islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

40: Mash (przecieranie skarpet) jest częścią sunny

Przecieranie skórzanych skarpet (khuff) jest Sunną.[1]


[1] Al-Lâlikâ’î przekazał w Sharh Usûl I’tiqâd Ahlis-Sunnah (1/no.314/str.152), że Sufyân ath-Thauri przekazując `Aqîdah Shu’ayb'owi ibn Harb, powiedział “…Shu’ayb ibn Harb! Nie skorzystasz z tego ci spisałem dopóki nie utrzymywał będziesz wiary w to, że przecieranie skórzanych skarpet jest lepsze niż mycie nóg…”

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Muhammad bin Jamil Zino powiedział,
"Pomiędzy najsilniejszymi hadisami na ten temat, jest przekazany przez Buchariego, od Dżarir bin `Abdullâh: 'Widziałem, jak Wysłannik Allaha udał się za potrzebą, a następnie wykonał wudu i przetarł skórzane skarpety.'

Była to także praktyka wielu sahaba. Abu Daûd powiedział: `Ali bin Abi Tâlib, `Abdullâh bin Mas`ûd, Bara’ bin ‘Azib, oraz Anas bin Mâlik zwykli byli przecierać swoje materiałowe skarpety; dotyczyło to również `Umar bin Al-Khattab oraz Ibn 'Abbâs.

Ibn Al-Qayyim w swojej książce "Tahdîb As-Sunan" powołując się na Ibn Al-Mundhir, pisał, iż Imam Ahmad jednoznacznie wypowiadał się w kwestii dozwolenia przecierania materiałowych skarpet. Opierał się na praktyce Towarzyszy oraz na prostej analogi (pomiędzy materiałowymi a skórzanymi skarpetami).

Inni uczeni, którzy uznawali to za dozwolone to Sufyan at-Thuwri, Abdullah bin al-Mubarak, ‘Ata bin Rabah, Hasan al-Basri, Sa`îd bin Al-Musayyab, oraz zgodnie z Abu Yusuf oraz Muhammad bin Hasan. W ich opinii przecieranie dozwolone jest kiedy skarpety są wystarczająco grube, tzn. nie widać spod nich skóry." (The pillars of Islam & Iman and what every muslim must know about the religion)

Szeich Muhammad Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) powiedział:
"Wykonywanie Mash na wszelkiego rodzaju obuwiu jest właściwą opinią. Powodem jest, że przekazy które dotyczą mash są nieograniczone, i zakazane jest ograniczać i stawiać warunki w tym co Ustawodawca objawił bez ograniczeń." (Madżmû´ Fatâwâ ash-Shaykh Ibn ´Uthaymîn (7:158))

Hadisy potwierdzające dopuszczalność przecierania obuwia (butów, skarpet, sandałów; czegoś co nałożone jest na nogi, w czym się chodzi) przekazane zostały przez At-Tirmidhî od Al-Mughîrah (hasan), Ad-Dahhâk od Abu Mûsa (hasan), Ibn Hibbân od Aus, Ibn Khuzaimah od Ibn 'Umar (sahih). [zobacz At-Turkmanî Al-Hanafî w "Al-Dżauhar-un-Naqî" (1/288); a także Imâm Dżamâl-ud-Dîn Al-Qâsimî w "Al-Mas'h 'alâl-Dżaurabayn", Nâsir-ud-Dîn al Albâni w "Tamâm-un-Nas'h fî Ahkâm-il-Mas'h", Ibn Taimiyyah w "Ikhtiyârât"]

Warunki które muszą zostać spełnione aby móc wykonywać mash są następujące:

1. "Khuff trzeba nałożyć będąc w stanie rytualnej czystości.

2. Khuff lub inne obuwie musi być czyste [wolne od nadżs].

3. Mash dozwolone jest jedynie po utraceniu mniejszej nieczystości. Nie jest dozwolone gdy wymagany jest ghusl (np. po stosunku seksualnym).

4. Mash dozwolone jest przez jeden dzień i jedną noc (24h) dla rezydenta, oraz trzy dni i trzy noce (72h) dla podróżnego (Sahih Muslim). Czas ten zaczyna się liczyć po pierwszym przetarciu, i kończy się po upływie 24 godzin dla rezydenta, i 72 godzin dla podróżnego.

Według niektórych uczonych istnieją jeszcze inne warunki, podlegające dyskusji." (Szeich ibn ´Uthaymin, "Ahkâm-ut-Tahârah", str. 15)

Należy przetrzeć górę skarpetki; opierając się na przekazie od `Alîego, który powiedział: "Gdyby religia zależna była od naszej opinii, wydawałoby się bardziej celowe przetarcie skarpet od dołu, niż od góry. Zaprawdę, widziałem Wysłannika Allaha jak przecierał wierzchnią stronę swoich skarpet." (Abu Daûd i Ad-Daraqutni z autentycznym łańcuchem przekazu)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m