islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

27: Imân (wiara) składa się z mowy, uczynków i wiary.

Trzeba wierzyć że Imân (wiara) składa się z mowy, uczynków i wiary. [Imân] wzrasta i maleje. Wzrasta tak jak Allâh zechce, i może zmniejszyć się do tego stopnia że nic z niej nie zostaje.[1]


[1] Al-Lâlikâ’î przekazał w Sharh Usûl I’tiqâd Ahlis-Sunnah (5/958/no.1737), że `Abd ar-Razzâq (as-San’ânî) powiedział:
“Spotkałem siedemdziesięciu Szeichów, wśród nich Ma’mar, al-Auzâ’î, ath-Thaurî, al-Walîd ibn Muhammad al-Qurâshî, Yazîd ibn as-Sâ’ib, Hammâd ibn Salamah, Hammâd ibn Zayd, Sufyân ibn ‘Uyainah, Shu’ayb ibn Harb, Wakî’ ibn al-Dżarrah, Mâlik ibn Anas, Ibn Abî Laylâ, Isma’îl ibn ‘Ayyâsh, al-Walîd ibn Muslim i innych których nie tu wymieniłem, wszyscy z nich mówili: Wiara jest mową i postępowaniem, wzrasta i maleje.”

`Abdullah ibn Ahmad przekazał w as-Sunnah (no.612), mój ojciec przekazał, Abu Salamah al-Khuzâ’î przekazał nam mówiąc:
“Mâlik, Sharîk, Abu Bakr ibn ‘Ayyâsh, ‘Abdul-‘Azîz ibn Abî Salamah, Hammâd ibn Salamah and Hammâd ibn Zayd powiedzieli, ‘Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem.’”

Al-Lâlikâ’î przekazał (5/959/no.1740) że ‘Uqbah ibn ‘Alqamah powiedział:
"Spytałem al-Auzâ’î o Imân: 'Czy może wzrosnąć?' Odpowiedział, 'Tak, wzrasta aż staje się jak góry.' Spytałem, ‘Czy może się zmniejszyć?’ Odpowiedział, 'Tak, aż do stopnia gdzie nic z niej nie pozostaje.'”

Wśród wersetów które uczeni cytują jako dowód na to iż wiara wzrasta są:
»...lecz to pomnożyło tylko ich wiarę...«
(Surah Âli-‘Imrân, 3: 173), »...aby pomnożyć wiarę wraz z ich wiarą...« (Surah al-Fath, 48:4) oraz »...Jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli, to ona powiększyła wiarę...« (Surah at-Taubah, 9:124).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m