islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

18: Wiara w karę w grobie

Trzeba wierzyć w karę w grobie i [aniołów] Munkar i Nakîr.[1]


[1] Wiara (Imân) w karę w grobie jest jednomyślnie potwierdzona (idżmâ') przez Ahl-us-Sunnah łal-Dżamâ`ah, co przekazał Abul-Hasan al-Ash'arî (Risâlah ilâ Ahlith-Thaghr, str.279), a przeczą temu jedynie Khauâridż i niektórzy z Mu'tazilah.

Allah, Najchwalebniejszy mówi co znaczy,
»Przed ogień będą wystawieni rano i wieczór; a w Dniu, kiedy nadejdzie Godzina: (obwieszczone zostanie aniołom) "Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę!"« (Surah Ghâfir, 40:46)

Ibn Abbas powiedział,
"Wysłannik Allâha przechodził obok dwóch grobów i powiedział, 'Zaprawdę są oni karani, lecz nie są karani za nic wielkiego.' Następnie powiedział, 'Jednak, jeden z nich nie dbał o to aby nie splamić się swym moczem; drugi zaś chodził i opowiadał opowieści (aby spowodować nienawiść między ludźmi)...'" (Przekazał Buchari (eng. trans. 1/141/no.215); Ahmad oraz kompilatorzy czterech Sunan)

Abu Hurairah przekazał że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Gdy nieboszczyk chowany jest w grobie, dwaj czarni aniołowie o niebieskich oczach do niego przychodzą. Jeden z nich zwany jest al-Munkar drugi zwany jest an-Nakîr i mówią..." (Przekazał at-Tirmidhî, uznany jako hasan przez Szeicha al-Albânî w Sahih al-Dżâm`i)

Istnieje wiele hadisów na temat kary w grobie. Al-Baihaqî napisał całe opracowanie na ten temat zwane 'Ithbât `Adhâb al-Qabr', gdzie zawarte jest ponad 240 przekazów.

Imam ash-Shâfi`î (zm. 204H) powiedział,
"Kara w grobie jest prawdą, wypytywanie nieboszczyków [przez anioły] jest prawdą, Zmartwychwstanie jest prawdą, Dzień Sądu Ostatecznego jest prawdą, Raj i Ogień są prawdą. Cokolwiek zostało przekazane w Sunnie i wspomniane przez uczonych i ich stronników w ziemiach muzułmanów jest prawdą." (Przekazał al-Baihaqî w 'Manâqib ash-Shâfi`î' (1/415))

Imâm Ahmad ibn Hanbal (zm. 241H) powiedział,
"Zasady Sunny według nas są następujące: trzymanie się tego czego trzymali się towarzysze Wysłannika Allâha i naśladowanie ich [...] wiara w karę w grobie oraz że ta Ummah będzie poddana próbie w swych grobach i spytana zostanie o wiarę i Islam, kto jest ich Panem i kto jest ich Prorokiem. Munkar i Nakîr przyjdą do nich tak jak Allâh tego pragnie i jakkolwiek Allâh zechce." (Usûl us-Sunnah)

Imâm Ahmad powiedział także,
"Kara w grobie jest prawdą. Przeczą jej jedynie zbłąkani i zwiedzieni prowadząc innych na manowce ." (Przekazał Ibn Abî Ya'lâ w 'Tabaqâtul-Hanâbilah' (1/174))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m