islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Rija, skryte bałwochwalstwo

Z angielskiego tłumaczył: Abu Abdullah
Na podstawie "R I Y A A - Hidden Shirk"
oraz w oparciu o angielskie tłumaczenie "Tafsir Ibn Kathir, Part 1".

Definicja

Słowo 'Rija' wywodzi się z korzenia arabskiego słowa 'ra'aa' co oznacza - doglądać, spostrzegać, oglądać. Słowo 'Rija' w kontekście religijnym oznacza hipokryzję, udawanie.

Z punktu widzenia Szarija oznacza to wykonywanie czynów które Allah (s.ł.t.) miłuje z zamiarem upodobania się innym niż Allahowi. Tak więc prawe czyny robione dla doczesnego zysku zostają przekształcane w złe czyny nie do przyjęcia przez Allaha. Rijaa jest zjawiskiem, czy też chorobą która pozbawia dobre czyny ich należytego błogosławieństwa i wynagrodzenia od Allaha. Jest zarazem czynnikiem bardzo subtelnym, co sprawia iż jest bardzo trudna do wykrycia, oraz dla człowieka pragnącego czynić dobro niebezpieczna. Bardzo istotne jest jasne zrozumienie Rija, gdyż w innym wypadku charakter budowany przez Islam byłby niekompletny. Ponadto, dla Bogobojnych niesłychanie ważne jest poznanie czynników które wnoszą Riyaa do Islamu, tak aby czyny ich były jak najczystsze i doskonałe w Obliczu Allaha.  

Uczeni z pośród 'Ahl ul Sunnah' zwracali się do Koranu, Sunnah, i stwierdzeń naszych 'Salaf'* szukając informacji na temat tej choroby. Czym jest Rija? Jakie są niebezpieczeństwa z nią związane i jaka jest ku niej kuracja?

Intencja

Istotne jest aby w skrócie wytłumaczyć znaczenie szczerości, którą potwierdza przytoczony Hadis mówiący o konieczności intencji wolnej od Riyaa. Umar ibn al Khattaab przekazał że Prorok (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Czyny są według zamiarów, i każda osoba przyjmie to co zamierzała. Więc ktokolwiek zamierzał migrować dla Allaha i Jego Posłańca (sallallahu alejhi ła sallam), wtedy jego migracja będzie dla Allaha i Jego Posłańca. A ktokolwiek zamierzał migrować dla jakiejś doczesnej korzyści albo ażeby poślubić kobietę, wtedy jego migracja będzie dla tego, dla czego migrował." [Sahih Bukhari, 1:51/Sahih Muslim, 3:4692/Sunan Abu Dałud, 2:2195]

Koran także mówi o znaczeniu poprawnych i szczerych zamiarów. Allah objawił:

"...A cokolwiek rozdajecie (ze swojego bogactwa) z dobra, to jest dla was samych, gdy rozdajecie tylko poszukując Oblicza Allaha..." [Koran, 2:272]

Wczesne pokolenia Muzułmanów rozumiały znaczenie szczerych i poprawnych zamiarów. Jeden z przykładów znajduje się w przekazie Abdullah ibn Mas'ud:

"Sama mowa jest bezwartościowa, jeżeli nie następuje po niej uczynek. Mowa i uczynek są bezwartościowe, jeżeli nie mają słusznych intencji. A mowa, działanie i słuszne intencje są bezwartościowe jeżeli nie zgadzają się z Sunnah." 

