego dnia miesiąca Dhul-Hidź`a), według powiedzeń Proroka, lecz jest On z nami poprzez Swoją Wiedzę, a nie poprzez Swoją Osobowość (Bi-Dhaatihi).

Allâh także powiedział:

"Nie istnieje nic takiego jak On i jest On Wszechsłyszącym,
Wszechwidzącym."
(werset 42:11)

Ten święty werset udowadnia istnienie atrybutu słuchu i atrybutu wizji Allâha bez porównywania ich (lub upodobnienia ich) do stworzeń i podobnie On, `Azza ła Dziall, powiedział:

"Temu którego Ja stworzyłem obiema Moimi Rękoma," (werset 38:75);

i On powiedział także:

"Ręka Allâha jest nad ich rękami." (werset 48:10)

Te wersety udowadniają istnienie Rąk Allâha, lecz nie ma niczego podobnego do nich. Jest to wiarą wszystkich prawdziwych wierzących, i było to Wiarą wszystkich Proroków Allâha, od Nuuh (Noego), Ibrâhiim (Abrahama), Muusâ (Mojżesza) i `Iisaa (Jezusa) aż do ostatniego z pośród Proroków, Muhammada [wiara niektórych ludzi że Allâh jest obecny wszędzie - tutaj, tam i nawet w sercach osób - jest nieprawidłowa].

Te trzy aspekty Taûhiidu są zawarte w znaczeniu Laa ilâha illa-llâh (nikt nie ma prawa być czczonym oprócz Allâha).

Naśladowanie Posłańca Allâha, Muhammada jest także istotne: Wadziuubu-l-Ittibaa` i jest częścią Taûhiidu-l-Uluuhijja.

Zawarte jest to w znaczeniu powiedzenia "Oświadczam że Muhammad jest Posłańcem Allâha," i oznacza to, "Nikt nie ma prawa być naśladowanym oprócz Księgi Allâha (al-Qur'aan) i Posłańca Allâha; sal allâhu alejhi ła sallaam."

Allâh powiedział:

"I cokolwiek Posłaniec (Muhammad) daje wam, bierzcie, a cokolwiek zabrania wam, powstrzymajcie się od tego." (werset 59:7)

I Allâh także powiedział:

"Powiedz (O Muhammadzie ludziom), 'Jeżeli (naprawdę) kochacie Allâha, naśladujcie mnie [czyli akceptujcie Monoteizm Islamu, naśladujcie Qur'aan i Sunnę (prawa ustalone przez Proroka)], Allâh będzie was kochał i wybaczy wam wasze grzechy.'" (werset 3:31)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m