islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Politeiści wierzą w Allaha

Autor: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî
Źródło: "Tathîr-ul-I´tiqâd", str. 8-9
A arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abû Mûsa al-Albâni
Przekład na polski i przypisy: Abu Anas bin Marian

Zaprawdę, politeiści do których Allâh zesłał swych Wysłanników wierzyli, że Allâh jest ich Stworzycielem.

»I jeśli ich zapytasz [Muhammadzie]: "Kto was stworzył?", oni z pewnością powiedzą: "Allah." Dlaczegoż więc oddalacie się od prawdy?« (Surah az-Zukhruf, 43:87)

»I jeśli ich zapytasz [Muhammadzie]: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" - oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potężny, Wszechwiedzący!"« (Surah az-Zukhruf, 43:9)

Politeiści wierzyli również, że Allâh dawał im zaopatrzenie, wzbudzał do życia zmarłych, odbierał żywym życie, władał nad porządkiem stworzenia, słuchem i wzrokiem.

»Powiedz [Muhammadzie]: "Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto zarządza wszelką sprawą?" Oni powiedzą: "Allah. Powiedz im więc: "Czyż nie będziecie bogobojni?!"« (Surah Yunus, 10:31)

»Powiedz [Muhammadzie]: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "Do Allaha!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?" Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?" Oni powiedzą: "Allah." Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?" Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje [1] - jeśli wiecie?" Oni powiedzą: "To jest Allah!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zwiedzieni i odwracacie się od prawdy? [2](Surah Mu'minûn, 23:84-89)

Gdy Allâh wspomina o Mojżeszu [Mûsâ], mówi nam o tym co Mojżesz powiedział do Faraona którego niewiara wykroczyła poza wszelkie granice, który wymawiał najokrutniejsze herezje:

»On powiedział: "Ty dobrze wiesz, że znaki te zesłał tylko Pan niebios i ziemi, jako dowody widzialne: I sądzę, zaprawdę, o Faraonie, że jesteś skazany na zgubę!"« (Surah al-Isrâ, 17:102)

I szatan powiedział:

»"...Zaprawdę, boję się Allaha, Pana światów!"« (Surah al-Hashr, 59:16)

»..."Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!"« (Surah al-Hidżr, 15:36)

Każdy bałwochwalca wierzy, że Allâh jest jego Stwórcą, Stwórcą niebios i ziemi, Zaopatrującym wszystko co się na nich znajduje. Dlatego też Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) napominał ich mówiąc:

»Czy ten, kto stwarza, jest taki jak ten, kto nie stwarza? Czy wy się nie opamiętacie?« (Surah an-Nahl, 16:17)

»O ludzie! Podaje się wam przykład, więc go posłuchajcie! Zaprawdę, ci, których wzywacie poza Allahem, nie stworzą nigdy nawet muchy, chociażby się razem złączyli, by to uczynić. A jeśli mucha im cokolwiek weźmie, to oni nie są zdolni jej tego zabrać. Jakże słaby jest proszący i proszony!« (Surah al-Hadż', 22:73)

Politeiści zatem wierzą w Allâha i wierze tej nie zaprzeczają.


[1] Jeśli Allâh kogoś uchroni, nikt go nie może ukarać, a jeśli Allâh kogoś ukarze, nikt go nie może uchronić. (Tafsîr al-Qurtubi, tom 12, str. 145)

[2] Murza Buczacki przetłumaczył to jako: »A czyż oczy wasze zawsze będą zamknięte na prawdę?« (XXIII:90)

pokrewne:
> Tauassul czy Szirk?
> Czym jest Szirk?
> Tauhiid
> Podstawy Tauhiid
> Tauhiid - nauka wszystkich Proroków

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m