islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

24: Adam był w Raju

Adam (alaihis salâm) był obecny w wiecznym i stworzonym Raju, lecz został z niego usunięty po tym jak był nieposłuszny względem Allâha Wywyższonego Błogosławionego.[1]


[1] [przyp. tłumacza (Abu Anas bin Marian)]

Allâh objawił co znaczy,
»Wtedy szatan spowodował, że obsunęli się [z Raju], i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: "Idźcie wszyscy precz! Będziecie wrogami jedni dla drugich! Ziemia będzie waszym miejscem pobytu, i używanie do pewnego czasu." Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa* i On przebaczył mu (przyjął jego skruchę). Albowiem On jest Przebaczający, Litościwy!« (Surah al-Baqarah, 2:36-37)

* Słowami tymi były,
»"Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie. I jeśli Ty nam nie przebaczysz, i jeśli nie okażesz nam Swego miłosierdzia, to zapewne będziemy wśród stratnych!"« (Surah al-`Araf, 7:23) (Tafsîr ibn Kathîr, al-Baqarah, 37)

W Islamie nie istnieje koncepcja grzechu pierworodnego, ponieważ Allâh przyjął skruchę Adama. Potomstwo Adama nie zostało zatem obarczone winą za grzech ich ojca, lecz każde dziecko rodzi się z Fitrah. Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Każde dziecko rodzi się w stanie fitrah [czystej naturalnej wiary w Allaha]..." (Sahih Buchari (eng. trans., vol. 6, no. 298) i Muslim (book 033, no.6423))

Szeich Nâsir-ud-Dîn al Albâni powiedział,

"Ibnul-Athîr powiedział w an-Nihâyah (3/457): "Al-Fitr: znaczy początek i tworzenie, natomiast al-Fitrah to warunki, które z niego wypływają. Znaczeniem tego jest stwierdzenie, że rodzaj ludzki powstał, posiadając pewną naturalną cechę, która polega na gotowości przyjęcia prawdziwej Religii. Tak więc jeśli człowiek zostałby pozostawiony samemu sobie, to trwałby w tym (praktykował by tę Religię). Jednak w przypadku tych, którzy odchodzą z tej drogi dzieje się tak z powodu słabości ludzkiej i ślepego podążania za innymi".

Al-Hâfidh Ibn Hadżar powiedział w al-Fath (3/248):
"Ludzie różnią się co znaczenia słowa al-Fitrah, ale najczęściej uważa się, że odnosi się ono do religii Islamu. Ibn `Abdul-Barr stwierdził: To właśnie było najbardziej rozpowszechnioną mądrością pośród Salaf, również uczeni tafsîr zgadzają się, że właśnie takie było znaczenie tego stwierdzenia o Allachu - Najwyższym - »Fitrah Allacha, z której powstał gatunek ludzki« (Surah ar-Rûm, 30:30) to islam." (Cytowane za Tahdhîrus-Sâdżid min Ittikhâdhil-Qubûri Masâdżid, str. 101-106)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m