islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

16: Ujrzenie Allâha w życiu przyszłym

Trzeba wierzyć w ujrzenie Allâha w Dniu Zmartwychwstania. [Ludzie] Będą widzieli Allâha oczami swej głowy.[1] On [Allâh] rozliczy ich, i nikt nie będzie za Niego pośredniczył ani interpretował.[2][1] Allâh powiedział co znaczy:

»Niektóre twarze, tego Dnia, jaśniejące ku swemu Panu spoglądać będą.« (Surah al-Qiyâmah 75:22-23)

Shuaib przekazał że Wysłannik Allâha powiedział,
"Gdy ludzie raju wchodzić będą do Raju, Allâh Błogosławiony i Wywyższony powie, 'Czy pragniecie jeszcze czegoś dodatkowego czym mogę was obdarzyć?' Odpowiedzą 'Czyż nie rozjaśniłeś naszych twarzy? Czyż nie wprowadziłeś nas do Raju i wyratowałeś od Ognia?' Więc [Allâh] usunie zasłonę, i nic nie zostanie im dane co byłoby im bardziej ukochane niż spoglądanie na swego Pana, Wzniosłego Błogosławionego." (Przekazał Muslim (eng. trans. 1/114/no. 347) i inni).

Hanbal powiedział: Rozmawiałem z Abu 'Abdullâh, [czyli z Imamem Ahmad ibn Hanbal] o ujrzeniu Allâha (ar-Ru'yah). Odpowiedział, "Istnieją autentyczne przekazy. Wierzymy (Imân) w nie i potwierdzamy je. Wierzymy i potwierdzamy wszystko co przekazał Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) mające autentyczny łańcuch tradentów." (przekazał al-Lâlikâ'î w Sharh Usûl I'tiqâd Ahl is-Sunnah (nr.889))

[2] 'Adiyy ibn Hâtim przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Allâh przemawiał będzie do każdej osoby w Dniu Zmartwychwstania, i nie będzie pomiędzy nimi żadnego interpretera." (przekazał Bucharî (eng. trans. 8/358/nr.547), Ahmad i at-Tirmidhî)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m