Tak więc istnieją pewne warunki aby jakikolwiek uczynek został przyjęty przez Allaha. Po pierwsze wiedza, zrozumienie Islamu i wszelka dobroć powinna być praktykowana czynnie. Natomiast praktykowanie to winno być robione wyłącznie dla Allaha. Wszelkie czyny zaś muszą być zgodne z Sunną Proroka (sallallahu alejhi ła sallam) i znajdować się jak najdalej od innowacji religijnej (bid'ah). Riyaa niesie za sobą mnóstwo niebezpieczeństw, wybraliśmy jednak wskazać kilka:

Ukryty Szirk

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi ła sallam) poprzez swoją miłość i troskę dla Ummy (narodu, wspólnoty) obawiał się tego nieszczęścia więcej niż jakiegokolwiek innego. Abu Sa'id relacjonował że Wysłannik Allaha (sallallahu alejhi ła sallam) przyszedł do nich podczas gdy dyskutowali o Dadżdżalu (antychryście) i powiedział:

"Czy mam was poinformować o czymś czego bardziej się dla was obawiam niż niebezpieczeństwa Dadżdżala? To jest ukryty Szirk: Osoba staje aby się modlić, i upiększa swą modlitwę widząc że inni się na nią patrzą." [Sahih Sunan ibn Madźah, 2:3389]

Ibn Abbas (radi allahu anhu) komentując werset "I nie dodawajcie Allahowi rywali" [Koran, 2:22] powiedział że dodawanie Allahowi rywali w Jego Boskości jest Szirk (politeizmem) trudniejszym do zauważenia niż szlak mrówek na ciemnym podłożu w nocy. Ta forma Szirk ukazuje się w postępowaniu tych którzy na przykład przysięgają na Allaha i innych, mówiąc: "Na Allaha i na moje życie, lub na moją rodzinę", lub też mówią: "gdyby nie mój pies, czy alarm domowy to złodzieje wkradliby się do mego domu." Jest to bezsprzecznie formą politeizmu, co potwierdzone jest w jednym z hadisów:

"Pewien człowiek powiedział do Proroka: 'Jeżeli Allah zechce, i jeżeli ty zechcesz...' Prorok powiedział: 'Zrobiłeś mnie rywalem Allaha?'" [Sahih Bukhari, al Adab al Mufrad 787 / ibn Madźah, 2117 / al Bajhaqi, 3:217 oraz Ahmad 1:214, 224, 283, 347].

Osłabia Iman i Tałhid

Popełniając Rija, osoba niszczy cały cel dla którego została stworzona. Zamiast szczerze czcić Allaha, tylko udaje że Go czci. Choroba znajdująca się w jej sercu powoduje iż pragnie ona osiągnąć upodobanie i pochwałę istot które tak samo jak ona są stworzeniem Allaha.

"I nie stworzyłem Dżinów i ludzkości, jak tylko po to aby Mnie (jedynego) czcili" [Koran, 51:56]

Allah opisuje prawdziwych wierzących jako ludzi którzy wykonują akty czci jedynie dla Niego, nie szukając przy tym nagrody ani podziękowania od innych:

"Oni (ludzie wierzący) dają żywność, wbrew ich miłości do niej, biednemu, sierocie, i niewolnikowi (mówiąc): 'Karmimy was szukając tylko Oblicza Allaha, i nie chcemy od was ani nagrody, ani wdzięczności'." [Koran, 76:8-9]

Bezpośrednim kontrastem tego jest werset dotyczący hipokrytów:

"Więc biada modlącym się (hipokrytom), którzy opóźniają modlitwę poza wyznaczony czas, ci którzy robią dobre czyny tylko po to aby być widziani (przez innych ludzi), i odmawiają nawet najmniejszej dobroci." [Koran, 107: 4-7]

Dlatego należy pamiętać że każdy dobry uczynek zgodny z Sunną Wysłannika jest aktem czci należącym się jedynie Allahowi. Wykonywany dla innych celów staje się Szirk.

Zwiększa błądzenie

Rija jest bez wątpliwie jedną z chorób serca, i jeżeli nie zostanie wyleczona problemy osoby dotkniętej tą choroba będą się pogłębiać. Mówi o tym następujący werset:

"Wydaje im się że oszukują Allaha, i tych którzy wierzą, lecz oszukują tylko samych siebie, i nawet tego nie pojmują! W ich sercach jest choroba (wątpliwości i hipokryzji), a Allah powiększył ich chorobę..." [Koran, 2:9-10]

Tak więc osoba która nie stara się wyeliminować tego zjawiska ze swych czynów narażona jest na ogromne, pogłębiające zbłądzenie, niebezpieczeństwo które w ostatnim rozrachunku obróci się przeciwko niej samej.

