islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

28: Najlepsi z pośród Sahabah

Najlepsi z tej Ummy, po odejściu jej Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), to Abu Bakr, następnie `Umar, i następnie `Uthmân. Zostało to przekazane od Ibn `Umar, który powiedział, "Gdy Wysłannik Allâha był wśród nas mówiliśmy, 'Najlepsi ludzie po Wysłanniku Allâha to Abu Bakr, następnie `Umar, następnie `Uthmân.' Prorok słyszał o tym i tego nie krytykował."[1]

Najlepsi z ludzi po nich to `Alî, Talhah, az-Zubayr, S`ad ibn Abî Waqqâs, Sa`îd ibn Zayd,  `Abdur-Rahmân ibn 'Auf i Abu `Ubaidah `Âmir ibn al-Dżarrah. Każdy z nich dogodny był aby [objąć stanowisko] Khalifah.

Najlepsi z ludzi po nich, to (pozostali) Towarzysze Wysłannika Allâha, pierwsza generacja wśród których został zesłany, pierwsi Muhâdżirûn i Ansâr, ci którzy modlili się w kierunku obu qiblah.

Najlepsi z ludzi po nich to ci którzy towarzyszyli Wysłannikowi Allâha przez dzień, miesiąc, rok czy też więcej lub mniej. Prosimy Allâha aby obdarzył ich Miłosierdziem. Wspominamy ich zalety, przemilczamy jakiekolwiek błędy które popełnili, i nie mówimy o żadnym z nich inaczej jak życzliwie, gdyż Wysłannik Allâha powiedział, "Gdy wspominani są moi towarzysze to powstrzymaj się,"[2] Sufyân ibn `Uyainah[3] powiedział, "Ten kto powie choć słowo przeciwko Towarzyszom Wysłannika Allâha jest innowatorem."[4]


[1] Przekazane zostało przez al-Buchari (5/6/no.7), Ahmad w Fadâilus-Sahâbah (no.570) i as-Sunnah  autorstwa `Abdullah ibn Ahmad (str. 574-578).

[2] Sahih: przekazał at-Tabarânî od Ibn Mas’ûd, od Proroka. Zobacz "Silsilatul-Ahâdîth as-Sahîhah (no.34) autorstwa Szeicha al-Albânî.

[3] Szeich ul-Islâm, Sufyân ibn ‘Uyainah był Tâbi’ut-Tâbi’în (trzecia generacja muzułmanów). Urodził się w 107H, w Mekce i zmarł w 198H.

[4] W wersji drukowanej, po słowach Sufyâna, znajdujemy także:

Prorok powiedział, “Moi towarzysze są jak gwiazdy; któregokolwiek z nich będziesz naśladował, prowadzony będziesz drogą prostą.” Ten przekaz jest jednak zmyślony (maudu'), co potwierdził Ibn Kathîr (w "Tuhfat-ut-Tâlib", str. 165-166), al-´Irâqî (w Takhrîdż Ahâdîth-il-Minhâdż", str. 81-86) al-Bazzâr, Ibn Hazm, i Ibn Hadżar. Zobacz także Silsilatul-Ahâdîth ad-Da'îfah (no.58) oraz "The Prophet's Prayer Described" (str.94-96), autorstwa Szeicha al-Albânî.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m