islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

20: Wiara intercesję Wysłannika

Trzeba wierzyć (imân) w Shafâ'ah (wstawiennictwo) Wysłannika Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) w Dniu Zmartwychwstania, za ludzi winnych grzechów, tych na sirat [moście nad piekłem], oraz aby [Allâh] zezwolił im opuścić Piekło. Istnieje Shafâ'ah dla każdego Proroka, podobnie jak dla ich szczerych i prawdziwych stronników, męczenników oraz osób bogobojnych. Następnie Allâh [także] szczodrze obdarzy swą Łaską kogokolwiek zechce i ludzie ci zostaną wyciągnięci z Ognia, po tym jak zostali spaleni i pozostał z nich węgiel. [1]


[1] Długi hadith o Shafâ’ah przekazany został przez al-Buchari (eng. trans., vol. 6, no. 236) i Muslim (eng. trans., vol. 1, pp.122-135).

Szeich `Abdul-Azîz ibn Bâz powiedział:
>>"Shafâ’ah które będą miały miejsce w Dniu Zmartwychwstania to sześć, dobrze znanych opartych na dowodach Szari`ah. Trzy [pierwsze] z nich są szczególne dla Proroka (Muhammada). Tych sześć to:

1. Główna Shafâ’ah, którą jest aby rozpoczął się sąd dla tych którzy nań zostali zebrani;

2. Shafâ’ah dla Ludzi Raju aby do niego weszli;

3. Shafâ’ah [Proroka Muhammada] aby kara została złagodzona dla jego wujka, Abu Tâlib, aby umieszczony został w płytkiej części Piekła. Ten rodzaj mediacji jest szczególny dla Proroka względem jego wujka Abu Taalib. Dla innych nie-wierzących nie istnieje mediacja. Allâh mówi: »I nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się.« (Surah al-Mudathir, 74:48);

4. Shafâ’ah za niektórych którzy zasługują na Piekło, aby do niego nie weszli;

5. Shafâ’ah za tych którzy znaleźli się w Piekle aby z niego wyszli;

6. Jego Shafâ’ah aby ludzie Raju wywyższeni zostali w swych rangach. Ten ostatni rodzaj Shafâ’ah jest ogólny dla Proroka [Muhammada] i innych Proroków, ludzi bogobojnych, aniołów oraz dla dzieci które zmarły gdy były małe.

Shafâ’ah obejmuje jedynie ludzi którzy trzymali się Tauhîdu (czci Jedynego Boga). Jeżeli chodzi o grzesznych ludzi Tauhîdu którzy wejdą do piekła, to nie pozostaną w nim, lecz będą z niego wydobyci po tym jak zostali oczyszczeni. Potwierdzone zostało w Sahih od Proroka że grzeszni z nich umrą w piekle, i wydobyci zostaną jako węgiel. Następnie odrosną na nowo (w Raju) na brzegu rzeki."<<
(Sharh ul-Aqîdah al-Wâsitiyyah, str.73)

Muhammad bin Jamîl Zînû powiedział:
>>"Niektórzy ludzie popadli w skrajność wierząc, że Allâh nie przyjmie ich uczynków, jeżeli się do Niego nie zwrócą inaczej jak poprzez Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) lub innych Proroków i bogobojnych. Allâh jest dalece Wywyższony ponad to co o Nim mówią. Opisują Allâha - przed czym szukamy u Niego schronienia - w sposób jaki On nie akceptuje być opisywany. Jedynie gnębiący królowie tego świata umieszczają barierę pomiędzy sobą a innymi, tak że nikt nie może się do nich zbliżyć ani prosić ich o nic inaczej, jak poprzez ich osobistych mediatorów.

Gdzie znajduje się ich wiara w porównaniu do tego co Allâh objawił [znaczenie]:

»A kiedy zapytają ciebie Moi poddani o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski [przez Wszechwiedzę]! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc będą Mi posłuszni i niech we Mnie wierzą, aby poszli drogą prawości!« (Surah al-Baqarah, 2:186)

Ten szlachetny werset informuje nas, że jedynym pośrednikiem umożliwiającym zbliżenie się do Allâha Wzniosłego, jest właściwa i pewna wiara (imân) w Niego, a następnie czczenie tylko i wyłącznie Jego w sposób który nam nakazał. W wersecie tym prawe uczynki umieszczone zostały ponad wiarę (imân), aby uświadomić ludziom znaczenie właściwych i bogobojnych uczynków, i że są one obowiązkowym warunkiem dla uzyskania powodzenia u Allâha i wejścia do Jego Raju.

Allâh wspomniał o Wasîlah (sposób przybliżenia się do Niego) w Koranie, opisując go jako akty posłuszeństwa. One są pośrednikiem u Allâha, którym cię do Niego przybliży, otworzy dla ciebie wrota Jego Miłosierdzia i wpuści cię do Jego Raju.

»O wy, którzy wierzycie! Spełniajcie wasze obowiązki względem Allaha i bójcie się Go. Poszukujcie sposobu aby zbliżyć się do Niego, i walczcie usilnie na Jego drodze! Być może, wy będziecie szczęśliwi!«; (Surah al-Mâ'idah, 5:35)

Allâh wykpił beztroskich ignorantów, którzy za pośredników wzięli sobie Jego bogobojnych poddanych, podczas gdy oni sami potrzebują Wasîlah. A posłuszeństwo jest tym co przybliży ich do Niego. Nie istnieją inne ścieżki które przybliżą ich do Allâha. Żadna inna droga nie przybliży nikogo do Allâha, o czym Allâh mówi co znaczy:

»Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu przybliżenia się do ich Pana; mają oni nadzieję na Jego miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twego Pana należy się strzec!« (Surah al-Israa, 17:57)

Smutne jest zatem, że ludzie ci zaniedbując prawe uczynki i grzesząc, skuszeni zostali aby polegać na tego typu pośrednikach. W błąd popadli ci Muzułmanie którzy zapomnieli, lub przez swą ignorancję nie wiedzą, że Allâh powiedział do Swojego Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) który jest przywódcą wszystkich dzieci Âdama:

»Powiedz: "Ja nie władam dla samego siebie ani korzyścią, ani szkodą"« (Surah al-A'râf, 7:188)

Jak również to co Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział do swojej ukochanej córki:
"Fatymo!... w niczym nie mogę wpłynąć na twoją korzyść u Allâha.", i gdy powiedział: "Gdy człowiek umiera, jego uczynki kończą się z wyjątkiem trzech: nieustanna jałmużna, wiedza którą przekazał oraz dziecko które za niego się modli."<<
('Intermediation Between Allaah and the Creation', w przypisie do Al-Wâsitah Ibn Taimiyyah)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m