Pozbawia Czyny Błogosławienia

Zostało nam przekazane w wielu wypowiedziach Proroka (sallallahu alejhi ła sallam), że Allah nie przyjmuje uczynków robionych dla innych. W jednym z przekazów, Mahmud ibn Labid relacjonował że Prorok (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Gdy Wzniosły Allah, będzie rozliczał uczynki ludzi (w Dniu Sądu Ostatecznego) Powie (do tych którzy praktykowali rijaa): 'Idźcie do tych dla których zwykliście się chwalić waszymi czynami, i zobaczcie czy znajdziecie u nich jakąkolwiek nagrodę!'" [Sahih al Targhib łat Tarhib, no.29]

Zakazuje Wejścia do Raju

Wykonywanie prawych czynów, szukając przy tym ludzkiej chwały może nawet doprowadzić do całkowitego pozbawienia wejścia do raju. Abu Hurejrah zacytował Wysłannika Allaha (sallallahu alejhi ła sallam) mówiąc:

"Ktokolwiek zyskuje jakąkolwiek wiedzę która powinna być zdobywana dla Allaha, z zamiarem korzyści na tym świecie, nie poczuje nawet zapachu Raju w Dniu Sądu Ostatecznego." [Sunan Abu Dałud, 3:3656 i Sunan ibn Madźah, 1:252]

Sposoby Uniknięcia Rijaa

1. Zwiększanie Wiedzy

Jedną z kuracji dla zdecydowanej większości problemów napotykanych przez Muzułmanów, jest pogłębianie wiedzy religijnej. Allah mówi w Ostatecznym Objawieniu:

"Tylko ci którzy mają wiedzę spośród Jego sług obawiają się Allaha. Zaprawdę Allah jest Potężny, Przebaczający" [Koran, 35:28]

Tak więc zdobywanie właściwej wiedzy jest obowiązkiem każdego Bogobojnego muzułmanina, a nie tylko przywódców religijnych i uczonych. Jest to istotne chociażby dlatego, że znając naszego Pana oraz rozumiejąc sens naszego stworzenia, zwiększyć możemy świadomość duchową poprzez którą, za błogosławieństwem Allaha, możemy osiągnąć większą Taqła**, wolną od Rija.

2. Inwokacje (Du'aa)

Jednym z najmocniejszych, a jednocześnie jednym z najłatwiejszych, sposobów odparcia rijaa oraz innych czyhających na nas niebezpieczeństw, jest du'aa. Mając świadomość że jedynie do Allaha należy wszelkie Panowanie nad wszechświatem, oraz wszystkim co w nim się znajduje, zrozumiemy że jedynie On jest w stanie nas wybawić od zła wszelkiego. Abu Bakr relacjonował że Prorok (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Szirk wśród was jest bardziej ukryty niż pełzanie mrówki, a ja powiem wam coś, co jeżeli to zrobicie, usunie od was mały jak i duży Szirk.
Mówcie: Allaahumma inni a'oothu bika an uszrika bika ła ana a'lamu ła astagh-firuka limma laa a'lam [Och Allah, zaprawdę szukam schronienia w Tobie przed świadomą czcią innych oprócz Ciebie i szukam Twojego wybaczenia dla tego czego nie wiem]." [Sahih al-Dźaami, no. 3731.]

Allah objawił także:

"Zaprawdę, ci którzy są Al-Muttaqun*** (pobożni), kiedy zła myśl przychodzi do nich od Szatana, pamiętają (Allaha), i wtedy widzą (właściwie)." [Koran, 7:201]

3. Rozważanie o Niebie i Piekle

Rozważanie o życiu przyszłym pomaga rozwinąć większą Taqła, oraz zwiększa chęć trzymania się z dala od grzechów. Jeżeli osoba zrozumie że jego celem w życiu nie jest zyskiwanie sławy i prestiżu, ni też akceptacji czy szczęścia uzależnionego od innych, tylko że jedyną przyszłością jest ratowanie siebie od Piekła i wejście Raju, wtedy będzie starała się trzymać jak najdalej od rijaa.

Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"Zatem ktokolwiek ma nadzieję na spotkanie ze swoim Panem, niechaj pełni prawe czyny, i niech nie dodaje współtowarzysza w czci swojemu Panu." [Koran, 18:110]

Ogólne Powody Rijaa

Duma

Wysłannik Allaha (sallallahu alejhi ła sallam) oświadczył że Allah powiedział:

"Duma jest moim Płaszczem a Wielkość moją Szatą, więc ktokolwiek ubiega się ze Mną, odnośnie jakiejkolwiek z nich, wrzucę go do Piekła." [Sahih Muslim, 4:6349]

Również w Koranie Allah mówi, co w przybliżeniu znaczy:

"Nie myśl że ci którzy radują się z tego co dokonali, i lubią aby ich chwalono za to czego nie uczynili, - nie myśl ze że są oni wybawieni od męki, dla nich cierpienie będzie bolesne." [Koran, 3:188]

Duma jest także powodem dla którego Iblis nie wykonał rozkazu Allaha, przez co został przeklęty, nie kłaniając się przed Adamem. Waga tego grzechu jest także podkreślona w innym przekazie Proroka:

"Ten kto ma w sercu dumę, nawet na wagę ziarnka musztardowego, nie wejdzie do Raju." [Sahih Muslim, oraz Mishkat al-Masabih 4922 / Ghayatul-Maram 407 oraz Islahul Masajid str.170]

Paradowanie

Allah ostrzegł nas także przed tym wielkim grzechem w Koranie:

"Zaprawdę, hipokryci starają się oszukać Allah, lecz to On jest tym który ich zmyli. I kiedy stają do modlitwy, stają leniwie i tak by ich ludzie widzieli, i ledwie wspominają Allaha." [Koran, 4:142]

Przypodobywanie się Allahowi i innym

Wysłannik Allaha (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Allah powiedział, Ja jestem najbardziej Samo Wystarczający, nie potrzebuję jakiegokolwiek współpracownika. Więc, kto robi jakiś uczynek dla kogoś innego, jak również dla Mnie, zostawię go z kimkolwiek Mnie połączył (tj. nie dostanie żadnego błogosławienia za ten uczynek). "
[Sahih Muslim, 4:7114]

Odzież

Tak jak w przypadku osoby która nie troszczy się o swój wygląd, ubierając się nędznie ażeby pokazać że nie troszczy się o życie doczesne, i że zależy jej tylko na życiu przyszłym. Może także działać przeciwnie, ubierając się tak aby w oczach innych wyglądać na uczonego. Wspólnym mianownikiem tej kategorii osób jest że starają się stwarzać pozory. Na zewnątrz reprezentują sobą coś czymś nie są, tak aby wśród innych zdobyć podziw i respekt. Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

"Kiedy na nich patrzysz, podobają ci się ich postacie; a kiedy mówią, to słuchasz ich słów. Oni są jakby blokami drewna podpartymi. Oni myślą że każdy krzyk jest przeciw nim. Oni są nieprzyjaciółmi, więc wystrzegaj się ich. Niech Allah ich potępi! Jakże oni zbaczają ze Słusznej drogi!" [Koran, 63:4]

Jednakże, utrzymywanie dobrego wyglądu po to by schludnie wyglądać, (w przeciwieństwie do zamiaru przyciągania uwagi i chwały), nie stanowi rijaa. Jak wynika z jednego z hadisów Proroka jest to nawet mile widziane u Allaha. Prorok mówiąc swoim towarzyszom o niebezpieczeństwie dumy został zapytany przez jednego z obecnych:

"'Zaprawdę, człowiek chce aby jego ubiór był piękny, i aby jego obuwie było piękne.' Prorok powiedział: 'Zaprawdę, Allah jest Najpiękniejszy i kocha piękno. Duma to całkowite lekceważenie prawdy, oraz gardzenie ludźmi'" [Sahih Muslim, 1:164]

Inne pokrewne sprawy

Nie zamierzona Chwała

Gdy ludzie uzyskują jakieś korzyści z wykładu, prawdopodobne jest że po zakończeniu pójdą do mówcy, pochwalą go i podziękują mu. Ten typ chwały nie pozbawia osoby jej dobrych czynów dopóki nie wpływa to na, lub nie zmienia jej intencji. Abu Dharr al Ghifaari spytał Proroka (sallallahu alejhi ła sallam):

"'O Wysłanniku Allaha! Co myślisz o osobie, która robi dobre czyny, a ludzie za to go chwalą?' Odpowiedział: 'To jest część wskazanych błogosławieństw człowieka wierzącego (czekających na niego w życiu przyszłym).'" [Sahih Muslim, 4:6388]

Chwalenie nie wskazane

Odradzane jest chwalenie osób bezpośrednio, ponieważ może to bardzo łatwo doprowadzić do zarozumiałości osoby pochwalonej. Prorok (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Kiedy widzisz tych którzy zasypują pochwałami (innych), rzuć proch w ich twarz!" [Sahih Bukhari, 3:830 / Sahih Muslim, 4:7143]

Dlatego też Islam, będąc religią umiarkowania, nakazuje nam utrzymać umiarkowanie także w chwaleniu innych. Ponieważ jak widzimy w przekazie Proroka, nadmierne chwalenie innych jest nie zgodne z Sunną. Zamiast chwalić kogokolwiek powinniśmy raczej prosić Allaha aby wzniósł tą osobę wśród bogobojnych i wynagrodził ją najlepszym na tym świecie i na tamtym.

Wniosek

Problem dotyczący rijaa tkwi w tym że nie jest ona czymś co można dostrzegać w sobie z łatwością. Jest przez to jeszcze bardziej niebezpiecznym zjawiskiem dla wierzących. Dlatego, ilekroć wykonujemy jakikolwiek akt czci, powinniśmy zadać sobie pytania typu:
"Dlaczego to robię? Czy rzeczywiście jest do tylko i wyłącznie dla upodobania się Allahowi? Czy aby nie jest to po to aby zyskać podziw i chwałę innych ludzi?"

Następujący Hadis podsumowuje i reasumuje błogosławieństwa szczerości. Anas ibn Maalik przekazał że Wysłannik Allaha (sallallahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Ktokolwiek umieszcza życie przyszłe jako swój cel, Allah obdarzy go bogactwem serca, zbierze mu jego sprawy (tj. ułatwi jego sprawy), i świat przyjdzie do niego nawet bez jego chęci! A ktokolwiek umieszcza ten świat jak swój cel, Allah spowoduje iż ujrzy on ubóstwo przed własnymi oczami, pozwoli aby jego sprawy stały się rozłączone, i nic nie przyjdzie do niego z tego świata z wyjątkiem tego co Allah przeznaczał dla niego." [Sahih al Dźaami, no. 6516 i Sahih Sunan at Tirmidhi, 2:2005]

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność

------------------------------------------
* Salaf us Saalih (prawi poprzednicy): są definiowani jako pierwsze trzy pokolenia Muzułmanów, w szerszym pojęciu, wszyscy którzy ich naśladują.

** Taqua: dosłownie obawiać się lub chronić. W terminologii szariah: starać uchronić się od gniewu Allaha i obawiając się oraz poważając Jego Obecność, unikając rzeczy które są zabronione oraz wykonując czyny które są nakazane i zalecane.

*** Pobożne i sprawiedliwe osoby które są Bogobojne (powstrzymują się od wszelkich złych czynów które Allah zabronił) i wielce kochają Allaha (robią wszelkie dobre uczynki które Allah nakazał).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m